Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

International economics, lectures prepared by mgv

4,063 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

International economics, lectures prepared by mgv

 1. 1. ЛЕКЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА Подготвени от ас. Мария Горанова, катедра „ Индустриален мениджмънт и предприемачество“, Стопански Факултет, УХТ, ел.поща:goranova@marie-curie-bg.org[Type the company name] | КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА 0 ТЪРГОВИЯ
 2. 2. Съдържание1.  КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ ............................ 3 1.1.  Теория на Адам Смит за абсолютните предимства ................................................... 3 1.2.  Теория на Д. Рикардо за относителните предимства в международната търговия 4 2.  СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИЗ В ТЕОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 10 2.1.  Теорема на Хешмер-Олин. ......................................................................................... 10 2.2.  Парадокс на Леонтиев................................................................................................. 11 2.3.  Теорема на Столпер-Самуелсън ................................................................................ 11 2.4.  Теория на Вернон и жизнения цикъл на продукта................................................... 12 2.5.  Хипотеза на Линдер .................................................................................................... 12 3.  МИТА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА ....................................................................... 14 3.1.  Видове мита ................................................................................................................. 14 3.2.  Икономически ефекти на митата ............................................................................... 15 3.3.  Документи определящи цената .................................................................................. 17 4.  НЕМИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ ........ 20 4.1.  Количествени ограничения (експортни квоти, доброволни експортниограничения ) .......................................................................................................................... 20 4.2  Експортна политика – експортни субсидии ............................................................. 22 4.3.  Измерване на митническия протекционизъм ........................................................... 24 5.  ФРАНКИРАНЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ .............................. 26 5.1.  Условия на доставка на стоките - ИНКОТЕРМС 90................................................ 26 5.2.  Условия на плащане при сключване на сделката - ПЕЙТЕРМС 90 ....................... 39 6.  МЕЖДУНАРОДЕН ВАЛУТЕН ПАЗАР ....................................................................... 44 6.1.  Валутен пазар............................................................................................................... 44 6.2.  Международни валутни системи. .............................................................................. 50 6.3.  Европейски монетарен съюз. ..................................................................................... 52 7.  ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ................................................................................................... 53 7.1.  Сметководен подход към платежния баланс (форма на платежния баланс;правила на записването) ........................................................................................................ 53 7.2.  Механизми за уравновесяване на платежния баланс............................................... 59 8.  МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛ ..................................................... 61 8.1.  Същност на международното движение на капитали ............................................. 61 8.2.  Причини, обуславящи международното движение на капитали ............................ 62  1
 3. 3. 8.3.  Форми на международното движение на капитали ................................................. 63 8.4.  Ефекти на международното движение на капитал – статични и динамични........ 66 8.5.  Регулиране на международното движение на капитал ........................................... 67 9.  ПРЕДПОСТАВКИ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СЪЩНОСТ НАИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ............................................................................... 70 9.1.  Предпоставки на интеграционните отношения........................................................ 70 9.2.  Същност на икономическата интеграция ................................................................. 70 9.3.  Типове икономическа интеграция ............................................................................. 73 9.4.  Европейска икономическа интеграция ..................................................................... 75 9.5.  Европейски съюз - цели, етапи, институции ........................................................... 77 10.  РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СПРАНИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА....................... 84 10.1.  Проблеми на развиващите се страни в световната търговия .............................. 84 10.2.  Външната търговия на развиващите се страни ..................................................... 86 10.3.  Интеграционни групировки на развиващите се страни ....................................... 90 10.4.  Особености на интеграцията между развиващите се страни .............................. 92 11.  РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯНА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА ..................................................................................... 94 11.1.  Транснационализацията на развиващите се страни ............................................. 94 11.2.  Влияние на ТНК в икономиката на развиващите се страни ................................ 94 12.  ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА И РАЗВИВАЩИТЕ СЕСТРАНИ .................................................................................................................................. 98 12.1.  Развиващите се страни в глобализиращата се световна икономика................... 98 12.2.  Проблеми на развиващите се страни в глобализиращата се световна икономика 102  2
