Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Софтуерни решения за управление на веригата за доставки

835 views

Published on

Научна конференция:
“ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ”
23-25 септември 2014 г.
УОБ - УНСС
с. Равда

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Софтуерни решения за управление на веригата за доставки

 1. 1. СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ АС. Д-Р МАРИЯНА КЪТЕВА Научна конференция: “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември 2014 г. УОБ - УНСС с. Равда
 2. 2. SCM-софтуерът е приложение, което улеснява дейността на цялата верига за доставките. Той осигурява точна информация за процесите от начало до край по веригата и повишава ефективността на взетите бизнес решения. SCM-софтуерът спомага за управлението на бизнес процесите и отношенията с доставчиците. Интегрира се от компаниите – участници във веригата за доставки, като именно това обединяване на информацията в единна система им помага да осъществяват надзор в области като управление, закупуване, складиране, продажби, маркетинг, доставка и обслужване на клиентите. Основни процеси в SCM Планиране Снабдяване Производство Доставка Връщане на стоки Фиг. 1. Основни компоненти на управлението на веригата за доставки
 3. 3. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТДЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ? Планирането представлява стратегическата част от SCM. При изследването на този процес се разработват набор от показатели за мониторинг на веригата за доставки, имащи за цел повишаване на нейната ефективност. Снабдяването проследява взаимоотношенията с доставчиците на суровини за производството на крайните продукти. Тук се обръща внимание на процесите по ценообразуване, доставка и плащане на доставчиците, както и показателите за мониторинг и подобряване на търговските взаимоотношения. Производството обхваща всички дейности по създаване, тестване, опаковане и подготовка на доставките. Показателите, които се изследват тук, касаят качеството, производствения резултат и производителността на работниците. Доставката е свързана с координиране получаването на поръчки от клиентите, развиване на складовата мрежа, избор на фирмите – превозвачи, които да доставят продуктите до крайните потребители и създаване на система за фактуриране, за да се осъществяват плащанията между контрагентите. Връщането на стоки проследява възвратните доставки на дефектни или излишни продукти от клиентите назад по веригата към производството или снабдяването.
 4. 4. ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКИ Категория Типични приложения Фокус на приложенията Транзакционни Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP) Системи за управление на складовете (WMS) Системи за управление на транспорта (TMS)  Точност  Съвместимост  Икономии от мащаба  Ефективност Комуникационни Управление на събитията по веригата за доставки (SCEM) Радиочестотна идентификация (RFID) Съвместно планиране, прогнозиране и попълване на запасите (CPFR)  Точност  Координация  Бърз обмен на данни  Видимост Взаимоотношения Системи за управление взаимоотношенията с клиентите (CRM) Разширено планиране и съставяне на графици (APS)  Релевантност с изискванията на клиентите  Оползотворяване на ресурсите  Отзивчивост
 5. 5. Пазарът на софтуер за управление на веригата за доставки генерира висок растеж, като за 2013 г. се наблюдава ръст от 7,4% спрямо 2012 г. В парично изражение генерираните приходи са над $ 8,9 млрд. За сравнение – по данни на Gartner през 2012 г. приходите от SCM-софтуер са $ 8,3 млрд., което е нарастване със 7,1% спрямо 2011 г. Очакванията са до 2018 г. реализираните приходи да надвишат $9,8 млрд., т.е. прираст с 9,9% за следващите 5 години.
 6. 6. ТОП 20 НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА SCM-СОФТУЕР В СВЕТА № Доставчик на софтуер Приходи през 2013 г. Website SCP WMS MES/MRP TMS 1 SAP $2,138 млрд. www.sap.com X X X X 2 Oracle $1,455 млрд. www.oracle.com X X X X 3 JDA Software $455 млн. www.jda.com X X X 4 Manhattan Associates $167 млн. www.manh.com X X X 5 Epicor $159 млн. www.epicor.com X X X 6 IBM $154 млн. www.ibm.com X 7 Descartes Systems Group $121 млн. www.descartes.com X 8 Infor $99 млн. www.infor.com X X X X 9 GTNexus $80 млн. www.gtnexus.com X X 10 Kewill Systems $71 млн. www.kewill.com X 11 HighJump Software $70 млн. www.highjumpsoftware.com X X 12 PTC $69 млн. www.ptc.com X 13 Quintiq $65 млн. www.quintiq.com X X X 13 Unit4 $65 млн. www.unit4.com/erp-systems X X 15 IBS $55 млн. www.ibsus.com X X X X 16 Totvs $51 млн. www.totvs.com X X X 17 IFS $49 млн. www.ifsworld.com X X X X 17 Inspur Genersoft $49 млн. en.inspur.com X 19 Logility $48 млн. www.logility.com X X X 20 Kinaxis $45 млн. www.kinaxis.com X Източник: Gartner, цит. от Trebilcock, B. Top 20 supply chain management software suppliers, 2014
