SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
“Unha nova oportunidade”
Marisma Máis
20.30 h Benvida. Adolfo Neira Lamas, socio consultor de EOSA Consultores
20.35 h Presentación do proxecto Marisma Máis. Javier Bas Corugeira, alcalde
de Redondela
21.00 h Mesa redonda. “Desenvolvemento local, unha estratexia en tempos de
crise”. Participantes:
  D. Juan José Lirón Lago, secretario da Agrupación Europea de Cooperación
  Territorial Galicia-Norte de Portugal
  Ana María Alonso Alonso, concelleira de Facenda e Desenvolvemento Local
  Adolfo Neira, socio consultor de EOSA Consultores
  Xulio Pardellas de Blas, doutor en Economía e profesor titular do
  Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo
21.35 h Rogos e preguntas
21.45 h Clausura. Javier Bas Corugeira, alcalde de Redondela
22.00 h Viño galego
Presentación do proxecto
Marisma Máis
1.  ¿Que é o proxecto Marisma Máis?
2.  ¿Quen o financia?
3.  Programas e ámbitos de actuación
4.  Calendario previsto
¿Que é o proxecto Marisma Máis?
       É a continuación do proxecto Marisma, aprobado
       no marco da anterior convocatoria de axudas do
       Fondo Europeo de Desenvolvemento Local e
       Urbano durante o período de intervención 2007-
       2013.

       ¿Por que “Máis”?

       1)  Ampliación dende o punto territorial,
         pasando de unicamente a Marisma á
         enseada de San Simón.
       2)  Incremento no número dos ámbitos de
         actuación sobre os que se intervén,
         engadindo os de protección e preservación
         do patrimonio cultural e a promoción da
         conciliación familiar e a cohesión social.
¿Quen o financia?
En Resolución do 22 de xuño de 2011, a Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial cualificou o proxecto Marisma como
financiable, ao amparo da convocatoria 2011 para a concesión de
axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) para
cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o
período de intervención 2007-2013.
Presuposto total do proxecto: 4.428.962,02 euros, dos cales o 30 % é
unha contribución de fondos propios do Concello de Redondela
(1.328.688,61 euros), mentres que o 70 % restante (3.100.273,41
euros) se corresponde coa axuda do Feder.
¿Cales van ser os ámbitos de
  actuación do proxecto Marisma?
                             P RO G RAM AS

P rom o ción econ óm ica    M ellora d a co nt orn a     P rot ección e p reservació n   P ro mo ción d a con ciliació n
                n at ural e a ca lidad e     do p atrim on io cu ltu ral    f amili ar e a co hesió n
                m ed ioam b ient al                         so cial
-  P rogr am a de rutas   -   A c ondic iona m ento do  -  A cond ic ionam ento d o     -   R em odelac ión e
   guiadas na ens eada d e     bor do lit oral de        acc es o e da c onto rna        am pliac ión na ár ea
   S an S im ón          C esa ntes            da To rre de Rande           de portiv o – c ultu ral
                -   P as eo peo nil e      -  A ula d e int erpr etac ión      da M aris m a de
                   ac ondic io nam ento de     da batalla de Rand e          R edondela
                   em barc adoiro e n        “M eiran de”           -   A c ondic ion am ento de
                   C hapela                                ed ific o para c ent ro de
                                                       día
Marisma Máis
PROGRAMA 1:
PROMOCIÓN ECONÓMICA

CREACIÓN DE EMPREGO E OPORTUNIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DA
DIVERSIFICACIÓN PRODUTIVA E A MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS
Actuación 1. Programa de rutas guiadas
na enseada de San Simón
           O próximo ano porase en marcha
           un servizo de visitas guiadas á illa
           de San Simón que terá o cometido
           de servir de motor de atracción
           turística ao noso concello.
Marisma Máis
PROGRAMA 2:
MELLORA DO  ÁMBITO  NATURAL  E  A  CALIDADE  AMBIENTAL
Actuación 2.1 Acondicionamento
do bordo litoral en Cesantes
           Actuación    que   prevé   a
           consolidación do tramo de camiño
           existente. Este contará con anchura
           suficiente para unha vía rodada de
           uso puntual que poderá ser
           utilizada como carril bici (cunha
           anchura de 3,50 m) e un paseo
           peonil duns 2,50 m no límite coa
           praia.

           Este tramo inicial terá unha
           lonxitude aproximada de 240 m.

