Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxecto de xornada continua

158 views

Published on

Proxecto de xornada continua

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxecto de xornada continua

 1. 1. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY PEREIRO DE AGUIAR CURSO 2018-2019
 2. 2. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 2 ÍNDICE: 1. INTRODUCIÓN………………………………………………………………………………………………… 3 2. ANÁLISE DO CONTEXTO………………………………………………………………………………….. 4 3. DATOS XERAIS DO CENTRO…………………………………………………………………………….. 5-7 4. OBXECTIVOS 4.1. OBXECTIVOS XERAIS………………………………………………………………………………. . 4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 4.2.1. REFERIDOS O ALUMNADO………………………………………………………………… 4.2.2. REFERIDOS ÁS FAMILIAS…………………………………………………………………… 4.2.3. REFERIDOS AO PERSOAL DOCENTE…………………………………………………… 4.2.4. REFERIDOS A ORGANIZACIÓN DO CENTRO………………………………………. 4.2.5. REFERIDOS ÁS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES……………………………….. 8 8-9 9 9-10 10 11 5. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 5.1. AGRUPAMENTO DO ALUMNADO…………………………………………………………… 5.2. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO………………………………………………………. 5.3. ÓRGANOS DE GOBERNO……………………………………………………………………….. 5.4. HORARIO………………………………………………………………………………………………. 5.5. ACCIÓN TITORIAL………………………………………………………………………………….. 11 12 13-16 16-17 17-19 6. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES……………………………............................... 20-28 7. VANTAXES DO NOVO HORARIO………………………………………………………………………… 29-30 8. PROCEDEMENTO SEGUIDO PARA A SOLICITUDE……………………………………………… 31-32 9. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO DO PROXECTO…………………………............................ 33 10. CONCLUSION…………………………………………………………………….................................. 34
 3. 3. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 3 A Orde do 29 de maio de 2008 establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados (DOG nº 109 do 6 de xuño de2008). En base a esta orde o Claustro de profesores do CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY decide facer a solicitude de xornada continuada, sabedor de que moitas familias manifestaron en repetidas ocasións o desexo dun cambio de horario. Somos conscientes de que un novo horario tampouco satisfará as necesidades de todas as familias, que sería o desexable, mais na nosa intención está adaptarnos á maioría polo que decidimos elaborar o presente Proxecto Didáctico-Pedagóxico coas aportacións dos distintos sectores da comunidade educativa. Comezaremos facendo unha breve descrición do contexto no que o CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY está inmerso, para continuar cos datos educativos do mesmo. Unha vez oídos todos os sectores da comunidade educativa deste centro consideramos oportunos incluír os obxectivos que se relatan nas páxinas seguintes, e en concreto no punto 4.2., xa que son os motivos que xustifican a toma de decisión para solicitude da implantación da xornada continuada no noso centro. No punto 5 describimos a organización do centro, punto que vai seguido do plan de actividades extraescolares propostas . A continuación, referimos unha serie de vantaxes didáctico-pedagóxicas para sentir viable e axeitada a implantación da xornada continuada en sesión de mañá e describimos como foi levado a cabo o proceso para a solicitude que estamos a tramitar. Rematamos cunha avaliación do proxecto e unha breve conclusión, anexando as actas das votacións dos sectores da comunidade educativa implicados directamente –claustro de profesores, consello escolar e pais/nais ou titores legais do alumnado do CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY. 1. INTRODUCIÓN
 4. 4. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 4 2. ANÁLISE DO CONTEXTO CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO ESCOLAR O C.E.I.P. Plurilingüe Ben Cho Shey é un centro dependente da Xunta de Galicia, situado no Concello de Pereiro de Aguiar que pertenece a provincia de Ourense. O colexio áchase ubicado no lugar denominado “Monte da Chaira”, a dous quilómetros do cruce coa estrada nacional que une Ourense con O Barco de Valdeorras, e incluído na chamada “Ribeira Sacra”. O tipo de poboación é dispersa, o que provoca que os alumnos/as non gocen de moitas situacións de interacción entre iguais. A totalidade de nosos alumnos/as son transportados. Os pais dos alumnos/as do centro traballan fundamentalmente nos sectores primario e secundario. A infraestrutura dos servizos sociais desta zona é bastante completa. O concello conta con tres colexios, un público e dous concertados, estando a maior parte dos nenos/as do concello escolarizados no colexio público. Tamén hai que decir que a matrícula vai lixeiramente en aumento, cousa salientable á hora de preparar e programar as actividades que se levan a cabo na aula sobre todo nos grupos mais numerosos. O concello conta tamén cunha biblioteca pública, un polideportivo, unha asociación de veciños, un ambulatorio da Seguridade Social e un parque público.
