Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Експанзионистични стратегии на дискаунтърите, опериращи на българския пазар

2,360 views

Published on

Кътева, М. Експанзионистични стратегии на дискаунтърите, опериращи на българския пазар. Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика“, том II, АИ „Ценов”, Свищов, 12-13 май 2011, с. 130-135

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Експанзионистични стратегии на дискаунтърите, опериращи на българския пазар

 1. 1. ЕКСПАНЗИОНИСТИЧНИ СТРАТЕГИИ НА ДИСКАУНТЪРИТЕ,ОПЕРИРАЩИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР Гл. ас. д-р Марияна Кътева УХТ - Пловдив
 2. 2. Докладът синтезирано представя експанзионистичнитестратегии на основните хард дискаунт вериги, опериращи набългарския пазар, както и тенденциите в усъвършенстване наинструментариума им за привличане на клиенти.
 3. 3. През последните години се наблюдава ограничаване навъзможностите за развитие на немските хард дискаунтъри на местния импазар. Настъпилият етап на зрялост в жизнения цикъл на търговските веригиги подтиква към търсене на нови стратегии за реализация. Поради това предтях се разкриват възможности за разширяване на дейността чрез експанзиякъм международните пазари, а именно Централна и Източна Европа.
 4. 4. Атрактивността на България, като място за развитие на новитърговски формати, се доказва и от поредния доклад на A.T. Kearney заГлобалния индекс на развитие на търговията на дребно (GRDI). Според проучването възможностите за растеж в Източна Европаостават огромни. Търговците на дребно в световен мащаб следва данаблюдават отблизо Балканите, като потенциален пазар от 40 млн.потребители. Данните показват още, че страната ни заема 19-та позиция вGRDI през 2010 г., като изкачването е с две места напред в сравнение с2009 г.
 5. 5. Най-активните търговски дискаунт вериги, които стъпиха набългарския пазар са "Плюс”, "Пени Маркет”, "Лидл” и "Карфур”. "Лидл” несе реализира чрез развиване на самостоятелна мрежа, а закупи магазините"Плюс” в България и Румъния, като сделката по придобиването бе одобренаот КЗК. В резултат "Плюс” изтегли дейността си от двете държави.
 6. 6. Дискаунтърите се стремят да се адаптират към националния нипазар, да работят с местни доставчици и да продават български стоки, наредс внасяните собствени марки. Същевременно разработват и следватконцепция за разширяване на асортимента, масирани рекламни кампании ивъвеждане на иновации. В резултат те успешно създават интерес у потребителите. Основниятим бизнес модел акцентира върху ниските разходи, ценовите промоции иреализирането на стоки с висок оборот, които се използват често отдомакинствата.
 7. 7. SCHWARZ срещу REWE Агресивната експанзионистична политика на "Лидл” и "Пени”отчасти е продиктувана от стремежа на компаниите-майки да достигнатвсе по-силни предни позиции в световен мащаб. Както е известно,"Лидл” е част от концерна "Schwarz Group", който притежава още еднатърговска верига у нас - софт дискаунтъра "Кауфланд”. А "Пени” есобственост на "Rewe Group”, които присъстват в България и съссупермаркетите "Билла”. Инвестиционните намерения на германските "Schwarz" и "Rewe”се засилват от факта, че двете търговски групи имат пазарен дял за 2010г. между 5 и 10% всяка, което ги прави конкуренти за лидерското мястона българския пазар.
 8. 8. Дискаунтърите "Пени” и "Лидл” следват различни стратегии заекспанзия в България : "Пени” избира по-малки градове с над 15 000жители, докато "Лидл” – по-големите.
 9. 9. Брой и местоположение на магазините Lidl
 10. 10. Конкурентът Penny Market
 11. 11. Дискаунтърите, опериращи на българския пазар, усъвършенстватумело инструментариума си за привличане на клиенти, като рекламиратглавно чрез телевизионни спотове, печатни медии и билбордове.Рекламните послания са насочени изцяло към доказаното качество напредлагания асортимент; свежестта на плодовете и зеленчуците, които сезареждат ежедневно; функционалността на стоките и т.н.
 12. 12. Промоционалните брошури на "Лидл” и"Пени” се издават всеки вторник и четвъртък, катоакцентират върху предоставянето на ежедневни идопълнителни стоки всяка седмица на специалнаофертна цена. Въпреки че предлаганите цени честоса по-ниски от пазарните, не е задължително товада става за сметка на качеството. Те се постигатпоради минимизацията на издръжката, в товачисло заплатите на персонала и обслужването напомещенията.
 13. 13. Макар че провеждат еднаква политика на предлагане на ниски цени,всяка от търговските вериги – дискаунтъри има и свои специфики. Например, "Лидл” e гъвкава компания – агресивен дискаунтър, кактопо отношение на експанзията, така и на ценовата политика, качеството,международния асортимент стоки. "Лидл” оперира на почти всички пазари вЗападна и Централна Европа с повече от 9 000 магазина. От своя страна, "Пени Маркет” има силни собствени марки ифокусира асортимента си в по-голяма степен върху стоките с марка напроизводител, особено извън Германия, където оперира с над 2 000магазина. "Пени” прилага следната стратегия: визията на магазините,обхватът на асортимента и маркетинговата концепция на веригата серазработват конкретно за всяка страна.
 14. 14. Често прилаганите стратегии на ценово лидерство водят достремеж към постоянно намаляване на разходите. Поради товадискаунтърите в България търпят редица критики по отношение натретирането и заплащането труда на персонала, както и натиска върхусвоите доставчици, отнасящ се до цените и условията за плащане. Въпреки това, почти всеки потребител купува ежедневни стоки оттези магазини, благодарение на постигнатите ниски цени, както и наекспанзионистичната им политика, насочена към изграждане на разгънатамрежа от лесно достъпни обекти.
 15. 15. Заключение В заключение можем да обобщим 2010-та година като силна поотношение експанзията на дискаунтъри в България. В същото време сенаблюдава развитие и на останалите формати търговски вериги забързооборотни стоки. Очакванията в средносрочен план са все повечеучастници да се насочат към този сегмент търговски площи.
 16. 16. Благодаря за вниманието!

×