Matemaatika õppevara HEV lastele

3,021 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Üheselt ei defineerita Kasvatusraskustega ei käsitleta Puudega – määratud keskmine, raske, sügav puue
 • Toimetulekukool hoolduskool
 • tööks vajalike baasoskuste kujundamine Funktsionaalse kirjutamis ja arvutamisoskuse andmine Adekvaatne sotsialiseerumine
 • Ega suurt vahet polegi, mis õppekava valime-koostame, abi tuleb anda nagunii
 • Mat raamatud 88 ja 77 a
 • Läti näide lihtsustamisest, Rootsi näidet ka sisse Projekt Hariduslike  erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus Ilmselt töölehe vormi ta jääbki
 • Verbaalne/mitteverbaalne – prakt teg, pildid, skeemid, rääkima suunamine
 • Keele kohta eraldi loengud Keeruline tekst –kahjustab õpimotivatsiooni, mõtlemine ei arene, alaväärsustunne, leiab muu, mida teha
 • Osa infot tuleb tuletada, aga pole kuskilt tuletada Skeemi järgi ül moodutamine
 • Sina vastutad selle eest, et sind mõistetaks
 • arepilt
 • Varem õpitu ununud, vale, polegi
 • keerlisim
 • Vaatame mõnda lehte – mat ja loodus Kas eelpool räägitu kehtib
 • Matemaatika õppevara HEV lastele