 5. 5. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 5 Os datos xerais do centro son os que se amosan na seguinte táboa: DENOMINACIÓN 1. CEIP BEN CHO SHEY ENDEREZO 2. A CHAIRA s/n CP: 32710 LOCALIDADE 3. O PEREIRO DE AGUIAR CONCELLO 4. PEREIRO DE AGUIAR PROVINCIA 5. OURENSE CÓDIGO DO CENTRO 6. 32016039 C.I.F 7. Q 8255182A TELÉFONO 8. 988259454 CORREO ELECTRÓNICO 9. ceip.benchosey@edu.xunta.es O CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY acolle as etapas educativas de Educación Infantil e Primaria, contando con 4 unidades de Educación Infantil, 11 unidades de Educación Primaria e 1 unidade de Educación Especial, neste momento. 3. DATOS XERAIS DO CENTRO
 6. 6. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 6 En canto ao catálogo de postos de traballo, Orde do 07/07/2014 que completa a Orde do 20/07/12, son os que se amosan na seguinte táboa: PERSOAL DOCENTE Educación Infantil 5 Educación Primaria 10 Filoloxía Inglesa 2 Filoloxía Francesa 1 Educación Física 2 Educación Musical 1 Educación 1 Relixiosa (compartida) Pedagoxía 3 Terapéutica Audición e 1 Linguaxe (compartida) 1 Departamento de 1 Orientación TOTAL: 28
 7. 7. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 7 En canto ao persoal non docente, está formado por: PERSOAL NON DOCENTE Cociñeira 1 Axudante de cociña 2 Persoal de limpeza 2 Coidador 1
 8. 8. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 8 4.1.- OBXECTIVOS XERAIS • Ofertar aos alumnos e ás alumnas unha xornada escolar que favoreza a mellora na calidade do ensino e a súa formación integral, optimizando os períodos de maior nivel de atención, motivación e por tanto rendemento para a formación escolar e persoal, e permitíndolles dispor de tempo para outras actividades extraescolares igualmente importantes e necesarias, favorecendo a conciliación da vida familiar, escolar e laboral. • Mellorar a calidade de vida dos distintos sectores da comunidade educativa. • Favorecer a estabilidade do profesorado no centro asegurando a continuidade de proxectos como o o Plan de Bibliotecas, o Proxecto plurilingüe, Proxecto PITEAS, Robótica… e calquera outro proxecto que requira continuidade para o seu desenvolvemento. • Garantir unha xestión estable, a longo prazo, do centro educativo. • Potenciar ao máximo as aprendizaxes e a adquisición das competencias básicas dos nosos alumnos e alumnas, así como a formación permanente de todo o equipo docente. 4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS Ademais dos obxectivos fundamentais referidos no apartado anterior, fixamos os seguintes obxectivos específicos, que dividimos en cinco grandes bloques de obxectivos: 4.2.1.- REFERIDOS AO ALUMNADO • Mellorar o rendemento e os niveis atencionais que actualmente decaen nas horas lectivas da tarde, posibilitando a posesión de tempo libre para dedicar ao estudo individual e a realización de traballos de investigación que completen a formación adquirida nas aulas, tanto para o alumnado que utiliza o servizo de transporte escolar coma para o que non o utiliza. 4.OBXECTIVOS
 9. 9. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 9 • Flexibilizar o horario na aula ao telo nun só bloque e non nos dous actuais, coa problemática que presenta o horario de tarde despois das comidas, debido ao cansazo dos nenos e nenas. • Posibilitar o estudo persoal do alumnado, segundo os criterios da psicoloxía evolutiva, facilitándolles o tempo necesario para a asimilación e interiorización do seu traballo. • Facilitar o desenvolvemento de actividades extraescolares a todo o alumnado proporcionando espazos, horarios,… mellorando as posibilidades de integración social ao dispor de máis tempo libre que lles permita participar en actividades deportivas, artístico-musicais, sociais,... educando para un tempo de lecer creativo e enriquecedor. • Posibilitar o descanso do alumnado máis pequeno despois de xantar. • Facilitar o paso ao instituto habituando aos alumnos e alumnas á xornada continua. 4.2.2.- REFERIDOS ÁS FAMILIAS • Adecuar o horario de permanencia no Centro en función das necesidades académicas, sociais, psicolóxicas, afectivas e de relación familiar de cada grupo de alumnos e alumnas. • Compatibilizar e unificar horarios entre os distintos membros da unidade familiar. • Facilitar a organización do tempo por parte das familias das alumnas e alumnos, e do profesorado, evitando as perdas deste derivadas dos desprazamentos. • Posibilitar o aumento do tempo de estancia no entorno familiar durante as tardes. • Facilitar a posibilidade de elixir o horario de incorporación dos nenos e das nenas ás actividades extraescolares, de ser o caso. 4.2.3.- REFERIDOS AO PERSOAL DOCENTE • Facilitar ao profesorado a asistencia a actividades de formación e a preparación
 10. 10. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 10 das sesións docentes, repercutindo favorablemente na práctica docente e na elaboración de materiais. • Optimizar o traballo de coordinación do profesorado na realización de reunións e actividades de programación. • O profesorado terá a posibilidade de coordinarse cos monitores de algunhas actividades extraescolares para seguir unha liña común de traballo que sirva de complemento de reforzo, afianzamento e ampliación na formación do noso alumnado. 4.2.4.- REFERIDOS Á ORGANIZACIÓN DO CENTRO • Impulsar a intervención e participación no conxunto da comunidade educativa. • Aproveitar mellor todos os recursos e infraestruturas dos que dispón o centro. • Dinamizar o uso da Biblioteca Escolar, ao permanecer aberta fóra do horario lectivo, facilitando a lectura, estudo,... estando supervisados por profesorado do centro. • Facilitar a organización familiar mantendo o centro aberto de 9:30horas da mañá ata as 18:00 horas da tarde. 4.2.5.- REFERIDOS ÁS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E TEMPOS DE LECER • Favorecer a programación e desenvolvemento de actividades extraescolares nun horario de tarde axeitado ás necesidades dos alumnos e das alumnas. • Facilitar no centro a realización de actividades programadas pola ANPA, o Concello de Pereiro de Aguiar e o propio colexio, optimizando así o uso das instalacións. • Colaborar con calquera entidade que promova iniciativas culturais que poidan ter proxección educativa e repercutan de xeito favorable na mellor formación do alumnado do centro, de maneira especial co Concello, coa ANPA e coas entidades culturais de ámbito local.
