SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Mga Isyung Moral Ng Kasalukuyang Panahon
A. Mga Isyung May Kinalaman Sa Kasagraduhan Ng Buhay


B. Layunin
B.1. Natalakay ang isyung may kinalaman sa kasagraduhan ng buhay tulad ng
aborsyon.
B.2. Nakabuo ng mga paraan upang maipahayag ang kahalagahan ng buhay sa
pamamagitan ng paglikha ng isang awit, islogan, pagguhit o collage.


C. Sanggunian:
Banyuhay IV pp. 136-140


D. Balik-Aralin
D.1. Sagrado ba ang buhay? Bakit?
D.2. Paggunita/pagtalakay sa mga maiinit na isyung may kinalaman sa pagiging
moral/imoral ng mga tao.


E. Paliwanag:
Konsepto 1: Sagrado ang buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang handog sa
atin ng Diyos. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa ekonomiya, ang mundo ay
nahaharap sa problemang malaki pagkat ang paglaki ng populasyon ay
itinuturing na sanhi ng iba pang suliraning pangkabuhayan.
Konsepto 2: Ang mga isyung tumatalakay sa kasagraduhan ng buhay ay ang
mga sumusunod:
a. euthanasia/mercy killing - ay ipinapakahulugan ng isang "magandang
kamatayan", isang kamatayang hindi masakit.
b. aborsyon - ang pagkitil sa buhay habang ito'y nasa sinapupunan pa ng ina sa
pamamagitan ng contraceptives, birthpills atbp.
c. suicide - ang tuwirang pagkitil sa sariling buhay sa anumang kaparaanan.
d. terrorism - ang pagkakaroon ng karahasan na nagiging sanhi ng pagkalagas
ng buhay dahil sa ipinaglalaban o pananakop sa isang teritoryo.


F. Mga Pagsasanay:
F.1. Gagawin sa silid-aralan: Pag-awit, islogan, pagguhit
a. kagamitan: papel/bond paper, lapis/ballpen, mga pangkulay, ruler
b. Mga Paraan: Bumuo ang pitong (7) grupo at gumawa ng isang
awit/islogan/pagguhit ukol sa kasagraduhan ng buhay. Sa ibabang bahagi ng
papel ay isulat ang maikling paliwanag ng inyong ginawa.


G. Pagsusulit
posted by shirley a. hoñez at 12:58 am | 0 comments

sunday, june 25, 2006
Intellect At Will
A. Paksang Aralin: Kapangyarihang Ipinagkaloob Sa Tao: Intellect at Will


B. Layunin:
B.1. Natukoy ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang ng Diyos.
B.2. Nabigyan ng kahulugan ang "intellect at will."
B.3. Naisabuhay ito sa pamamagitan ng tamang desisyon/paraan (role play).


C. Sanggunian:
Buhay pp. 26-29
Banyuhay IV pp. 13-16


D. Balik-Aral
D.1. Bakit sinasabing pinakamataas na uri ng nilalang ang tao?
D.2. Ano ang pinagkaiba ng tao sa ibang nilalang?


E. Paliwanag
Konsepto 1: Ang Kalikasan ng tao ay binubuo ng materyal at ispiritwal na
dimensyon. Ang dalawang ito ay nagsasanib upang magamit tungo sa kanyang
pagpapakatao.


Konsepto 2: Ang materyal ay binubuo ng pandamdam (external senses at
consciousness, imagination, memory at instinct) at emotion (hal. pagmamahal-
poot; pagkatuwa-pighati). Ang ispiritwal naman ay binubuo ng kaisipan
(intellect/intelligence), konsensya (conscience) at malayang kalooban (free will).


Konsepto 3: Ang lahat ng ito ay nagtutulong-tulong upang maihatid ang lahat ng
impormasyon sa kaisipan na siya namang tutulong sa pagbabalanse ng mga
sitwasyon. Ang free will naman ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa tao na
gumawa at pumili ng landas na tatahakin nito.


F. Mga Pagsasanay:
F.1. Gagawin sa silid-aralan: Role Play
a. Kagamitan: mga props sa pagsasadula
b. Mga Paraan: Bumuo ng apat na grupo maghanda sa pagmumuni-muni sa mga
nabunot na sitwasyon. Pagkatapos ay magkakaroon ng role play ukol sa naging
desisyon ng grupo sa sitwasyong naiatas sa bawat isa.
Sitwasyon 1: Nahihirapan sa pagsusulit ang isang mag-aaral. Dapat na ipasa
niya ang pagsusulit at kung hindi'y patitigilin siya sa pag-aaral ng kanyang mga
magulang. Ang kanyang katabi ay handang magpakopya ng mga sagot sa
pagsusulit upang siya ay makapasa. Dapat ba siyang mangopya? Bakit?
Sitwasyon 2: May dalawang nag-aaway na nauwi sa bugbugan. Isang kaibigan
ang nakakita nito at buong tatag na inawat ang nag-aaway. Sa kanyang pag-
awat, hindi sinasadya ay napahampas ang ulo ng isang inawat sa pader.
Dumugo ang ulo at ito ang naging sanhi ng kanyang paghina at pagkawala ng
malay. Tumakbo ang isang inawat. Ano ang dapat niyang gawin?
Sitwasyon 3: May problema sa pamilya ang isang tinedyer. Gusto niya itong
malimutan. Isang grupo ang nag-alok sa kanya ng droga para ma-"high" at
makalimutan ang problema. Hindi naman daw masama kung minsan lang niya
ito gagawin. Tatanggapin ba niya ang alok na droga? Bakit?
Sitwasyon 4: Dalawang magkasintahan ang nabuyo sa pre-marital sex at
nagbunga ito. Dahil sa murang edad, pagkatakot sa magulang at eskandalong
maidudulot nito sa kanilang pamilya, inisip nilang ipalaglag ang bunga ng
kanilang pagmamahalan. Tama ba o mali ang kanilang gagawin?


G. Pagsusulit
posted by shirley a. hoñez at 11:32 pm | 0 comments
thursday, may 18, 2006
Katapatan Sa Pakikipag- ugnayan Sa Buhay

A. Paksang Aralin: Katapatan: Mahalagang Salik Sa Pakikipagkapwa
B. Layunin:
B.1. Naipaliwanag ang kahalagahan ng katapatan sa pakikipagkapwa maging
ang kanyang katangian at pamantayan.
B.2. Naisabuhay ang pagpapahalaga sa katapatan sa pamamagitan ng pagsagot
sa checklist at paggawa ng jingle o awit.
B.3. Naitala ang mga epekto ng mga sitwasyon na nabanggit sa aralin.


