Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Факторингово посредничество

1,974 views

Published on

Факторинг

Published in: Education
 • Be the first to comment

Факторингово посредничество

 1. 1. Той се определя като финансово-търговска посредническа операция, свързана с инкасиране на вземания по продажбата на продукция, стоки и услуги, т.е. факторингът като търговска сделка е свързан с покупко-продажбата на "права на вземания" както за вече извършени търговски сделки, така и за права на вземания, произтичащи от осъществяване на бъдещи търговски сделки. Факторингът представлява пакет от финансови услуги, включващ два или повече от следните елементи: • Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без допълнителни обезпечения; • Администриране и събиране на търговски вземания; • Защита срещу кредитен риск. Факторинг
 2. 2. Чрез факторинговата сделка продавачът на стоки и услуги продава правата по инкасиране на вземания от продажби от свои клиенти на друг субект, наречен фактор, който купува правото да инкасира, т.е. да събере вземанията от продажби от клиента и получателя на стоката срещу заплащане на определена цена, наречена факторингова цена.
 3. 3. 1. Да е осъществена търговска сделка по продажба на стоки, продукти и услуги или да съществуват идеи за осъществяване на сделки по продажби в бъдеще и възникване на бъдещи вземания по продажби. 2. Разплащането по осъществените търговски сделки да не е "кеш", т.е. моментът на сключване на търговската сделка и моментът на инкасиране на вземанията да не съвпадат, а да се отдалечават във времето. Именно несъвпадането във времето на сключване на търовската сделка и времето на нейното инкасиране поражда рискове от неплатежоспособност за продавача на стоковите ресурси. Условия за съществуване на факторинг
 4. 4. • Посреднически функции по инкасиране на вземанията и прехвърлянето им по сметката на продавача; • Функции по счетоводно отчитане, компютърна обработка на информацията, свързани с инкасиране на вземанията по продажби; • Застрахователна и защитна функция срещу риска от неплатежоспособност и некоректност на купувача на стоката. Функции на факторинговото посредничество
 5. 5. Чрез прехвърляне правата на вземания продавачът се освобождава от необходимостта да извършва дейности по инкасиране на вземанията. Застрахова се и прехвърля рисковете от неплатежоспособност на избрания от него клиент, т.е. дебиторските рискове върху фактора. Именно чрез сключената търговска сделка с фактора продавачът се предпазва от загуби, породени от евентуалната неплатежоспособност и некоректност на избрания от него клиент. Чрез предоставяне на авансови плащания по прехвърлените права на вземания продавачът получава парични средства, които веднага инвестира в бизнеса си и преодолява недостига си от ликвидни средства. Изгода за продавача на стоките
 6. 6. Factors Chain International е глобална мрежа на водещите факторинг компании, чиято обща цел е да се улесни международната търговия чрез факторинг и свързаните с тях финансови услуги. В момента мрежата на FCI наброява 277 фактор компании в 77 страни, които са активно ангажирани в повече от 80% от трансграничните факторинг сделки в света. Членове на Factors Chain International Eurobank Bulgaria AD First Investment Bank AD Société Générale Factoring SLLC UniCredit Factoring EAD
 7. 7. Данни за България (към 2013 г.) Брой на факторинг компании: 7 Вътрешен Факторинг Оборот (в милиони евро): 1275 Международен Факторинг Оборот (в млн. евро): 225 Общо Факторинг Оборот (в милиони евро): 1500 Данни за България (към 2014 г.) Брой на факторинг компании: 7 Вътрешен Факторинг Оборот (в милиони евро): 1280 Международен Факторинг Оборот (в млн. евро): 320 Общо Факторинг Оборот (в милиони евро): 1600 Данни за България (към 2015 г.) Брой на факторинг компании: 7 Вътрешен Факторинг Оборот (в милиони евро): 1315 Международен Факторинг Оборот (в млн. евро): 413 Общо Факторинг Оборот (в милиони евро): 1728