 11. 11. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 11 5. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 5.1.- AGRUPAMENTO DO ALUMNADO 4º INFANTIL ..............................................................................18 5ºA INFANTIL ............................................................................13 5ºB INFANTIL ...........................................................................13 6º INFANTIL ...............................................................................25 1ºA PRIMARIA ......................................................................... .24 2ºA BPRIMARIA .........................................................................17 2ºB PRIMARIA............................................................................18 3ºA PRIMARIA ...........................................................................14 3ºB PRIMARIA .......................................................................... 14 4ºA PRIMARIA .......................................................................... 14 4ºB PRIMARIA .......................................................................... 14 5ºA PRIMARIA .......................................................................... 13 5ºB PRIMARIA ...........................................................................14 6ºA PRIMARIA ......................................................................... 18 6ºB PRIMARIA .......................................................................... 18 TOTAL .................................................................................. 247 5.2.- ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO Consideramos que a organización do profesorado é fundamental no funcionamento do centro para a consecución duns obxectivos comúns; por iso é necesario unha coordinación pedagóxica en materia de programación, avaliación e recuperación de alumnos. As diferentes reunións do profesorado (claustros, reunións de ciclos, equipos...) así como as titorías para atender ás familias levaranse a cabo durante unha tarde
 12. 12. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 12 ANTÓN GÓMEZ RODRÍGUEZ MARIA SALOMÉ FERNÁNDEZ SENRA semanal (martes) en horario de 16:00 a 18:00. Os equipos de ciclo, de acordo co Plan Xeral Anual e co Claustro de mestres, elaborarán a programación vertical para cada área e para os distintos cursos; avaliarán periodicamente os resultados da súa aplicación, establecendo as medidas correctoras que procedan; deseñarán, elaborarán e proporán a adquisición de material didáctico que precise o centro; proporán a adquisición de libros de texto axeitados para a aplicación da programación elaborada e proporán á Administración educativa a organización de actividades de actualización didáctica do profesorado. Serán competencias de cada un dos órganos de coordinación docente aquelas que establece o Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se establece o regulamento das escolas de educación infantil, e dos colexios de educación primaria. Por outra banda, faranse quendas de profesorado que supervisará todos os días o desenvolvemento das actividades extraescolares que se realizarán nas instalacións do centro. 5.3.- ÓRGANOS DE GOBERNO 5.3.1.- ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSONAIS DIRECTORA XEFA DE ESTUDOS SECRETARIA MARTA RODRIGUEZ NOVOA
 13. 13. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 3 A Orde do 29 de maio de 2008 establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados (DOG nº 109 do 6 de xuño de2008). En base a esta orde o Claustro de profesores do CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY decide facer a solicitude de xornada continuada, sabedor de que moitas familias manifestaron en repetidas ocasións o desexo dun cambio de horario. Somos conscientes de que un novo horario tampouco satisfará as necesidades de todas as familias, que sería o desexable, mais na nosa intención está adaptarnos á maioría polo que decidimos elaborar o presente Proxecto Didáctico-Pedagóxico coas aportacións dos distintos sectores da comunidade educativa. Comezaremos facendo unha breve descrición do contexto no que o CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY está inmerso, para continuar cos datos educativos do mesmo. Unha vez oídos todos os sectores da comunidade educativa deste centro consideramos oportunos incluír os obxectivos que se relatan nas páxinas seguintes, e en concreto no punto 4.2., xa que son os motivos que xustifican a toma de decisión para solicitude da implantación da xornada continuada no noso centro. No punto 5 describimos a organización do centro, punto que vai seguido do plan de actividades extraescolares propostas . A continuación, referimos unha serie de vantaxes didáctico-pedagóxicas para sentir viable e axeitada a implantación da xornada continuada en sesión de mañá e describimos como foi levado a cabo o proceso para a solicitude que estamos a tramitar. Rematamos cunha avaliación do proxecto e unha breve conclusión, anexando as actas das votacións dos sectores da comunidade educativa implicados directamente –claustro de profesores, consello escolar e pais/nais ou titores legais do alumnado do CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY. 1. INTRODUCIÓN