C. Sanggunian:
Buhay,Punsalan et.al,pp. 201-207
Maylalang,Punsalan et.al,pp. 94-95
Banyuhay II,Habon et.al,pp. 92-96


D. Balik-Aralin:
D.1. Pagpapaliwanag: "Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat."
D.2. Pagtukoy sa kahulugan ng awiting "Honesty" ni Billy Joel


E. Paliwanag:
Konsepto 1: Ang katapatan ay isang mahalagang aspekto ng integridad. Ito ay
pagbubukas ng sarili sa katotohanan at paninindigan ukol dito. Kapag ang isang
tao ay tapat, siya ay walang katapat na halaga sa kanyang sarili, sa kapwa at
maging sa buong daigdig. Sa karagdagang kaalaman, silipin at pag-aralan
anghonesty.
Konsepto 2: Ang white lie ay isang uri ng pagsisinungaling na bagamat may
malinis kang intensyon ay matatawag pa ring kawalan ng katapatan. Subukan
ang White Lie Test na ito.
        Konsepto 3: Mga Katangian ng Taong Matapat:
a. maunawain, payak at tapat sa pakikipag-usap. Para sa malinaw na konsepto,
silipin angunderstanding vs tolerance.
b. umiiwas sa paggawa ng salita, tsismis o kuwento na nakakasakit sa
damdamin ng iba
c. iginagalang ang usapang dapat tuparin
d. iniingatan ang lihim na ipinagkatiwala ng iba
e. nagbibigay puri na galing sa kaibuturan ng puso
f. nagbibigay ng pansin, kuru-kuro at pananaw upang makatulong sa kapakanan
ng iba


Konsepto 4: Ilang Mga Pamantayan ng Katapatan:
a. Sikaping isabuhay ang katapatan sa lahat ng pagkakataon. Mamuhay nang
matuwid at may malinis na konsensya. Maging tapat sa ating mga motibo.
b. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Magtiyaga at magsikap upang paunlarin ang
buhay. Iwasang gumawa ng mga kilos na mapagkunwari at nandaraya.
c. Kumilos nang may katarungan. Iwasang gumamit ng mga pamamaraang
nagmamanipula o nanggagamit ng ibang tao.
Konsepto 5: Apat (4) na Paksang Dapat Iwasang Pag-usapan:
a. Kapag ito ay tungkol sa problema ng isang tao na napapaugnay sa katangian
o kakayahan nito.
b. Kapag ito ay tungkol sa kahinaan, kasalanan at pagkakasala ng isang tao.
c. Kapag ito ay pribado o personal na buhay.
d. Ang pamumuna sa ibang buhay.

F. Mga Pagsasanay

F.1.White Lie Test (Konsepto 2) - Gagawin sa Internet

a. Kagamitan: internet/computer

b. Mga Paraan: Basahin at saguting mabuti ang mga tanong nang may
katapatan.

F.2. Gagawin sa silid-aralan: Gumawa ng isang tula ukol sa halaga ng katapatan
sa pakikipagkapwa.

G. Pagsusulit
posted by shirley a. hoñez at 1:37 am | 0 comments

wednesday, may 17, 2006
Diwang Malaya - Laan Ko Sa Mabuting Gawa


A. Paksang Aralin: Mapanuring Pag-iisip (Matalinong Paghusga)


B. Layunin:
B.1. Natukoy ang kahulugan, katangian at palatandaan ng taong may
mapanuring kaisipan.
B.2. Nakabuo ng matalinong pagpapasya sa pamamagitan ng paggawa ng komik
istrip.
B.3. Napahalagahan ang wastong pagpapasya na siyang batayan ng kilos tungo
sa pagkakamit ng mga mithiin sa buhay.


C. Sanggunian:
Buhay,Punsalan et.al,pp. 12-15
Maylalang,Punsalan et.al, pp. 238-239


D. Balik-Aralin:
D.1. Ang matalinong paghusga sa iyong sariling pananaw. Ipaliwanag.
D.2. Mga sitwasyon na kung saan nasubok ang iyong mapanuring pag-iisip.


E. Paliwanag
Konsepto 1:Ang mapanuring pag-iisip ay maaaring maging daan ng isang
malikhaing isip.
Konsepto 2: Mga Katangian:
a. pagiging mahinahon (silipin ang prudence sa karagdagang kaalaman) - pinag-
aaralan munang mabuti ang mga maaring mangyari o resulta bago gumawa ng
desisyon. Nagkakaroon muna siya ng paglilimi, hindi padalus-dalos o
nagmamadaling gumawa ng desisyon.
b. Matatag (silipin ang fortitude/courage sa karagdagang kaalaman) - pag-iwas
sa mga bagay na inaakalang makasasama o makasasakit sa sarili at ibang tao.
Siya ay may kakayahang manatili sa tamang landas - hindi takot sa
katotohanan, kahit pa maraming nakatutuksong bagay sa paligid. Siya ay
responsable at may sariling paninindigan.
c. May pagpipigl at pagtitimpi (silipin angtemperance sa karagdagang kaalaman)
- may kakayahang mapigil o kontrolin ang mga mapusok na damdamin,
masidhing pagkagusto o hilig sa isang bagay na inaakalang di tama sa oras o
sitwasyon. Halimbawa, sobrang paggastos o pamimili ng mga di masyadong
kailangan.
Konsepto 3: Mga Palatandaan ng Mapanuring Kaisipan:
a. Isinasaalang-alang niya ang iba't-ibang alternatibo. Sinusuri kung paano ito
makakaapekto sa kanyang buhay. Iniisip kung ano ang maaring idulot nito sa
sarili at sa kapwa. Silipin ang decision makingpara sa karagdagang kaalaman.


b. Bukas ang isip sa mga paraan tungo sa pagbabago at pagpapaunlad sa
sarili. Marami na ang gumagamit ng internet. Batid nating sa paggamit nito ay
marami tayong natutuklasan at nalalaman ngunit kailangan din nating magbigay
ng limitasyon sa mga bagay na nakatutulong sa ating pag-unlad. Nawawala ang
ating pagkatuto kung lagi tayong nagiging palaasa dito. Silipin ang open
mindedness para sa karagdagang kaalaman.