           Dotarase ademais de mobiliario
           urbano, iluminación e vexetación
           axeitada ao terreo.
Actuación 2.1 Acondicionamento do bordo
litoral en Cesantes
Actuación 2.2 Paseo peonil e
acondicionamento de embarcadoiro
en Chapela
         Rehabilitación da fachada marítima e recuperación
         parcial do dominio público marítimo-terrestre mediante
         a construción dun paseo peonil que dea continuidade
         ao paseo do bordo litoral existente, que comeza nas
         praias de Arealonga e Medo. Trátase dunha senda de
         baixo impacto ecolóxico e reversible, de carácter
         "brando" ao estar asentada sobre a formación rochosa
         do bordo litoral. Terá unha anchura duns 2,50 m e unha
         lonxitude duns 290 m, cun total de 725 m2 de
         superficie. Ademais, dotarase de iluminación. A
         actuación complétase coa reparación do peirao e a súa
         adecuación para o atraque dos barcos que realicen
         rutas turísticas pola enseada de San Simón.
Actuación 2.2 Paseo peonil e
acondicionamento de embarcadoiro
en Chapela
Marisma Máis
PROGRAMA 3:
PROTECCIÓN E  PRESERVACIÓN  DO  PATRIMONIO  CULTURAL
3.1 Acondicionamento do aceso e contorna
da torre de Rande

            Limpeza da vexetación que a afoga agora e
            redefinición do acceso peonil existente tanto
            á torre coma á pequena praia ao pé desta.
            En canto á torre, prevense pequenos labores
            de consolidación e protección da coroación
            dos muros co obxecto de evitar que as
            filtracións de auga a través das xuntas
            produzan danos irreparables.
            Acondicionarase ademais o acceso, mediante
            a ampliación do camiño, para permitir que,
            polo menos, se crucen dúas persoas (uns
            2,00 m de anchura).
3.2 Aula de interpretación da Batalla
de Rande "Meirande"
No edificio da conserveira de Gerdtzen Boyé, actualmente en ruínas e coñecida como "Fábrica do
Alemán”, situarase un centro de interpretación do combate naval histórico de 1702 entre as
escuadras das coalicións angloholandesa e hispanofrancesa, dentro do contexto da Guerra de
Sucesión Española. A intención final é a de crear na zona un parque histórico-cultural que
englobe as ruínas do castelo de Rande, situado xunto a un dos piares da ponte da autoestrada,
que se uniría ao centro de interpretación da batalla por un sendeiro litoral e continuaría ata
o cargadoiro de mineral.
3.2 Aula de interpretación da Batalla
de Rande "Meirande”
Marisma Máis
PROGRAMA 4:
PROMOCIÓN DA CONCILIACIÓN FAMILIAR E A COHESIÓN SOCIAL
4.1 Remodelación e ampliación da
área deportivo-cultural
Construción dun novo pavillón que aumente a capacidade do xa existente e, a diferenza do
anterior, que nel se poidan albergar actividades culturais. Contará cunhas dimensións mínimas
que posibiliten a instalación dunha pista de balonmán, por ser esta a que permite a polivalencia
de utilizalo tamén para outros deportes con campo de xogo de menores dimensións: hóckey a
patíns, baloncesto etc.
4.1 Remodelación e ampliación da
área deportivo-cultural
4.2 Acondicionamiento de edificio para
centro de día
Adaptación do edificio do colexio existente para centro de día destinado a persoas
maiores. Adecuarase o espazo exterior para realizar actividades ao aire libre.
Calendario previsto
       PR O GR A M A M A R ISM A              20 11         20 1 2        20 1 3

                              1t  2t  3t  4t  1t  2t  3t   4t  1t  2t  3t  4t


    1.  P RO G RAM A: P R OM OC IÓN E CO NÓ M IC A
 P rogr am a d e rutas guiadas na en sea da de S an
 S im ón
    2.  P RO G RAM A: M E L L OR A DA CO NT OR NA N AT URA L E A CAL IDA DE M E DIO AM B IE NT AL

 A c ondicionam en to do bor do litor al en Ces ante s

 P as eo pe onil e ac ondicionam e nto de em b arc adoiro
 en Ch apela

    3.  P RO G RAM A: P R OT E CC IÓN E P RE S E RV AC IÓ N DO P AT RIM O NIO C UL TU RAL

 A c ondicionam en to do ac c eso e con torna da To rre
 de Ra nde
 A ula de interp retac ión da bata lla de R ande
 “M eir ande”