 4. 4. 1. КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 1.1. Теория на Адам Смит за абсолютните предимства Начало на съвременната теория за международната търговия се поставя от Адам 1Смит. Преди него са царяли възгледите на меркантилистите, според които световнотобогатство е фиксирано и следователно изгодата от търговията за една страна е загуба задруга. Според теорията на меркантилистите, държавата трябва да износя и даограничава вноса за да трупа ценни метали. Иначе с износа си на злато, при заплащанена стоките които внася, златните запаси на държавата намалят и съответно нейнотобогатство. Усилията на Адам Смит са насочени да опровергаване на меркантилистите и дапокаже изгодата от свободната търговия. Неговите трудове стават основа на таканаречения „ класически анализ на международната търговия“. Той поставя ударениетона производството като детерминант на международната търговия. Понеже анализът мупоставя акцент върху предлагането и търсенето остава в сянка, анализът му оставанепълен. Теория на абсолютните предимства. Според Адам Смит две страни могат даувеличат съвкупното си производство, ако всяка се специализира в производството настоки, за които имат най-благоприятни условия и изнася в другата страна. И дветеще бъдат в изгодно положение, защото количеството потребявани стоки нараства вследствие на специализацията. Закон за абсолютните предимства. Всяка страна разменя с друга страна, стока, закоято има абсолютни предимства, срещу стока, за която няма предимства, т.е.нарастването на производството е резултат от търговията. Световното производство се1 Адам Смит, 16.06.1723-17.07.1790 (на английски: Adam Smith) е шотландски социален философ и единот основоположниците на политическата икономия. Една от основните фигура ин ШотландскотоПросвещение, той е автор на „Теория на моралните чувства“ и „Изследване на природата и причините забогатството на народите“. Втората от тези книги, обикновено наричана само „Богатството на народите“,се смята за неговия magnum opus и за първият труд на съвременната икономика. Тя му донася голямаслава и се превръща в един от най-влиятелните икономически трудове в историята. Смит често е наричанбаща на съвременната икономика и на капитализма. 3
 5. 5. увеличава, ако всички страни се специализират в производството на стоките, за коитоимат абсолютни предимства. Измерване на изгодата от международната търговия - възможността да сепроизвеждат повече стоки и услуги, чрез износа, на които се получават повечевъзможности за внос на стоки и услуги.Законът за абсолючтните предимства допринася за:  Производството на абсолютно по-големи обеми  Използване на трудовия фактор  Едногодишен период, две стоки, две страни  Ефективна икономика Стока 1 Стока 2 Страна А 60 100 Страна В 80 30Резултати за световното стопанство след една година, хил.ед. Стока 1 Стока 2Страна А -60 +100Страна В +80 -30Ефект в световното стопанство +20 +70 1.2. Теория на Д. Рикардо за относителните предимства в международната търговия Теория на сравнителните предимства (Comparative advantage). За да изследваситуацията, при която дадена страна не притежава абсолютни предимства на нито една 4
 6. 6. стока, Давид Рикардо2 използва концепцията за алтернативните разходи. Пределнитеалтернативни разходи измерват количеството благо, което трябва да бъде жертвано, зада се произведе една допълнителна единица друг вид благо. Закон за сравнителните предимства. Една страна има сравнителни предимства впроизводството на стока, за която пределните алтернативни разходи са по-малки,отколкото са те в другата страна. Рикардо пръв установява разликата между абсолютните и сравнителни предимстваи показва, че в основата на международната търговия не са абсолютните предимства,както твърди Смит, а сравнителните. Ако всяка една страна се специализира впроизводството на стоки, за които има сравнителни предимства, световнотопроизводство ще нарасне, а всяка страна ще има възможност да консумира повечеблага.  Трудова теория за стойността  Доминиране на пазарно стопанство  Практически опит  Опростен модел – селско стопанство, трудов фактор, две страни, два продукта  Сравнителни предимства/преимущества  Алтернативни разходи/жертви Максимални обеми годишно производство, хил.ед. Стока 1 Стока 2 Страна А 80 100 Страна В 60 30Пределни алтернативни разходи, хил.ед. Стока 1 Стока 2 (измерени в (измерени в единици единици от стока 2) от стока 1)2 Давид Рикардо (18.04.1772 – 11.09.1823) или Дейвид Рикардо (на английски: David Ricardo) еанглийски икономист, един от най-видните представители на зрелия класицизъм в икономическатанаука, последовател и същевременно опонент на Адам Смит. Големи са неговите заслуги заутвърждаване на трудовата теория за стойността, която той твърдо отстоява. Основното му произведениее „За принципите на политическата икономия и данъчното облагане“ (1817 г.). 5
 7. 7. Страна А 100/80 80/100 Страна В 30/60 60/30Недостатъци във възгледите на Смит и Рикардо:  Приемането на труда като единствен производствен фактор.  Трудът е хомогенен по характер и силно мобилен.  Игнориране на парите и валутните отношения.  Опростен модел  Отсъствието на държавна намеса Свободна търговия – модел на търговия, при който отсъстват ограничения заобмен на стоки между страните. Условия на търговия. Дефинира се като отношение между количеството на еднастока, която трябва да се достави на пазара, за да се придобие единица друга стока.Следователно условията за търговия са отношението, в което една стока се разменя задруга. Може да се представи също и като цена на една стока, изразена чрез цената надруга стока. Условията на търговията показват какво количество от една стока може да сепожертва, за да се придобие при размяната допълнителна единица от друга стока.Пределните алтернативни разходи също показват колко единици от една стока трябвада се пожертват, за да се придобие една единица от друга стока, но в производството,не в размяната. Условия на търговия, следователно представляват пазарна цена иподобно на всяка цена са детерминирани от взаимодействието на търсенето ипредлагането, докато алтернативните пределни разходи е концепция за предлагането,детерминирано от количеството и технологичното равнище на разполагаемите ресурси. Нарастващи пределни алтернативни разходи. В края на XIX век викономическата теория започва да включва повече от един производствен фактор. Притова условие може да се стигне до факторна комбинация, която за едни стоки да бъдеефективна, а за други да е неефективна. По принцип, ако една страна увеличипроизводството на дадена стока за сметка на друга, на за двете стоки се използватфактори в различна пропорция, пределните алтернативни разходи за едната стока ще 6