c. Mapanuri sa mga bagay na nakikita at nararanasan. Sa pagiging mapanuri,
masasabi mo kung alin ang dapat mong bigyan ng pansin at importansiya at alin
ang dapat iwaksi katulad na lang ng paggamit ng midya.


d. Nauunawaan at iginagalang ang pagkakaiba ng tao sa kultura, pagpapahalaga
at istraktura ng lipunan na makakaapekto sa pamumuhay ng tao. Ang
pagkakaisa at pagkakaunawaan ng lahat ng tao sa mundo ay maganda. Ngunit
hindi ang kumilos at mag-isip na parang iisa. Maraming maganda ngunit hindi
lahat ay nababagay sa isang tao.


e. Kumikilos at nagdedesisyon ayon sa katotohanan at katarungan.Dapat mong
panindigan ang mga desisyon na inaakalang tama. Hindi nabubuwag at
nagpapatalo sa mali. Silipin ang truth at justice sa karagdagang kaalaman.

F. Mga Pagsasanay:

F.1. Gagawin sa Internet: a. Situational Analysis/pagpapaliwanag

a. Kagamitan: scratch paper at ballpen bago ang pagsagot.

b. Mga Paraan: Anong matalinong paghusga ang iyong gagawin sa mga
sumusunod at ipaliwanag.

1. Pareho kayo ng kaklase mo na may backload sa Math III; pareho din kayo ng
guro, hindi lamang pareho ng oras. Nakiusap ang kaklse mo na pag may exam,
dahil ikaw ang nauuna, bibigyan mo siya ng tip sa test. Gusto mong mag-
graduate pero natatakot sa posibleng mangyari.

Sagot:

2. May kaklase kang babae na palaging kasama ang boyfriend sa pag-uwi sa
kanila. Alam mong walang tao sa bahay nila mula ika-7 ng umaga hanggang
alas-7 ng gabi. Naririnig mo sa mga kaklase mo na nagdadrugs ang boyfriend ng
kaklase mo. Minsan napansin mo ang kaibigan mo na matamlay at tila inaantok.
Kinabahan ka.

Sagot:

Ipaliwanag ang mga sumusunod na quotation:

1. A stitch in time saves nine.
Sagot:

2. Think before you act.

Sagot:

3. To grow in prudence, one needs a logical mind.

Sagot:

c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa mga
sitwasyon na ipinakita sa mga pagsasanay. Dahil dito, nabigyan nila ng katwiran
ang mga desisyon/paghusga na kanilang nagawa.

F.2 Gagawin sa silid-aralan: Komik Istrip

a. Kagamitan: lapis, pentel pen, crayon/mga pangkulay, short bond paper, ruler

(kung kailangan)

b. Mga Paraan: Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng isang (1) sitwasyon; ito ay
gagamitan nila ng mapanuring kaisipan - ipapaliwanag nila ang kanilang mga
pagpapasya sa pamamagitan ng komik istrip o pagguhit.

sitwasyon: Kitang-kita mo na may inaabot sa kaibigan mo ang isang istudyante
sa ilang section. Kilala mong ito'y gumagamit ng droga. Alam mo rin na siya'y
sinusubaybayan ng mga guro. Alam mo ring pag may nahuling bawal na gamot,
may parusang kick-out. Nang araw na makita mo silang nag-aabutan ng pakete,
may nakapagsabi sa guro. Kaya't sa loob ng klase nagkaroon ng kapkapan. Alam
mo ang posibleng mangyayari.

c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa
sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapamalas ng angking talino sa pagguhit.
Dito, ipinakita nila ang mga posibleng usapin at mga pangyayari.

G. Pagsusulit

G.1. Panuntunan ng Pagsusulit: basahin at Sagutin ang mga sumusunod:

G.2. Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/ (student category)
Discusssion

posted by shirley a. hoñez at 7:28 pm | 0 comments

tuesday, may 09, 2006
Mga Paraan/Paniniwala ng Iba't- ibang Relihiyon
A. Paksang Aralin: Iba't - ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa
Diyos ng Iba't - ibang Relihiyon


B. Layunin:
B.1. Nasusuri ang mahalagang saloobin sa paglilingkod sa pinaniniwalaan at
kinaanibang relihiyon .
B.2. Napahahalagahan ang mga gawaing nagpapabuti sa kanyang pagkatao at
kalugud-lugod sa Diyos.
B.3. Natutukoy ang iba't-ibang paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos.


