Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sectores productivos

389 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sectores productivos

 1. 1. SECTORES PRODUCTIVOS
 2. 7. Hoy en día domina claramente el sector servicios
 3. 8. Distribución geográfica de la población activa por sectores productivos 2004
 4. 9. Aportación de las Comunidades Autónomas al Crecimiento del PIB de España (1996) y aportación de los sectores productivos al PIB de cada Comunidad Autónoma (1995)
 5. 10. POBLACIÓN ACTIVA Y PIB EN CADA SECTOR
 6. 11. Sector primario
 7. 13. Sector secundario
 8. 15. Sector Terciario
 9. 16. SECTOR PRIMARIO
 10. 20. Porcentaje de la superficie total
 11. 50. DOMINOS O PAISAJES AGRARIOS
 12. 51. HÁBITAT RURAL - POBLAMIENTO - CONCENTRADO DISPERSO INTERCALAR
 13. 53. ESPAÑA ATLÁNTICA – ZONA HÚMEDA DEL NORTE
 14. 55. MEDITERRÁNEO INTERIOR
 15. 59. MEDITERRÁNEO LITORAL: REGADÍO
 16. 61. SECANO
 17. 62. DE MONTAÑA
 18. 63. ISLAS CANARIAS
 19. 64. LA PESCA
 20. 65. Principales caladeros de la flota española
 21. 68. Actividad pesquera: problemas y políticas Problemes Polítiques adoptades   - Esgotament dels caladors nacionals   – Restriccions en els caladors comunitaris i internacionals.     – Disminució i envelliment de la població activa pesquera.   – Flota amb excessives dimensions i nombre de vaixells.     – Sobreexplotació dels recursos pesquers.   – Contaminació de les sigües.   - Repoblació, talles mínimes, vigilància pesquera, lluita contra la contaminació. – Regulació por la UE de l’ accés als caladors comunitaris i dels acords pesquers amb tercers països.     – Jubilacions anticipades i foment de l’ abandonament voluntari de l’activitat. – Reducció del número i les dimensions de les embarcacions, traspàs de vaixells a empreses pesqueres conjuntes, fomento d’ activitats alternatives i desenvolupament de l’ aqüicultura.   – Quotes per les espècies amenaçades i restricció de les arts de pesca més in discriminades. – Adopció de mesures front a la contaminació.  
 22. 70. PAC   PPC - Integració en les Organitzacions Comunes de Mercat dels productes agraris més representatius. - Liberalització dels intercanvis agraris amb la Unió Europea. - Necessitat de modernitzar i millorar les explotacions agràries. - Els productes agraris es veuen afectats pels problemes comunitaris i per les mesures adoptades per solucionar-los: . Elevats preus i reducció d'aquests. . Excedents i imposició de quotes. . Deteriorament mediambiental i extensificació fomentant l'agricultura ecològica. . Crisi i despoblament de les àrees rurals i fons per a la millora d'infraestructures, la diversificació econòmica i la formació. - Àrees afectades més negativament: nord i interior peninsular. - Integració en les Organitzacions Comunes de Mercat dels productes pesquers més representatius. - Liberalització dels intercanvis pesquers amb la Unió Europea. - Necessitat de modernitzar la flota pesquera. - L'activitat pesquera es veu afectada pels problemes comunitaris i per les mesures adoptades per solucionar-los: . Regulació de l'accés als caladors comunitaris i firma d'acords pesquers amb tercers països. . Problemes de sobrepesca i imposició de quotes. . Deteriorament mediambiental i establiment de quotes, regulació de les arts de pesca i recuperació de caladors. . Crisi de les regions pesqueres i fons per a la millora d'infraestructures, la diversificació econòmica i la formació. - Àrees afectades més negativament: les regions pesqueres de l'Atlàntic.

×