Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги

3,455 views

Published on

Юб. междунар. научнопрактическа конф. „Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти, АИ „Ценов”, Свищов, 2008, с. 247-254

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги

 1. 1. доц. д-р Марияна Божинова, докт. Марияна Кътева,Стопанска Академия „Д .А. Ценов”, гр. С в и щ о в
 2. 2. Можем да дефинирамеконкурентоспособността на търговските веригикато способност на компаниите едновременно дапосрещат потребителските нужди, да ги задоволяват,предлагайки им и допълнителни услуги, и така дареализират по-голяма печалба. Същевременно те сестремят да усъвършенстват своята дейност, чрезускорена иновация и инвестиране, с цел постигане наконкурентни предимства спрямо другите търговскивериги.
 3. 3. Трябва да се обърне внимание на формите наконкуренция; местните и чуждестранните конкуренти;броя и силата на конкурентите в бранша; променящитесе конкурентни стратегии. Търговските вериги трябва да са наясно срещукого се състезават и какви са силните и слабите мустрани, възможностите и заплахите. Ако могат даразберат откъде идват техните конкуренти и какво сестремят да постигнат, биха могли да взематнеобходимите мерки и да ги изпреварят или дапредотвратят техните действия.
 4. 4. Движещи пазарни сили: Конкуренцията между съществуващите вериги се проявява внамаление на цените, въвеждане на нови продукти, рекламни кампаниии подобряване на качеството. Новите участници - за да преминат бариерата напотребителските предпочитания, навлизащите търговски вериги трябвада преодолеят предимствата на намиращите се вече на пазара търговскивериги. Търговските вериги могат да избират между няколко доставчици,което им дава възможност, използвайки конкуренцията между тях, даизберат най-изгодните условия за доставка. Потребителите проявяват своята сила на пазара, като търсятстоки с по-ниски цени, изискват по-добро качество или повече услуги. Заплахата от заместители - Най-добрите индикатори законкурентната сила на стоките заместители са нарастването напродажбите им, размерът на реализираната печалба и дълбочината напроникването им на пазара.
 5. 5. Елементи на анализа: ТЪРГОВСКА ВЕРИГА Анализ Вътрешнофирмен Равнище на на околната среда анализ конкурентоспособност Възможности Силни и слаби Ключови фактори и проблеми страни за успех Анализът на макросредата трябва да бъде в отговор на въпроса „Чрез какви действия дадена търговска верига може да повиши конкурентоспособността си при определени външни условия?”; Вътрешнофирменият анализ дава информация за факторите, които действат едновременно за повишаване на конкурентоспособността и са резултат от съзнателни и целенасочените действия на търговските вериги; При определяне на равнището на конкурентоспособността на търговските вериги е необходимо да се изчисли тяхното моментно състояние. Отделните показатели могат да се позиционират в радарна диаграма, където да се съчетаят балните оценки на всеки един от конкурентите.
 6. 6. Един от методите за оценка на равнищата на външните и вътрешни фактори законкурентоспособността на търговските вериги е проучването на мненията намениджърите (или на собствениците) им. Те са хората, които най-пряко изпитватвлиянието на условията на средата, а тяхното отношение и очаквания са много показателниза действителното състояние на бизнес средата.
 7. 7. SWOT-анализ на Пикадили Пикадили Силни страни Слаби страни• Благоприятно местоположение; • местоположение в едва 6 града в България;• Предлаган стоков асортимент; • Ниска способност за изследване на пазра;• Имидж; • Ниско равнище на обучение на персонала;• Всеки един от магазините не е просто супермаркет, а • Ниско качество на взаимоотношенията с научно- търговски център, съчетаващ голямо разнообразие от изследователски организации; предлагани допълнителни услуги; • Ниско равнище на достигане на рекламните• Собствена информационна система ; послания до потребителите;• Програми за лоялни клиенти - Клубни карти; • Ниско равнище на стимулиране на• Собствени марки - 300 артикула; посредниците;• Стимулиране на персонала