C. Mga Sanggunian:
Sangkatauhan sa Maylalang IV,Punsalan,pp. 73-84


D. Balik Aralin:
D.1. Iba't-ibang relihiyon sa Pilipinas
D.2. Mga Paniniwala


E. Mga Paliwanag:
Konsepto 1: Ang pananampalataya ng tao sa Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng
kanyang relihiyon. Higit na mahalaga kaysa sa pagkakaiba ng mga katuruan
at dotrina ang pagkakatulad ng layunin ng mga relihiyon-ito ay ang mailapit
ang tao sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan.
Konsepto 2: Pinakamahalaga ang tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos.
Konsepto 3: Ayon kay Leo Buscaglia, may pitong(7) pananampalataya, pilosopiya o
relihiyon sa mundo na nagsisikap magpakita ng pagiging ekumenikal ng
paniniwala:
I. Kristiyanismo - ito ay batay sa mga aral, pagtuturo at buhay na halimbawa ng
pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Sa karagdagang kaalaman, silipin
ang christianity.
3 Aral ng Kristiyanismo:
1. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay.
2. Tanggapin ang kalooban ng Diyos nang may kagaanan at likas na pagsunod.
3. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa.
              II. Taoism (Lao Tzu ng China) - ito ay hindi isang relihiyon bagkus
ay pilosopiya
o pananaw. Ayon sa taoismo, ang tao ay likas na mabuti kaya dapat maipagpatuloy ang
kabaitang ito sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa panahon ng tunggalian, mapalakas ng
diwa ng pagkakaisa sa panahon ng pagkakawatak-watak, pag-ibig at pangingibabaw sa
panahon ng pagkakagulo at di pagkakaunawaan. Sa karagdagang kaalaman, silipin
ang taoism.
III. Confucianismo ( Confucius) - Layon ng Confucianismo na hikayatin ang tao na
maipahayag ang sarili at magkaroon ng katalinuhan upang makisangkot sa pagpapabuti ng
kalagayan ng tao sa kanyang lipunan. Upang makabuo ng wastong pagkatao, mahalaga ang
pagwawasto ng isipan na nababatay naman sa katapatan ng tao na makapagbago. Sa
karagdagang kaalaman, silipin angconfucianism.
          IV. Buddhismo (Siddartha Gautama ng India) - Ayon sa Buddhismo, ang
paghihirap ng tao
sa buhay ay nag-uugat sa kanyang mga pagnanasa. Ang mga pagnanasa ay nagbubunga
ng kasakiman (greed), katakawan (lust), matinding pagkamuhi(hatred) at labis na
pagpapahalaga (attachments) sa materyal na bagay. Ang makabuluhang buhay para sa mga
Buddhista ay ang pagsunod sa Golden Rule sa pakikipag-ugnayan sa kapwa.
          Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Buddhism.
V. Hinduismo - ang pinakauna kaya't pinakamatandang relihiyon sa lupa. Ang mga banal
nakasulatan (sacred scriptures) ang batayan ng tuntunin ng moralidad (ethics)
ngHinduismo.Pangunahin sa mga ito ay ang Mahabharata at Ramayana. Ang diwa ng
hinduismo ay batay sa paniniwala na ang buhay sa lupa o mundo aypansamantala lamang
kaya't di ito makahulugan at di ito ang pinakamahalaga. Sa karagdagang kaalaman, sumilip
sa Hinduism.
VI. Islam o Mohammedanismo (Mohammed ng Saudi Arabia) - isa sa mga pinamalaganap
na relihiyon na itinatag sa Mecca, Saudi Arabia. Ang kanilang banal na aral ay
matatagpuan sa Koran.
3 Uri ng Aral para sa mga Muslim:
1. structure of reality
2. absolute
3. Mga pag-aaral tungkol sa buhay at pagpapaliwanag sa kahulugan nito.
Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Islam.
VII. Judaismo - isa sa pinakamahalagang pilosopiyang panrelihiyon na
batayan ng Islam at Kristiyanismo. Ang mahahalagang aral ng Judaismo ay nababatay sa
kanilang mga kasulatan tulad ng Lumang Testamento, Torah, Talmud, Apocrypa atKabalah.
Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa judaism.


F. Mga Pagsasanay (Gagawin sa internet):
F.1 Survey/Pagtatala.

a. Kagamitan: lapis/bolpen, papel
b. Mga Paraan: Humanap ng tatlong (3) tao na iba ang nakagisnang relihiyon at
kapanayamin.
Itala ang nakalap na impormasyon sa ibaba:
Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba
1.
2.
3.
c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral nakapanayam at nakapagtala ng mga impormasyon
sa iba't-ibang relihiyon. Hal.
Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba
1. Islam di-kumakain ng baboy


F.2 Pagguhit (Gagawin sa Silid Aralan)
a. Kagamitan: lapis, crayon/pentel pen, bondpaper (long), ruler
b. Mga Paraan: Iguhit ang magiging kahihinatnan ng ating mundo kapag ang mga iba't-ibang
relihiyon ay tuluyang nagkaisa at lagyan ng caption/paliwanag sa ibaba nito.
c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay nakapagguhit ng isang obra tungkol sa
pagkakaisa
nang ayon sa kanilang paniniwala.
G. Pagsusulit:
F.1. Panuntunan ng pagsusulit: Basahin at sagutin ang mga sumusunod:
F.2 Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/index.jsp (student category)

More Related Content

What's hot

8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docxRYZEL BABIA
 
Pangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanMaRvz Nismal
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Charm Sanugab
 
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng UbasanAng Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng UbasanMarlVlmria
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - KakapusanMga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - KakapusanSophia Marie Verdeflor
 
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014Eemlliuq Agalalan
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxMartinGeraldine
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1ESMAEL NAVARRO
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoEdna Azarcon
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
Mga batas pangkapaligiran
Mga batas pangkapaligiranMga batas pangkapaligiran
Mga batas pangkapaligiranApHUB2013
 
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibiko
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan  ng gawaing pansibikoYunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan  ng gawaing pansibiko
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibikoEDITHA HONRADEZ
 

What's hot (20)

8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
 
Pangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhan
 
Modyul-5.ppt
Modyul-5.pptModyul-5.ppt
Modyul-5.ppt
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
 
Curriculum Guide in ESP 8
Curriculum Guide in ESP 8Curriculum Guide in ESP 8
Curriculum Guide in ESP 8
 
Module 5 pakikipagkapwa
Module 5 pakikipagkapwaModule 5 pakikipagkapwa
Module 5 pakikipagkapwa
 
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng UbasanAng Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan
Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
 
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - KakapusanMga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan
 
Filipino 9 Pabula
Filipino 9 PabulaFilipino 9 Pabula
Filipino 9 Pabula
 
AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6
 
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
Filipino 9 tg_draft_4.1.2014
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
Mga batas pangkapaligiran
Mga batas pangkapaligiranMga batas pangkapaligiran
Mga batas pangkapaligiran
 
Modyul 5 - Pakikipagkapwa
Modyul 5 - PakikipagkapwaModyul 5 - Pakikipagkapwa
Modyul 5 - Pakikipagkapwa
 
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibiko
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan  ng gawaing pansibikoYunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan  ng gawaing pansibiko
Yunit iv aralin 5 kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibiko
 
Karapatang pantao
Karapatang pantaoKarapatang pantao
Karapatang pantao
 

Viewers also liked

ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
 
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa BuhayModyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa BuhayLemuel Estrada
 
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadMa. Hazel Forastero
 
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guideedukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching GuideCarie Justine Estrellado
 
GRADE 10 - EsP Yunit 3
GRADE 10 - EsP Yunit 3GRADE 10 - EsP Yunit 3
GRADE 10 - EsP Yunit 3khikox
 
Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2google
 
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakataoModule 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakataoNoel Tan
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Byahero
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleNico Granada
 
Yunit iii aralin i health
Yunit iii aralin i healthYunit iii aralin i health
Yunit iii aralin i healthEDITHA HONRADEZ
 
MORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIRoi Elamparo
 
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6Alice Bernardo
 

Viewers also liked (20)

Ang sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng taoAng sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng tao
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
 
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa BuhayModyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
 