 14. 14. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 14 15. Curieses Arcos, Pablo 16. Garrido Dapena, Begoña 17. Montecelo Feijoo, Esther 18. Blanco Pumar, María Isabel 19. Fernández Cid, Nancy 20. Temes Pérez, Ramón 21. Fernández Senra, Mª Salome 22. Aballe Tilve, María Ángeles 23. Martinez Alonso, María Teresa 24. Tato Santon, Ana Isabel 25. Ferreira Rodríguez, Paula 26. Méndez Lamas, Fátima 27. Purificación Álvarez Villamarín 28. Mosquera de Valdivielso, María Fátima
 15. 15. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 15 O Consello Escolar é o órgano de xestión a través do cal participan os distintos sectores da comunidade educativa: CONSELLO ESCOLAR DIRECTOR Antón Gómez Rodríguez XEFA DE ESTUDOS Marta Rodriguez Novoa SECRETARIA María Salomé Fernández Senra REPRESENTANTES PROFESORADO María Jesús Freire Yáñez Esther Montecelo Feijoó Ramón Témes Pérez Ana María Gonzalez Garrido Josefa Rio Mosquera REPRESENTANTES PAIS/NAIS María Victoria Canosa Raña Beatriz Monfort-Liniers Matilde Vázquez Gómez Representante da ANPA: Marta Katrin Domínguez Calviño REPRESENTANTE CONCELLO María Belén Ramos Nespereira REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE Virginia Vázquez
 16. 16. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 16 5.4.- HORARIO O horario lectivo do CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey vense desenvolvendo de 09:30 a 13:45 horas na sesión de mañá, e de 15:15 a 16:00 horas na sesión da tarde. A estrutura e concreción do horario actual e do horario que se propón para a xornada continuada en sesión única de mañá reflíctense no seguinte cadro: HORARIO ALUMNOS XORNADA PARTIDA XORNADA ÚNICA Transporte Transporte 9:30 - 10:30 1º sesión 9:30 -10:25 1º sesión 10.30 - 11:25 2º sesión 10.25 – 11:20 2º sesión 11:25 – 11:55 RECREO 11:20- 12:15 3º sesión 11:55 - 12:50 3º sesión 12:15- 12:45 RECREO 12:50 - 13:45 4º sesión 12:45- 13:40 4º sesión 13:45 - 15:15 COMEDOR 13:40- 14:30 5º sesión 15:15 - 16:00 5º sesión 14:30- 16:00 COMEDOR Transporte Transporte TOTAL: 5 horas lectivas 30 minutos de recreo 1:30 hora comedor TOTAL: 5 horas lectivas 30 minutos de recreo 1:30 hora comedor
 17. 17. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 17 No horario actual o profesorado fai unha hora de atención ás familias que queda fixado en cada un dos horarios individuais e una sesión de reunións dos equipos de coordinación docente os luns de 08:00 a 09:00 horas. No horario continuado que se propón o profesorado faría as diferentes reunións (claustros, reunións de ciclos, equipos...) así como as titorías para atender ás familias levaranse a cabo durante unha tarde semanal (martes) en horario de 16:00 a 18:00. Así mesmo o profesorado rotaríase ao longo da semana para supervisar o correcto desenvolvemento das actividades extraescolares así como a apertura e atención da biblioteca. 5.5.- ACCIÓN TITORIAL Esta función, esencial no proceso educativo, desenvolverase en varias vertentes diferenciadas segundo os destinatarios: a) Acción titorial referida ao alumnado No seo dos Equipos de nivel tomaranse as medidas oportunas para a toma de decisións encamiñadas á mellora do proceso de ensinanza e aprendizaxe. b) Acción titorial referida ás familias Tentarase afondar nunha máis estreita colaboración entre a escola e as familias, único xeito eficaz para acadar plenamente os principais obxectivos educativos. O horario de visitas, para informalos do proceso de aprendizaxe dos seus fillos e da súa asistencia ás actividades escolares, concretarase a comezos do curso. Deberá coincidir co día fixado como de permanencia de todo o profesorado no centro(martes),
 18. 18. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 18 en horario de 16:00 a 18:00 horas e a razón de unha hora semanal. Se por algunha circunstancia extraordinaria, algún pai/nai non puidera vir nese horario, o respectivo titor/a trataría de establecer outro horario alternativo dentro das horas dispoñibles. Os mestres titores celebrarán unha reunión, cos pais/nais do seu alumnado, a principios de curso, que servirá para presentarse e informarles sobre todas aquelas cuestións que se consideren de especial interese para contribuír a mellorar a calidade do proceso educativo e afondar na colaboración entre a escola e as familias. Recibirán información sobre horarios, plan de traballo do curso, tempo de estudo, vías de comunicación familia-escola, actividades extraescolares, criterios de avaliación... c) Acción titorial referida aos mestres e mestras - Preparar e consensuar unha Acción Titorial para todo o curso, precisando os aspectos que implican ao titor. - Coñecer o Proxecto Educativo de Centro, para adquirir unha visión de cara onde camiñamos. - Transmitir ao resto de mestres e mestras informacións sobre os alumnos e as alumnas que podan ser útiles no desenvolvemento das súas tarefas docentes. - Establecer canles de actuación e de colaboración cos demais titores, sobre todo cos do mesmo ciclo e nivel. d) Acción titorial referida ao Departamento de Orientación - Establecer pautas para a realización dos apoios educativos e das adaptacións curriculares. - Coordinar actividades conxuntas co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. - Axudar no desenvolvemento de habilidades sociais.
