3r eso tema 3 NATURALESA i SOCIETAT

2,231 views

Published on

Power point utiltzat en les explicacions de classe i activitats realitzades en el tema

Published in: Education
 • Be the first to comment

3r eso tema 3 NATURALESA i SOCIETAT

 1. 1. NATURA I SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES Unitat 3 0.-INTRODUCCIÓ Índex general 1.-RELACIONS ENTRE NATURA I SOCIETAT 1 2. –LA DISPONIBILITAT DESIGUAL DELS RECURSOS DEL PLANETA 2 3. –ELS IMPACTES AMBIENTALS: L’AIGUA 3 4. –ELS IMPACTES AMBIENTALS: L’AIRE I LA VEGETACIÓ 4 5. –EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA GESTIÓ DELS RESIDUS 5 1
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓ Als darrers anys la relació entre l’home i la natura ha evolucionat Factors que afavoreixen l’aparició d’una consciència ecològica: - Increment de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi ambient. - Implantació del model econòmic de la societat de consum. consum - Dinàmica demogràfrica (augment de la població) FALTA d’harmonia en les relacions natura-societat CRISIS ECOLÒGIQUES CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA
 3. 3. 1.-RELACIONS ENTRE NATURA I SOCIETAT L’home obté de la NATURA els recursos de subsistència en funció de dos factors TECNOLOGIA, que permet l’aprofitament els recursos naturals MODEL ECONÒMIC, que indica MODEL ECONÒMIC, que indica el grau d’aprofitament dels el grau d’aprofitament dels recursos naturals recursos naturals EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ NATURA-SOCIETAT PERIODE FINS AL SEGLE XVIII SEGLE XIX I PRIMERA MEITAT DEL XX SISTEMA ECONÒMIC AGRICULTURA I RAMADERIA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC TECNOLOGIA MOLT LIMITADA QUE APROFITA LA FORÇA D’ORIGEN ANIMAL RELACIÓ NATURASOCIETAT SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX FINS A L’ACTUALITAT SOCIETAT DE CONSUM LA TECNOLOGIA ÉS LA QUE MARCA ELS CANVIS ECONÒMICS I SOCIALS EL DESENVOLUPAMENT DE L’ECONOMIA ORIGINA UNA EXPLOTACIÓ MOLT LIMITADA DELS RECURSOS NATURALS DESENVOLUPAMENT ACCELERAT DE LA TECNOLOGIA L’ESGOTAMENT DE LES PRIMERES MATÈRIES I LA CONTAMINACIÓ POSA EN PERILL EL MEDI NATURAL I LA EXPLOTACIÓ CADA COP MÉS INTENSA DELS RECURSOS NATURALS, QUE SÓN
 4. 4. ESGOTAMENT DELS DELS RECURSOS RECURSOS -Sobreexplotació de recursos renovables -Exhauriment de recursos NO renovables NO CONTAMINACIÓ DEL MEDI DEL MEDI AMBIENT L’obtenció, transformació i consum dels recursos naturals comporta la CONTAMINACIÓ AMBIENTAL i L’ALTERACIÓ DEL CREIXEMENT INSOSTENIBLE CAUSES MEDI NATURAL CONSEQÜÈNCIA DESENVOLUPAMENT DE LA CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA CULTURA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Hem d’explotar els recursos SENSE: SENSE: -comprometre el medi ambient -NI les properes generacions NI
 5. 5. 1. LES RELACIONS ENTRE NATURALESA i SOCIETAT PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA  REALITZAR les ACTIVITATS del SINTETITZA D’AQUEST PUNT: 1 --4 --- 3 3 5 5 --- 6 i 6
 6. 6. 2. –LA DISPONIBILITAT DESIGUAL DELS RECURSOS DEL PLANETA LA DISPONIBILITAT DESIGUAL DELS RECURSOS DEL PLANETA CAUSES DE LA DESIGUALTAT Els recursos naturals no es distribueixen de forma homogènia sobre el planeta. Ex: l’aigua La importància estratègica dels diferents recursos naturals varia amb els temps. Ex: el coure i el coltà L’explotació dels recursos naturals necessita d’una tecnologia i uns recursos econòmics adeqüats. Ex: el gas natural CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT Els països subdesenvolupats tenen grans recursos naturals, però NO la tecnologia NI el capital per explotar-los. Les MULTINACIONALS dels països desenvolupats són les encarregades d’explotar els recursos naturals dels països subdesenvolupats SENSE REPORTAR grans beneficis als mateixos. Ex: el petroli a Nigeria El control dels recursos naturals origina ENFRONTAMENTS interns (guerres civils a l’Africa) i internacionals (Iraq). Ex: els diamants
