Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест по международна икономика No1

4,151 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

тест по международна икономика No1

  1. 1. ТЕСТ ПО МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА No1I. МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР (И): 1. Международните отношения са интегрална съвкупност : A. А.Взаимно свързани подисистеми изградени от икономически и лични отношения B. Б. Взаимно свързани подисистеми изградени от икономически и военни отношения C. В.Взаимно свързани подисистеми изградени от политически и лични отношения D. Г.Взаимно свързани подисистеми изградени от икономически, политически,правни отношения, военни и др. отношения и връзки на държавите и техните стопанства. 2. Междуправителствените търговски договори и споразумения на държавите са предмет на : A. МИО C. Международното право B. МО D. А и С E. 3. Световното Стопанство не е просто сбор от националните стопанства на отделните държави, а система от взаимно свързани разнородни стопански субекти. Световното Стопанство е продукт : A. На разитието на МИО, на международните пазари и смесените бракове B. На разитието на производителните сили и на международното разделение на труда ина съвета на Европа C. На разитието на телекомуникациите между стопанските субекти D. На разитието на производителните сили и на международното разделение на труда, на МИО, на международните пазари и комуникациите между стопанските субекти 4. Какво предтсвлява външно-икономическата дейност: A. Търговски сделки B. Туристическа информация C. Система от производствено-стопански, организационно-икономически, търговски , туристически и др. функции D. Правни и икономически отношения E. Производсвено –стопански функции F. Система от организационно-икономически и търговски. Функции 5. Външно-търговската дейност се състой в обмен на: A. Писма D. Интелектуална B. Стоки собственост C. Услуги информация E. Предприемачество F. Международен обмен на стоки, услуги, информация и интелектуална собственост G. A, B и F H. Е и F I. 6. Групата на Световната банка включва: A. Международна банка за реконструкция и развитие (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) B. Международна асоциация за развитие (International Development Association, IDA) C. Международна финансова корпорация (International Finance Corporation, IFC)
  2. 2. D. Многостранна агенция за гарантиране на инвестициите (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) E. Международен център за регулиране на инвестиционните спорове – МЦРИС (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) F. А и В G. А,В и С H. A,B,C,D и Е7. Външно-търговската дейност се състой в обмен на: A. Писма D. Интелектуална B. Стоки собственост C. Услуги информация E. Предприемачество F. Международен обмен на стоки, услуги, информация и интелектуална собственост G. A, B и F H. Е и F8. Кой е GS1кода за България? A. 112 B. 123 C. 815 D. 436 E. 3809. Какво представлява GS1? A. Марка мобилни апарати B. GS1 е международна нестопанска оргарнизация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Стандартите на системата GS1 са най-широко използваните стандарти за веригата на снабдяване по цял святНашишете пълното име на оргнизацията следвайки абривиетурата:1. ООН (UN)-……………………………………………………………………………………2. МОТ при ООН( ILO)-………………………………………………………………………………3. МВФ/IMF- ……………………………………………………………………………………4. СТО/WTO-……………………………………………………………………………………5. ЕБВР/EBRD-……………………………………………………………………………………6. NATO /НАТО–……………………………………………………………………………………7. ЮНЕСКО/UNESCO –………………………………………………………………………………8. ЕФТА/EFTA-……………………………………………………………………………………9. ЦЕФТА/CEFTA-……………………………………………………………………………………10. ОИСР/OECD-……………………………………………………………………………………11. АПЕК/APEC -……………………………………………………………………………………12. Бенелюкс /BENELUX –…………………………………………………………………………

×