чрез израстване в йерархията;• Индиректни продажби през интернет сайта на веригата;• Форум към интернет сайта, където потребителите могат да споделят своето мнение. Възможности Заплахи• Подобряване на системата за връзка между служителите • Навлизане на чуждестранни вериги; във веригата; • Трудности при откриване на подходящи локации• Планиране изграждането на собствени логистични предвид структурата на недвижимите имоти; центрове;• С масовото навлизане на mall-ове Пикадили навлиза в нови градове;• Освен традиционните супермаркети „Пикадили”, потребителите имат възможност да пазаруват в „Пикадили Експрес” . Правят се проучвания в по-малките градове с цел инвестиции в „corner-shop”, т.е. близо до потребителите, с по-малка търговска площ, с най- необходимите продукти ,на достъпни цени.
 8. 8. SWOT-анализ на Билла Билла Силни страни Слаби страни• Чуждестранен опит; • Периодични програми за лоялни клиенти;• Конкурентни цени; • Липсата на информационен щанд на входа на• Обслужване; магазина• Предлаган стоков асортимент; • Голямо текучество на персонал;• Замяна на стоки; • Ниско равнище на заплащане на труда;• Имидж; • Ниско равнище на взаимоотношенията с висшите• Предлагани допълнителни услуги; училища;• Собствени марки – 100 артикула; • Ниско равнище на стимулиране на• Местоположение в 23 града в България; посредниците;• Участие в “retail паркове”; • Възрастта на технологичното оборудване;• Наложена марка, добре позната на клиентите • Липсата на електронно търгуване на стоките;• Програми за обучение, развитие и израстване на персонала, социални придобивки;• Централен склад, където се поддържа постоянна складова наличност според нуждите на магазините. Възможности Заплахи• Позициониране в mall (вече във Варна) • Зрелост на пазара;• Оптимизиране на разходите и адекватен отговор на • Пазарно положение на конкурентите; нарастващата конкуренция; • Нарастваща конкуренция и навлизане на нови• Увеличаване на асортимента на собствените марки; вериги;
 9. 9. Финансови показатели: ПИКАДИЛИ БИЛЛА 2007 2006 2007 2006КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ -0,0012 -0,0595 0,0554 0,0543КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ -0,0362 1,1191 2,0471 1,6408КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ -0,0059 -0,2059 0,1486 0,1775КОЕФ. КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ -0,0059 -0,2059 0,1488 0,1777КОЕФ. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ 1,0011 1,0578 0,1720 0,1542КОЕФ. ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ 0,9989 0,9453 5,8155 6,4843КОЕФ. ОБЩА ЛИКВИДНОСТ 0,6704 0,6110 1,3442 1,2978КОЕФ. НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ 0,3272 0,2614 0,3802 0,2887КОЕФ. АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ 0,2322 0,1402 0,2017 0,1938КОЕФ. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ 0,1638 -0,1840 0,0726 0,1082КОЕФ. ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 6,1055 -5,4362 13,7806 9,2417Източник: коефициентите са изчислени на база годишните финансови отчети на търговските вериги, публикувани в Търговския регистър наРепублика България
 10. 10. Препоръки: Препоръки Подобряване способността за изследване на пазара, за да могат да извлекат максимална полза от дейността си; Повишаване способността на търговските вериги да реагират на промените в потребителското търсене; Изграждане на оптимална стратегия за управление на риска; Съставяне на оптимален пакет допълнителни услуги, който да привлича потребителите; Гарантиране на произхода и безопасността на стоките; Организация на иновационната дейност на търговските вериги, с цел спомагане за бързото им адаптиране в променящата се пазарна среда, така че вътрешната среда на компанията да съответства на външната; Максимално точно разпределяне на функциите на управленския апарат и координиране между звената, за да бъде търговската верига гъвкава и да се адаптира бързо към възникналите промени в пазара; Повишаване координацията между търговските вериги и научно- изследователските организации и висшите учебни заведения.
 11. 11. Благодаря за вниманието!

×