Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Offentlig revisjon karrieredag dragvoll 2013

243 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Offentlig revisjon karrieredag dragvoll 2013

 1. 1. Midt‐Norge  Kommunerevisorforening f Forvaltningsrevisjon  Forvaltningsrevisjon ‐ ukjent, men spennende ukjent, men spennende jobbmulighet for samfunnsvitere! Karrieredagen på Dragvoll 2013 14.3.2013
 2. 2. Om meg selv Om meg selv• Hovedfag i sosiologi fra NTNU 1997• Arbeids‐ og organisasjonspsykologi Arbeids og organisasjonspsykologi• Styreverv• Møre og Romsdal fylke, Helse og sosialavdelinga Møre og Romsdal fylke Helse‐ og sosialavdelinga• NAV Arbeidslivssenter• Sentio Research Norge AS• Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon
 3. 3. MNKRF Midt‐Norge kommunerevisorforening• Lokalforening tilknyttet Norges  g y g kommunerevisorforbund, NKRF• Organiserer ansatte i kommunal revisjon og Organiserer ansatte i kommunal revisjon og  tilsyn i Midt‐Norge• Kurs• Kvalitetsfokus!
 4. 4. Tema• Kommunen som organisasjon• Kommunal revisjon Kommunal revisjon• Forvaltningsrevisjon• Jobbmuligheter• Spørsmål
 5. 5. Utgangspunktet• Kontroll og tilsyn av kommunenes virksomhet• Når kommunen målene som er satt? Når kommunen målene som er satt?• Hvor god er kvaliteten på tjenestene?• Drives virksomheten i tråd med lover og regler?• Hvor effektiv er virksomheten? Hvor effektiv er virksomheten?• Hva er årsakene til at ting ikke lykkes?• Drives virksomheten i tråd med politiske vedtak?
 6. 6. Kommunal sektor Kommunal sektor• 428 kommuner• 19 fylkeskommuner 19 fylkeskommuner• 2012: – Totale inntekter 410 mrd kr – Totale utgifter 433 mrd kr g – Bruttoinvesteringer i realkapital ca 52 mrd kr – Sysselsetting 2011: Sysselsetting 2011:  • 499 083 personer (19 % av alle sysselsatte) • 395 869 å 395 869 årsverk k Kilde: SSB
 7. 7. Kommunene• Helsestasjoner H l j • Byggesaker B k• Primærhelsetjeneste • Kommunale veier• Barnehage • Vann‐ og avløp• Grunnskole • Hjemmetjenester• Barnevern • Omsorgsboliger• Ungdomsarbeid • Sykehjem• Sosialtjeneste • Kirkegårder• Kultur• Arealplanlegging
 8. 8. Organisasjonskart g j BYSTYRET/FORMANNSKAPET RÅDMANNEN KOMMUNALE FORETAK ENHETER •Trondheim parkering KF •Trondheim KOMMUNALDIREKTØRENE •Stavne Arbeid og kommunerevisjon Oppvekst og utdanning • Kultur og næring • Byutvikling Kompetanse KF •Bystyresekretariatet Helse og velferd • Organisasjon • Finansforvaltning •Kontrollkomiteens sekretariat RÅDMANNENS FAGSTAB TJENESTER INTERNE TJENESTER ANNEN VIRKSOMHET•Analysesenteret • Skoler •Arbeidsmiljøenheten • Olavshallen AS•Barnehager • Sosiale tjenester •IT-tjenesten • Trondheimsfjorden•Oppvekstkontoret • Helse- og velferdssentre •Innkjøpstjenesten Interkommunale Havn • Trondheim Kino AS•Barne- og familietjenester • Trondheim bydrift •Regnskapstjenesten • Trondheim kommunale•Byplankontoret B l k • Eierskapsenheten Ei k h t K d k t •Kommuneadvokaten pensjonskasse•Byggesakskontoret • Kommunalteknikk •Kommunikasjons- • Trondheim•Helse- og velferdstjenester • Utbyggingsenheten enheten Renholdsverk AS•Hjemmetjenester • Trondheim eiendom •Kontortjenesten • Trøndelag brann- og•Kart- og oppmålingskontoret • Trondheim folkebibliotek •Lønnstjenesten redningstjeneste IKS•Kulturenheten • Trondheim kemnerkontor •Personaltjenesten j•Idrett, park og friluftsliv • Trondheim kommunale •Tolk Midt-Norge•Kvalifiseringssenter for feiervesen ▪ Trondheim byarkiv innvandrere • Trondheim kommunale •Økonomitjenesten•Miljøenheten kulturskole
 9. 9. Bestiller• Kontrollkomiteen, en del av kommunestyret• Leveransen: Revisors rapport
 10. 10. Mine kolleger Mine kolleger• En jurist• To statsvitere To statsvitere• En historiker• En samfunnsøkonom• Statsautoriserte revisorer• Registrerte revisorer• Siviløkonom• CISA‐registrert revisor (IT‐revisjon)