 7. 7. 2. La DISPONIBILITAT DESIGUAL dels RECURSOS del PLANETA PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA  REALITZAR les ACTIVITATS del SINTETITZA D’AQUEST PUNT: 3 --- 6 i 8 6
 8. 8. 3. –ELS IMPACTES AMBIENTALS: L’AIGUA IMPACTES AMBIENTALS L’enorme pressió que l’èsser huma fa sobre el medi ambient natural PROVOCANT: CAUSA - Un DETERIORAMENT del mateix - Un EMPOBRIMENT dels recursos naturals SON CONSEQÜÈNCIA de: La SOBREEXPLOTACIÓ dels recursos naturals De la CONTAMINACIÓ AMBIENTAL, produïda per l’acumulació de residuos i abocaments incontrolats RECURSOS amb MAJORS IMPACTES AMBIENTALS: - AIGUA - L’AIRE - VEGETACIÓ
 9. 9. 3.1 – SOBREEXPLOTACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 3.1 SOBREEXPLOTACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS FACTORS a tindre en comte en la SOBREEXPLOTACIÓ dels RECURSOS HÍDRICS: - L’AUGMENT DEL CONSUM MUNDIAL: en els últims cinquanta anys - El 70% de l’AIGUA es NECESSITA per a s’ha multiplicat per quatre l’AGRICULTURA CONSUM HUMÀ representa un XICOTET PERCENTATGE,PERÒ REQUEREIX que L’AIGUA SIGA POTABLE - El DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC permet disposar d’aigua per als diversos usos, PERÒ es fan PROJECTES HIDRAÚLICS SENSE TENIR EN COMPTE L’IMPACTE AMBIENTAL i S’ORIGINEN SITUACIONS de CONSEQÜÈNCIES GREUS per al medi natural i la - El societat
 10. 10. L’IMPACTE SOBRE L’AIGUA SUPERFICIAL: els RIUS Per proveir d’aigua a llocs on aquesta es escassa ES DESVIA el CURS NATURAL DESVIA dels RIUS, per mitja de la CONSTRUCCIÓ de CANALS  IMPACTE AMBIENTAL: - ES PERJUDICA GREUMENT, NO SOLS la ZONA PROPERA al RIU en la DESEMBOCADURA DEL RIU sinó també la de la COSTA, afectant a la FLORA i FAUNA MARINES L’IMPACTE SOBRE L’AIGUA SUBTERRÀNIA: els AQÜÍFERS La SOBREEXPLOTACIÓ de les AIGÚES SUBTERRÀNIES, al EXTRAURE MÉS SOBREEXPLOTACIÓ QUANTITAT DE LITRES D’AIGUA QUE ELS AQÜIFERS PODEN RENOVAR  IMPACTE AMBIENTAL: - En les ZONES COSTANERES L’AIGUA DEL MAR PENETRA AL SUBSÒL i SALINITZA, tant L’AIGUA com el SUBSÒL SALINITZA - En les TERRES de l’INTERIOR, la SOBREEXPLOTACIÓ de les AIGÜES SUBTERRÀNIES, PROVOCA la DESERTITZACIÓ DESERTITZACIÓ
 11. 11. 3.3 – 3.3 CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA DOLÇA AIGUA CONTAMINADA o NO POTABLE::la que CONTÉ una quantitat de RESIDUS TÒXICS AIGUA CONTAMINADA o NO POTABLE la que CONTÉ una quantitat de RESIDUS TÒXICS suficients per posar en perill l’rganisme humà, ,PROVOCANT malalties o la mort suficients per posar en perill l’rganisme humà PROVOCANT malalties o la mort CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA DOLÇA ORIGENS o CAUSES  HUMÀ : CONTAMINACIÓ: - AIGÜES PROCEDENTS D’ACTIVITATS com la HIGIENE PERSONAL, NETEJA de la LLAR, etc Solucions: Solucions: Instal·lació de depuradores d’aigües per purificar-les abans de tornar-les als rius AGRICULTURA I RAMADERIA CONTAMINACIÓ: - AIGÜES CONTAMINADES pels ADOBS i les DEPOSICIONS i els PURINS dels ANIMALS de les granges Solucions: Solucions: Control dels fertilitzants i obligació d’instal·lar basses de control de purins i d’altres contaminants INDÚSTRIA CONTAMINACIÓ: AIGÜES ALTERADES per RESIDUOS D’ORIGEN DIVERS con són els RESIDUOS METÀL.LICS PESANTS (mercuri, acids, cianur, etc) Solucions Solucions Reglamentació i control de les activitats industrials i construcció de depuradores especialitzades
