Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 Йерархия на потребителската ценност

395 views

Published on

Обективен и субективен характер на търговията, КИД-2008, Йерархия на потребителската ценност

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2015 Йерархия на потребителската ценност

  1. 1. Търговия
  2. 2. Ефективност на търговията  Търговията освобождава производителите от необходимостта сами да търсят реализация на продукцията си;  Специализирайки се в покупко-продажбата на стоките, търговията по-бързо организира движението на стоките от производството до потреблението;  Търговията и търговската дейност непрекъснато се разширяват;  Произвежданата стока е предназначена за пазара, т.е. търговията не само довежда стоките до потребителите, но реализира тяхната стойност.
  3. 3. Обективен характер на търговията  Тя е обективно икономическо отношение между стопанските субекти на пазара, което възниква по повод на покупко-продажбата на стоките. Тя осъществява икономическите връзки между стопанските субекти на пазара и опосредства разменните отношения.
  4. 4. Субективен характер на търговията  Търговията се извършва от хора, които са обединени на юридическа основа в специализирани търговски фирми и изпълняват специфични дейности:  Проучване на пазара и предоставяне на събраната информация на доставчиците и клиентите;  Сключване на търговски сделки;  Организиране доставките на стоките на точното място в точното време;  Съхранение на стоковите запаси;  Мърчандайзинг на стоките;  Обслужване и осъществяване на самата продажба;  Следпродажбено обслужване.
  5. 5. Национална отраслова класификация  Сектор G: ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ  Раздел 45 – Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт;  Раздел 46 – Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;  Раздел 47 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;
  6. 6. Йерархия на потребителската ценност Потенциална стока Допълнителна стока Очаквана стока Основна стока Основна изгода
  7. 7. Казус: Йерархия на потребителската ценност Стремежът на всеки търговец, предлагайки продукт на пазара, е да отговори в най-пълна степен на потребителските изисквания. Като имате предвид 5-те равнища на пазарно предлагане според Ф. Котлър:  Формирайте йерархията на потребителската ценност, ако основната изгода е … и се обосновете!  Характеризирайте конкретния търговец, с който се влиза в търговски взаимоотношения при покупко-продажбата на съответната потенциална стока. Какви специфични дейности изпълнява той?

×