Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Ph.D. защита пред СНС по ОФИ

759 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation Ph.D. защита пред СНС по ОФИ

 1. 1. ОЦЕНКА И АНАЛИЗНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТАНА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИНаучен ръководител:Доц. д-р Марияна Божиновадокт. Марияна КътеваКатедра “Търговски бизнес”Стопанска Академия “Д. А. Ценов”Свищов
 2. 2. Актуалност на темата В съвременната бизнес среда търговията на дребно енеотменима част от общото развитие. Еволюирането й води довъзникване на търговските вериги, като конкурентна форма зареализиране на продажбите на стоки и услуги на крайнитепотребители. Оценката и анализът на конкурентоспособността натърговските вериги ни дават възможност да се изведат на преден планконкурентните предимства, които трябва да притежава една търговскаверига, както и насоките за подобряване на текущото състояние, за дасе развива успешно на българския пазар. В процеса на изследване на същността и ролята наконкурентоспособността на търговските вериги се поставят редицавъпроси, които представляват не само теоретичен, но и практическипроблем. Точно това предопределя актуалността и значимостта напроучваната тема и предизвиква изследователския интерес.
 3. 3. Обект и предмет на изследването Обект на настоящия дисертационен труд сафункциониращите на националния пазар търговски вериги забързооборотни стоки - „Пикадили” АД и лидерът „Билла” ЕООД. Изследват се търговските вериги с формат супермаркет,като най-широко разпространен. Важни ограничителни условияпри избора на обекти за оценка и анализ наконкурентоспособността още са: териториалният им обхват;асортиментът от стоки, обект на покупко-продажба; ценоватаполитика; типът на търговеца. Предмет на изследване са теоретико-методологичните иприложни аспекти на оценката и анализа наконкурентоспособността на търговските вериги в България.
 4. 4. Цел на изследването Цел на дисертационния труд е теоретично и емпиричноикономическо изследване, включващо оценка на притежаванитеорганизационни, маркетингови и финансови характеристики,последвана от анализ на конкурентоспособността на търговскитевериги, и на тази основа формулиране на предложения за нейнотоповишаване.
 5. 5. Задачи на изследването Реализирането на поставената цел се осъществява чрезследните задачи:
 6. 6. Изследователска теза Постигането на дефинираните задачи е подчинено наосновната изследователска теза на дисертационния труд:динамичният характер на категорията конкурентоспособностналага перманентна оценка и анализ, с цел установяване насъстоянието на изследваните търговски вериги и извеждане напрепоръки за усъвършенстване на тяхната дейност.
 7. 7. ГЛАВА ПЪРВАТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИНА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В първа глава се проучват теоретичните основи натърговските вериги, като обекти за търговия на дребно, и сеформулират изводи за тяхната същност, състояние и развитие вБългария. Прави се критичен анализ на становищата на редицабългарски и чужди автори относно същността на търговскитевериги и се достига до извода, че търговските веригипредставляват съвкупност от повече от два магазина за търговияна едро или дребно, които са разположени на национална илимеждународна територия, работят под еднаква фирмена марка,предлагат еднакъв асортимент стоки и допълнителни услуги отквалифициран персонал, в еднакви по интериор и екстериор обекти,управлявани от един и същ собственик.
 8. 8. Търговските вериги изграждат и трайно утвърждават всъзнанието на потребителя образа на продуктовата и търговскатамарка. Създаденият имидж се отнася до всички обекти и многочесто е атрактивен за клиентите. Характерни за утвърдените веригиса високите приходи от продажби, сравнително широките целевипазари, високото относително тегло в общия обем наосъществяваната търговия на дребно в страната, където оперират.Чрез централното управление, количеството покупки,стандартизацията на бизнес методите и ограниченитеиндивидуални услуги, търговските вериги са в състояние дапродават своите стоки много под цените на независимите магазини.