 12. 12. 3.4 – LA CONTAMINACIÓ de l’AIGUA DE LA CONTAMINACIÓ de l’AIGUA DE MAR 1. ABOCAMENTS INCONTROLATS de 1. ABOCAMENTS INCONTROLATS RESIDUS URBANS a les aigües marines, que pot RESIDUS URBANS convertir-les en un gran abocador 2. ELS PLÀSTICS, DETERGENTS, METALLS 2. ELS PLÀSTICS, DETERGENTS, METALLS PESANTS i PETROLI, PROCEDENT DE LES PESANTS PETROLI, PROCEDENT DE LES INDUSTRIES, que també van a parar al mar INDUSTRIES, CONTAMINACIÓ DELS MARS i OCEANS - SOLUCIONS: SOLUCIONS: - CONSTRUCCIÓ de PLANTES DEPURADORES, que CAUSES eliminen els elements contaminants que conté l’aigua CONTAMINACIÓ del MAR MEDITERRANI:: - AL SER UN MAR TANCAT TÉ UN INDEX DE CONTAMINACIÓ MÉS MAR TÉ UN INDEX DE CONTAMINACIÓ MÉS ALT ALT - CAUSES PRINCIPALS de la seua CONTAMINACIÓ: CAUSES PRINCIPALS de la seua CONTAMINACIÓ: - La NAVEGACIÓ COMERCIAL La NAVEGACIÓ COMERCIAL La CONTAMINACIÓ URBANA,INDUSTRIAL ii AGRÀRIA La CONTAMINACIÓ URBANA,INDUSTRIAL AGRÀRIA Els EFECTES del TURISME,, sobretot a l’estiu Els EFECTES del TURISME sobretot a l’estiu
 13. 13. 3. ELS IMPACTES AMBIENTALS:L’AIGUA PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA REALITZAR l’ACTIVITAT del SINTETITZA D’AQUEST PUNT: 2 2 RESPON: 1 1. 2. 3 3. 4 DE QUÈ SÓN CONSEQÜÈNCIA, ELS IMPACTES AMBIENTALS MÉS GREUS i QUINS RECURSOS REBEN IMPACTES AMBIENTALS MÉS INTENSOS ? QUINS FACTORS CAL TENIR EN COMPTE LA SOBREEXPLOTACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS? DE QUIN ORIGEN i PROCEDÈNCIA, POT SER LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA POTABLE? 4. QUINS ASPECTES PRODUEIXEN LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA DEL MAR i COM ES PODEN SOLUCIONAR AQUESTS PROBLEMES? 5. QUINES SÓN LES CAUSES PRINCIPALS, DE LA
 14. 14. 4. –ELS IMPACTES AMBIENTALS: L’AIRE I LA VEGETACIÓ 4.1 –LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA CAUSES DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA MODEL ECONÒMIC ACTUAL, BASAT EN: - CONSUM ELEVAT DE COMBUSTIBLES FÒSSILS. Ex: els automòbils FÒSSILS - FABRICACIÓ MASIVA DE PRODUCTES QUE GENEREN RESIDUS que s’aboquen a l’atmosfera EFECTES PERJUDICIALS sobre el MEDI AMBIENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA - PLUJA ÀCIDA: destrueix la vegetació ÀCIDA - REDUCCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ: que protegeix els éssers vius dels efectes dels D’OZÓ rajos ultraviolats. Ocasiona problemes greus a la pell EFECTE HIVERNACLE que ORIGINA un CANVI CLIMÀTIC: caracteritzat per CLIMÀTIC l’augment de la temperatura del planeta,l’alteració dels vents i precipitacions, i de la fosa del gel polar i de les glaceres, que eleve el nivell del mar i fan perillar la vida en les costes -SOLUCIÓ: REDUCCIÓ de les EMISSIONS de GASOS CONTAMINANTS: DIÒXID DE CARBONI,procedent de la indistria,transport i sistemes de calefacció CARBONI
 15. 15. La PLUJA ÀCIDA
 16. 16. REDUCCIÓ CAPA D’OZÓ Los Clorofluorcarbonados
 17. 17. L’EFECTE HIVERNACLE
 18. 18. 4.2 LA DESFORESTACIÓ Consum de DIÒXID de CARBONI i ALLIBEREN OXIGEN a l’aire FUNCIONS DELS Per al MEDI AMBIENT ARBRES Per a l’HOME FIXEN el SÒL (arrels) i MANTENEN la FERTILITAT EMMAGATZAMEN AIGUA i col-laboren en la REGULACIÓ del CLIMA i les PLUGES OBTENIR: FRUITES, FUSTA, CEL.LULOSA, etc.
