Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemaatika õppevara HEV lastele

3,273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matemaatika õppevara HEV lastele

 1. 1. Matemaatika õppevara HEV õpilastele Mari Tõnisson Tartu Hiie Kool
 2. 2. HEV – hariduslik erivajadus <ul><li>HEV - keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega, tervisehäiretega ja/või õpiraskustega lapsed </li></ul><ul><li>HEV - erinevatel põhjustel tingitud õppija vajadus eritingimiste või terviklikult kohandatud õppekeskkonna järele elukohajärgses üldhariduskoolis või õppija erivajadusele spetsiaalselt kohandatud erikoolis </li></ul>
 3. 3. HEV õpilased arvudes <ul><li>Üle 25 700 haridusliku erivajadusega õpilase </li></ul><ul><li>46 erivajadustega laste kooli </li></ul><ul><li>Erivajadustega laste klasse 69 tavakoolis </li></ul>
 4. 4. HEV õpilased arvudes
 5. 5. HEV meie mõttes <ul><li>Nii riikliku õppekava (RÕK) kui lihtsustatud riikliku õppekava (LÕK) järgi õppivad lapsed, kellel on kerge või mõõdukas mahajäämus, lugemis- ja kirjutamisraskused. </li></ul>
 6. 6. Õppekavad HEV lastele <ul><li>RÕK </li></ul><ul><li>LÕK – kerge vaimupuue </li></ul><ul><li>TÕK – mõõdukas vaimu- või/ja liitpuue </li></ul><ul><li>HÕK – raske või sügav vaimu- või/ja liitpuue </li></ul><ul><li>IÕK </li></ul>
 7. 7. LÕK <ul><li>LÕK – õppekava kerge vaimupuudega õpilastele, põhineb RÕKile </li></ul><ul><li>LÕK 9 klassi ≈ RÕK 6 klassi </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on elementaarse akadeemilise baashariduse andmine, valmistumine kutseõppeks ja toimetulekuks tööturul </li></ul>
 8. 8. IÕK <ul><li>HEV õpilaste jaoks koostatud õppekava (mistahes klassis õppivate rühmast oluliselt erinevatele lastele – võimed, oskused, terviseprobleemid, isiksuseomadused, eemal viibimine) pikemaks või lühemaks ajaks </li></ul><ul><li>Klassi ainekavast erinev sisu, tingimused teatud aine teema/oskuse osas (sageli õpioskuse kujundamisel) </li></ul>
 9. 9. Õppevara olukord <ul><li>Riigi poolt koordineerimata ja hetkel väga halvas seisus </li></ul><ul><li>LÕKile vastavaid õpikuid ja tööraamatuid põhikooli vanemas astmes ei ole peaaegu üheski aines </li></ul><ul><li>Vajaminevast 60-st õpikust on saadaval vaid 3. Kõige „uuemad“ matemaatikaõpikud on välja antud aastatel 1988 (5. ja 6. klassile) ja 1977 (7. klassile). </li></ul>
 10. 10. Lahendus <ul><li>Teha ise (peamiselt töölehti) ja ainult endale </li></ul><ul><li>Saada tuttavatelt  , internetist jms </li></ul><ul><li>Mugandada </li></ul><ul><li>Luua ja avaldada </li></ul><ul><ul><li>Projekt Hariduslike  erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus (2005-2007) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10+12 liiget (tava-, eri-, kutse-, ülikoolist) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õppevara matemaatikas ja loodusõpetuses </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Eesmärk <ul><li>iseseisev tervik (LÕK), lisamaterjal (RÕK) </li></ul><ul><li>nii õpiku kui töövihiku roll </li></ul><ul><li>Anda teema esituse ja näidisülesannete kaudu metoodiline süsteem, mille abil õpetaja saab ise koostada lisatöölehti vm materjale </li></ul><ul><ul><li>tunnis uue materjali õppimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>iseseisvaks tööks, kinnistamiseks või koduseks ülesandeks </li></ul></ul>
 12. 12. Järgiti <ul><li>LÕKi üldosa </li></ul><ul><li>LÕKi matemaatika ja loodusõpetuse ainekava </li></ul><ul><li>Matemaatika ja loodusõpetuse erimetoodikaid </li></ul>
 13. 13. Töölehe koostamise põhimõtteid 1 <ul><li>Vajalike eelteadmiste aktiveerimine (kordamine) </li></ul><ul><li>Samm-sammuline edasi liikumine (osaoskuste kaupa) </li></ul><ul><li>Umbes pooled ülesannetest on tekstülesanded </li></ul><ul><li>Vajalikul määral illustratsioone, skeeme, tabeleid </li></ul><ul><ul><li>näitab piltlikult objekte/situatsiooni </li></ul></ul><ul><ul><li>abistab tekstülesande analüüsimisel </li></ul></ul>