 9. 9. По-конкретно се изяснява същността на организацията натърговските вериги. Тя се разглежда като комплекс от елементи,съставяни от взаимосвързани търговски и технологични дейности ипроцеси по закупуването, доставката, приемането, съхраняването,подготовката и продажбата на стоките. На тази основа се дефиниратизискванията за успех на търговските вериги в организационенаспект. Фиг. 1. Елементи на организацията на търговска верига
 10. 10. Българският пазар все още не е разпределен междутърговските вериги и неговият потенциал се оценява високо.Поради това те трябва да съсредоточат усилията си към запазванена настоящите клиенти и към възпитаване на лоялност у тях къмверигата, за да устоят на конкуренцията. Същевременно търговските вериги трябва да изучаватпостоянно пазарната среда, да следят нейното моментно състояниеи тенденциите за развитие, за да отговорят своевременно нанастъпващите промени. Ето защо е особено важно перманентно дасе оценява и анализира конкурентоспособността на търговскитевериги, и да се извеждат препоръки за нейното повишаване.
 11. 11. В резултат на активното разрастване на търговските вериги в България се наблюдава увеличаване със 7% на дела на търговските вериги в общите продажби на бързооборотни стоки в страната и той достига 30% за 2008 г.Фиг. 2. Десетте най-големи търговски вериги по приходи от продажби в хил. лв. за 2007 г. Източник: БИК Капиталов пазар, http://beis.bia-bg.com/ и данни на търговските вериги
 12. 12. Изводи: Търговските вериги са резултат от процеса на концентрация в търговията надребно, проявяващ се в световен мащаб в условията на глобализация на пазаритеи конкуренцията. Възникването на търговските вериги в търговията на дребно се очертава най-ясно при съчетаване на теорията за колелото на търговията на дребно и нейнияжизнен цикъл, допълнени с адаптивната стратегия, предложена от M. Портър. Процесите на глобализация и концентрация рефлектират върху повишаванеролята на търговските вериги в търговията на дребно и отразяват състоянието иразвитието на икономиката на страната. От определящо значение за развитието на дадена търговска верига еналичието на обратна връзка от страна на потребителите и своевременнатареакция за задоволяване на техните изисквания. За да са конкурентоспособни, търговските вериги трябва да се стремят къмдобро познаване на местния пазар, уютна обстановка за пазаруване, персоналнообслужване, богат асортимент от стоки с доказано качество, изгодни цени,разнообразие от съпътстващи услуги, придаващи добавена стойност къмпазаруването, собствена програма за лоялни клиенти, постоянни инвестиции всъвременни технологии.
 13. 13. ГЛАВА ВТОРАКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТНА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ Във втора глава дисертационното изследване се насочва къмизясняване същността и факторите за повишаване наконкурентоспособността на търговските вериги. Обуславя сенеобходимостта от извеждане на методика за оценка и анализ наконкурентоспособността на търговските вериги. Разкриват сеспецифичните елементи на анализа на конкурентоспособността.
 14. 14. Възприема се за подходящо използването на методика, която интегрира в състава си последователност от следните относително самостоятелни етапи:Фиг. 3. Методика за оценка и анализ на конкурентоспособността на търговските вериги
 15. 15. Изводи: Дадена търговска верига е конкурентоспособна, когато в резултат напритежаваните отличаващи я организационни, маркетингови и финансовихарактеристики, съумява да генерира и поддържа конкурентни предимства,спомагащи за завоюване на силни пазарни позиции, като същевременно реализиравъзвръщаемост на вложените инвестиции. Установяването на силните, слабите страни, позициите и поведението наконкурентите позволява подходящо адаптиране към измененията на пазарнатаситуация и изпреварване на конкурентните действия. С нарастване броя на наличните конкурентни предимства се подобряваконкурентоспособността на търговските вериги и това налага допълнителноинвестиране в познаването и изследването на специфичните фактори, оказващивъздействие върху осъществяваната дейност. Проследяването на етапите на изследване на съпоставими помежду ситърговски вериги се превръща в значимо условие за съставяне на вярна оценка натяхната конкурентоспособност.
 16. 16. ГЛАВА ТРЕТАПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКАИ АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТАНА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ В глава трета се апробира методиката за оценка и анализ наконкурентоспособността на търговските вериги и на тази основа сеформулират изводи и препоръки за бъдещи действия заповишаване на конкурентоспособността. Отразени са резултатитеот проведеното емпирично изследване на конкурентоспособносттана търговските вериги „Пикадили” АД и „Билла” ЕООД.