 8. 8. нараснат. Това ще стане, защото: 1)производствените ресурси не са хомогенни, т.е.единицата ресурс не е идентична със следващата единица; 2)производствените факторине се намират в една и съща пропорция при производството на всяка следваща единицаот стоките. Това означава, че ако страната увеличи производството на една стока, щеизползва прогресивно по-неефективни ресурси за производството и, понеже сеизчерпват ресурсите или добиването им става с нарастващи разходи. Следователностраната ще трябва да жертва все повече единици от втората стока, за да произвеждадопълнителни единици от първата. 7
 9. 9. Крива на произв водственит възможн те ности принарастващи пред делни алте ернативни разходи и Изго от търговията. Способност на стра ода С тта аните да разположат комбинац р т цията напотребя яваните сто извън границите н произво оки г на одствените възможнос сти. В ра амките на в възможнат стойност на междун та т народните условия на търговия една от астранит може д спечели повече, отколкото другата. По прин те да о . нцип по-в високатаотносит телна цена на сток ките, в ко оито стран ната има сравнителн предим с ни мства, иосигуря яват по-гол дял от търговскат изгода. лям т та Изго одата от м международ дната разм мяна зависи от разлик и ката между предтърг у говскитеусловия на търгов в стран я вия ната и межд дународнит условия на труд те, след к като започн търговия не ята. Стра по-малка еластичнос на им аната с п ст мпортното търсене или експортното гане, чиято търговска крива е п о стръмна, присвоява по-голяма част от изгодата.предлаг о а , а аКогато цените на експортните стоки на една ст а трана се увеличават по отнош у шение нацените на експор ртните сток на нейн партнь /цените на стоки ки ния ьор е ите, които внасят/,изгодат от търгов та вията на пъ ървата стра ана, ще бъд за сметка на вторат де та. Меж ждународн ното равно овесие се ф формира от междунар т родните усл ловия на тъ ърговия,при кои количе ито еството на стоката, което една страна желае да и а а ж изнесе, е равно наколичес ството, кое друга желае да вне ето ж есе. При и постоян нни разхо оди може е хипотет тично да предполо ожим абс солютнаспециал лизация и износ на стоката, в която ст траната им сравнит ма телни пред димства,докато при нарас стващи раз зходи двет страни избират частична сп те пециализац ция, т.е.произве еждат и две стоки. ете 8
 10. 10. И така, според принципа на сравнителните предимства страните, подобно наиндивидите, печелят от търговията, ако изнасят стоки и услуги, за които иматпредимства в производителността на труда, и внасят блага, за чието производствоизразходват повече ресурси. Посоката на търговията и изгодата от нея възникват отразличието между алтернативната цена на търгуваните блага. Отвореността на икономиката упражнява два типа ефекти върху производството.Вътре в страната отраслите, в които тя има сравнителни предимства, се разширяватповече, отколкото останалите.По този начин се привличат ресурси от другите отрасли викономиката. Съвкупното производство във всяка страна се движи към по-високаефективност, съсредоточава се в отрасли, в които първоначалните производствениразходи са по-малко. За потребителите ефекта от търговията възниква, защото във всяка страна те иматвъзможност да потребяват блага с по-ниски цени. Поради това реалният им доходнараства. Това означава, че ефекта от търговията за потребителите също се разделя надва сегмента: 1)от изгодата впоследствие от по-голямото количество потребяваниблага; 2)от ефекта на дохода, защото купуват на по-ниски цени. 9
 11. 11. 2. СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИЗ В ТЕОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 2.1. Теорема на Хешмер‐Олин. Стоките, които изискват за тяхното производство повече изобилни и по-малко оскъднипроизводствени фактори, са предмет на износа срещу внос на продукти спротивоположна пропорция на използваните фактори на производство. Според теоремата, ако потребителските предпочитания в две страни са идентични, авсички други условия остават неизменни, относителните производствени разходи щебъдат детерминирани от надареността на двете страни с фактори, които са използват запроизводство на двете стоки. Заключението от теоремата относно модела на търговия гласи: при положение, чедвете страни произвеждат две стоки, всяка от тях ще се специализира в производствотона стоката, за която разполага с по-изобилни ресурси. Ако страната е относително надарена с някакъв фактор, тя има по-голям дял отсветовното предлаган на съответния продукт в сравнение със страните с относителнооскъдни фактори. Тогава за износа във всяка страна се използва по-голямо количествоот изобилния фактор и по малко е количеството на използваните оскъдни фактори всъвкупния внос. Пример: Ако в две страни А и В има изобилие от труд в страна А и капитал в странаВ, то отношението W / i (A) < W / i (B). Следователно, страна А се специализира втрудоемка стока, а В – в капиталово интензивна. Резултати от специализацията:вътрешно странови движения на труд към трудоемките отрасли в страна А и на капиталкъм капиталоемките дейности в страна В. Резултат: поскъпва труда в страна А икапитала в страната В, или изравняване относителните цени на производственитефактори W / i (A) = W / i (B). Но, теоремата не важи абсолютно. Тя изразяватенденция, процес на сближаване в относителните цени. Моделът има приложение ипри анализи на разпределението на доходите и на растежа. Свободната търговия еперфектен заместител на мобилността на факторите и води до изравняване на ценитеим между търгуващите страни и относително и абсолютно. 10