 7. 7. СИСТЕМИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКА (SUPPLY CHAIN PLANNING, SCP) ПОЗВОЛЯВАТ:  Осъществяване на стратегическо планиране на структурата на веригите за доставка;  Разработка на планове на веригата за доставка;  Моделиране на различни ситуации;  Оценяване нивото на изпълнение на операциите;  Сравняване на планови и текущи показатели.
 8. 8. СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВЕТЕ (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, WMS) осигуряват автоматизация и оптимизация на всички процеси при работа със складове и центрове на дистрибуция. Като базови техни възможности се открояват:  заприходяване на стоки,  сортиране,  мониторинг на наличности,  управление на материалните запаси,  управление на разпределението на стоки и тяхното намиране,  опаковка,  транспортиране,  управление на трудовите ресурси,  автоматизация на подемно-транспортното оборудване.
 9. 9. СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS, MES) създава условия за висококачествено и ефективно производство, повишена надеждност и глобално проследяване на продуктите. Положителни страни от внедряването на системата са:  Позволява видимост в реално време от начало до край на производствените процеси, за да постигне глобална координация;  Постига пълна проследяемост на продуктите през целия им жизнен цикъл;  Оптимизира работа в прогрес в отговор на намалените срокове;  Подобрява качеството и намалява вариацията чрез корективни действия, които се идентифицират от дефект на стоката;  Оптимизира производителността и използването на ресурси и активи.
 10. 10. СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА (TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEMS, TMS) са базов компонент на системите за управление на веригите за доставка. Те осигуряват изчисления на цените на превозите с различни видове транспорт, агрегират митнически разходи и данни за товаро-разтоварни дейности, следят срокове за превоз. Една от основните задачи на TMS-системата е при заявка от страна на съответния мениджър мигновено да изведе информация за това къде се намират дадени стоки и какви са сроковете за тяхната доставка.
 11. 11. ТОП 5 ДОСТАВЧИЦИ НА SCM-СОФТУЕР ПО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ($ МЛН.) Доставчик на софтуер Приходи 2013 г. Пазарен дял 2013 г. (%) Приходи 2012 г. Пазарен дял 2012 г. (%) Прираст (%) SAP 2,138.0 23.9 1,721.2 20.7 24.0 Oracle 1,455.0 16.3 1,453.3 17.4 0.1 JDA Software 455.3 5.0 426.0 5.1 5.0 Manhattan Associates 167.5 1.9 160.1 1.9 5.0 Epicor 159.4 1.8 138.2 1.7 15.0 Други 4,568.6 51.1 4,432.9 53.2 3.0 Общо 8,943.8 100.0 8,331.7 100.0 7.3 Източник: по данни на Gartner
 12. 12. СРЕД ПРЕДИМСТВАТА НА ВНЕДРЕНИЯ SCM-СОФТУЕР СЕ ОТКРОЯВАТ:  централизираното управление;  възможността за вземане на решения в реално време;  осигуряването на необходима и важна информация на всяка от заинтересованите страни във веригата;  реакцията при внезапни промени в дейността на веригата;  оптимизирането на наличностите, доставките и изпълнението на поръчките. Положителна последица от използването на софтуера е запазване целостта на веригата и управление на временните прекъсвания. Не на последно място важен е интерфейсът на програмата и възможността потребителите да го ползват лесно от различни видове устройства.
 13. 13. SCM-СОФТУЕРЪТ НА ЛИДЕРА SAP РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ: 1. Продажби, инвентаризация и планиране на операциите. 2. Планиране на търсенето и доставките. 3. Управление на търсенето. 4. Съвместно управление. 5. Производство и планиране на доставките. 6. Управление на резервните части. 7. Управление на транспорта. 8. Управление на складовите процеси. 9. Анализи на веригата за доставки. 10.Проследяване. 11.Бизнес процеси. 12.Потребителски интерфейс.
 14. 14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: SCM-софтуерът съдържа в себе си цялата съвкупност от модули, приложения и инструменти, следящи и подпомагащи правилното функциониране на процесите по цялата верига за доставки. Голяма част от търсенето на SCM-софтуер все още е на модулен принцип, а не цялостно внедряване, тъй като, поради спецификата на предлаганите стоки, потребителите често не се нуждаят от пълната функционалност на разработеното софтуерно решение.
 15. 15. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×