Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Приложение на облачните технологии в управлението на веригата за доставки

657 views

Published on

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ТУРБУЛЕНТНА БИЗНЕС СРЕДА ХТМУ – СОФИЯ 06 ЮНИ 2014 Г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Приложение на облачните технологии в управлението на веригата за доставки

 1. 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ ас. д-р Марияна Кътева МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ТУРБУЛЕНТНА БИЗНЕС СРЕДА ХТМУ – СОФИЯ 06 ЮНИ 2014 Г.
 2. 2. В съвременния конкурентен пазар все повече търговски фирми, като част от вериги за доставки, са изправени пред предизвикателството да са в постоянна координация с останалите участници. Навременната и точно подадена информация в комбинация с правилно взетите, съгласувани решения са важен фактор за успеха и управлението на цялата верига за доставки.
 3. 3. Един от основните проблеми на организациите, които често са част от повече от една верига за доставки, е невъзможността да инвестират големи финансови средства в интегрирането на скъпоструващи бизнес интелигентни системи. Именно тук в помощ идват „облачните“ технологии – един набиращ сили и популярност начин фирмите да споделят неограничена и защитена информация, важна за правилното функциониране на цялата верига за доставки.
 4. 4. За да бъдат успешни, търговците трябва внимателно да балансират между намаляване на инвестициите в складови наличности и поддържане на достатъчно стоки на склад, между подобряване на обслужването на клиентите и намаляване на разходите за труд, между редуциране на оперативните разходи и развиване на нови направления. Често това се постига чрез внедряване на нововъведения като системите за управление на веригата за доставки (SCM), които са съобразени със специфичните потребности и изисквания на търговските фирми.
 5. 5. Икономическата ефективност на участниците във веригата за доставки се дължи на точността при планирането на поръчките, намаляването на гаранционните запаси и повишаването надеждността на доставките. За да бъдат координирани тези процеси, влияние оказват използването на „единни информационни канали, синхронизиране на процесите между участниците във веригата, съвместно прогнозиране на търсенето и съкращаване на времето за въвеждане на нови продукти на пазара“.
 6. 6. Тъй като взаимоотношенията между участниците не се управляват централизирано, използването на единна интегрирана информационна система и общи складове за бази данни би повлияло положително върху конкурентоспособността на веригата за доставки. Основните проблеми, с които се сблъскват участниците, са свързани с координирането и синхронизацията на процесите от край до край, видимостта и сложността на веригата за доставки, достоверността на предаваната информация. Фиг. 1. Примерен модел за управление на веригата за доставки
 7. 7. Много организации са свикнали да обменят информация със своите партньори по веригата за доставките посредством електронен обмен на данни (Electronic data interchange, EDI). Често обаче в една верига за доставки участниците, с изключение на водещата фирма, са малки предприятия, които не могат да си позволят финансово да интегрират скъпоструващи информационни програми за управление на фирмените си ресурси. Именно тук на помощ идва набиращата популярност напоследък услуга SaaS (софтуер като услуга, software as a service) – един начин фирмите да останат конкурентоспособни на пазара, като интегрират партньори и данни, осигурявайки необходимото ниво на видимост за веригата за доставки. Този модел има огромно приложение при бизнес софтуера (ERP, CRM, BI и др.), тъй като тези решения са от ключово значение за компаниите, но инвестицията в тях е значителна.
 8. 8. Участниците във веригата за доставки изпълняват пет основни процеса: Планиране (Plan), Снабдяване (Source), Производство (Make), Доставка (Deliver) и Връщане на стоки (Return). За всеки от изброените пет процеса е необходим различен софтуер. Но разработчиците на софтуер обединяват тези функционалности в единна SCM система, която може да бъде адаптирана към конкретните нужди на всяка фирма. Основното предимство при използването на еднакъв софтуер от всички участници във веригата е, че данните се споделят в реално време и рисковете от ненавременна или грешно подадена информация се минимизират.
 9. 9. Водещата компания за изследвания и консултиране в света на информационните технологии Gartner дефинира SaaS като „софтуер, който е собственост на външен доставчик и се доставя и управлява дистанционно“. SaaS приложенията са достъпни през Интернет без да се закупуват и обикновено се таксуват всеки месец на абонаментен принцип. Следва да се отбележи, че „софтуерът се притежава от фирмата доставчик на облачни услуги и тя го предоставя на потребителите, като съхранява в системата си техните данни“.
 10. 10. Тъй като цялата база данни се съхранява на външни сървъри, често фирмите са обезпокоени за сигурността на информацията. Когато говорим за верига за доставки, то облакът, съдържащ и споделящ информация между няколко организации – участници, следва да бъде „колективен“, т.е. да се гарантира сигурността на данните и използването им само от конкретни бизнес единици.
 11. 11. Използването на интегрирана система позволява достъп до централизирана база данни, съдържаща детайлизирана информация за цялата верига – от график на производство и складови запаси до поръчки за продажба и маркетингови кампании. Веднъж въведена в системата, информацията е достъпна до всички функционални области. Така могат да бъдат проследени всички бизнес процеси и да се повиши гъвкавостта на компаниите.
 12. 12. Облакът представлява съвкупност от сървъри с различни функции, които предоставят достъп до SCM системата чрез отдалечена онлайн връзка. На практика достъпът може да бъде осъществен от всяка точка на света чрез компютър, таблет, смартфон или друго мобилно устройство, като е необходимо единствено да има интернет връзка. Възможностите на облака обхващат планирането на веригата за доставки, организирането в мрежа на всички доставчици и сътрудничеството между служители, контрагенти и клиенти. Резултатът е използване на цялостно софтуерно решение, което покрива организацията на веригата за доставки, планирането, координацията и изпълнението на всички основни и съпътстващи процеси.
 13. 13. За използване на SaaS приложенията не е необходимо закупуване на допълнителен хардуер. Това, което най-често се предлага от фирмите – доставчици на услугата, е потребителско име и парола за достъп до системата, съхраняваща защитените и архивирани бази данни на фирмите. Генерирането и приемането на поръчки, осигуряването на обратна информация и навременното доставяне на стоки и услуги чрез използване на SaaS приложенията благоприятстват за подобряване обслужването на потребителите и точността на прогнозите, за съкращаване обема на стоките, държани на склад, и срока за пускане на нови продукти на пазара. Цялостната информационна картина на веригата за доставки в реално време, съхраняването на данни, техният контрол и анализ спомагат за ефективното й управление.
 14. 14. Сред основните предимства на SaaS се открояват по-ниската цена, по-голямата гъвкавост, лесно управление и достъпност от всяка точка на света. Поради това използването на облачни информационни технологии осигурява конкурентно предимство на организациите, които спестявайки средства от интегрирането на SCM софтуер, могат да инвестират паричен ресурс в оптимизиране на веригата за доставки.
 15. 15. От казаното дотук можем да обобщим, че фирмите, които нямат достатъчно свободен паричен ресурс, за да инвестират в информационни технологии, биха могли да подобрят видимостта по веригата за доставки като използват SaaS-базирани приложения срещу месечна такса за обслужване. Така управлението на веригата за доставки може да се реализира успешно чрез интернет базирани продукти с онлайн и мобилен достъп, които осигуряват синхронизация в реално време на производството, дистрибуцията и снабдяването, от една страна, и своевременното задоволяване на потребностите на крайните клиенти, от друга.
 16. 16. Благодаря за вниманието!

×