 12. 12. 2.2. Парадокс на Леонтиев Парадоксът на Леонтиев е емпирична проверка на хипотезата за зависимостта междуфакторната надареност и структурата на вноса и износа.Василий Леонтиев3 наблюдава баланса на междуотрасловите връзки и прилага методаразходи-производство. Изследва факторната композиция на износа и вноса на САЩ за100 годишен период назад.Парадоксален извод на Леонтиев, е че износът на САЩ е трудово-интензивен, а вносът– капитало-интензивен, при условие, че в САЩ изобилен фактор е капиталът инеговата относителна цена трябва да е по-ниска.Причини за парадокса в резултатите са: 1) игнорира се ролята на минералните суровинии техните производни, те са скъпи при вноса в САЩ и по-капиталоемки припроизводството; 2) САЩ изнася много селско стопанска продукция, която е трудоемка,при скъп труд в САЩ; 3) трудът се третира като хомогенен фактор, а единиците труд сас различни качества и цена. 2.3. Теорема на Столпер‐Самуелсън Теорема на Столпер-Самуелсън свързва международната търговия с разпределениетона националния доход в обществото.След като две стоки, с които се търгува, излязат намеждународния пазар и на едната, да предположим трудопоглъщащата, се увеличиотносителната цена, работната заплата ще нарасне спрямо печалбата от капитала и вдвете страни.Увеличаването на относителната цена на трудопоглъщащата стока води доувеличаване на дела на заплатата в цената и на двете стоки. При свободна търговиянарастването на относителната цена на стоката, в която страната има сравнителнипредимства, води до увеличаване на дохода в отраслите, които разполагат с изобилиеот производствени фактори, и го намаляват в отраслите, които използват оскъднифактори.3 Василий Леонтиев (на руски: Василий Васильевич Леонтьев; 5 август 1905 - 5 февруари 1999) е един отнай-бележитите американски икономисти (от руски произход). Печели Нобелова награда за икономикапрез 1973 г. за развитието на метода „разходи - готова продукция“ и приложението му в изследваниятана важни икономически проблеми. 11
 13. 13. 2.4. Теория на Вернон и жизнения цикъл на продукта Технологията, която се дефинира като сгъстени знания, умение, квалификация иопит, влияе върху международната търговия, понеже непрестанно резултира в новистоки, нови методи на тяхното производство и нови материали, от които те сепроизвеждат. Но технологичните промени не настъпват в различните страни в еднаквастепен и едновременно. На фирмите им е нужно време, за да ги имитират или закупятпатенти или лицензи.Раймонд Вернон развива теорията, че познаването на технологията е предпоставка замеждународната търговия, като поставя ударението върху сравнителните предимства,формирани от нейното разпространение.Според него новия продукт преминава през няколко стадия, всеки от които имаразличен ефект върху модела на международната търговия.І стадий – ранно детство (infancy) – появява се нов продукт в страната иноватор и секонсумира само в нея.ІІ стадий – фаза на растежа на продукта. Произвежда се в А, основно се потребява внея, но се изнася и за В.ІІІ стадии – зрялост на продукта – Фирми от страната А дават лиценз на фирми отстраната В да произвеждат продукта за вътрешни нужди Износител е само странатаиноватор - А.ІV стадии – залез на продукта. Страната В започва да изнася продукта в други страни.V стадии – отмиране на продукта. В страната иноватор - А силно намалявапроизводството и износа. Страната имитатор - В стана световен производител иизносител. Страната А допълва вътрешното си потребление с внос от имитиращатастрана В. 2.5. Хипотеза на Линдер Построена е на предположението, че се търгува само с първични суровини съобразноестествената първична надареност на страните. Стефан Линдер допуска, че търговиятас нееднородни стоки зависи повече от сходството във вкусовете и предпочитанията напотребителите в различните страни, а не от разликата в производствените разходи/търгуват богати с богати, бедни с бедни/. 12
 14. 14. Концепция на реципрочното търсене – идея, според която търсенето на вносни стокиавтоматично поражда и предлагане на местни стоки за износ.Ефект на задълбочаване – по–голямо изменение в производствения обем, отколкото епредизвикалото го изменение в производствения фактор, или по голямо изменение въвфакторната цена, отколкото е предизвикалото го изменение в цената на стоката, закоято той е интензивен.Изравняване цените на производствените фактори – адаптиране на относителните ценина производствените фактори в процеса на формиране на международното равновесие. 13
 15. 15. 3. МИТА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА 3.1. Видове мита Митническа политика е съзнателно провеждан от правителството на една страна комплекс от данъчни мерки, целящ да защити местните производители от конкурентен внос и да осигури приходи в държавния бюджет. Митата са най-често използвания ограничителен инструмент в търговската политика за защита на националното производство. Митото е косвен данък, наложен на стоките и услугите, когато те преминават държавната граница. Най-често се прилагат по отношение на вноса. Мотивите, които стоят зад митническата политика, са съсредоточени в две направления: 1)митата са източник на приход за държавния бюджет; 2)митата са инструмент за защита на националното производство от чуждестранна конкуренция. Според начина им на формиране митата се делят на: - Адвалорно /ad valored/ - изразяват се като процент от стойността на внасяната стока. Задачата да се определи митото става значително по-сложна, тъй като митническата служба трябва да определи паричната стойност на стоката.- Специфично – абсолютна сума върху единица физическо измерение на внасяната стока /фиксирана сума за съответния продукт/. Тези мита са лесни за администриране. Недостатъците им, че не отчитат разликата в качеството на внасяните стоки и са неспособни да поддържат постоянна норма на защита,от внос на стоки, чиито цени нарастват. - Комбинирано – за незначително количество стоки се прилага комбинация от адвалорни и специфични мита /фиксирана сума + % от декларираната митническа стойност/. Според предназначението си митата се делят на: - нулево мито – свободна търговия - забранително мито – такъв размер на импортното мито, който на практика прави търговията между две страни ненужна и елиминира вноса. - оптимално мито – стойността му е между нулевото и забранителното 14
