Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O teatro

10,289 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O teatro

  1. 1. XÉNEROS LITERARIOS<br />O TEATRO<br />
  2. 2. Chámaselle teatro a aquelas obras literarias que son escritas para a súa representación por uns actores nun escenario. <br />TRAZOS MÁIS CARACTERÍSTICOS<br /><ul><li> uso do diálogo
  3. 3. non aparece a figura do narrador</li></ul>No teatro hai que distinguir entre obra dramática, o texto literario e a escenografía (representación teatral sobre un escenario, con actores, vestiario, decorados, etc.) <br />
  4. 4. OBRA DRAMÁTICA: ESTRUTURA<br />ACTO: unidade temporal e narrativa, marcada pola suba e baixada do telón.O teatro moderno adoitaestruturarse en tres actos.<br />CADRO: Parte do texto que está marcada polo cambio total ou parcial do decorado.<br />ESCENA: Parte da obra que vén determinada pola entrada ousaída dos actores. Cada vez que entran ousaenpersonaxes, cámbiase de escena<br />
  5. 5. O TEXTO LITERARIO<br />1-TEXTO PRINCIPAL<br />Diálogo: É a conversación entre dousoumáispersonaxes.<br />Monólogo: É o modo de expresarse cando un sópersonaxe está a falar. Chámasetamén soliloquio.<br />Á parte: É a forma de falardunou varios personaxes que utilizan cando din algo sobre a obra, e os demaispersonaxesfinxen non se decatar.<br />2- TEXTO SECUNDARIO (achega información para a representación teatral)<br />Anotacións<br /><ul><li>Indicacións sobre o lugar no que se desenvolve a acción: decorados, mobiliario, etc.
  6. 6. Iluminación: creación de espazos…
  7. 7. Sons, para indicar ou provocar diversos efectos.
  8. 8. Vestiario, movementos, xestos…</li></li></ul><li> ESCENOGRAFÍA<br />Decorados: Elementos necesarios para ambientar o escenario.<br />Vestiario: Pezas e roupas de vestir.<br />Iluminación: Luces e elementos luminosos para provocar efectos: día, noite, tormentas...<br />Son: Música e efectos sonoros para complementar o que aparece en escena: ruídos, etc.<br />

×