Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1r eso tema1_LA TERRA, UN PLANETA SINGULAR

1,650 views

Published on

POWER POINT UTILIZAT EN CLASSE, PER EXPLICAR EL TEMA

Published in: Education
 • Be the first to comment

1r eso tema1_LA TERRA, UN PLANETA SINGULAR

 1. 1. TEMA: 1
 2. 2. 11. EL PLANETA TERRAEL PLANETA TERRA L’L’UNIVERSUNIVERS ESTA FORMATFORMAT PER:  ASTRES o COSSOS CELESTES,QUE S’AGRUPEN EN L’UNIVERS i FORMEN GALÀXIESGALÀXIES, COM ES LA VIA LÀCTIAVIA LÀCTIA, QUE ES ON ES TROBA LA TERRA  MATERIA INTERESTEL.LAR ( POLS i GAS )  L’ESPAI QUE ELS SEPARA ELS SISTEMES PLANETARISSISTEMES PLANETARIS ESTAN INTEGRATS PERINTEGRATS PER UNA ESTRELAUNA ESTRELA i els COSSOS CELESTESCOSSOS CELESTES QUE GIREN AL SEU VOLTANTGIREN AL SEU VOLTANT, COM SÓN: PLANETES, SATÈL.LITS, ASTEROIDES i COMETES  EL SISTEMA SOLARSISTEMA SOLAR ÉS EL SISTEMA PLANETARI DEL QUAL FORMA PARTFORMA PART LA TERRALA TERRA i COMPRÉNCOMPRÉN: EL SOLSOL, HUIT PLANETESHUIT PLANETES( ENTRE ELS QUALS ES TROBA LA TERRA) i NOMBROSOS SATÈL.LITSNOMBROSOS SATÈL.LITS, ASTEROIDESASTEROIDES i COMETESCOMETES i la LLUNALLUNA ES L’ÚNIC SATÈL.LIT DE LA TERRA’ÚNIC SATÈL.LIT DE LA TERRA i ÉS UN PUNT DIMINUT DINTRE DE LA IMMENSITAT DE L’UNIVERS
 3. 3. TIPUS D’ASTRES • SATÈL·LIT: Un satèl·lit natural és un objecte que gira al voltant d’un planeta. Acostuma a ser molt més petit que el planeta que acompanya. • PLANETA: És un cos sense llum pròpia que gira al voltant d’una estrella, acostuma a ser de forma esfèrica o quasi esfèrica.
 4. 4. • ASTEROIDE: És un objecte sòlit que està fet de metall i roca, més petit que un planeta i gira al voltant del sol, també se’l pot anomenar planeta menor. • ESTEL O ESTRELLA: Excepte el sol acostumen a ser punts brillants que pampalluguen a la nit, emeten llum generalment de tots els colors, la barreja dels quals fa que les veiem blanques.
 5. 5. GALÀXIA • És una agrupació de milions d’estrelles. El nostre Sol és una de les centenars de milers de milions d’estrelles que pertanyen a la galàxia anomenada Via Làctia, la nostra galàxia. A les nits fosques i sense núvols es veu, des de la Terra, com una banda blanquinosa que creua el cel. • Les galàxies que s’han descobert fins ara tenen forma de globus, de lent, el·líptiques ,d’espirals (com la nostra ), planes o de formes irregulars.
 6. 6. EL SOL • El sol és una estrella bastant comuna algunes estrelles són més calentes i d’altres més fredes. • Està situat al centre del sistema solar. Al ser l’estel més pròxim a la terra és també el més brillant del firmament.