 16. 16. Ик кономическ ки последици от митата. Митото защитав ва национ налнотоимпорт тнозамества зводство, от една страна, за ащо произ ащото в р резултат на него ннараств национа ват алното про оизводство при по- ви исока цена, и от друга защото намалява а,вноса. М Митата изп пълняват ре егулиращи функции. и 3.2 2. Ико ономиче ески ефе екти на м митата Случай с малка ст й трана вноси ител• М Малка стра – незна ана ачителен па азарен дял• В Вътрешно равновесие е• С Съвършено еластично предлага на вносн продукц о о ане на цияфигура 1 Обобщена гр рафика за ефекта от митата в малка страна-вносител а Еф фект от ми итата в мал страна лка а:• М кото бреме – за потре бителите в тази стран Митническ на• З Загуба на п потребител лски излиш шък• С Стимули за производителите а• П Приходи в бюджета• В Влошаване на ТОТ е• Н Нетна загуба- Т Триъгълни В – от не ик еефективно производс о ство 15
 17. 17. - Триъгълник D – от свито потреблениеОтражение на митата в голяма страна – вносител, статичен ефект• Голяма страна – по пазарен дял• Влияе върху световната цена• Модифицира се разпределението на митническото бреме• Кривата на предлагането на вносна продукция е нарастваща Последици от митата в голяма страна – вносител• Вътрешните цени нарастват, но не с пълния обем на митата• По-слабо е влошаването на условия на търговия• Част от митническото бреме поема изнасящата страна Измерване на митническия протекционизъм. Поради нарастване на вноснатацена става възможно чрез митата да се повиши и цената на местното производство. Потози начин митата формират своя митнически ефект. Защитата, възникваща от увеличаване на цената на крайния продукт на местнотопроизводство, се нарича номинална митническа защита. Нейната величина се измерва сноминалния размер на митото, което лесно се вижда от таблицата за митата насъответната страна. Защитата, която доставя митническата система на добавената стойност, създаванаот националните производители, се нарича ефективна митническа защита и се измервас нейната норма. Нормата на ефективната защита се дефинира като процентно изменение добавенастойност в резултат от прилагането на митническия пакет:ИзмерванеTe = (VT - VW) / VW, %Te - норма/коефициент на ефективност на тарифата, %VW - добавената стойност при свободна търговияVT - добавена стойност при мита. 16
 18. 18. Друг начин на изчислениеTe = (Tn – a Ta) / (1 – a), къдетоTn - мито върху крайния продукт а - дял на суровините в крайния продуктTa - мито върху суровинитеОценка на ефективността• Te = Tn - неутрална тарифа• Te < Tn - неефективна защита• Te > Tn - ефективна защита Ответна митническа политика – свързана е в факта, че въвеждането на митата водидо съответна ответна реакция в страната търговски партньор, което води дозатруднения пред износа – започва ценова война между двете страни. Ефект на благосъстоянието – сумата от защитния, потребителския,преразпределителния и ефекта на дохода, които се проявяват в резултат на налаганетона мито върху вноса.Документи определящи ценатаВъншнотърговските документи попадат в няколко взаимно допълващи се категории:І. Документи на търговската операция – основен документ на дадена търговска сделка етърговска фактура. Тя се издава под няколко форми:1) експортна търговска фактура (стандартна)2) проформа фактура3) консулска фактура4) митническа фактураТърговската фактура е ключов елемент в търговските взаимоотношения иизключително важна в процеса по освобождаване от митницата на стоки и товари. Катотакава тя позволява на митничарите да се запознаят подробно сизпращаните/получаваните стоки и да калкулират по-лесно съответните данъци итакси. Търговската фактура е съществен документ със стоково разпоредителнозначение в международната търговия. Издава се от продавача, давайки му право да 17
 19. 19. владее и да се разпорежда с експедираната и продадена стока, ако няма никакводопълнително условие.Бланката на търговската фактура е проектирана на база “формуляр-образеца на ООН завъншнотърговските документи” на англииски и френски език. Най-често фактурата сепопълва на английски и френски език, но е възможно да бъде издадена и на езикдопълнително договорен между контрагентите. Съществуват специални правила и припопълване на информационните полета от бланката на фактурата като се използватмеждународнитне класификатори и кодови означения. По правило например всеки кодсе записва в горния десен ъгъл чрез търговски термини подбрани от международнататърговска камара със седалище в Париж, одобрени през 1990г. Търговската фактура едокумент, който задължително се издава при всички търговски сделки и регистрира запърви път извършената стопанска операция. Ето защо той спада към първичнитесчетоводни документи на всяка една фирма - носи първична информация за сделкатакато в тази информация се включват данни за стоката, която е предмет на сделката и засамите извършители на операцията. Тя служи и като основание за по-нататъшнозаплащане на описаните в нея стоки, доставени в съответствие с предварителносъгласувани условия между страните. Този документ се използва от всички страни посделката за целите на счетоводството и отчетността. Той е необходим и приизвършването на формалностите по вноса и износа, както и при повечето банкови иразплащателни операции.Експортната фактура е документ на износителя и в общия случай не се налагат заверкипо нея от специализирани органи. Все пак при износ на стоки, предимно арабскитестрани изискват заверка на фактурата в тяхната консулска служба (на странатавносител). В този случай фактурата се заверява предварително в Българската търговскопромишлена палата. Такъв вид фактура е известен още под наименованието Консулскафактура (Consular invoice). Тя служи за контрол на властите на страната на купувачавърху произхода, цената, и другите условия на доставката.Данните от Консулската фактура трябва да отговарят точно на данните по Търговскатафактура, коносамента, застрахователната полица и останалите стоково разпоредителнидокументи.Друг вид фактура е Митническата фактура (Customs invoice) - издава се от износителя ие предназначена за митническите власти в страната на вносителя, които въз основа наданните в нея определят митническите такси и налози и упражняват контрол върхувноса. 18
