Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gc Fid Marte

1,403 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gc Fid Marte

  1. 1. Bruk av GC-FID i analytisk kjemi
  2. 2. <ul><li>Analytisk kjemi </li></ul><ul><li>Kromatografi </li></ul><ul><li>Gasskromatografi </li></ul><ul><li>FID - Flammeionisasjonsdetektor </li></ul>
  3. 3. Analytisk kjemi Metodeutvikling for økt forståelse av kjemisk komposisjon og struktur av materielle prøver, både i væsker og faste stoffer . Analytisk kjemi deles gjerne inn i organisk og uorganisk analytisk kjemi. Kromatografi står sentralt innen analytisk kjemi
  4. 4. Kromatografi Brukes til separasjon av kjemiske komponenter i gass eller løsninger. Hovedprinsippet er at komponenter med ulike fysiske og kjemiske egenskaper, som f.eks. molekylvekst, kokepunkt og elektrisk ladning, vil gå med ulik fart gjennom et kromatografisk system og på denne måten bli målt på ulike tider på et gitt punkt, eller på ulike punkt ved en gitt tid. En av hovedmetodene innen kromatografi er gasskromatografi.
  5. 5. Gasskromatografi Gasskromatografi er en kromatografisk metode som omfatter separasjon og måling av gass og flyktige komponenter i en løsning. Enkelt forklart består apparatet av en injeksjonsport, en tank med gass under trykk, en kolonne og et måleapparat i enden. Etter at prøven blir sprøytet inn i apparatet vil de kjemiske komponentene i prøven gå gjennom kolonnen sammen med en bæregass med ulik fart avhengig av hvilke fysiske og kjemiske egenskaper de har.
  6. 8. Fra GC kolonne til FID: Bæregassen og eventuelle komponenter fra prøven blandes med hydrogen, og blandingen ledes opp i en brenner hvor det tilføres oksygen til forbrenningen i form av atmosfærisk luft. Jo flere ioner som finnes i flammen, jo større strømsignal vil komme fra detektoren. Når ren bæregass passerer, er flammens ionisering relativt lav, og strømsignalet tilsvarende. Når en organisk komponent passerer flammen, vil den forbrenne, og dermed skape flere ioner i flammen.
  7. 9. En flammeionisasjonsdetektor er omgitt av en varmeblokk, slik at den kan holde en så høy temperatur at det ikke skjer kondensasjon i detektoren. Temperaturen ligger normalt rundt 200-250 grader. FID ødelegger de fleste, om ikke alle komponentene den detekterer. Med ionisasjon blir de fleste komponenter ødelagt og videre deteksjon av de samme komponentene er ikke mulig. FID er ufølsom for H2O, CO2, SO2, CO, NOx, og edelgasser fordi de ikke oksiderer/blir ionisert ved flammen.
  8. 11. Kilder: <ul><li>http://no.wikipedia.org/wiki/Analytisk_kjemi </li></ul><ul><li>http://www.geobio.uib.no/Default.aspx?pageid=805 </li></ul><ul><li>http://no.wikipedia.org/wiki/Gasskromatografi </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Flame_ionization_detector </li></ul><ul><li>&quot;Analyseteknikk – instrumentering og metoder&quot; av Flemming Simonsen </li></ul>

×