Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04

2,813 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04

  1. 1. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo: 2’5 punts per pregunta/2’5 puntos por pregunta Trieu un dels dos exercicis proposats Elige uno de los dos ejercicios propuestos EXERCICI 1 1. Assenyaleu a quina estació de l'any corresponen els mapes del temps presentats en el document 1 i expliqueu els elements que us permeten arribar a aquella conclusió. 2. Tres dels principals règims fluvials a Espanya són el nival, el pluvial mediterrani i el pluvial oceànic. Relacioneu aquests tres règims amb les gràfiques presentades en el document 2 i justifiqueu adequadament la resposta. 3. Mencioneu i explica breument els factors físics que influeixen en el règim i cabal dels rius espanyols. 4. Elaboreu un INFORME en què s'establisca la vinculació dels tres règims fluvials abans mencionats amb les regions en què es produeixen i les seues característiques climàtiques. EJERCICIO 1 1. Señala a qué estación del año corresponden los mapas del tiempo presentados en el documento 1 y explica los elementos que te permiten llegar a esa conclusión. 2. Tres de los principales regímenes fluviales en España son el nival, el pluvial mediterráneo y el pluvial oceánico. Relaciona estos tres regímenes con las gráficas presentadas en el documento 2 y justifica adecuadamente tu respuesta. 3. Menciona y explica brevemente los factores físicos que influyen en el régimen y caudal de los ríos españoles. 4. Elabora un INFORME en el que se establezca la vinculación de los tres regímenes fluviales arriba mencionados con las regiones en las que se producen y sus características climáticas.
  2. 2. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo: DOCUMENT 1 / DOCUMENTO 1 Font/Fuente: Boletín Meteorológico Diario (INM).
  3. 3. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo: DOCUMENT 2 / DOCUMENTO 2 2.5 A 2.0 B C 1.5 1.0 0.5 0.0 E F M A M J J A S O N D Font/Fuente: Libros de aforos. CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials
  4. 4. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades i Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo: Pregunta 1ª-2’5 punts; pregunta 2ª-2’5 punts; pregunta 3ª-2 punts; pregunta 4ª-3 punts Pregunta 1ª-2’5 puntos; pregunta 2ª-2’5 puntos; pregunta 3ª-2 puntos; pregunta 4ª-3 puntos Trieu un dels dos exercicis proposats Elige uno de los dos ejercicios propuestos EXERCICI 2 1. El quadre que s'adjunta com a Document 1 expressa els índexs de creixement global de població de les distintes comunitats autònomes espanyoles en el període 1991-2001. Confeccioneu, en el mapa annex, un mapa de coropletes representant grups de comunitats en funció del seu índex de creixement global utilitzant com a criteri bàsic de referència la taxa d'Espanya. 2. Els mapes adjunts en el Document 2 indiquen (Mapa 1) l'índex de creixement global entre el Cens de 1991 i el Cens de 2001 però a escala provincial; i (Mapa 2) àmbits territorials en els quals l'índex de residents estrangers empadronats en 2002 superava el 3’3% de la població de la província. Analitzeu i comenteu les diferències observades i relacioneu-les amb la dinàmica demogràfica (natural i migratòria) i amb processos econòmics. 3. Expliqueu de forma resumida les causes que expliquen tant el creixement de la població com l'augment del nombre de residents estrangers en relació amb la Comunitat Valenciana. 4. Elaboreu un INFORME sobre l'evolució recent de la població a Espanya, les causes principals que expliquen els contrastos territorials i les seues conseqüències econòmiques i socials, incloent-hi una referència específica a aspectes relacionats amb el notable creixement de nova immigració i les seues implicacions. EJERCICIO 2 1. El cuadro que se adjunta como Documento 1 expresa los índices de crecimiento global de población de las distintas Comunidades Autónomas españolas en el período 1991-2001. Confecciona, en el mapa anexo, un mapa de coropletas representando grupos de Comunidades en función de su índice de crecimiento global utilizando como criterio básico de referencia la tasa de España. 2. Los mapas adjuntos en el Documento 2 indican (Mapa 1) el índice de crecimiento global entre el Censo de 1991 y el Censo de 2001 pero a escala provincial; y (Mapa 2) ámbitos territoriales en los que el índice de residentes extranjeros empadronados en 2002 superaba el 3’3 % de la población de la provincia. Analiza y comenta las diferencias observadas relacionándolas con la dinámica demográfica (natural y migratoria) y con procesos económicos. 3. Explica de forma resumida las causas que explican tanto el crecimiento de la población como el aumento del número de residentes extranjeros en relación con la Comunidad Valenciana. 4. Elabora un INFORME sobre la evolución reciente de la población en España, las causas principales que explican los contrastes territoriales y sus consecuencias económicas y sociales, incluyendo una referencia específica a aspectos relacionados con el notable crecimiento de nueva inmigración y sus implicaciones. CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales
  5. 5. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo: DOCUMENT 1 / DOCUMENTO 1 Evolució de la població per comunitats autònomes entre els Censos del 1991 i de 2001. Evolución de la población por Comunidades Autónomas entre los Censos de 1991 y de 2001. Población Población Índice global de Comunidad Autónoma Censo 1991 Censo 2001 crecimiento (en %) Andalucía 6.940.522 7.357.558 6’01 Aragón 1.188.817 1.204.215 1’3 Asturias 1.093.937 1.062.998 -2’83 Baleares 709.138 841.669 18’69 Canarias 1.493.784 1.694.477 13’44 Cantabria 725.815 806.801 1’48 Castilla y León 2.545.926 2.456.474 -3’51 Castilla-La Mancha 1.658.446 1.760.516 6’15 Cataluña 6.059.494 6.343.110 4’68 Comunidad Valencia 3.857.234 4.162.776 7’92 Extremadura 1.061.852 1.058.503 -0’32 Galicia 2.731.669 2.695.880 -1’31 Madrid 4.947.555 5.423.384 9’62 Murcia 1.045.601 1.197.646 14’54 Navarra 519.277 555.829 7’04 País Vasco 2.104.041 2.082.587 -1’02 Rioja 263.434 276.702 5’04 Ceuta 67.615 71.505 5’75 Melilla 56.600 66.411 17’33 Total España 38.872.268 40.847.371 5’08 Font/Fuente: www.ine.es. Cifras de población. Censo de 2001 CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos
  6. 6. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS Barem: / Baremo: DOCUMENT 2 / DOCUMENTO 2 Mapa 1 Mapa 2 Índice de crecimiento global entre el Censo de 1991 y el Ámbitos territoriales en los que el índice de residentes Censo de 2001 extranjeros empadronados en 2002 superaba el 3’3 % de la población de la provincia Font/Fuente: INE y elaboración de E. Burriel. CONVOCATÒRIA DE CONVOCATORIA DE MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): d’Humanitats i Ciències Socials MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): de Humanidades y Ciencias Sociales IMPORTANT / IMPORTANTE 2n Exercici GEOGRAFIA Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d’Humanitats 90 minuts 2º. Ejercicio GEOGRAFÍA Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades 90 minutos Barem: / Baremo:
  7. 7. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS MAPA ANNEX/ MAPA ANEXO

×