 20. 20. Съществува и Про-форма фактура, която е вид форма на оферта и се прави отпродавача към купувача. Тя се различава от търговската фактура по съдържащата се внея дума про-форма. Тази фактура се използва в случаите:1) на договорено предварително плащане на сделката2) на доставка на стоки и консумация, когато стоките са експедирани предиподписването на договора между контрагентите и служи за определяне на продажнатацена на стоките3) като елемент на тръжните документи 19
 21. 21. 4. НЕМИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 4.1. Количествени ограничения (експортни квоти, доброволни експортни ограничения )Тава са инструменти, които не ограничават вноса, но поставят специални изискванияна стоките по отношение на качеството се наричат извънмитнчески ограничение. Те сасвързани с определени стандарти. Това води до увеличаване на производственитеразходи, което се отразява върху конкурентите / предоставяне на много документи,сертификати и др/. Те са много разпространена практика на външнотърговскаполитика и тяхното използване все повече нараства. Съществуват разнообразнинемитнически инструменти:Вносна (импортна) квота (Import quota). Тя е количествено ограничение, лимит завноса на дадена стока. Може да бъде изразено в стойност или физически единици.Конкретизира максималния обем, който може да се внесе в страната. Определя се отдържавата чрез законодателство, изпълнителни заповеди, декларации и др. Квотитеимат същия ограничителен ефект като митата, но нямат фискален ефект. Те същосъдействат за повишаване на цените на стоките, но ценовата разлика остава завносителя на стоката. Импортните квоти се прилагат, когато вносът трябва да сеограничи под равнището на възможния. Те имат за цел да защитят местнотопроизводство и да преодолеят очертаващи се дефицити в платежния баланс.Разграничават се два вида вносни квоти:абсолютни – ограничават количеството на внасяните стоки през даден период.Абсолютните квоти са глобални – лимитират вноса на дадена стока, независимо от коястрана се осъществява; и специфични – разпределят един обем вносни стоки междуопределени страни;квоти за тарифен процент (тарифна квота) – позволяват определен обем вноснистоки, изразени в стойност или във физически единици да се обмити с намаленимитнически проценти. Няма количествено ограничение. Вносът е разрешен, но надопределен обем митото нараства. 20
 22. 22. Доброволни експортни ограничения (Voluntary export restraints). Двустранен договорза ограничение на международната търговия. Чрез преговори, преследвайки взаимниикономически интереси, страната износител ограничава обема на изнасяните стоки.Експортната квота доброволно ограничава количествено износа на една страна задруга. Чрез нея се повишава цената на стоката във внасящата страна и приходите начуждия вносител.Експортна субсидия (Export subsidy). Средство за стимулиране от страна направителството на местното производство и на износа на местни продукти. С товаправителството преследва да подпомогне конкурентните позиции на местните фирмина международните пазари и в същото време да динамизира производството, да намалибезработицата и т.н. Разликата между по-ниската износна цена и по-високатанационална цена е експортната субсидия. Тя се влияе от състоянието на условията натърговия. Експортното субсидиране се осъществява чрез експортни кредити и чрезосвобождаване от експортни такси. То трансферира доход от националния потребителкъм чуждестранния и към субсидираното производство.Правителствени поръчки (покупки) (Government procurements). Те увеличаватнационалното търсене, повишават цената на стоката и стимулират нейнотопроизводство. Обикновено се съчетава с механизми за ограничаване на по-евтинатавносна стока.Дъмпинг (Dumping). Продажба на стоки на чуждестранен пазар по занижена цена. Тойе непостоянно подбиване на цената на международния пазар. Когато цената наразличните пазари е различна, дъмпингът осъществява международна ценовадискриминация (International price discrimination). Разграничава се:хищнически (агресивен) дъмпинг (Predatory dumping) – умишлено подбиване на цените,с цел да се монополизира даден международен пазар;постоянен дъмпинг (Persistent dumping) – форма на нелоялно ценообразуване навъншен пазар, когато цената е по-ниска от разходите или по-ниска от образуваната наместния пазар.Други нетарифни ограничения. Ограничаването на международната търговия сепостига и чрез изисквания за произход на стоката, за отговаряне на съответнисанитарно-ветеринарни норми, за необходимостта стоката да съответства натехнически стандарти, на екологични норми, ограничения за закупуване на валута, скоято да се осъществи вноса и т.н. В международната търговска практика се използватсъщо търговски войни и блокади, ембарго и др. 21
 23. 23. Иконом мическите ефекти от немитнич т ческите ог граничения са аналог я огични на тези намитата. . 4 4.2 Екс спортна политик ка – експ портни субсидии и ртни субсиЕкспор идии. Форм на недан ма нъчно поощ щряване на местните производ н е дители векспорт тноориенти ираните от трасли. Пра се, за да се увели обема на износа и да се ави д ичигаранти печалба дори при неблагопр ира а риятни цени и.фигура 2 Графична ил люстрация на ефекта от суб бсидиятаЕфект от субсиди ията• Н Намалява ц цената на износа и• Р Разширява количеств вено износа на страната а• Н Неперфект конкуре тна енция на св ветовния па азар• О Обременяв бюджета на странат ва а та-износит тел• Д Дестимули произво ира одителите в неяЕкспор ртни режими• Д Доброволн експортн огранич ни ни чения – дву устранно договорени системи, пазарни д иприспособявания на физичес ските обем търгуеми стоки ми и• А Антицикли ична практи ика• З Защита на вътрешнот потребле то ение• П Политичес мотиви - ембарго ски• Е Експортна субсидия 22
 24. 24. Търговско ембарго – едностранно прилагане на забранителни мерки върхутърговията с даден вид стоки или изцяло блокиране на търговските отношения с даденастрана. Други нетарифни ограничения – прилагане на санитарно-хигиенни, техническиили друг вид стандартни изисквания спрямо стоките от чужбина с което се целиограничаване на вноса им.• Антидъмпингови мита Дъмпингът е прилагане на дискриминационни цени , при което стоките наекспортния пазар се предлагат на по-ниски цени спрямо тези на вътрешния пазар.Дъмпинга бива: сезонен и постоянен/грабителски• Референтни цени на вноса• Санитарни правила• Други Импортна квота – ограничения върху физическия обем внесени или изнесенистоки• Количествено ограничение• Временно по продължителност• Кандидатства се чрез конкурс, или на база минала година Ефект от квотата• Нарастване на вътрешната цена на вноса• Свиване на вноса• “Квота-печалба”• Дискриминиране на търговския партньор• Ответна реакцияКвота-печалба – изгода получена като разлика между цената, по която вносната стокасе продава на вътрешния пазар и цената на международния пазар. Функции на квотата.• Да ограничи размера на вноса до обем равен на определената квота 23