 19. 19. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 19 5.6.- TRANSPORTE Coa implantación da xornada continuada non se verán modificadas as rutas do transporte escolar, según o horario proposto no punto 5.4. O Servizo Técnico de Transportes da Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Ourense, tras un estudio das rutas do transporte do CEIP Plurinlingüe do Ben Cho Shey, emitiu un informe favorable, considerando viable a posibilidade de desenvolver este servizo no novo horario proposto. 5.7.- SERVIZO DE COMEDOR Dado que o servizo de comedor é de xestión directa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, este servizo vaise seguir mantendo nas mesmas condicións que ata agora, e en todo caso dacordo coas instrucións recibidas cada curso desde a Consellería. Tan só se modificará a hora da comida para adaptarse ao novo horario exposto no punto 5.4.
 20. 20. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 4 2. ANÁLISE DO CONTEXTO CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO ESCOLAR O C.E.I.P. Plurilingüe Ben Cho Shey é un centro dependente da Xunta de Galicia, situado no Concello de Pereiro de Aguiar que pertenece a provincia de Ourense. O colexio áchase ubicado no lugar denominado “Monte da Chaira”, a dous quilómetros do cruce coa estrada nacional que une Ourense con O Barco de Valdeorras, e incluído na chamada “Ribeira Sacra”. O tipo de poboación é dispersa, o que provoca que os alumnos/as non gocen de moitas situacións de interacción entre iguais. A totalidade de nosos alumnos/as son transportados. Os pais dos alumnos/as do centro traballan fundamentalmente nos sectores primario e secundario. A infraestrutura dos servizos sociais desta zona é bastante completa. O concello conta con tres colexios, un público e dous concertados, estando a maior parte dos nenos/as do concello escolarizados no colexio público. Tamén hai que decir que a matrícula vai lixeiramente en aumento, cousa salientable á hora de preparar e programar as actividades que se levan a cabo na aula sobre todo nos grupos mais numerosos. O concello conta tamén cunha biblioteca pública, un polideportivo, unha asociación de veciños, un ambulatorio da Seguridade Social e un parque público.
 21. 21. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 21 6.1. MODELO DE OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 6.1.1. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 - 16:30 EI Música e movemento EI Baile EI Patinaxe EI EI Inglés 1ºP 1ºP Inglés 1ºP Patinaxe 1ºP Linguaxe musical 1ºP 2ºP 2ºP Inglés 2ºP Patinaxe 2ºP Linguaxe musical 2ºP 3ºP 3ºP Inglés 3ºP Patinaxe 3ºP Linguaxe musical 3ºP 4ºP 4ºP 4ºP Patinaxe 4ºP Linguaxe musical 4ºP 5ºP 5ºP 5ºP Patinaxe 5ºP Linguaxe musical 5ºP 6ºP 6ºP 6ºP Patinaxe 6ºP Linguaxe musical 6ºP 16:30 - 17:30 Todos Biblioteca Todos Todos Biblioteca Todos Biblioteca Todos Biblioteca EI EI EI Judo EI EI Expresión Artística 1ºP 1ºP 1ºP Judo 1ºP Baile 1ºP Expresión Artística 2ºP 2ºP 2ºP Judo 2ºP Baile 2ºP Expresión Artística 3ºP 3ºP 3ºP Judo 3ºP Baile 3ºP Expresión Artística 4ºP Inglés 4ºP Baile 4ºP Judo 4ºP 4ºP Expresión Artística 5ºP Inglés 5ºP Baile 5ºP Judo 5ºP 5ºP Expresión Artística 6ºP Inglés 6ºP Baile 6ºP Judo 6ºP 6ºP Expresión Artística 17:30-18:30 EI EI Natación EI EI EI Natación 1ºP 1ºP Natación 1ºP 1ºP 1ºP Natación 2ºP 2ºP Natación 2ºP 2ºP 2ºP Natación 3ºP 3ºP Natación 3ºP 3ºP 3ºP Natación 4ºP 4ºP Natación 4ºP 4ºP 4ºP Natación 5ºP 5ºP Natación 5ºP 5ºP 5ºP Natación 6ºP 6ºP Natación 6ºP 6ºP 6ºP Natación
 22. 22. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 22 6.1.2.ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CONCELLO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 16:00-17:00 1ºP FUTBOL SALA I 1º P XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 1ºP FUTBOL SALA II 1º P ATLETISMO 1ºP MINIBASKET II 2ºP FUTBOL SALA I 2ºP XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 2ºP FUTBOL SALA II 2ºP ATLETISMO 2ºP MINIBASKET II 3ºP FUTBOL SALA I 3ºP XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 3ºP FUTBOL SALA II 3ºP ATLETISMO 3ºP MINIBASKET II 4ºP FUTBOL SALA I 4º P XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 4ºP FUTBOL SALA II 4º P ATLETISMO 4ºP MINIBASKET II 5ºP FUTBOL SALA I 5ºP XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 5ºP FUTBOL SALA II 5ºP ATLETISMO 5ºP MINIBASKET II 6ºP FUTBOL SALA I 6ºP XIMNASIA ACROBÁTICA e ATLETISMO 6ºP FUTBOL SALA II 6ºP ATLETISMO 6ºP MINIBASKET II 17:00-18:00 1ºP MINIBASKET I 1º P 1ºP MINIBASKET II 1º P 1ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA 2ºP MINIBASKET I 2ºP 2ºP MINIBASKET II 2ºP 2ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA 3ºP MINIBASKET I 3ºP 3ºP MINIBASKET II 3ºP 3ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA 4ºP MINIBASKET I 4º P 4ºP MINIBASKET II 4º P 4ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA 5ºP MINIBASKET I 5ºP 5ºP MINIBASKET II 5ºP 5ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA 6ºP MINIBASKET I 6ºP 6ºP MINIBASKET II 6ºP 6ºP FUTBOL SALA II e XIMNASIA ACROBÁTICA