 11. 11. Hva gjør vi? Hva gjør vi?• Vi reviderer kommunenes regnskap og  offentlige stiftelser offentlige stiftelser• Vi analyserer og vurderer kommunal og  y fylkeskommunal virksomhet
 12. 12. Vi arbeider med Vi arbeider med• Regnskapsrevisjon• Forvaltningsrevisjon• Selskapskontroll• IT‐revisjon• Misligheter• Særattestasjoner• Rådgivning
 13. 13. Hva er forvaltningsrevisjon? Hva er forvaltningsrevisjon?• Systematiske vurderinger av  – Økonomi – Produktivitet – Måloppnåelse  å å – Virkninger  ut fra kommunestyrets eller fylkestingets  vedtak og forutsetninger vedtak og forutsetninger
 14. 14. Kompetanse• Økonomi• Revisjon• Samfunnsvitenskap• Juss• Humanistiske fag Humanistiske fag
 15. 15. Jobbmuligheter• Revisjon Midt‐Norge IKS• Revisjon Fjell IKS Revisjon Fjell IKS• KomRev Trøndelag IKS• Trondheim kommunerevisjon• Fosen kommunerevisjon IKS Fosen kommunerevisjon IKS• KonSek Midt‐Norge IKS• Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS• KomSek Trøndelag IKS Trøndelag IKS
 16. 16. Tema for våre revisjoner Tema for våre revisjoner• Forebyggende arbeid blant barn og unge• Økonomistyring i byggeprosjekt Økonomistyring i byggeprosjekt• Datasikkerhet• Offentlige innkjøp• Låneforvaltning• Kvalitet på vann‐ og avløpssystemet• Kvalitet i sykehjem• Kvalitet i SFO Kvalitet i SFO• Integrering av innvandrere
 17. 17. Tema for våre revisjoner Tema for våre revisjoner1. Håndtering av sensitive personopplysninger2. Bruk av ulovlig tvang i sykehjem Bruk av ulovlig tvang i sykehjem3. Spesialundervisning 4. Lojalitet til innkjøpsavtaler5.5 Tilskudd på kulturområdet Tilskudd på kulturområdet6. Brudd på etiske retningslinjer7. Kommunalt tilskudd til organisasjoner8.8 Spesialpedagogisk hjelp i barnehager Spesialpedagogisk hjelp i barnehager
 18. 18. Metoder• Samfunnsvitenskapelig metode – Intervju j – Spørreskjema – Dokumentanalyse – Observasjon – Stedlig kontroll 
 19. 19. Fordeler med å jobbe  i kommunal revisjon• Ansvarsfullt• Variert• Samfunnsnyttig• Faglig utfordrende• Kompetansebyggende• Konkurransedyktig lønn• Selvstendig arbeid• Mulighet til å arbeide i team Mulighet til å arbeide i team• Meningsfylt
 20. 20. Krav til en forvaltningsrevisor Krav til en forvaltningsrevisor• Nøyaktig• Etterrettelig• Pålitelig• Redelig• Ryddig• Strukturert • Metodekunnskap• Tillitsskapende• Objektiv• Gode samarbeidsevner • Gode kommunikasjonsevner• God formuleringsevne, skriftlig og muntlig
 21. 21. Hvorfor trives jeg? Hvorfor trives jeg?• Interessante arbeidsoppgaver• Faglig relevant Faglig relevant• Gode kolleger• Godt fagmiljø• Perslonlig læring og utvikling læring og utvikling• Kommuner er komplekse og interessante • Utfordrende problemstillinger• Variert• Innsatsen betyr noe
 22. 22. På vakt for fellesskapets verdier… På vakt for fellesskapets verdier• Vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati• Vi kjenner kommune‐Norge best• Vi er best på revisjon og tilsyn av kommunesektoren• Vi er fremst på utvikling av kommunal revisjon og tilsyn• Vi kan økonomi og har god samfunnsforståelse• Vi sikrer en uavhengig revisjon• Vi sier i fra hvis noe er galt• Vi gir trygghet for de folkevalgte• Vi er stolte over jobben vår• Vi jobber for de folkevalgte – målet vårt er ikke profitt
 23. 23. Mer informasjon finner du her:Mer informasjon finner du her: www.mnkrf.no www.nkrf.no
 24. 24. Oversikt over ledige stillingerOversikt over ledige stillinger www.nkrf.no
 25. 25. Spørsmål? Se gjerne på våre rapporter: Se gjerne på våre rapporter: www.trondheim.kommune.no/revisjon www.revisjonmidtnorge.no www.krt.no www krt no www.konsek.no www.komsek.nowww.nkrf.no ‐ Forvaltningsrevisjonsregisteret
 26. 26. Sommerjobb/masteroppgave?• Kontakt lederne for virksomhetene og spør!  – Trondheim kommunerevisjon j – Revisjon Midt‐Norge – KomRev Trøndelag KomRev Trøndelag – KonSek – KomSek

×