 25. 25. • Приходи – подобно на митата при квотите приходите се реализират от тези,които са получили лиценз /вносители/• Преразпределителна – аналогично на митата квотите прехвърлят доход от странана местния производител и потребител към вносителите получили лиценз за внос. Ефект от квотите.• Определя се определен обем, който може да се внесе. Съществува опасност замонопол при лиценз само на един• Количеството стоки, което се внася е недостатъчно, за да покрие евентуалендефицит Ответна търговска политика – съвкупност от инструменти, прилагани в отговорна търговската политика на чуждестранните износители, накърняващи интересите наимпортнозаместващите отрасли в страната вносител.Разлика между квота и митоКвота МитоДейства индиректно, не се променя Действа директно чрез ценатапазарния механизъмПри нарастване на търсенето, местното При нарастване на търсенето, местнотопроизводство и цената се увеличава производство и цена остават непроменениповечеПриспособяването става чрез цената Приспособяването става чрез вносаТочно лимитиран внос Обема на вноса не е точно лимитиранМоже да породи монопол на вносителя Местните производители предпочитат/изцяло да получава печалбата/ квотите 4.3. Измерване на митническия протекционизъм Това съзнателно провеждана политика за защита на местните производители целяща дагарантира по-добра бизнес среда, ограничаване на конкурентния внос, гарантиранедоходите на националните производители. Подкрепа на нови отрасли със стратегическацел, гарантират се работни места и доход на населението, по този начин се намаляватсоциалните разходи. Протекционизмът струва скъпо на държавата, защото се създават 24
 26. 26. изкуствено отрасли. Подобна политика води до задържане на икономическия растежпоради разходите за това. Нововъзникнал отрасъл – отрасли, притежаващи потенциални сравнителнипредимства, които при развитието на вътрешния пазар биха реализирали икономии отмащаба. Вътрешни производствени субсидии – относително намаляване напроизводствените разходи в съответния отрасъл за сметка на разходната част надържавния бюджет. Жизнен стандарт – концепция, свързва с възможността да се потребява по даденаобществена крива на безразличие. Цена на протекционизма – реална загуба на нетно благосъстояние порадинеефективност на производството и смущения в модела на потребление, коитопроизтичат от налагането на митото. Импортозаместващ тип икономически растеж – модел на икономически растеж,предвиждащ ускорено развитие на отраслите, произвеждащи стоки, заместители навноса. 25
 27. 27. 5. ФРАНКИРАНЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ Франкирането на борсовите стоки, при сделките с реална доставка на стоките, е част отсключването и изпълнението на борсовата сделка. То представлявависокостандартизиран начин за определяне условията на доставка на стоките имястото, в което правата на собственост се прехвърлят от продавача на купувача.Франкирането се осъществява за стоки, които се търгуват на контракти. Цялатаоперация е унифицирана и стандартизирана. По своята същност франкиранетоозначава, че стоката е освободена от плащане за превоз на определеното място задоставка. Начинът на обозначаване и условията са много стандартизирани, тъй като сеползват кодове, формулировки и клаузи, създадени от Международната търговскакамара в Париж и публикувани под наименованието “Инкотермс` 90”. Създадени са сцел опростяване на сделката при нейното сключване и улесняване на изпълнението й.Кодът, състоящ се от трибуквено съчетание, установява точно правата и задължениятана продавача и купувача.Франкирането и условията на доставката на стоките при реалното изпълнение насделката са пряко свързани със самата организация на изпълнение на сделката идокументите за нея. 5.1. Условия на доставка на стоките ‐ ИНКОТЕРМС 90 За опростяване на договорите Международната търговска камара е кодифицираларазличните договорни клаузи. С кодирането са установени точно отговорностите,рисковете и разходите на продавача и купувача. Включването в договора на определенкод за условна доставка означава, че това условие става задължително за двете страни.Всички изисквания по условията на доставката са кодирани само в едно трибуквеноозначение. Тяхната разшифровка обаче е подробно разработена и изяснена в правилатаи терминологията на Инкотермс.-EXWТова условие означава, че продавачът се задължава да достави стоката на разположениена купувача в завода или неговия склад, на полето или в склад на полето. Задължениятана продавача са минимални. Почти цялата тежест на задължения и риск се поемат откупувача. 26
 28. 28. а) Задължения на продавача:- да достави стоката на определеното място;- да осигури търговската фактура и всички документи, необходими за идентифициранена стоката (сертификати и други);- да извести купувача за доставката на стоката;- да поеме всички рискове по стоката до предаването й на купувача;- да поеме всички разноски за доставка на стоката до определеното място за предаване;- да заплати разноските по опаковането, съхранението и проверката на определеното запредаване място, без задължения по застраховката на стоката;- да окаже съдействие на купувача при набавяне на необходимите документи за износ идруги документи, за които купувачът би срещнал затруднения.б) Задължения на купувача:- да заплати цената;- да набави за своя сметка всички разрешения за износ и внос;- да уреди всички митнически формалности по износа и вноса, както и при евентуалнопреминаване през трети страни;- да уреди за своя сметка транспорта от определеното място;- да приеме стоката веднага щом тя бъде предоставена на мястото на разположение;- да поеме всички рискове по стоката от момента на предоставянето й на разположение;- да уведоми продавача при приемане на стоката, както и да го снабди с необходимиядокумент, че е приел стоката;- да заплати разходите, направени от продавача при съдействието му за набавяне нанеобходимите документи;- по свое желание може да застрахова стоката.-FCAПри това условие продавачът има задължението да предаде стоката на определеномясто на превозвач, предварително определен от купувача. За целта преди това тятрябва да е освободена за износ.а) Задължения на продавача:- да достави стоката, съобразно договора, на разположение на купувача, заедно снеобходимите търговски документи (фактура, сертификати и други);- да поеме за своя сметка всички разходи по износа и освободи стоката за износ;- да уреди всички митнически формалности по износа на стоката; 27