 7. 7. 11. EL PLANETA TERRAEL PLANETA TERRA LALA TERRATERRA ÚNIC PLANETA DEL SISTEMA SOLAR ON HI HA VIDAHI HA VIDA i EN ELLA ES DONEN TRES CIRCUNTÀNCIESCIRCUNTÀNCIES QUE LA DIFERENCIEN DEL ALTRES PLANETES DEL NOSTRE SISTEMA SOLAR, COM SÓN: 1. LA TEMPERATURATEMPERATURA HI ES MODERADA, JA QUE ES TROBA A LA DISTÀNCIA ADEQUADA DEL SOL 2. L’ATMOSFERAATMOSFERA o CAPA GASEOSA QUE L’ENVOLTA i QUE CONTÉ GASOS IMPRESCINDIBLES PER A LA VIDA COM ES L’L’OXIGENOXIGEN i ENDEMÉS PROTEGIXPROTEGIX LA TERRA DE LES RADIACIONS SOLARS DANYOSES i AJUDA A REGULARAJUDA A REGULAR LES TEMPERATURES 3. L’AIGUA LÍQUIDAAIGUA LÍQUIDA, QUE HI ÉS ABUNDANTABUNDANT i FORMA OCEANS i MARS i ÉS LA RESPONSABLERESPONSABLE DE QUE LA TERRA ES VEJA DES DE L’ESPAI COM UN PLANETA BLAUPLANETA BLAU i ENDEMÉS LA TERRA ES L’ÚNIC PLANETA SISTEMA SOLAR ON HI HA AIGUA DE FORMA PERMANENT EN ESTAT LÍQUID EN LA SUPERFICIE FORMAFORMA DE LA TERRADE LA TERRA DE GEOIDEGEOIDE o ESFERA IMPERFECTA,ESFERA IMPERFECTA, ESTANT LLEUGERAMENT MÉS AMPLA A L’EQUADOR QUE ALS POLS DIMENSIONSDIMENSIONS DE LA TERRADE LA TERRA ES UN ASTRE XICOTETASTRE XICOTET EN EL CONJUNTCONJUNT DE L’UNIVERSL’UNIVERS
 8. 8. REALITZAR:  DELS TASQUES PER A PROGRESSAR DE LA PÀGINA 24, LES ACTIVITAS: 1, 2 i 3 PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUINS TRES ELEMENTS FORMEN L’UNIVERS? 2. QUE FORMEN LES GALÀXIES i en QUINA ES TROBA LA TERRA? 3. DE QUIN SISTEMA PLANETARI FORMA PART LA TERRA i QUINS ELEMENTS FORMEN EL MATEIX? 4. QUINES TRES CIRCUNSTÀNCIES i DE QUINA FORMA, ES DONEN A LA TERRA, QUE LA DIFERENCIEN DELS ALTRES PLANETES DEL NOSTRE SISTEMA SOLAR? 5. QUINA FORMA TÉ LA TERRA i COM SÓN LES SEUES DIMENSIONS RESPECTE AL CONJUNT DE L’UNIVERS  OPCIONALOPCIONAL: ACTIVITATS DEL LLIBRE DIGITAL, PER PRACTICARPER PRACTICAR COMPETÈNCIESCOMPETÈNCIES dede VERITABLE / FALSVERITABLE / FALS ii COMPLETACOMPLETA 1. EL PLANETA TERRA --- ACTIVITATS ---
 9. 9. VIDEO:VIDEO: UN PASEO POR EL UNIVERSO
 10. 10. 22. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRA. LADE LA LA TERRA. LA ROTACIÓROTACIÓ i les SEUESi les SEUES CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES  L’UNIVERS ESTÀ ENL’UNIVERS ESTÀ EN MOVIMENT CONTINUMOVIMENT CONTINU i la TERRA ES MOU CONTINUAMENT,i la TERRA ES MOU CONTINUAMENT, REALIZANTREALIZANT DOS MOVIMENTSDOS MOVIMENTS::  UNO SOBRE SI MATEIX: MOVIMENT DE ROTACIÓROTACIÓ  UN ALTRE ENTORN AL SOL: MOVIMENT DE TRANSLACIÓTRANSLACIÓ  MOVIMENT DE ROTACIÓROTACIÓ: ÉSÉS EL GIR DE LA TERRA SOBRE SI MATEIX, EN DIRECCIÓDIRECCIÓ OEST-EST i TARDATARDA EN COMPLETAR-SE UN DIA SOLAR CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES: 1.1. LA SUCCESSIÓ DEL DIA i de LA NITLA SUCCESSIÓ DEL DIA i de LA NIT; AL PASSAR ALTERNATIVAMENT, CADA MEITAT DE LA SUPERFICIE TERRESTRE DE