 8. 8. Факторингови компании в България
 9. 9. Дял на компаниите от съответния сектор, които ползват факторинг По данни на в-к Капитал
 10. 10. • Производствени и търговски компании, които продават на своите клиенти при условия на отложено плащане, вариращо между 20 и 180 дни; • Компании, които искат или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти. • Доставчици, извършващи регулярни доставки, за които издават фактури в съответствие с действащото българско законодателство и получават плащане от своите клиенти по банков път; • Компании, които нямат икономическа свързаност със своите клиенти. Компании, които биха могли да се възползват от услугата Факторинг
 11. 11. 1) Договаряте с Факторинговата компания условията, при които ще прехвърляте вземанията си; 2) Уведомявате клиентите за решението си да използвате факторинг услугите на Факторингова компания и прилагате инструкции за плащане по сметка на фактора; 3) Вашите клиенти потвърждават на Факторинговата компания, че са уведомени за прехвърлянето и са съгласни да извършват плащанията по посочената сметка на Факторинговата компания; 4) Доставяте стоките или услугите на своите клиенти, в съответствие с условията на търговския си договор и издавате фактура с отложено плащане, копие, от която изпращате на Фактора; 5) В рамките на един работен ден от предоставяне на фактурата, Факторинговата компания авансира до 90% от стойността на издадената фактура с включен ДДС; 6) Факторинговата компания администрира и събира вземанията, произтичащи от прехвърлените фактури; 7) При събиране на вземанията Факторинговата компания Ви доплаща разликата между номиналната стойност и преведения аванс. Как да стартирате, ако сте продавач на вземания?
 12. 12. Технология на сделката при ОББ Факторинг
 13. 13. Предлагани факторингови сделки от
 14. 14. 1. Доставчикът доставя стоки и/или услуги на купувача, в съответствие с търговския договор, сключен между тях. 2. Банката изкупува търговските вземания с отложено плащане. 3. Доставчикът получава авансиране на изкупените вземания при условията на договора за факторинг между 70% и 90% от стойността на фактурите. 4. Купувачът плаща на банката дължимите суми по прехвърлените вземания. 5. Банката превежда остатъка от получените средства по разплащателната сметка на доставчика, приспадайки авансовото плащане. Вътрешен факторинг
 15. 15. 1. Доставчикът осъществява износ на стоки и/или услуги на купувача. 2. Доставчикът прехвърля фактурите си чрез Експортния фактор на Импортния фактор, който поема кредитния риск. Импортният фактор осъществява дейност в страната на Купувача. 3. Експортният фактор осигурява договореното авансиране на одобрени фактури на доставчика. 4.Импортният фактор събира прехвърлените вземания по фактурите с отложено плащане, в съответствие с търговския договор, сключен между купувача и продавача. 5. Купувачът прави плащане на падежа на фактурата към Импортния фактор, който превежда сумата към Експортния фактор. 6. Експортният фактор превежда на доставчика остатъка от сумата, приспадайки авансовото плащане. 7. Експортният и Импортният фактор си сътрудничат като членове на Factors Chain International. Международен факторинг
 16. 16. 10. Купувачът
 17. 17. 10. Купувачът
 18. 18. Как да стартирате? 1) Договаряте с Райфайзенбанк отдел Факторинг условия, при които ще прехвърляте вземанията си; 2) Уведомявате клиентите за решението си да използвате факторинг услугите на Райфайзенбанк и прилагате инструкции за плащане по сметка на Райфайзенбанк (България) ЕАД; 3) Вашите клиенти потвърждават на Райфайзенбанк, че са уведомени за прехвърлянето и са съгласни да извършват плащанията по посочената сметка на Райфайзенбанк (България) ЕАД; 4) Доставяте стоките или услугите на своите клиенти, в съответствие с условията на търговския си договор и издавате фактура с отложено плащане, копие от която изпращате на Фактора; 5) В рамките на един работен ден от предоставяне на фактурата, Райфайзенбанк авансира до 90% от стойността на издадената фактура с включен ДДС; 6) Райфайзенбанк отдел Факторинг администрира и събира вземанията, произтичащи от прехвърлените фактури; 7) При събиране на вземанията Райфайзенбанк Ви доплаща разликата между номиналната стойност и преведения аванс.