 19. 19. DESFORESTACIÓ: es la DESAPARICIÓ dels BOSCOS DESFORESTACIÓ CAUSES 1. L’EXISTÈNCIA D’INTERESSOS ECONÒMICS, que BUSQUEN 1. L’EXISTÈNCIA D’INTERESSOS ECONÒMICS, que BUSQUEN BENEFICIS IMMEDIATS, sense tenir en compte les BENEFICIS IMMEDIATS conseqüències, ni l’impacte ambiental. Es desforesten grans extensions de selva per guanyar terres per a l’agricultura i la ramaderia 2.L’AUGMENT de la POBLACIÓ, la IGNORÀNCIA ii la 2.L’AUGMENT de la POBLACIÓ, la IGNORÀNCIA la POBRESA EXTREMA, de molts països PROVOQUEN la POBRESA EXTREMA desapareció dels seus boscos per ATENDRE les NECESSITATS dels seus habitants 3.EL CONSUM EXCESSIU de FUSTA dels PAÏSOS RICS, que 3.EL CONSUM EXCESSIU de FUSTA dels PAÏSOS RICS ocasiona la sobreexplotació dels seus boscos 4.Les ACTIVITATS HUMANES PRÒPIES de la SOCIETAT 4.Les ACTIVITATS HUMANES PRÒPIES de la SOCIETAT INDUSTRIAL, que ORIGINEN l’abandonament de terres INDUSTRIAL agrícoles,boscos, amb el posterior perill d’incendis
 20. 20. 1. ESLLAVISSAMENTS DE TERRA ii INUNDACIONS,són més 1. ESLLAVISSAMENTS DE TERRA INUNDACIONS freqüents i devastadores en les zones deforestades, perquè la falta de vegetació impedeix la fixació del sòl DESFORESTACIÓ CONSEQÜÈNCIES 2.PÈRDUA DE BIODIVERSITAT,la tala de boscos provoca .PÈRDUA DE BIODIVERSITAT,la la DESAPARICIÓ de nombroses espècies vegetals i animals 3.INCREMENT DE L’EFECTE HIVERNACLE, la falta de INCREMENT DE L’EFECTE HIVERNACLE, masses forestals AFAVOREIX que AUGMENTE la quantitat de DIÒXID DE CARBONI en l’atmosfera
 21. 21. 1.REFORESTACIÓ o REPOBLAMENT, amb plantes forestals Reforestar àrees degradades, incendiades o en perill de desertificació DESFORESTACIÓ SOLUCIONS 2.LIMITACIÓ de les TERRES de CULTIU 3.EL MANTENIMENT dels BOSCOS, per evitar l’abandonament i el risc consegüent d’incendis, PERÒ per poder fer-ho fan falta INVERSIONS i POLÍTIQUES que afavorisquen una EXPLOTACIÓ EQUILIBRADA dels BOSCOS
 22. 22. 4. ELS IMPACTES AMBIENTALS:L’AIRE i la VEGETACIÓ PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA  REALITZAR l’ACTIVITAT del SINTETITZA D’AQUEST PUNT: 4 i 5 4  RESPON: 1. QUÈ ÉS LA DEFORESTACIÓ i QUINES SÓN LES CAUSES QUE LA MOTIVEN? 2 2. QUINES CONSEQÜÈNCIES DESENCADENA LA DEFORESTACIÓ i QUINES POSSIBLES SOLUCIONS ES PODEN APLICAR?