ESTAR IL.LUMINADA i CALFADA PEL SOL A ESTAR en la FOSCOR i REFREDAR-SE. DE NO PRODUIR-SENO PRODUIR-SE AQUEST GIR DE LA TERRA SOBRE SI MATEIXA LA MEITAT DEL PLANETA ESTARIA SEMPRE IL.LUMINADA i AMB TEMPERATURES ALTÍSSIMES i L’ALTRA PART ESTARIA EN LA FOSCOR i PATIRIA FRED EXTREM, FENT IMPOSSIBLE LA VIDAIMPOSSIBLE LA VIDA EN AQUESTES CIRCUNSTÀNCIES 2.2. EL MOVIMENT APARENT DEL SOL EN L’HORITZÓEL MOVIMENT APARENT DEL SOL EN L’HORITZÓ; QUE FA QUE CADA DIA VEIEM APAREIXERAPAREIXER EL SOL PER L’ESTEST i ANAR DESCRIBINT UNA CORBA PER OCULTAT-OCULTAT- SESE PER L’L’OESTOEST 3.3. L’EXISTENCIA DE DIFERENTS HORESL’EXISTENCIA DE DIFERENTS HORES; AL PERMETREN’S LA ROTACIÓ DIVIDIRDIVIDIR EL DIA SOLAR EN 24 PARTS IGUALSDIA SOLAR EN 24 PARTS IGUALS, QUE ANOMENEN HORESHORES i ENS PERMETEN MESURAR EL TEMPS
 11. 11. • VÍDEO: MOVIMIENTO DE ROTACIÓ i TRANSLACIÓ 22. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRA. LADE LA LA TERRA. LA ROTACIÓROTACIÓ i les SEUESi les SEUES CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES
 12. 12. VIDEO:VIDEO: EL DIA Y LA NOCHE
 13. 13. REALITZAR:  DELS TASQUES PER A PROGRESSAR DE LA PÀGINA 26, LES ACTIVITAS: 1 i 2 PREGUNTES CLAUSPREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. LA TERRA ESTÀ QUIETA HO EN MOVIMENT CONTINU i SI ES MOU, COM HO FA? 2. QUÉ ÉS EL MOVIMENT DE ROTACIÓ, EN QUINA DIRECCIÓ ES FA i QUANT TARDA EN REALITZAR-SE? 3. QUINES TRES CONSEQÜÈNCIES PRODUEIX EL MOVIMENT DE ROTACIÓ? 4. QUE PASSARIA SI LA TERRA NO GIRARA SOBRE SI MATEIX? 2. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA. LA ROTACIÓ i les SEUES CONSEQÜENCIES --- ACTIVITATS ---
 14. 14.  MOVIMENT DE TRANSLACIÓTRANSLACIÓ:  ÉSÉS EL GIR DE LA TERRA AL VOLTANT DEL SOL, EN DIRECCIÓDIRECCIÓ OEST-EST i TARDA EN COMPLETAR- SE 365 DIES i 6 HORES, ES A DIR UN ANY  CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES:: 1.1. LA DIFERENTLA DIFERENT DURADADURADA DEL DIA i LA NITDEL DIA i LA NIT; MOTIVADA PER LA POSICIÓ RESPECTE A L’EIX TERRESTRE, DEL CERCLE D’IL.LUMINACIÓ QUE SEPARA EL DIA i la NIT 2. ELS EQUINOCCISEQUINOCCIS,, QUE DEGUT A LA COINCIDENCIA DEL CERCLE D’IL.LUMINACIÓ AMB L’EIX TERRESTRE, EL DIA i la NIT DUREN IGUALDIA i la NIT DUREN IGUAL EN TOTA LA TERRA, AL CONTRARI QUE ALS SOLSTICIS,SOLSTICIS, EN QUE LA LINIA D’IL.LUMINACIÓ, S’AVANÇA o RETARDA RESPECTE A L’EIX i FA QUE EL DIA i LA NIT TINGUEN DIFERENT DURACIÓDIA i LA NIT TINGUEN DIFERENT DURACIÓ EN CADA HEMISFERI 3. LA SUCCESSIÓ D’ESTACIONS;SUCCESSIÓ D’ESTACIONS; PROVOCADA PER L’INCLINACIÓ DE L’EIX TERRESTRE QUE FA QUE CADA HEMISFERI PASSE PER DIFERENTS ESTACIONS: QUAN UN HEMISFERI S’APROPA MÉS AL SOL, ES ESTIU I QUAN S’ALLUNYA DEL SOL ES HIVERN i QUAN NO ESTÀ NI PROP NI LLUNY ES PRIMAVERA o TARDOR 4. L’EXISTÈNCIA DE ZONES