Isyung Moral tungkol sa Buhay
Isyung Moral tungkol sa BuhayIsyung Moral tungkol sa Buhay
Isyung Moral tungkol sa Buhay
 
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
 
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guideedukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
 
GRADE 10 - EsP Yunit 3
GRADE 10 - EsP Yunit 3GRADE 10 - EsP Yunit 3
GRADE 10 - EsP Yunit 3
 
Edukasyon sa pagpapahalaga i
Edukasyon sa pagpapahalaga iEdukasyon sa pagpapahalaga i
Edukasyon sa pagpapahalaga i
 
Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2
 
Maling pananaw sa sekswalidad
Maling pananaw sa sekswalidadMaling pananaw sa sekswalidad
Maling pananaw sa sekswalidad
 
jolinachico1234
jolinachico1234jolinachico1234
jolinachico1234
 
Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10
 
ESP Module Grade 10
ESP Module Grade 10ESP Module Grade 10
ESP Module Grade 10
 
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakataoModule 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
 
Yunit iii aralin i health
Yunit iii aralin i healthYunit iii aralin i health
Yunit iii aralin i health
 
MORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT II
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Curriculum Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Curriculum Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Curriculum Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Curriculum Guide
 
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6
Mga problema ng kaunlaran ng bansa caro srl6
 

Similar to Edukasyon sa Pagpapakatao

Similar to Edukasyon sa Pagpapakatao (20)

edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docxedukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
edukasyon sa pagpapakatao 10dll4thQ.docx
 
DIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptxDIGNIDAD-Q1.pptx
DIGNIDAD-Q1.pptx
 
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptxESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
 
Module-6-day-1.pdf
Module-6-day-1.pdfModule-6-day-1.pdf
Module-6-day-1.pdf
 
Module-6-day-1.docx
Module-6-day-1.docxModule-6-day-1.docx
Module-6-day-1.docx
 
ESP-10-1st-Grading-Exam.docx
ESP-10-1st-Grading-Exam.docxESP-10-1st-Grading-Exam.docx
ESP-10-1st-Grading-Exam.docx
 
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptxESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
 
First-Quarter-Week-2-ESP.pptx
First-Quarter-Week-2-ESP.pptxFirst-Quarter-Week-2-ESP.pptx
First-Quarter-Week-2-ESP.pptx
 
2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docx2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docx
 
Review esp.docx
Review esp.docxReview esp.docx
Review esp.docx
 
M2 L2.pptx
M2 L2.pptxM2 L2.pptx
M2 L2.pptx
 
modyul5-140823102503-phpapp01.pdf
modyul5-140823102503-phpapp01.pdfmodyul5-140823102503-phpapp01.pdf
modyul5-140823102503-phpapp01.pdf
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docx
 
ESP-10-Final.pdf
ESP-10-Final.pdfESP-10-Final.pdf
ESP-10-Final.pdf
 
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
2. Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob.pptx
 
2nd esp
2nd esp2nd esp
2nd esp
 
ESP MODYUL-13
ESP MODYUL-13ESP MODYUL-13
ESP MODYUL-13
 
Module-8-.docx
Module-8-.docxModule-8-.docx
Module-8-.docx
 

More from Charm Sanugab

( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 Charm Sanugab
 
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralKonsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralCharm Sanugab
 
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Charm Sanugab
 

More from Charm Sanugab (6)

( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
 
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralKonsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
 