 14. 14. Töölehe koostamise põhimõtteid 2 <ul><li>Õpitava materjali integreerimine nii teiste teemadega aine sees kui teiste ainetega </li></ul><ul><li>Praktilise tegevuse toomine õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Kõne aktiivne toomine õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Tekstide sisu reaalne </li></ul><ul><li>Uus tuua eraldi välja (ise ei pruugi leida) </li></ul><ul><li>Taju suunavad vahendid: kirja suurus, šrift, teksti liigendatus, illustratsioonide sisu, kujundus, otstarbekas paigutus </li></ul>
 15. 15. Töölehe koostamise põhimõtteid 3 <ul><li>Tööjuhised arusaadavaks (sõnavara, eelteadmised, situatsiooni mittemõistmine) </li></ul><ul><li>Kõik ei pea mahtuma ühte tööjuhisesse (kasuta erinevaid etappe) </li></ul><ul><li>Tekstülesannete sisu ja sõnastus (lühike ei tähenda lihtne!) </li></ul><ul><li>Kasutatud lihtsustatud keele reegleid </li></ul>
 16. 16. Pilt <ul><li>Ühtigu tekstiga </li></ul><ul><li>Lihtne, erilise omapärata </li></ul><ul><li>Ühemõtteline, eksitavate detailideta </li></ul><ul><li>Õigete proportsioonidega </li></ul><ul><li>Vältida sümboleid </li></ul>
 17. 17. Lihtsustatud tekst <ul><li>Uued mõisted seletada tuntud ja enamlevinud sõnade abil </li></ul><ul><li>Vältida keerulisi grammatilisi vorme </li></ul><ul><li>Ei poolitata </li></ul><ul><li>Vältida lühendeid </li></ul><ul><li>1 lause 1 reale </li></ul><ul><li>Loetava fondiga </li></ul><ul><li>Suurem </li></ul><ul><li>Suurem reavahe </li></ul><ul><li>Parem äär joondamata </li></ul>
 18. 18. Kujundus 1 <ul><li>Piisavalt ruumi – teksti hulk ja tihedus </li></ul><ul><li>Lühikesed lõigud, suurem reavahe, laiemad ääred, lühemad tekstiread </li></ul><ul><li>Selge liigendus – loetelud, tabelid, piisavalt kirjutamisruumi, suurem vahe/abijooned eri ülesannete/lõikude/tulpade vahel </li></ul><ul><li>Tekstid ja pildid selgelt eristada, pilt on lause/lõigu lõpus, mitte keskel </li></ul><ul><li>Tähe suurus alates 14 pt </li></ul>
 19. 19. Kujundus 2 <ul><li>Vältida suurtäht- ja kaldkirja </li></ul><ul><li>Rõhutamiseks Bold, tekstikastid, jutumullid </li></ul><ul><li>Ülesanded nummerdada </li></ul><ul><li>Vältida teksti pealetrükkimist pildile </li></ul><ul><li>Tihedalt seotud tekst ja pilt asetada lähestikku </li></ul><ul><li>Pilt (joonis, skeem) peab olema selge ja kergesti tõlgendatav </li></ul><ul><li>Pildi allkiri selgitab pildi sisu </li></ul>
 20. 20. Töölehe ülesehitus <ul><li>Pealkiri (+ täpsustav info töölehe päises) </li></ul><ul><li>Praktilise tegevuse, piltmaterjali või näidise abil luuakse kujutlus probleemist (töömahukas ettevalmistus) </li></ul><ul><li>Varemõpitu kordamine </li></ul><ul><li>Minimaalne vajalik teoreetiline osa + näited, </li></ul><ul><li>Ülesanded, viimased ülesanded valdavalt tekstülesanded (seos reaalse eluga, rakendusvõimalused) </li></ul>
 21. 21. Teemad <ul><li>Murdude aritmeetika. Protsendid </li></ul><ul><li>Problemaatiline nii LÕKi kui RÕKi järgi õppijate puhul nii eri- kui tavakoolis </li></ul>
 22. 22. Õpitegevuse struktueerimine <ul><li>Samm-sammuline edasi liikumine </li></ul><ul><li>Iga konkreetse oskuse/osaoskuse struktuuri ette kujutamine (tänu sellele saab välja selgitada eeloskuste taseme) </li></ul><ul><li>Oskwus: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine </li></ul><ul><li>Osaoskused: </li></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude lahutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine </li></ul></ul>
 23. 23. Õpitegevuse struktueerimine <ul><li>Osaoskused (HEV lapse jaoks): </li></ul><ul><ul><li>Kümnendmurru ja täisarvu liitmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümnendmurrust täisarvu lahutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Võrdse kümnendkohtade arvuga kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta </li></ul></ul><ul><ul><li>Erineva kümnendkohtade arvuga kümnendmurdude liitmine ja lahutamine järguületamiseta </li></ul></ul><ul><ul><li>Liitmine ja lahutamine järguületamisega </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine nii, et vastuseks on täisarv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Täisarvust kümnendmurru lahutamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine ühe järgu ületamisega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine kahe või enama järgu ületamisega </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Koduleht http://hev.edu.ee
 25. 25. <ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul>

×