TÈRMIQUESEXISTÈNCIA DE ZONES TÈRMIQUES; DEGUDES A LA DIFERENT INCLINACIÓ DELS RAJOS SOLARS, QUE FA QUE AQUESTS CALFEN MÉS o MENYS SEGONS CAIGUEN PERPENDICULARS o OBLICSPERPENDICULARS o OBLICS, DONANT LLOC A QUE: • A LES ZONES CÀLIDESZONES CÀLIDES, ELS RAJOS CAUEN MÉS PERPENDICULARS i FAN QUE LES TEMPERATURES SIGUEN SEMPRE CÀLIDESCÀLIDES • A LES ZONES TEMPERADESZONES TEMPERADES, RAJOS CAUEN INCLINATSINCLINATS i FA QUE LES TEMPERATURES SIGUEN MODERADESMODERADES • A LES ZONES FREDESZONES FREDES, RAJOS CAUEN OBLICSOBLICS i FAN QUE LES TEMPERATURES SEMPRE SIGUEN FREDESFREDES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 15. 15. CONSEQÜÈNCIES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 16. 16. CONSEQÜÈNCIES 33. ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS DE LA LA TERRADE LA LA TERRA.. LALA TRANSLACIÓTRANSLACIÓ ii les SEUES CONSEQÜÈNCIESles SEUES CONSEQÜÈNCIES
 17. 17. PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUÉ ÉS EL MOVIMENT DE TRANSLACIÓ, EN QUINA DIRECCIÓ ES FA i QUANT TARDA EN REALITZAR-SE? 2. QUINES QUATRE CONSEQÜÈNCIES PRODUEIX EL MOVIMENT DE TRANSLACIÓ? 3. QUE DIFERÈNCIA ELS EQUINOCCIS DELS SOLSTICIS i a QUE ES DEUEN ELS MATEIXOS? 4. COM CAUEN ELS RAJOS SOLARS, EN LES DIFERENTS ZONES TÉRMIQUES DE LA TERRA i COM SON EN CONSEQÜÈNCIA LES TEMPERATURES, EN CADA ZONA? 3. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA. LA TRANSLACIÓ i les SEUES CONSEQÜENCIES --- ACTIVITATS ---
 18. 18. VIDEO:VIDEO: MOVIMIENTOS de ROTACIÓN y TRASLACIÓN de la TIERRA
 19. 19. 4. Els MAPES i la LOCALITZACIÓ MAPA; ESES LA REPRESENTACIÓ GEOGRÀFICA de la SUPERFICIE ESFÈRICA DE LA TERRA, o d’una PART D’AQUESTA, SOBRE UN PLA.LES PERSONES DEDICADES A FER AQUESTA TASCA S’ANOMENEN CARTÒGRAFSCARTÒGRAFS i per FERFER ELS MAPES UTILITZENUTILITZEN SIGNES CONVENCIONALS o SÍMBOLS, DIBUIXOS i a vegades TEXTOS  LA LOCALITZACIÓLOCALITZACIÓ DE QUALSEVOL PUNTQUALSEVOL PUNT DE LA SUPERFICIE TERRESTRE SOBRE UN MAPA, REQUEREIX DISPOSAR D’UNA XARXA GEOGRÀFICAXARXA GEOGRÀFICA, QUE LA FORMEN UNES LÍNIES IMAGINÀRIESLÍNIES IMAGINÀRIES QUE SÓN: els PARAL.LELS i els MERIDIANS  PARAL.LELSPARAL.LELS; SÓN CERCLES PERPENDICULARS A L’EIX TERRESTRE i el PRINCIPAL ES EL PARAL.LEL 0º o EQUADOR, QUE DIVIDEIX LA TERRA en DUES MEITATS o HEMISFERIS el NORD i el SUD  MERIDIANSMERIDIANS; SÓN SEMICERCLES QUE VAN DE POL A POL i el PRINCIPAL es el MERIDIÀ 0º o de GREENWICH  GRÀCIES A LA XARXA GEOGRÀFICA ES POT LOCALITZAR QUALSEVOL PUNT SOBRE UN MAPA, CALCULANT la LATITUD i la LONGUITUD  LATITUDLATITUD; ÉS LA DISTÀNCIA DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA TERRA A L’EQUADOR i POT SER NORD o SUDNORD o SUD  LONGUITUDLONGUITUD; ÉS LA DISTÀNCIA DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA TERRA AL MERIDIÀ 0º o de GREENWICH i POT SER EST o OESTEST o OEST