Sustainable dev't
Sustainable dev'tSustainable dev't
Sustainable dev't
 
Mapeh
MapehMapeh
Mapeh
 
Ap module
Ap moduleAp module
Ap module
 
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
 

Edukasyon sa Pagpapakatao

 • 1. Mga Isyung Moral Ng Kasalukuyang Panahon A. Mga Isyung May Kinalaman Sa Kasagraduhan Ng Buhay B. Layunin B.1. Natalakay ang isyung may kinalaman sa kasagraduhan ng buhay tulad ng aborsyon. B.2. Nakabuo ng mga paraan upang maipahayag ang kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng paglikha ng isang awit, islogan, pagguhit o collage. C. Sanggunian: Banyuhay IV pp. 136-140 D. Balik-Aralin D.1. Sagrado ba ang buhay? Bakit? D.2. Paggunita/pagtalakay sa mga maiinit na isyung may kinalaman sa pagiging moral/imoral ng mga tao. E. Paliwanag: Konsepto 1: Sagrado ang buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang handog sa atin ng Diyos. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa ekonomiya, ang mundo ay nahaharap sa problemang malaki pagkat ang paglaki ng populasyon ay itinuturing na sanhi ng iba pang suliraning pangkabuhayan. Konsepto 2: Ang mga isyung tumatalakay sa kasagraduhan ng buhay ay ang mga sumusunod: a. euthanasia/mercy killing - ay ipinapakahulugan ng isang "magandang kamatayan", isang kamatayang hindi masakit. b. aborsyon - ang pagkitil sa buhay habang ito'y nasa sinapupunan pa ng ina sa pamamagitan ng contraceptives, birthpills atbp. c. suicide - ang tuwirang pagkitil sa sariling buhay sa anumang kaparaanan. d. terrorism - ang pagkakaroon ng karahasan na nagiging sanhi ng pagkalagas ng buhay dahil sa ipinaglalaban o pananakop sa isang teritoryo. F. Mga Pagsasanay:
 • 2. F.1. Gagawin sa silid-aralan: Pag-awit, islogan, pagguhit a. kagamitan: papel/bond paper, lapis/ballpen, mga pangkulay, ruler b. Mga Paraan: Bumuo ang pitong (7) grupo at gumawa ng isang awit/islogan/pagguhit ukol sa kasagraduhan ng buhay. Sa ibabang bahagi ng papel ay isulat ang maikling paliwanag ng inyong ginawa. G. Pagsusulit posted by shirley a. hoñez at 12:58 am | 0 comments sunday, june 25, 2006 Intellect At Will A. Paksang Aralin: Kapangyarihang Ipinagkaloob Sa Tao: Intellect at Will B. Layunin: B.1. Natukoy ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang ng Diyos. B.2. Nabigyan ng kahulugan ang "intellect at will." B.3. Naisabuhay ito sa pamamagitan ng tamang desisyon/paraan (role play). C. Sanggunian: Buhay pp. 26-29 Banyuhay IV pp. 13-16 D. Balik-Aral D.1. Bakit sinasabing pinakamataas na uri ng nilalang ang tao? D.2. Ano ang pinagkaiba ng tao sa ibang nilalang? E. Paliwanag Konsepto 1: Ang Kalikasan ng tao ay binubuo ng materyal at ispiritwal na dimensyon. Ang dalawang ito ay nagsasanib upang magamit tungo sa kanyang pagpapakatao. Konsepto 2: Ang materyal ay binubuo ng pandamdam (external senses at consciousness, imagination, memory at instinct) at emotion (hal. pagmamahal- poot; pagkatuwa-pighati). Ang ispiritwal naman ay binubuo ng kaisipan
 • 3. (intellect/intelligence), konsensya (conscience) at malayang kalooban (free will). Konsepto 3: Ang lahat ng ito ay nagtutulong-tulong upang maihatid ang lahat ng impormasyon sa kaisipan na siya namang tutulong sa pagbabalanse ng mga sitwasyon. Ang free will naman ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili ng landas na tatahakin nito. F. Mga Pagsasanay: F.1. Gagawin sa silid-aralan: Role Play a. Kagamitan: mga props sa pagsasadula b. Mga Paraan: Bumuo ng apat na grupo maghanda sa pagmumuni-muni sa mga nabunot na sitwasyon. Pagkatapos ay magkakaroon ng role play ukol sa naging desisyon ng grupo sa sitwasyong naiatas sa bawat isa. Sitwasyon 1: Nahihirapan sa pagsusulit ang isang mag-aaral. Dapat na ipasa niya ang pagsusulit at kung hindi'y patitigilin siya sa pag-aaral ng kanyang mga magulang. Ang kanyang katabi ay handang magpakopya ng mga sagot sa pagsusulit upang siya ay makapasa. Dapat ba siyang mangopya? Bakit? Sitwasyon 2: May dalawang nag-aaway na nauwi sa bugbugan. Isang kaibigan ang nakakita nito at buong tatag na inawat ang nag-aaway. Sa kanyang pag- awat, hindi sinasadya ay napahampas ang ulo ng isang inawat sa pader. Dumugo ang ulo at ito ang naging sanhi ng kanyang paghina at pagkawala ng malay. Tumakbo ang isang inawat. Ano ang dapat niyang gawin? Sitwasyon 3: May problema sa pamilya ang isang tinedyer. Gusto niya itong malimutan. Isang grupo ang nag-alok sa kanya ng droga para ma-"high" at makalimutan ang problema. Hindi naman daw masama kung minsan lang niya ito gagawin. Tatanggapin ba niya ang alok na droga? Bakit? Sitwasyon 4: Dalawang magkasintahan ang nabuyo sa pre-marital sex at nagbunga ito. Dahil sa murang edad, pagkatakot sa magulang at eskandalong maidudulot nito sa kanilang pamilya, inisip nilang ipalaglag ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Tama ba o mali ang kanilang gagawin? G. Pagsusulit posted by shirley a. hoñez at 11:32 pm | 0 comments
 • 4. thursday, may 18, 2006 Katapatan Sa Pakikipag- ugnayan Sa Buhay A. Paksang Aralin: Katapatan: Mahalagang Salik Sa Pakikipagkapwa B. Layunin: B.1. Naipaliwanag ang kahalagahan ng katapatan sa pakikipagkapwa maging ang kanyang katangian at pamantayan. B.2. Naisabuhay ang pagpapahalaga sa katapatan sa pamamagitan ng pagsagot sa checklist at paggawa ng jingle o awit. B.3. Naitala ang mga epekto ng mga sitwasyon na nabanggit sa aralin. C. Sanggunian: Buhay,Punsalan et.al,pp. 201-207 Maylalang,Punsalan et.al,pp. 94-95 Banyuhay II,Habon et.al,pp. 92-96 D. Balik-Aralin: D.1. Pagpapaliwanag: "Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat." D.2. Pagtukoy sa kahulugan ng awiting "Honesty" ni Billy Joel E. Paliwanag: Konsepto 1: Ang katapatan ay isang mahalagang aspekto ng integridad. Ito ay pagbubukas ng sarili sa katotohanan at paninindigan ukol dito. Kapag ang isang