 23. 23. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 23 6.1.3. BIBLIOTECA ESCOLAR 6.1.4. SERVICIO DE ACOLLIDA TEMPERÁ O Concello ofrece o servizo de acollida temperá, dentro do recinto escolar, de luns a venres de 7:30 a 9:30 e de 16:00 a 18:00. A xestión deste servizo e xestionada polo Concello. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 16:00 - 16:00 Todos Biblioteca Todos Todos Biblioteca Todos Biblioteca Todos Biblioteca 17:00-18:00 Todos Biblioteca Todos Todos Biblioteca Todos Biblioteca Todos Biblioteca
 24. 24. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 24 6.2. ACTIVIDADES OFERTADAS EN CADA CURSO INFANTIL LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 16:30 BIBLIOTECA BAILE BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MÚSICA E MOVEMENTO PATINAXE INGLÉS 16:30 17:30 BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA JUDO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 17:30 18:30 NATACIÓN NATACIÓN 1º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 16:30 BIBLIOTECA INGLÉS BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA PATINAXE LINGUAXE MUSICAL 16:00 17:00 FUTBOL SALA I XIMNASIA ACROBÁTICA FUTBOL SALA II ATLETISMO MINIBASKET II ATLETISMO 16:30 17:30 BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA JUDO BAILE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 17:00 18:00 MINIBASKET I MINIBASKET II FUTBOL SALA II 17:30 18:30 NATACIÓN NATACIÓN
 25. 25. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 5 Os datos xerais do centro son os que se amosan na seguinte táboa: DENOMINACIÓN 1. CEIP BEN CHO SHEY ENDEREZO 2. A CHAIRA s/n CP: 32710 LOCALIDADE 3. O PEREIRO DE AGUIAR CONCELLO 4. PEREIRO DE AGUIAR PROVINCIA 5. OURENSE CÓDIGO DO CENTRO 6. 32016039 C.I.F 7. Q 8255182A TELÉFONO 8. 988259454 CORREO ELECTRÓNICO 9. ceip.benchosey@edu.xunta.es O CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY acolle as etapas educativas de Educación Infantil e Primaria, contando con 4 unidades de Educación Infantil, 11 unidades de Educación Primaria e 1 unidade de Educación Especial, neste momento. 3. DATOS XERAIS DO CENTRO
 26. 26. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 26 4º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 16:30 BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA PATINAXE LINGUAXE MUSICAL 16:00 17:00 FUTBOL SALA I XIMNASIA ACROBÁTICA FUTBOL SALA II ATLETISMO MINIBASKET II ATLETISMO 16:30 17:30 BIBLIOTECA BAILE BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA INGLÉS JUDO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 17:00 18:00 MINIBASKET I MINIBASKET II FUTBOL SALA II 17:30 18:30 NATACIÓN NATACIÓN 5º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 16:30 BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA PATINAXE LINGUAXE MUSICAL 16:00 17:00 FUTBOL SALA I XIMNASIA ACROBÁTICA FUTBOL SALA II ATLETISMO MINIBASKET II ATLETISMO 16:30 17:30 BIBLIOTECA BAILE BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA INGLÉS JUDO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 17:00 18:00 MINIBASKET I MINIBASKET II FUTBOL SALA II 17:30 18:30 NATACIÓN NATACIÓN
 27. 27. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 27 6º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 15:30 16:30 BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA PATINAXE LINGUAXE MUSICAL 16:00 17:00 FUTBOL SALA I XIMNASIA ACROBÁTICA FUTBOL SALA II ATLETISMO MINIBASKET II ATLETISMO 16:30 17:30 BIBLIOTECA BAILE BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA INGLÉS JUDO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 17:00 18:00 MINIBASKET I MINIBASKET II FUTBOL SALA II 17:30 18:30 NATACIÓN NATACIÓN 6.4.- OBSERVACIÓNS As actividades anteriores amósanse como modelo pero sen carácter definitivo. Poderanse ofertar outras distintas, en función das enquisas que se farán as familias, pero sempre que conten con un número mínimo de nenos/as. Todas as persoas que impartan algunha actividade serán legalmente contratadas, con seguro e titulación precisa. As actividades xestionadas pola ANPA terán un custe mesual que dependerá do número de asistentes e da condición de socio ou non socio da ANPA. Todas as actividades realizaranse nas instalación do colexio ou no pavillón e serán supervisadas polo profesorado que por quendas permanecerá no centro todas as tardes. A biblioteca será atendida polo profesorado de garda, con presenza na mesma con