 20. 20.  PER PODER FER UN MAPAPODER FER UN MAPA ÉS NECESSARI TRIAR UN SISTEMA DESISTEMA DE PROJECCIÓPROJECCIÓ i una ESCALAESCALA  El SISTEMA DE PROJECCIÓ, ÉS EL MÈTODE QUE PERMET REPRESENTAR LA SUPERFICIE ESFÈRICA de la TERRA SOBRE UN PLA TIPUSTIPUS DE PROJECCIONS, TOTES ELLES DEFORMEN D’ALGUNA MANER AL REALITAT i les MÉS USUALS SÓN LA POLARPOLAR, AZIMUTAL o PLANAAZIMUTAL o PLANA i la CILÍNDRICA L’ESCALA, ÉS LA RELACIÓRELACIÓ QUE HI HA ENTRE UNA DISTÀNCIA MESURADA SOBRE EL MAPA i la CORRESPONENT DISTÀNCIA MESURADA SOBRE EL TERRENY LES ESCALES MÉS HABITUALSMÉS HABITUALS SÓN LA GRÀFICAGRÀFICA i la NUMÈRICANUMÈRICA 4. Els MAPES i la LOCALITZACIÓ
 21. 21. VIDEO:VIDEO: PARAL.LELS i MERIDIANS
 22. 22. VIDEO:VIDEO: MAPES: ESCALA
 23. 23. VIDEO:VIDEO: MAPES: PROJECCIONS
 24. 24. VIDEO:VIDEO: LATITUD i LONGUITUD
 25. 25. PREGUNTES CLAUS --- PER LA PROVA: 1. QUÉ ÉSÉS UN MAPA, QUI ELS CONFECCIONA i que S’UTILITZAUTILITZA AMB ELLS? 2. QUE FORMAFORMA LA XARXA GEOGRÀFICA i que DIFERENCIA ELS DOS CONCEPTES? 3. QUE DIFERÈNCIADIFERÈNCIA LA LATITUD de la LONGUITUD? 4. QUÈ SÒNSÒN ELS SISTEMES DE PROJECCIÓ i QUINS SÓNSÓN ELS MÉS USUALS? 5. QUÈ ÉSÉS L’ESCALA D’UN MAPA i QUINES SÓNSÓN LES MÉS HABITUALS? 4. ELS MAPES i la LOCALITZACIÓ --- ACTIVITATS ---
 26. 26. TEMATEMA 11 : LA TERRATERRA, UN PLANETA SINGULARPLANETA SINGULAR ACTIVITATS FINALS PER ENTREGAR i VALORAR, EL DIA DE LA PROVA i PRACTICAR DE CARA A LA MATEIXA: EL RELACIONA CONCEPTES i COMPLETA, DE LA PÀGINA 35 DEL COMPROVA LES TEUES COMPETÈNCIES, DE LES PÀGINES 36 i 37 EFECTUAR LES ACTIVITATS: L’ ACTIVITAT 1, d’USAR UN VOCABULARI ADEQUAT L’ACTIVITAT 2; de PRODUIR TEXTOS ESCRITS L’ACTIVITAT 4, de RELACIONAR INFORMACIONS L’ACTIVITAT 6, d’ORIENTAR-SE EN L’ESPAI L’ACTIVITAT 7, de COMPRENDRE ESTRATÈGIES i DESTRECES
 27. 27. PROVA,ASPECTES QUE INCLOURÀ i VALORACIÓ: 1. QÜESTIONS PER A RESPONDRE, DE LES PREGUNTES CLAUS, DE LES REALITZADES i SELECCIONADES, DE CADA APARTAT --- valoració 5 punts 2. DEFINIR PARAULES, BÉ DE L’ACTIVITAT 1, DE LES ACTIVITATS DE COMPETÉNCIES O DE TERMES DE LES PREGUNTES CLAUS --- valoració 1 punts 3. RELACIONAR INFORMACIONS AMB ELS CONCEPTES, SEMBLANT A L’ACTIVITAT 4, DE LES ACTIVITATS DE COMPETÈNCIES --- valoració 1 punt 4. IDENTIFICAR CARACTERÍSTIQUES AMB EL MOVIMENT DE LA TERRA QUE CORRESPONGA, SEMBLANT A L’ACTIVITAT 7 DE L’ACTIVITAT DE COMPROVA les teues COMPETÈNCIES --- valoració 1 punt 5. FRASES PER INDICAR VERITABLE o FALS i CONVERTIR LES FRASES FALSES EN VERITABLES, CORREGINT ELS ERRORS QUE HI HAGUEN, del RELACIONA CONCEPTES i PREGUNTES CLAUS --- valoració 1 punt 6. FRASES PER COMPLETAR, AMB FRASES DE L’ACTIVITAT DE RELACIONA CONCEPTES --- valoració 1 punt TEMA 1: LA TERRA, UN PLANETA SINGULAR

×