 • 5. tao ay tapat, siya ay walang katapat na halaga sa kanyang sarili, sa kapwa at maging sa buong daigdig. Sa karagdagang kaalaman, silipin at pag-aralan anghonesty. Konsepto 2: Ang white lie ay isang uri ng pagsisinungaling na bagamat may malinis kang intensyon ay matatawag pa ring kawalan ng katapatan. Subukan ang White Lie Test na ito. Konsepto 3: Mga Katangian ng Taong Matapat: a. maunawain, payak at tapat sa pakikipag-usap. Para sa malinaw na konsepto, silipin angunderstanding vs tolerance. b. umiiwas sa paggawa ng salita, tsismis o kuwento na nakakasakit sa damdamin ng iba c. iginagalang ang usapang dapat tuparin d. iniingatan ang lihim na ipinagkatiwala ng iba e. nagbibigay puri na galing sa kaibuturan ng puso f. nagbibigay ng pansin, kuru-kuro at pananaw upang makatulong sa kapakanan ng iba Konsepto 4: Ilang Mga Pamantayan ng Katapatan: a. Sikaping isabuhay ang katapatan sa lahat ng pagkakataon. Mamuhay nang matuwid at may malinis na konsensya. Maging tapat sa ating mga motibo. b. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Magtiyaga at magsikap upang paunlarin ang buhay. Iwasang gumawa ng mga kilos na mapagkunwari at nandaraya. c. Kumilos nang may katarungan. Iwasang gumamit ng mga pamamaraang
 • 6. nagmamanipula o nanggagamit ng ibang tao. Konsepto 5: Apat (4) na Paksang Dapat Iwasang Pag-usapan: a. Kapag ito ay tungkol sa problema ng isang tao na napapaugnay sa katangian o kakayahan nito. b. Kapag ito ay tungkol sa kahinaan, kasalanan at pagkakasala ng isang tao. c. Kapag ito ay pribado o personal na buhay. d. Ang pamumuna sa ibang buhay. F. Mga Pagsasanay F.1.White Lie Test (Konsepto 2) - Gagawin sa Internet a. Kagamitan: internet/computer b. Mga Paraan: Basahin at saguting mabuti ang mga tanong nang may katapatan. F.2. Gagawin sa silid-aralan: Gumawa ng isang tula ukol sa halaga ng katapatan sa pakikipagkapwa. G. Pagsusulit
 • 7. posted by shirley a. hoñez at 1:37 am | 0 comments wednesday, may 17, 2006 Diwang Malaya - Laan Ko Sa Mabuting Gawa A. Paksang Aralin: Mapanuring Pag-iisip (Matalinong Paghusga) B. Layunin: B.1. Natukoy ang kahulugan, katangian at palatandaan ng taong may mapanuring kaisipan. B.2. Nakabuo ng matalinong pagpapasya sa pamamagitan ng paggawa ng komik istrip. B.3. Napahalagahan ang wastong pagpapasya na siyang batayan ng kilos tungo sa pagkakamit ng mga mithiin sa buhay. C. Sanggunian: Buhay,Punsalan et.al,pp. 12-15 Maylalang,Punsalan et.al, pp. 238-239 D. Balik-Aralin: D.1. Ang matalinong paghusga sa iyong sariling pananaw. Ipaliwanag.
 • 8. D.2. Mga sitwasyon na kung saan nasubok ang iyong mapanuring pag-iisip. E. Paliwanag Konsepto 1:Ang mapanuring pag-iisip ay maaaring maging daan ng isang malikhaing isip. Konsepto 2: Mga Katangian: a. pagiging mahinahon (silipin ang prudence sa karagdagang kaalaman) - pinag- aaralan munang mabuti ang mga maaring mangyari o resulta bago gumawa ng desisyon. Nagkakaroon muna siya ng paglilimi, hindi padalus-dalos o nagmamadaling gumawa ng desisyon. b. Matatag (silipin ang fortitude/courage sa karagdagang kaalaman) - pag-iwas sa mga bagay na inaakalang makasasama o makasasakit sa sarili at ibang tao. Siya ay may kakayahang manatili sa tamang landas - hindi takot sa katotohanan, kahit pa maraming nakatutuksong bagay sa paligid. Siya ay responsable at may sariling paninindigan.
 • 9. c. May pagpipigl at pagtitimpi (silipin angtemperance sa karagdagang kaalaman) - may kakayahang mapigil o kontrolin ang mga mapusok na damdamin, masidhing pagkagusto o hilig sa isang bagay na inaakalang di tama sa oras o sitwasyon. Halimbawa, sobrang paggastos o pamimili ng mga di masyadong kailangan. Konsepto 3: Mga Palatandaan ng Mapanuring Kaisipan: a. Isinasaalang-alang niya ang iba't-ibang alternatibo. Sinusuri kung paano ito makakaapekto sa kanyang buhay. Iniisip kung ano ang maaring idulot nito sa sarili at sa kapwa. Silipin ang decision makingpara sa karagdagang kaalaman. b. Bukas ang isip sa mga paraan tungo sa pagbabago at pagpapaunlad sa sarili. Marami na ang gumagamit ng internet. Batid nating sa paggamit nito ay marami tayong natutuklasan at nalalaman ngunit kailangan din nating magbigay ng limitasyon sa mga bagay na nakatutulong sa ating pag-unlad. Nawawala ang ating pagkatuto kung lagi tayong nagiging palaasa dito. Silipin ang open mindedness para sa karagdagang kaalaman. c. Mapanuri sa mga bagay na nakikita at nararanasan. Sa pagiging mapanuri, masasabi mo kung alin ang dapat mong bigyan ng pansin at importansiya at alin
 • 10. ang dapat iwaksi katulad na lang ng paggamit ng midya. d. Nauunawaan at iginagalang ang pagkakaiba ng tao sa kultura, pagpapahalaga at istraktura ng lipunan na makakaapekto sa pamumuhay ng tao. Ang pagkakaisa at pagkakaunawaan ng lahat ng tao sa mundo ay maganda. Ngunit hindi ang kumilos at mag-isip na parang iisa. Maraming maganda ngunit hindi lahat ay nababagay sa isang tao. e. Kumikilos at nagdedesisyon ayon sa katotohanan at katarungan.Dapat mong panindigan ang mga desisyon na inaakalang tama. Hindi nabubuwag at nagpapatalo sa mali. Silipin ang truth at justice sa karagdagang kaalaman. F. Mga Pagsasanay: F.1. Gagawin sa Internet: a. Situational Analysis/pagpapaliwanag a. Kagamitan: scratch paper at ballpen bago ang pagsagot. b. Mga Paraan: Anong matalinong paghusga ang iyong gagawin sa mga sumusunod at ipaliwanag. 1. Pareho kayo ng kaklase mo na may backload sa Math III; pareho din kayo ng guro, hindi lamang pareho ng oras. Nakiusap ang kaklse mo na pag may exam, dahil ikaw ang nauuna, bibigyan mo siya ng tip sa test. Gusto mong mag- graduate pero natatakot sa posibleng mangyari. Sagot: 2. May kaklase kang babae na palaging kasama ang boyfriend sa pag-uwi sa kanila. Alam mong walang tao sa bahay nila mula ika-7 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi. Naririnig mo sa mga kaklase mo na nagdadrugs ang boyfriend ng kaklase mo. Minsan napansin mo ang kaibigan mo na matamlay at tila inaantok. Kinabahan ka. Sagot: Ipaliwanag ang mga sumusunod na quotation: 1. A stitch in time saves nine.