 19. 19. Условия за кандидатстване: Дружеството, което кандидатства трябва да има приходи от продажби над 2 млн. лева за последните две години; Факторинговият лимит да бъде за не по-малко от 100 000 лева с максимално пет броя платци; Попълване на Таблица с платци.
 20. 20. Експортен Факторинг Българският износител прехвърля своите експортни вземания на DS-Concept Factoring. Дружеството финансира 80 % от сумата по фактурна стойност още същия ден. Останалите 20 % българският износител получава, когато неговият клиент плати на падежа цялото задължение по сметка на DS- Concept Factoring. Импортен Факторинг DS-Concept Factoring предлага възможност за финансиране на покупките /доставките/ им от чужбина. Новата финансова услуга “Import Factoring” дава възможност за финансиране на вноса при разсрочено плащане до 180 дни, като DS- Concept Factoring гарантира качествено обслужване и бързо разплащане с доставчиците в чужбина.
 21. 21. Вътрешен факторинг - Факторингова транзакция, при която и продавача, и купувача са юридически лица, регистрирани в България. Договор за факторинг - Договор, който регулира бизнес взаимоотношенията между Фактора и Доставчика. Доказателство за доставка - Документ, издаден според договореностите на продавача и купувача, който доказва че предоставената услуга или закупените стоки от доставчика са успешно доставени на купувача. Експортен фактор - Фактор, който придобива вземания от местен Доставчик към негов/и чуждестранен/и платец/и. Известие за цесия /етикет/ - Допълнителен реквизит на фактура, издадена при наличието на договор за факторинг. Известието за цесия информира платеца на фактурата, че вземането е прехвърлено на трета страна (фактора). Комплект документи за цесия - Комплект документи, необходими за прехвърляне на вземанията. Купувач /платец/ - Купувачът на стоките и услугите, който е отговорен за плащането на вземанията от доставката на стоки или извършване на услуги Лимит на покритие - Максималната експозиция, за която УКФ се задължава да поеме кредитния риск Лимит на финансиране - Лимитът на финансиране е максималната сума, до която Факторът ще извършва авансови плащания по прехвърлените вземания. Международен факторинг - Факторинг сделка, при която една от страните се намира в чужбина. Одобрени вземания - Безспорни, ликвидни и неоспорени вземания, които отговарят на всички изисквания, посочени в договора за факторинг. Падеж на фактура - Датата на плащане на определено вземане, посочена във фактурата. Продавач /доставчик/ - Доставчикът на стоки или услуги, който прехвърля вземанията си на факторинг компанията. Процент на покритие - Покритието, което факторът дава на продавача за доставката на стоки или услуги от продавача (чийто кредитен риск трябва да бъде покрит) за определен купувач, в точно определени проценти Процент на финансиране - Процентът на финансиране е максималната сума, до която може да се финансира определено вземане (фактура), определена в договора във вид на процент. Факторинг без регрес - Факторинг услуга, при която договорена част от риска от неплащане или неплатежоспособност на платеца се прехвърля от Продавача на Фактора. Факторинг с регрес - Факторинг услуга, при която рискът от неплащане или неплатежоспособност на платеца остава при Доставчика. Финансиране на вземания /факторинг финансиране/ - Финансиране, базирано на прехвърлянето на цедираните вземания. Стойността на финансирането зависи от договорения процент на финансиране. Цесия на вземания - Инструментът, чрез който Доставчикът легално прехвърля собствеността на вземанията на Фактора.
 22. 22. Благодаря за вниманието!

×