 23. 23. 5. –EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA GESTIÓ DELS 5. EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESIDUS DESENVOLUPAMENT PROPOSA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOSTENIBLE COM? Utilitzant de forma RACIONAL els RECURSOS NATURALS ECONOMIA QUE PUGUI SATISFER LES ECONOMIA QUE PUGUI SATISFER LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ SENSE COMPROMETRE EL POBLACIÓ SENSE COMPROMETRE EL MEDI AMBIENT DEL FUTUR MEDI AMBIENT DEL FUTUR NO a la sobreexplotació dels recursos NO CONTROL de la contaminació del medi CONTROL natural GESTIÓ dels residus GESTIÓ EXEMPLE de DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EXEMPLE de DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE La BONA GESTIÓ DELS RESIDUOS La BONA GESTIÓ DELS RESIDUOS
 24. 24. LA GESTIÓ DELS RESIDUS COM EVITAR-HO ? La societat de consum origina una La societat de consum origina una quantitat cada vegada més gran quantitat cada vegada més gran de residus de residus Aquesta situació NO ÉS SOSTENIBLE Aquesta situació NO ÉS SOSTENIBLE  REDUIR. Aplicar el consum responsable. consum Només comprar el necessari per disminur la producció i l’explotació dels recursos naturals La cultura La cultura de les tres de les tres “R” “R”  REUTILITZAR. Utilitzar productes amb una vida útil més llarga i, un cop no es facin servei, vida útil més llarga trobar-li’s altres aplicacions  RECICLAR. Fer servir la recollida selectiva recollida selectiva per recuperar primeres matèries a partir dels recuperar residus: compost, metalls, vidre, paper, etc
 25. 25. 5. EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE i la GESTIÓ dels RESIDUS PREGUNTES CLAUS PER LA PROVA DEL TEMA  REALITZAR l’ACTIVITAT del SINTETITZA D’AQUEST PUNT: 4 --- 5 i 6 4 6
 26. 26. TEMA 3: NATURA i SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS i IMPACTES  ACTIVITATS A REALITZAR PER ENTREGAR i PREPARAR LA PROVA DEL TEMA:  DEL RECORDEM L’ESSENCIAL , EFECTUAR: L’ACTIVITA 1, DE COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 3, DE DEFENEIX EL VOCABULARI L’ACTIVITAT 4, DE BUSCA LES PARAULES L’ACTIVITAT 6, DE CORREGEIX ELS ERRORS L’ACTIVITAT PRACTICA COMPETÈNCIES BÀSIQUES, REALITZAR: BÀSIQUES  DEL ACTIVITAT 1, d’INTERPRETA ELS GRÀFICS
 27. 27. TEMA 3: NATURA i SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS i IMPACTES  ASPECTES i VALORACIÓ QUE INCLOURÀ LA PROVA, DEL 1. 2. 3. 4. 5. 6. TEMA: RESPONDRE A PREGUNTES CLAUS, de les REALITZADES DE CADA APARTAT EN CLASSE de les SELECCIONADES --- 5 punts COMPLETAR FRASES, SEMBLANT a les ACTIVITATS DEL RECORDA L’ESSENCIAL, DE L’ACTIVIAT 1, DE COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL i DE L’ACTIVITAT 4, DE BUSCAR PARAULES o de les QUESTIONS CLAUS --- 1 punt DEFINIR CONCEPTES, DE L’ACTIVITAT 3, DE DEFINEIX EL VOCABULARI --- 1 punt FRASES PER INDICAR VERITABLE (V) o FALS (F) i en les FALSES CORREGIR L’ERROR, SEMBLANT a l’ACTIVITAT 6, DE PRACTICA COMPETÈNCIES --- 1 punt RELACIONAR , CADA FENOMENS AMB LES CONSEQÜÈNCIES DIRECTES QUE PROVOQUEN EN EL MEDI AMBIENT --- valor 1 NTERPRETAR GRAFIC,SEMBLANT als DELS ACTIVITATS de COMPETÈNCIES --- 1 punt

×