Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Методика за оценка на конкурентоспособността на търговските вериги

6,369 views

Published on

Юбилейна международна научна конференция „Търговията в съвременното общество: теория и практика”, Варна, 2008, с. 371-377

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Методика за оценка на конкурентоспособността на търговските вериги

 1. 1. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКАНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ докторант Марияна Кътева, СА „Д. А. Ценов” – Свищов
 2. 2. Можем да дефинираме конкуренто-способността на търговските вериги катоспособност на компаниите едновременно дапосрещат потребителските нужди, да гизадоволяват, предлагайки им и допълнителниуслуги, и така да реализират по-голяма печалба,като същевременно се стремят даусъвършенстват своята дейност.
 3. 3. Нужно е конкурентоспособността да бъдеразгледана като динамична величина. Следователно трябва да бъдатопределени конкурентните стратегии натърговските вериги, които са насочени къмпривличане на повече потребители, по-доброгеографско позициониране, по-привлекателнаценова политика, изгодни канали задистрибуция, атрактивни промоционалниоферти, въздействаща реклама, а показателите,които подбираме и изследваме трябва да сапроменящи се във времето.
 4. 4. Етапи за оценка на конкурентоспособността
 5. 5. За изследването на конкурентоспособносттана дадена търговска верига е необходимо да сеизготви набор от параметри, които максималноподробно да характеризират дейността, свързана сдоставянето, продажбата и следпродажбенатаексплоатация на предлаганите продукти. Тези параметри могат да бъдатсистематизирани по определени признаци и да сеоформят във вид на таблица, в която да епредвидено място за отговори, изразени в баловиоценки.
 6. 6. Ранжирането на отделните показателиможе да се позиционира в радарна диаграма,където да се съчетаят балните оценки на всекиедин от конкурентите. Ранжирането помага дасе види по кои показатели търговските веригитрябва да подобрят позициите си, за да станатконкурентоспособни. То разкрива силните ислабите позиции на дадена верига и насочвамениджърските екипи към създаване настратегии за справяне с възникналитепроблеми.
 7. 7. Радарна диаграма: 57 въпроса с бални оценки от 1 до 5
 8. 8. За да има успех на пазара, дадена търговска верига трябва да си осигури някакво конкурентно предимство пред останалите търговски вериги. Какви конкурентни предимства смятате, че притежава Вашата търговска верига? Responses Percent of Cases N PercentПредлаган стоков асортимент 11 15,9% 78,6%Конкурентни цени 8 11,6% 57,1%Форми на продажба 4 5,8% 28,6%Обслужване 12 17,4% 85,7%Имидж 10 14,5% 71,4%Предлагани допълнителни услуги 7 10,1% 50,0%Програми за лоялни клиенти 9 13,0% 64,3%Собствени марки 8 11,6% 57,1%Total 69 100,0% 492,9%
 9. 9. Интензивността на съперничество междутърговските вериги ги принуждава непрекъснатода се борят за пазарен успех чрез по-доброзадоволяване на потребностите и изискваниятана потребителите. За да постигнат успех, те сапринудени непрекъснато да усъвършенстватсвоята дейност чрез ускорена иновация иинвестиране с цел постигане на конкурентнипредимства спрямо другите търговски вериги.
 10. 10. Извод: Търговските вериги трябва да следятпостоянно съотношението на съществуващитепазарни сили и на заетите от конкурентитепозиции. За да бъдат веригите успешни напазара, повишаването наконкурентоспособността трябва да се превърнев стратегическа цел на всяка една от тях.
 11. 11. Благодаря за вниманието!

×