 17. 17. Таблица 1. Обобщаваща оценка на конкурентоспособността на търговските вериги „Пикадили” АД и „Билла” ЕООД Брой показатели Средна аритметична от Коефициент Претеглена ранговаГрупи индикатори в група сумата на ранговете на значимост оценка Пикадили Билла Пикадили БиллаОрганизационни 27 3,48 4,35 0,30 1,04 1,31Маркетингови 20 3,71 4,18 0,30 1,11 1,25Финансови 15 2,87 4,64 0,40 1,15 1,86Обобщаваща оценказа конкуренто- 3,31 4,41способност Когато се сравняват две или повече търговски вериги, тотази, която е с по-висока стойност на обобщаващата оценка, е по-конкурентоспособна. Получените числови стойности придобиватвербална оценка по предложена интервална скала в етап 8 отметодиката. В конкретния случай на изследванетоконкурентоспособността на „Пикадили” е определена като„удовлетворителна” (3,31), докато на „Билла” е „много добра” (4,41),което потвърждава лидерската й позиция.
 18. 18. В рамките на анализирания период се констатира, чепазарното поведение на изследваните търговски вериги до голямастепен зависи от общата макрообкръжаваща среда, влиянието начиито фактори са отчетени чрез PEST-анализ. Анализът на микрообкръжаващата среда е направен върхуструктурно-пространственото обкръжение на търговските вериги,а именно всички онези фактори и сили, с които те имат честиконтакти и взаимоотношения: потребители, доставчици,конкуренти, нови участници, стоки-заместители.
 19. 19. При анализа на равнището на конкурентоспособността сеизползва радарна диаграма, позволяваща графично онагледяванена сравнението между двете търговски вериги – „Пикадили” и„Билла”. Използваната графика допуска детайлно изследване навсеки отделен показател, който е получил рангова оценка. По тозиначин се добива по-пълна и точна характеристика на позициите навсяка от търговските вериги и се дефинират притежаванитеконкурентни предимства.
 20. 20. Фиг. 4. Радарна диаграма на ранговите оценки на „Пикадили” АД и „Билла” ЕООД
 21. 21. Извършен е SWOT-анализ, чиито резултати спомагат за извеждане на насоки за развитие и изграждане на стратегии за реакция срещу появяващите се заплахи, с цел повишаване на конкурентоспособността. Открояват се следните силни страни на изследваните търговски вериги: “Пикадили” АД “Билла” ЕООДБлагоприятно местоположение в mall-ове; Чуждестранен опит;Всеки магазин е търговски център, съчетаващ Конкурентни цени;голямо разнообразие от предлагани допълнителни Обслужване;услуги; Замяна на стоки;Собствена информационна система; Собствени марки – 100 артикула;Програми за лоялни клиенти - Клубни карти; Местоположение в 23 града в България;Собствени марки - 300 артикула; Участие в „retail паркове”;Стимулиране на персонала чрез израстване в Наложена марка, добре позната на клиентите;йерархията; Програми за обучение, развитие и израстване наИндиректни продажби през интернет сайта на персонала, социални придобивки;веригата; Централен склад, където се поддържа постояннаФорум към интернет сайта, където потребителите складова наличност според нуждите на магазините.могат да споделят своето мнение.
 22. 22. Заключение В дисертацията се заключава, че най-голямопредизвикателство за опериращите търговски вериги през 2009 г.остава навлизането на българския пазар на търговската веригалидер в Европа – Карфур, както и развитието на сегмента на„удобните магазини”, който се превръща в основната заплаха зазатварянето на кварталните бакалии. Потребителите стават все по-взискателни в избора си и по-чувствителни към цените.Следователно върху тях трябва да се насочи основният фокус надействие, да се привлече вниманието им, да се удовлетворяттехните изисквания и да се изгради лоялност у потребителите, чрезвлияние върху емоциите при пазаруване и разнообразието отсъпътстващи услуги.
 23. 23. Благодаря за вниманието!

×