Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemaatika töölehtede koostamispõhimõtted

1,159 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matemaatika töölehtede koostamispõhimõtted

  1. 1. Matemaatika töölehed "Hariduslike  erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus“ Koostamise põhimõtted
  2. 2. Koostamise põhimõtted 1 <ul><li>iseseisev tervik (LÕK), lisamaterjal (RÕK) </li></ul><ul><li>ei asenda õpetajat </li></ul><ul><li>täidab nii õpiku kui töövihiku funktsiooni </li></ul><ul><li>võtta kui näidiseid </li></ul>
  3. 3. <ul><li>samm-sammuline edasiliikumine - materjali raskusastme keerukuse järk-järgulist tõus (osaoskuste kaupa) </li></ul><ul><li>umbes pooled on tekstülesanded </li></ul><ul><li>vajalikul määral illustratsioone, skeeme </li></ul><ul><ul><li>näitab piltlikult objekte/situatsiooni </li></ul></ul><ul><ul><li>abistab tekstülesande analüüsimisel </li></ul></ul>Koostamise põhimõtted 2
  4. 4. <ul><li>kasutatud lihtsustatud keele reegleid </li></ul><ul><li>kõne aktiivne toomine õppeprotsessi </li></ul><ul><li>integreerib õpitava materjali nii teiste teemadega aine sees kui ka teiste ainetega </li></ul><ul><li>taju suunavad vahendid: kirja suurus, šrift, teksti liigendatus, illustratsioonide sisu, kujundus, otstarbekas paigutus </li></ul>Koostamise põhimõtted 3
  5. 5. Töölehe ülesehitus <ul><li>pealkiri (+ täpsustav info töölehe päises) </li></ul><ul><li>praktilise tegevuse, piltmaterjali või näidise abil luuakse kujutlus probleemist </li></ul><ul><li>varemõpitu kordamine </li></ul><ul><li>minimaalne vajalik teoreetiline osa + näited </li></ul><ul><li>ülesanded, viimased ülesanded valdavalt tekstülesanded </li></ul>
  6. 6. Ainevaldkond <ul><li>Murdude aritmeetika. Protsendid </li></ul><ul><li>problemaatiline nii LÕKi kui RÕKi järgi õppijate puhul nii eri- kui tavakoolis </li></ul>

×