    4.  P RO G RAM A: P R OM OC IÓN DA CO NCIL IACI ÓN FA M ILIA R E A CO HE S IÓ N S O CIAL

 Rem o dela ción e am pliac ión na ár ea depor tiv o -
 c ult ural d a m ar is m a d e Redon dela

 A c ondicionam en to de edificio par a c entro d e día
Presentación do proxecto Marisma máis

More Related Content

Similar to Presentación do proxecto Marisma máis

Redondela, a costa
Redondela, a costaRedondela, a costa
Redondela, a costaMonContos
 
Cee, A Costa
Cee, A CostaCee, A Costa
Cee, A CostaMonContos
 
O Grove, A Costa
O Grove, A CostaO Grove, A Costa
O Grove, A CostaMonContos
 
Ponteceso, A Costa
Ponteceso, A CostaPonteceso, A Costa
Ponteceso, A Costamonadela
 
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede Museística
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede MuseísticaCambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede Museística
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede MuseísticaEncarna Lago
 
Carnota, A Costa
Carnota, A CostaCarnota, A Costa
Carnota, A CostaMonContos
 
Carnota, A Costa
Carnota, A CostaCarnota, A Costa
Carnota, A CostaMonContos
 
Xove. A Costa
Xove. A CostaXove. A Costa
Xove. A Costamonadela
 
Oleiros, A Costa
Oleiros, A CostaOleiros, A Costa
Oleiros, A Costamonadela
 
O Vicedo. A Costa
O Vicedo. A CostaO Vicedo. A Costa
O Vicedo. A Costamonadela
 
Nigrán, a costa
Nigrán, a costaNigrán, a costa
Nigrán, a costaMonContos
 
A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades
A Ría de Pontevedra. Guia de ActividadesA Ría de Pontevedra. Guia de Actividades
A Ría de Pontevedra. Guia de Actividadescigformacion
 
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNS
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNSPROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNS
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNSpiligporto
 
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedraisRota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedraissenlleiro2
 
Porto do Son, A Costa
Porto do Son, A CostaPorto do Son, A Costa
Porto do Son, A CostaMonContos
 
Illa da Arousa, A Costa
Illa da Arousa, A CostaIlla da Arousa, A Costa
Illa da Arousa, A CostaMonContos
 
Ribeira, A Costa
Ribeira, A CostaRibeira, A Costa
Ribeira, A CostaMonContos
 
A Laracha, A Costa
A Laracha, A CostaA Laracha, A Costa
A Laracha, A Costamonadela
 

Similar to Presentación do proxecto Marisma máis (20)

Redondela, a costa
Redondela, a costaRedondela, a costa
Redondela, a costa
 
Cee, A Costa
Cee, A CostaCee, A Costa
Cee, A Costa
 
O Grove, A Costa
O Grove, A CostaO Grove, A Costa
O Grove, A Costa
 
Ponteceso, A Costa
Ponteceso, A CostaPonteceso, A Costa
Ponteceso, A Costa
 
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede Museística
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede MuseísticaCambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede Museística
Cambiemos o Cambio.Recursos didácticos da Rede Museística
 
Proxecto para a recuperación produtiva das rías galegas
Proxecto para a recuperación produtiva das rías galegasProxecto para a recuperación produtiva das rías galegas
Proxecto para a recuperación produtiva das rías galegas
 
Carnota, A Costa
Carnota, A CostaCarnota, A Costa
Carnota, A Costa
 
Carnota, A Costa
Carnota, A CostaCarnota, A Costa
Carnota, A Costa
 
Xove. A Costa
Xove. A CostaXove. A Costa
Xove. A Costa
 
Oleiros, A Costa
Oleiros, A CostaOleiros, A Costa
Oleiros, A Costa
 
O Vicedo. A Costa
O Vicedo. A CostaO Vicedo. A Costa
O Vicedo. A Costa
 
Nigrán, a costa
Nigrán, a costaNigrán, a costa
Nigrán, a costa
 
A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades
A Ría de Pontevedra. Guia de ActividadesA Ría de Pontevedra. Guia de Actividades
A Ría de Pontevedra. Guia de Actividades
 
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNS
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNSPROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNS
PROGRAMA DE MELLORA E DESENVOLVEMENTO DAS COMUNICACIÓNS
 
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedraisRota de 6º. xunco ata as catedrais
Rota de 6º. xunco ata as catedrais
 
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
A CONTAMINACIÓN DA RÍA DE NOIA
 