  1. 1. Matemaatika õppevara HEV õpilastele Mari Tõnisson Tartu Hiie Kool
  2. 2. HEV – hariduslik erivajadus <ul><li>HEV - keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega, tervisehäiretega ja/või õpiraskustega lapsed </li></ul><ul><li>HEV - erinevatel põhjustel tingitud õppija vajadus eritingimiste või terviklikult kohandatud õppekeskkonna järele elukohajärgses üldhariduskoolis või õppija erivajadusele spetsiaalselt kohandatud erikoolis </li></ul>
  3. 3. HEV õpilased arvudes <ul><li>Üle 25 700 haridusliku erivajadusega õpilase </li></ul><ul><li>46 erivajadustega laste kooli </li></ul><ul><li>Erivajadustega laste klasse 69 tavakoolis </li></ul>
  4. 4. HEV õpilased arvudes
  5. 5. HEV meie mõttes <ul><li>Nii riikliku õppekava (RÕK) kui lihtsustatud riikliku õppekava (LÕK) järgi õppivad lapsed, kellel on kerge või mõõdukas mahajäämus, lugemis- ja kirjutamisraskused. </li></ul>
  6. 6. Õppekavad HEV lastele <ul><li>RÕK </li></ul><ul><li>LÕK – kerge vaimupuue </li></ul><ul><li>TÕK – mõõdukas vaimu- või/ja liitpuue </li></ul><ul><li>HÕK – raske või sügav vaimu- või/ja liitpuue </li></ul><ul><li>IÕK </li></ul>
  7. 7. LÕK <ul><li>LÕK – õppekava kerge vaimupuudega õpilastele, põhineb RÕKile </li></ul><ul><li>LÕK 9 klassi ≈ RÕK 6 klassi </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on elementaarse akadeemilise baashariduse andmine, valmistumine kutseõppeks ja toimetulekuks tööturul </li></ul>
  8. 8. IÕK <ul><li>HEV õpilaste jaoks koostatud õppekava (mistahes klassis õppivate rühmast oluliselt erinevatele lastele – võimed, oskused, terviseprobleemid, isiksuseomadused, eemal viibimine) pikemaks või lühemaks ajaks </li></ul><ul><li>Klassi ainekavast erinev sisu, tingimused teatud aine teema/oskuse osas (sageli õpioskuse kujundamisel) </li></ul>
  9. 9. Õppevara olukord <ul><li>Riigi poolt koordineerimata ja hetkel väga halvas seisus </li></ul><ul><li>LÕKile vastavaid õpikuid ja tööraamatuid põhikooli vanemas astmes ei ole peaaegu üheski aines </li></ul><ul><li>Vajaminevast 60-st õpikust on saadaval vaid 3. Kõige „uuemad“ matemaatikaõpikud on välja antud aastatel 1988 (5. ja 6. klassile) ja 1977 (7. klassile). </li></ul>
  10. 10. Lahendus <ul><li>Teha ise (peamiselt töölehti) ja ainult endale </li></ul><ul><li>Saada tuttavatelt  , internetist jms </li></ul><ul><li>Mugandada </li></ul><ul><li>Luua ja avaldada </li></ul><ul><ul><li>Projekt Hariduslike  erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus (2005-2007) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10+12 liiget (tava-, eri-, kutse-, ülikoolist) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õppevara matemaatikas ja loodusõpetuses </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Eesmärk <ul><li>iseseisev tervik (LÕK), lisamaterjal (RÕK) </li></ul><ul><li>nii õpiku kui töövihiku roll </li></ul><ul><li>Anda teema esituse ja näidisülesannete kaudu metoodiline süsteem, mille abil õpetaja saab ise koostada lisatöölehti vm materjale </li></ul><ul><ul><li>tunnis uue materjali õppimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>iseseisvaks tööks, kinnistamiseks või koduseks ülesandeks </li></ul></ul>
  12. 12. Järgiti <ul><li>LÕKi üldosa </li></ul><ul><li>LÕKi matemaatika ja loodusõpetuse ainekava </li></ul><ul><li>Matemaatika ja loodusõpetuse erimetoodikaid </li></ul>
  13. 13. Töölehe koostamise põhimõtteid 1 <ul><li>Vajalike eelteadmiste aktiveerimine (kordamine) </li></ul><ul><li>Samm-sammuline edasi liikumine (osaoskuste kaupa) </li></ul><ul><li>Umbes pooled ülesannetest on tekstülesanded </li></ul><ul><li>Vajalikul määral illustratsioone, skeeme, tabeleid </li></ul><ul><ul><li>näitab piltlikult objekte/situatsiooni </li></ul></ul><ul><ul><li>abistab tekstülesande analüüsimisel </li></ul></ul>
  14. 14. Töölehe koostamise põhimõtteid 2 <ul><li>Õpitava materjali integreerimine nii teiste teemadega aine sees kui teiste ainetega </li></ul><ul><li>Praktilise tegevuse toomine õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Kõne aktiivne toomine õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Tekstide sisu reaalne </li></ul><ul><li>Uus tuua eraldi välja (ise ei pruugi leida) </li></ul><ul><li>Taju suunavad vahendid: kirja suurus, šrift, teksti liigendatus, illustratsioonide sisu, kujundus, otstarbekas paigutus </li></ul>
  15. 15. Töölehe koostamise põhimõtteid 3 <ul><li>Tööjuhised arusaadavaks (sõnavara, eelteadmised, situatsiooni mittemõistmine) </li></ul><ul><li>Kõik ei pea mahtuma ühte tööjuhisesse (kasuta erinevaid etappe) </li></ul><ul><li>Tekstülesannete sisu ja sõnastus (lühike ei tähenda lihtne!) </li></ul><ul><li>Kasutatud lihtsustatud keele reegleid </li></ul>
  16. 16. Pilt <ul><li>Ühtigu tekstiga </li></ul><ul><li>Lihtne, erilise omapärata </li></ul><ul><li>Ühemõtteline, eksitavate detailideta </li></ul><ul><li>Õigete proportsioonidega </li></ul><ul><li>Vältida sümboleid </li></ul>
  17. 17. Lihtsustatud tekst <ul><li>Uued mõisted seletada tuntud ja enamlevinud sõnade abil </li></ul><ul><li>Vältida keerulisi grammatilisi vorme </li></ul><ul><li>Ei poolitata </li></ul><ul><li>Vältida lühendeid </li></ul><ul><li>1 lause 1 reale </li></ul><ul><li>Loetava fondiga </li></ul><ul><li>Suurem </li></ul><ul><li>Suurem reavahe </li></ul><ul><li>Parem äär joondamata </li></ul>
  18. 18. Kujundus 1 <ul><li>Piisavalt ruumi – teksti hulk ja tihedus </li></ul><ul><li>Lühikesed lõigud, suurem reavahe, laiemad ääred, lühemad tekstiread </li></ul><ul><li>Selge liigendus – loetelud, tabelid, piisavalt kirjutamisruumi, suurem vahe/abijooned eri ülesannete/lõikude/tulpade vahel </li></ul><ul><li>Tekstid ja pildid selgelt eristada, pilt on lause/lõigu lõpus, mitte keskel </li></ul><ul><li>Tähe suurus alates 14 pt </li></ul>
  19. 19. Kujundus 2 <ul><li>Vältida suurtäht- ja kaldkirja </li></ul><ul><li>Rõhutamiseks Bold, tekstikastid, jutumullid </li></ul><ul><li>Ülesanded nummerdada </li></ul><ul><li>Vältida teksti pealetrükkimist pildile </li></ul><ul><li>Tihedalt seotud tekst ja pilt asetada lähestikku </li></ul><ul><li>Pilt (joonis, skeem) peab olema selge ja kergesti tõlgendatav </li></ul><ul><li>Pildi allkiri selgitab pildi sisu </li></ul>
  20. 20. Töölehe ülesehitus <ul><li>Pealkiri (+ täpsustav info töölehe päises) </li></ul><ul><li>Praktilise tegevuse, piltmaterjali või näidise abil luuakse kujutlus probleemist (töömahukas ettevalmistus) </li></ul><ul><li>Varemõpitu kordamine </li></ul><ul><li>Minimaalne vajalik teoreetiline osa + näited, </li></ul><ul><li>Ülesanded, viimased ülesanded valdavalt tekstülesanded (seos reaalse eluga, rakendusvõimalused) </li></ul>
  21. 21. Teemad <ul><li>Murdude aritmeetika. Protsendid </li></ul><ul><li>Problemaatiline nii LÕKi kui RÕKi järgi õppijate puhul nii eri- kui tavakoolis </li></ul>
  22. 22. Õpitegevuse struktueerimine <ul><li>Samm-sammuline edasi liikumine </li></ul><ul><li>Iga konkreetse oskuse/osaoskuse struktuuri ette kujutamine (tänu sellele saab välja selgitada eeloskuste taseme) </li></ul><ul><li>Oskwus: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine </li></ul><ul><li>Osaoskused: </li></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude lahutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine </li></ul></ul>
  23. 23. Õpitegevuse struktueerimine <ul><li>Osaoskused (HEV lapse jaoks): </li></ul><ul><ul><li>Kümnendmurru ja täisarvu liitmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurrust täisarvu lahutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Võrdse kümnendkohtade arvuga kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta </li></ul></ul><ul><ul><li>Erineva kümnendkohtade arvuga kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta </li></ul></ul><ul><ul><li>Liitmine ja lahutamine järguületamisega </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine nii, et vastuseks on täisarv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Täisarvust kümnendmurru lahutamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine ühe järgu ületamisega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine kahe või enama järgu ületamisega </li></ul></ul></ul>
  24. 24. Koduleht http://hev.edu.ee
  25. 25. <ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul>

  ×