 • 11. Sagot: 2. Think before you act. Sagot: 3. To grow in prudence, one needs a logical mind. Sagot: c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa mga sitwasyon na ipinakita sa mga pagsasanay. Dahil dito, nabigyan nila ng katwiran ang mga desisyon/paghusga na kanilang nagawa. F.2 Gagawin sa silid-aralan: Komik Istrip a. Kagamitan: lapis, pentel pen, crayon/mga pangkulay, short bond paper, ruler (kung kailangan) b. Mga Paraan: Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng isang (1) sitwasyon; ito ay gagamitan nila ng mapanuring kaisipan - ipapaliwanag nila ang kanilang mga pagpapasya sa pamamagitan ng komik istrip o pagguhit. sitwasyon: Kitang-kita mo na may inaabot sa kaibigan mo ang isang istudyante sa ilang section. Kilala mong ito'y gumagamit ng droga. Alam mo rin na siya'y sinusubaybayan ng mga guro. Alam mo ring pag may nahuling bawal na gamot, may parusang kick-out. Nang araw na makita mo silang nag-aabutan ng pakete, may nakapagsabi sa guro. Kaya't sa loob ng klase nagkaroon ng kapkapan. Alam mo ang posibleng mangyayari. c. Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay gumamit ng mapanuring kaisipan sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapamalas ng angking talino sa pagguhit. Dito, ipinakita nila ang mga posibleng usapin at mga pangyayari. G. Pagsusulit G.1. Panuntunan ng Pagsusulit: basahin at Sagutin ang mga sumusunod: G.2. Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/ (student category)
 • 12. Discusssion posted by shirley a. hoñez at 7:28 pm | 0 comments tuesday, may 09, 2006 Mga Paraan/Paniniwala ng Iba't- ibang Relihiyon A. Paksang Aralin: Iba't - ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos ng Iba't - ibang Relihiyon B. Layunin: B.1. Nasusuri ang mahalagang saloobin sa paglilingkod sa pinaniniwalaan at kinaanibang relihiyon . B.2. Napahahalagahan ang mga gawaing nagpapabuti sa kanyang pagkatao at kalugud-lugod sa Diyos. B.3. Natutukoy ang iba't-ibang paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. C. Mga Sanggunian: Sangkatauhan sa Maylalang IV,Punsalan,pp. 73-84 D. Balik Aralin: D.1. Iba't-ibang relihiyon sa Pilipinas D.2. Mga Paniniwala E. Mga Paliwanag: Konsepto 1: Ang pananampalataya ng tao sa Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang relihiyon. Higit na mahalaga kaysa sa pagkakaiba ng mga katuruan at dotrina ang pagkakatulad ng layunin ng mga relihiyon-ito ay ang mailapit ang tao sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan. Konsepto 2: Pinakamahalaga ang tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos.
 • 13. Konsepto 3: Ayon kay Leo Buscaglia, may pitong(7) pananampalataya, pilosopiya o relihiyon sa mundo na nagsisikap magpakita ng pagiging ekumenikal ng paniniwala: I. Kristiyanismo - ito ay batay sa mga aral, pagtuturo at buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang christianity. 3 Aral ng Kristiyanismo: 1. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. 2. Tanggapin ang kalooban ng Diyos nang may kagaanan at likas na pagsunod. 3. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa. II. Taoism (Lao Tzu ng China) - ito ay hindi isang relihiyon bagkus ay pilosopiya o pananaw. Ayon sa taoismo, ang tao ay likas na mabuti kaya dapat maipagpatuloy ang kabaitang ito sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa panahon ng tunggalian, mapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa panahon ng pagkakawatak-watak, pag-ibig at pangingibabaw sa panahon ng pagkakagulo at di pagkakaunawaan. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang taoism.
 • 14. III. Confucianismo ( Confucius) - Layon ng Confucianismo na hikayatin ang tao na maipahayag ang sarili at magkaroon ng katalinuhan upang makisangkot sa pagpapabuti ng kalagayan ng tao sa kanyang lipunan. Upang makabuo ng wastong pagkatao, mahalaga ang pagwawasto ng isipan na nababatay naman sa katapatan ng tao na makapagbago. Sa karagdagang kaalaman, silipin angconfucianism. IV. Buddhismo (Siddartha Gautama ng India) - Ayon sa Buddhismo, ang paghihirap ng tao sa buhay ay nag-uugat sa kanyang mga pagnanasa. Ang mga pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman (greed), katakawan (lust), matinding pagkamuhi(hatred) at labis na pagpapahalaga (attachments) sa materyal na bagay. Ang makabuluhang buhay para sa mga Buddhista ay ang pagsunod sa Golden Rule sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Buddhism. V. Hinduismo - ang pinakauna kaya't pinakamatandang relihiyon sa lupa. Ang mga banal nakasulatan (sacred scriptures) ang batayan ng tuntunin ng moralidad (ethics) ngHinduismo.Pangunahin sa mga ito ay ang Mahabharata at Ramayana. Ang diwa ng hinduismo ay batay sa paniniwala na ang buhay sa lupa o mundo aypansamantala lamang kaya't di ito makahulugan at di ito ang pinakamahalaga. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Hinduism. VI. Islam o Mohammedanismo (Mohammed ng Saudi Arabia) - isa sa mga pinamalaganap na relihiyon na itinatag sa Mecca, Saudi Arabia. Ang kanilang banal na aral ay matatagpuan sa Koran.
 • 15. 3 Uri ng Aral para sa mga Muslim: 1. structure of reality 2. absolute 3. Mga pag-aaral tungkol sa buhay at pagpapaliwanag sa kahulugan nito. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Islam. VII. Judaismo - isa sa pinakamahalagang pilosopiyang panrelihiyon na batayan ng Islam at Kristiyanismo. Ang mahahalagang aral ng Judaismo ay nababatay sa kanilang mga kasulatan tulad ng Lumang Testamento, Torah, Talmud, Apocrypa atKabalah. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa judaism. F. Mga Pagsasanay (Gagawin sa internet): F.1 Survey/Pagtatala. a. Kagamitan: lapis/bolpen, papel b. Mga Paraan: Humanap ng tatlong (3) tao na iba ang nakagisnang relihiyon at kapanayamin. Itala ang nakalap na impormasyon sa ibaba: Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba 1. 2. 3. c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral nakapanayam at nakapagtala ng mga impormasyon sa iba't-ibang relihiyon. Hal. Relihiyon Paniniwala/paraan ng pagsamba 1. Islam di-kumakain ng baboy F.2 Pagguhit (Gagawin sa Silid Aralan)
 • 16. a. Kagamitan: lapis, crayon/pentel pen, bondpaper (long), ruler b. Mga Paraan: Iguhit ang magiging kahihinatnan ng ating mundo kapag ang mga iba't-ibang relihiyon ay tuluyang nagkaisa at lagyan ng caption/paliwanag sa ibaba nito. c. Mga Kinalabasan: Ang mga mag-aaral ay nakapagguhit ng isang obra tungkol sa pagkakaisa nang ayon sa kanilang paniniwala. G. Pagsusulit: F.1. Panuntunan ng pagsusulit: Basahin at sagutin ang mga sumusunod: F.2 Gawin ang pagsusulit sa http://quizstar.4teachers.org/index.jsp (student category)