 29. 29. - да поеме всички рискове за своя сметка до момента на предаване на стоката науговореното място;- да уведоми купувача, когато стоката се предостави на превозвача;- да снабди купувача с документ за предаване на стоката за своя сметка;- да заплати всички разноски за опаковане, съхранение и проверка на стоката, за да сепредаде на превозвача;- да окаже съдействие на купувача, за негова сметка, при набавяне на документи, откоито той може да се нуждае при вноса.б) Задължения на купувача:- да заплати цената на стоката, уговорена в договора за продажба;- да осигури за своя сметка превоз на стоката от уговореното място за доставка;- да поеме за своя сметка всички разходи по вноса на стоката и осигури за целтанеобходимите документи;- да уведоми продавача за превозвача и когато стоката е приета от него;- да заплати на продавача разноските, направени от него при съдействието му занабавяне на някои документи по вноса;- ако желае, може да застрахова стоката за своя сметка.-FASУсловието представлява доставка на стоката “франко по протежение на кораба” вуговорено пристанище за натоварване. В случая продавачът ще предаде стоката вмомента, когато тя е доставена на кея по протежението на кораба или в лихтери науговореното за натоварване пристанище. При това условие задълженията на купувачаса големи. Той трябва да освободи стоката от износ и да поеме всички рискаве иразноски от този момент нататък.а) Задължения на продавача:- да достави стоката на кея по протежение на кораба в уговореното за натоварванепристанище, както и да осигури всички необходими търговски документи (фактура,сертификати и др.);- да окаже съдействие на купувача, за негова сметка, при набавяне на необходимитедокументи за износ на стоката;- да поеме всички разходи по доставката на стоката на кея по протежение на кораба вуговореното за натоварване пристанище;- да уведоми купувача, че стоката е доставена на уговореното място; 28
 30. 30. - да снабди купувача, за своя сметка, с необходимия документ, който доказвапредаването на стоката;- да окаже съдействие на купувача за получаване на транспортния документ;- да плати всички разходи по опаковката, маркирането, проверката и окачествяванетона стоката;- да окаже съдействие на купувача, за негова сметка, за получаване на необходимитедокументи по износа и вноса.б) Задължения на купувача:- да плати уговорената цена на стоката, съгласно сключения договор;- да поеме за своя сметка всички разходи по износа и вноса, както и да набави всичкинеобходими митнически документи, в т. ч. и за транзитно преминаване на стоката прездруги държави;- да сключи за своя сметка договор за превоз на стоката от отправното товарнопристанище;- да приеме стоката в определеното пристанище на товарене, от кея по протежение накораба;- да поеме за своя сметка всички рискове по стоката от момента на приемането й;- да плати всички мита, данъци и такси по износа и вноса на стоката, а също и тези приевентуално преминаване през трети страни;- да уведоми продавача за кораба, нает за превоз на стоката;- да плати всички разноски, направени от продавача при съдействието му за снабдяванес някакви документи;- ако желае, може да застрахова за своя сметка стоката.-FOBТова условие за доставка е свързано с предаване на стоката “франко борда” вуговореното за натоварване пристанище, което означава, че продавачът предавастоката, когато тя е натоварена на борда на кораба в уговореното за натоварванепристанище. В този случай продавачът е длъжен да освободи стоката за износ.а) Задължения на продавача:- да достави стоката заедно с необходимите търговски документи (фактура,сертификати и други) на борда на кораба в уговореното за товарене пристанище;- да поеме всички разходи по износа на стоката, както и да осигури митническитедокументи за това; 29
 31. 31. - да поеме всички разходи, свързани със стоката до натоварването й на борда на корабана уговореното пристанище;- да заплати разноските за опаковка, съхранение, маркировка, окачествяване и проверкана стоката, подготвена за износ;- да окаже съдействие на купувача при получаване на някои необходими по износа ивноса документи;- да уведоми купувача, когато стоката е натоварена и приета на борда на кораба.б) Задължения на купувача:- да плати цената на стоката, уговорена в договора;- да уведоми продавача за наетия кораб за превоз на стоката;- да се снабди, за своя сметка, с всички разрешения за внос и да поеме разходите повноса на стоката;- да сключи, за своя сметка, договор и да поеме разходите по транспорта на стоката отуговореното пристанище за товарене;- да поеме всички рискове по стоката след натоварването й на кораба в уговоренотопристанище;- да приеме стоката на борда на кораба и да уведоми за това продавача;- да поеме всички разходи и уреди всички митнически формалности при вноса настоката, както и при преминаването й транзитно през трети страни;- да плати всички разноски, които е направил продавачът по снабдяването му снеобходимите документи за износ и внос на стоката;- ако желае, може да направи за своя сметка застраховка на стоката.-CFRПри това условие на доставка, “стойност и навло платени” до уговорено пристанище наместоназначение, продавачът е задължен да заплати всички разноски и навлото поизвозването на стоката до посоченото пристанище. Предаването на стоката се извършвана борда на кораба в уговореното пристанище на местоназначение. Това налага стокатада бъде освободена за износ от продавача.а) Задължения на продавача:- да достави стоката заедно с необходимите търговски документи (фактура,сертификати и други) на борда на кораба на уговореното за товарене пристанище;- да се снабди, за своя сметка, с необходимите разрешения за износ и да поеме всичкиразноски по износа на стоката; 30

×