 28. 28. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 28 función de supevisión e control. O alumnado pode asistir a unha ou dúas actividades diarias, en función dos seus intereses e previa inscripción nas mesmas. En función disto, o alumnado pode sair do centro nos seguintes horarios: _ 14:30 : se non é usuario do comedor e non asiste a ninguna actividade. _ 16:00: se é usuario de comedor e non asiste a ningunha actividade. A esta hora o autobús fará o percorrido habitual. - O rematar as actividades extraescolares onde están anotados os alumnos/as. Está previsto a realización dunha enquisa, a finais deste curso, que recolla os intereses das familias en canto as actividades a realizar, de cara a organizar as actividades do vindeiro curso.
 29. 29. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 29 7. VANTAXES DO NOVO HORARIO Ademais dos puntos expostos na introdución e na concreción dos obxectivos as razóns e as vantaxes polas que se propón o cambio de horario son as seguintes: • Aumentar o rendemento académico do alumnado entendendo que as horas da mañá aseguran un mellor rendemento académico, cun maior nivel de atención e motivación, con máis capacidade de concentración e rendemento intelectual. • Posibilitar o estudo persoal do alumnado, segundo os criterios da psicoloxía evolutiva, facilitándolles o tempo necesario para a asimilación e interiorización do seu propio traballo. • Aproveitar o tempo real de traballo dentro da aula, xa que se eliminan moitos tempos ou momentos repetitivos de entradas e saídas. Ademais, está comprobado pedagoxicamente que este horario continuado optimiza os resultados académicos. • Posibilitar o descanso do alumnado máis pequeno despois de xantar. • Facilitar a organización do tempo por parte das familias das alumnas e alumnos, e do profesorado, evitando as perdas deste derivadas dos desprazamentos sistemáticos ao centro pola mañá e pola tarde, favorecendo o incremento da convivencia familiar. • Aumentar o tempo dispoñible do alumnado para acadar unha formación integral que inclúa diversos ámbitos: académico, formativo, social, psicolóxico, afectivo e de relación familiar do alumno e da familia. • Participar nas actividades de educación non formal ofertadas no Concello, permitindo adiantar o inicio destas e facilitando que o alumnado dispoñan de tempo suficiente para realizar a súas tarefas escolares e tempo libre para o ocio. • Aproveitar mellor todos os recursos e infraestruturas dos que dispón o centro. • Dinamizar o uso da Biblioteca Escolar ao permanecer aberta fóra do horario lectivo, facilitando a lectura, consulta de información, o estudo, xogos
 30. 30. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2018- 2019 6 En canto ao catálogo de postos de traballo, Orde do 07/07/2014 que completa a Orde do 20/07/12, son os que se amosan na seguinte táboa: PERSOAL DOCENTE Educación Infantil 5 Educación Primaria 10 Filoloxía Inglesa 2 Filoloxía Francesa 1 Educación Física 2 Educación Musical 1 Educación 1 Relixiosa (compartida) Pedagoxía 3 Terapéutica Audición e 1 Linguaxe (compartida) 1 Departamento de 1 Orientación TOTAL: 28
 31. 31. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 31 8. PROCEDEMENTO SEGUIDO PARA A SOLICITUDE Segundo a Orde do 29 de maio de 2008, os pasos a seguir son os seguintes: • Elaboración dun proxecto de xornada continuada, no que se inclúa un plan específico de actividades extraescolares. • Aprobación po parte do Claustro de Profesores, por maioría de tres quintos dos seus membros. • Aprobación por parte do Consello Escolar, por maioría dos tres quintos dos seus membros. • Contar co informe favorable do servizo de transportes da Xefatura Territorial. • Fase de información ás familias, un mes antes de realizar as votacións. • Exposición do Censo de pais/nais ou titores legais. • Prazo de reclamacións ao censo. • Sorteo público dos membros da mesa electoral (2 pais/nais/titores legais). • Votación por parte dos pais/nais ou titores legais, onde o proxecto terá que ser aprobado polo 58% do censo, emitíndose un voto por unidade familiar. Período de votación de mínimo 8 horas. Reconto público dos votos rematadas as mesmas. • Entrega na Xefatura Territorial do proxecto, actas das votacións e o informe favorable do servizo de transportes.