Porto do Son, A Costa
Porto do Son, A CostaPorto do Son, A Costa
Porto do Son, A Costa
 
Illa da Arousa, A Costa
Illa da Arousa, A CostaIlla da Arousa, A Costa
Illa da Arousa, A Costa
 
Ribeira, A Costa
Ribeira, A CostaRibeira, A Costa
Ribeira, A Costa
 
A Laracha, A Costa
A Laracha, A CostaA Laracha, A Costa
A Laracha, A Costa
 

Presentación do proxecto Marisma máis

 • 2. Marisma Máis 20.30 h Benvida. Adolfo Neira Lamas, socio consultor de EOSA Consultores 20.35 h Presentación do proxecto Marisma Máis. Javier Bas Corugeira, alcalde de Redondela 21.00 h Mesa redonda. “Desenvolvemento local, unha estratexia en tempos de crise”. Participantes: D. Juan José Lirón Lago, secretario da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal Ana María Alonso Alonso, concelleira de Facenda e Desenvolvemento Local Adolfo Neira, socio consultor de EOSA Consultores Xulio Pardellas de Blas, doutor en Economía e profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo 21.35 h Rogos e preguntas 21.45 h Clausura. Javier Bas Corugeira, alcalde de Redondela 22.00 h Viño galego
 • 3. Presentación do proxecto Marisma Máis 1. ¿Que é o proxecto Marisma Máis? 2. ¿Quen o financia? 3. Programas e ámbitos de actuación 4. Calendario previsto
 • 4. ¿Que é o proxecto Marisma Máis? É a continuación do proxecto Marisma, aprobado no marco da anterior convocatoria de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Local e Urbano durante o período de intervención 2007- 2013. ¿Por que “Máis”? 1) Ampliación dende o punto territorial, pasando de unicamente a Marisma á enseada de San Simón. 2) Incremento no número dos ámbitos de actuación sobre os que se intervén, engadindo os de protección e preservación do patrimonio cultural e a promoción da conciliación familiar e a cohesión social.
 • 5. ¿Quen o financia? En Resolución do 22 de xuño de 2011, a Secretaría de Estado de Cooperación Territorial cualificou o proxecto Marisma como financiable, ao amparo da convocatoria 2011 para a concesión de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007-2013. Presuposto total do proxecto: 4.428.962,02 euros, dos cales o 30 % é unha contribución de fondos propios do Concello de Redondela (1.328.688,61 euros), mentres que o 70 % restante (3.100.273,41 euros) se corresponde coa axuda do Feder.
 • 6. ¿Cales van ser os ámbitos de actuación do proxecto Marisma? P RO G RAM AS P rom o ción econ óm ica M ellora d a co nt orn a P rot ección e p reservació n P ro mo ción d a con ciliació n n at ural e a ca lidad e do p atrim on io cu ltu ral f amili ar e a co hesió n m ed ioam b ient al so cial - P rogr am a de rutas - A c ondic iona m ento do - A cond ic ionam ento d o - R em odelac ión e guiadas na ens eada d e bor do lit oral de acc es o e da c onto rna am pliac ión na ár ea S an S im ón C esa ntes da To rre de Rande de portiv o – c ultu ral - P as eo peo nil e - A ula d e int erpr etac ión da M aris m a de ac ondic io nam ento de da batalla de Rand e R edondela em barc adoiro e n “M eiran de” - A c ondic ion am ento de C hapela ed ific o para c ent ro de día
 • 7. Marisma Máis PROGRAMA 1: PROMOCIÓN ECONÓMICA CREACIÓN DE EMPREGO E OPORTUNIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DA DIVERSIFICACIÓN PRODUTIVA E A MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS
 • 8. Actuación 1. Programa de rutas guiadas na enseada de San Simón O próximo ano porase en marcha un servizo de visitas guiadas á illa de San Simón que terá o cometido de servir de motor de atracción turística ao noso concello.
 • 9. Marisma Máis PROGRAMA 2: MELLORA DO ÁMBITO NATURAL E A CALIDADE AMBIENTAL
 • 10. Actuación 2.1 Acondicionamento do bordo litoral en Cesantes Actuación que prevé a consolidación do tramo de camiño existente. Este contará con anchura suficiente para unha vía rodada de uso puntual que poderá ser utilizada como carril bici (cunha anchura de 3,50 m) e un paseo peonil duns 2,50 m no límite coa praia. Este tramo inicial terá unha lonxitude aproximada de 240 m. Dotarase ademais de mobiliario urbano, iluminación e vexetación axeitada ao terreo.