 32. 32. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 32 O procedemento levado a cabo durante o curso escolar 2018/19 para a solicitude da implantación da xornada única en sesión continuada de mañá para o vindeiro curso 2019/20, seguindo as directrices da Orde do 29 de maio de 2008 foi o seguinte: Decembro, 2018 Elaboración do Proxecto Pedagóxico-Didáctico 17 de decembro, 2018 Votación Claustro de profesores 17 de decembro, 2018 Votación Consello Escolar 8 de xaneiro, 2019 Entrega no rexistro da Delegación Provincial de Ourense da solicitude para a tramitación do informe e viabilidade do Servizo Técnico de Transportes 16 de xaneiro 2019 Recepción do informe de viabilidade do Servizo Técnico de Transportes da Xefatura Territorial l de Ourense. 23 de xaneiro 2019 O Proxecto Pedagóxico-Didáctico difúndese e dáse a coñecer a toda a comunidade educativa. Do 23 de xaneiro ao 4 de febreiro 2019 Exposición das listas do censo do CEIP Plurilingüe BEN CHO SHEY. Do 5 ao 12 febreiro ao 2019 Reclamacións ao censo. 12 de febreiro de2019 Aprobación do censo e publicación do censo definitivo 12 de febreiro de2019 Sorteo público dos membros da mesa electoral. Do 23 de xaneiro ao 25 de febreiro 2019 Fase de información ás familias. 27 de febreiro de 2019 Votacións dos pais/nais ou titores legais. 28 de feberiro de 2019 Remitir a documentación solicitada á Xefatura Territorial de Ourense.
 33. 33. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 33 9. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO DO PROXECTO Dacordo coa lexislación vixente, de efectuarse un cambio de horario no noso centro, este non podería volver a modificarse durante 3 cursos consecutivos. Durante este tempo sería necesario levar a cabo un seguimento do proxecto a través de distintos instrumentos e procedementos de avaliación que ao mesmo tempo se converteran en mecanismos de control da súa eficacia e elementos necesarios para formular as propostas de mellora cara aos seguintes cursos escolares. O equipo directivo fará un seguimento deste proxecto, facendo as modificacións e melloras precisas para o seu correcto desenvolvemento. Para iso trimestralmente, a través do Consello Escolar, nas súas reunións ordinarias, recollerá as suxerencias e aportacións de todos os sectores da Comunicade Educativa xa que neste órgano colexiado atópanse representados todos estes sectores. Ademais, se fose preciso, e ante calquer problema que poida xurdir faranse as reunións extraordinarias necesarias do Consello Escolar. Anualmente, na Memoria Anual, recollaranse as valoracións do proxecto, feitas polo Consello Escolar trimestralmente así como as propostas de mellora que, de habelas, deberán levarse a cabo no curso seguinte.
 34. 34. PROXECTO DE XORNADA CONTINUA CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY CURSO 2019 34 10. CONCLUSIÓN A xornada continua ofrece aos alumnos/as e ás familias os mesmos servizos que a xornada partida e incluso máis, xa que a oferta de actividades nes- te tipo de xornada é maior e máis variada, o que complementa a formación do noso alumnado. A escola ofrece deste xeito unha formación integral, que non remata no horario académico, senón que continúa en horario extraescolar con actividades que contribuen a completar dita formación. Co modelo do noso proxecto educativo de xornada continuada podemos afirmar que este horario non supón unha fatiga escolar nin unha baixada no rendemento dos alumnos/as, xa que a distribución das áreas é axeitada e os descansos tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria están ben distribuidos. Impártense as clases no horario de máximo rendemento do alumno/a, cando a súa capacidade de aprendizaxe é maior. Contamos coas experiencias en outros centros educativos, que neste curso escolar e en anos anteriores, tiveron este tipo de xornada, e foron positivas. Somos conscientes de que modificar o horario non vai ser a panacea para poder resolver todos os problemas educativos existentes, pero no noso ánimo está mellorar a situación do noso centro.

×