 • 11. Actuación 2.1 Acondicionamento do bordo litoral en Cesantes
 • 12. Actuación 2.2 Paseo peonil e acondicionamento de embarcadoiro en Chapela Rehabilitación da fachada marítima e recuperación parcial do dominio público marítimo-terrestre mediante a construción dun paseo peonil que dea continuidade ao paseo do bordo litoral existente, que comeza nas praias de Arealonga e Medo. Trátase dunha senda de baixo impacto ecolóxico e reversible, de carácter "brando" ao estar asentada sobre a formación rochosa do bordo litoral. Terá unha anchura duns 2,50 m e unha lonxitude duns 290 m, cun total de 725 m2 de superficie. Ademais, dotarase de iluminación. A actuación complétase coa reparación do peirao e a súa adecuación para o atraque dos barcos que realicen rutas turísticas pola enseada de San Simón.
 • 13. Actuación 2.2 Paseo peonil e acondicionamento de embarcadoiro en Chapela
 • 14. Marisma Máis PROGRAMA 3: PROTECCIÓN E PRESERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
 • 15. 3.1 Acondicionamento do aceso e contorna da torre de Rande Limpeza da vexetación que a afoga agora e redefinición do acceso peonil existente tanto á torre coma á pequena praia ao pé desta. En canto á torre, prevense pequenos labores de consolidación e protección da coroación dos muros co obxecto de evitar que as filtracións de auga a través das xuntas produzan danos irreparables. Acondicionarase ademais o acceso, mediante a ampliación do camiño, para permitir que, polo menos, se crucen dúas persoas (uns 2,00 m de anchura).
 • 16. 3.2 Aula de interpretación da Batalla de Rande "Meirande" No edificio da conserveira de Gerdtzen Boyé, actualmente en ruínas e coñecida como "Fábrica do Alemán”, situarase un centro de interpretación do combate naval histórico de 1702 entre as escuadras das coalicións angloholandesa e hispanofrancesa, dentro do contexto da Guerra de Sucesión Española. A intención final é a de crear na zona un parque histórico-cultural que englobe as ruínas do castelo de Rande, situado xunto a un dos piares da ponte da autoestrada, que se uniría ao centro de interpretación da batalla por un sendeiro litoral e continuaría ata o cargadoiro de mineral.
 • 17. 3.2 Aula de interpretación da Batalla de Rande "Meirande”
 • 18. Marisma Máis PROGRAMA 4: PROMOCIÓN DA CONCILIACIÓN FAMILIAR E A COHESIÓN SOCIAL
 • 19. 4.1 Remodelación e ampliación da área deportivo-cultural Construción dun novo pavillón que aumente a capacidade do xa existente e, a diferenza do anterior, que nel se poidan albergar actividades culturais. Contará cunhas dimensións mínimas que posibiliten a instalación dunha pista de balonmán, por ser esta a que permite a polivalencia de utilizalo tamén para outros deportes con campo de xogo de menores dimensións: hóckey a patíns, baloncesto etc.
 • 20. 4.1 Remodelación e ampliación da área deportivo-cultural
 • 21. 4.2 Acondicionamiento de edificio para centro de día Adaptación do edificio do colexio existente para centro de día destinado a persoas maiores. Adecuarase o espazo exterior para realizar actividades ao aire libre.
 • 22. Calendario previsto PR O GR A M A M A R ISM A 20 11 20 1 2 20 1 3 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1. P RO G RAM A: P R OM OC IÓN E CO NÓ M IC A P rogr am a d e rutas guiadas na en sea da de S an S im ón 2. P RO G RAM A: M E L L OR A DA CO NT OR NA N AT URA L E A CAL IDA DE M E DIO AM B IE NT AL A c ondicionam en to do bor do litor al en Ces ante s P as eo pe onil e ac ondicionam e nto de em b arc adoiro en Ch apela 3. P RO G RAM A: P R OT E CC IÓN E P RE S E RV AC IÓ N DO P AT RIM O NIO C UL TU RAL A c ondicionam en to do ac c eso e con torna da To rre de Ra nde A ula de interp retac ión da bata lla de R ande “M eir ande” 4. P RO G RAM A: P R OM OC IÓN DA CO NCIL IACI ÓN FA M ILIA R E A CO HE S IÓ N S O CIAL Rem o dela ción e am pliac ión na ár ea depor tiv o - c ult ural d a m ar is m a d e Redon dela A c ondicionam en to de edificio par a c entro d e día