Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estructuramateria3eso

1,932 views

Published on

A evolución histórica dos modelos atómicos

Published in: Education
 • Be the first to comment

Estructuramateria3eso

 1. 1. Estructura da materia 3º ESO <ul><li>Francisco Mariño Domínguez </li></ul>
 2. 2. Estrutura da materia ¿ De que está feita a materia?
 3. 3. Os precedentes <ul><li>No ano 430 a.C Empédocles de Agrigento estableceu que os elementos que constituían a materia eran: a terra, a auga, o aire e o lume . </li></ul><ul><li>100 anos máis tarde Aristóteles engadiu un novo elemento o éter . Defendeu a idea dunha materia continua e dicir, unha materia que se podía dividir indefinidamente. </li></ul><ul><li>No ano 450 a.C Leucipo de Mileto e o seu discípulo Demócrito de Abdera defendían que a materia era discontinua e dicir, se a dividíamos indefinidamante chegaríamos a un punto no que as partículas serían indivisibles, a estas partículas chamáronlle átomos . </li></ul><ul><li>Debido ao prestixio de Aristóteles , foron as súas ideas as que prevaleceron na historia. </li></ul>Leucipo Aristóteles Demócrito
 4. 4. Aristóteles As ideas de Demócrito non foron admitidas; a influencia de Aristóteles, outro gran pensador grego, fixo que se impusese a teoría dos catro elementos. <ul><li>Segúndo Aristóteles, a materia estaba formada por cantidades variables de </li></ul><ul><ul><ul><li>Terra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aire </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lume </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Terra, Auga, Aire e Lume O predominio dun ou outro destes elementos facía que a materia fora: Húmeda Fría Seca Quente
 6. 6. Os alquimistas No mundo cristián, a teoría de Aristóteles foi adoptada polos alquimistas, precursores dos científicos, que desenrolaron a súa actividade durante toda a Idade Media
 7. 7. Os precedentes <ul><li>“ A masa total das substancias químicas presentes </li></ul><ul><li>despois dunha reacción química é a mesma que a </li></ul><ul><li>masa total das substancias antes da reacción” </li></ul>Ley de Conservación de la Masa Lavoisier (1774)
 8. 8. Os precedentes <ul><li>“ Tódalas mostras dun composto teñen a mesma composición, é dicir, as mesmas proporcións na masa dos elementos constituintes” </li></ul>Ley de las Proporciones Definidas Proust (1799)
 9. 9. A teoría de Dalton (1808) “ A materia non é continua, se non que está formada por partículas indivisibles, chamadas átomos, entre as cales non hai nada (está o baleiro). Os átomos pódense unir para crear combinacións de átomos que forman os compostos químicos.”
 10. 10. Teoría atómica de Dalton Dalton (1808) <ul><li>Toda a materia está composta por partículas diminutas indestrutibles e indivisibles “átomos”. </li></ul><ul><li>Un átomo é una partícula de materia, extremadamente pequena que mantén a súa identidade durante as reaccións. </li></ul><ul><li>Tódolos átomos dun elemento son idénticos e teñen as mesmas propiedades (masa) e son diferentes a dos outros elementos. </li></ul><ul><li>Os átomos dos elementos combínanse entre si para dar compostos. </li></ul><ul><li>No transcurso dunha reacción química prodúcese un reordenamento dos átomos. Os átomos non se crean , non se destrúen nin se descompoñen en partes máis pequenas. </li></ul>
 11. 11. Teoría atómica de Dalton A teoría atómica de Dalton era quen de explicar as leis anteriores
 12. 12. Teoría atómica de Dalton
 13. 13. Modelo atómico de J.J.Thomson Thomson (1897) O descubrimento do electrón Experimentos e controversias
 14. 14. Modelo atómico de J.J.Thomson
 15. 15. Determinación da carga do electrón (Experiencia de Robert Millikan)
 16. 16. Modelo atómico de J.J.Thomson Thomson (1897) Este comportamento dos raios catódicos é independente do material dos eléctrodos e do gas do tubo. Chega a conclusión de que os raios catódicos están constituídos por partículas fundamentais con masa e cargadas negativamente. George Stoney bautizou estas partículas co nome de Electróns Experimentos e controversias
 17. 17. Modelo atómico de J.J.Thomson Thomson (1897) Propón un átomo con carga positiva e incrustado nel as partículas de caga negativa denominadas electróns . Este modelo coñécese como “pudin de pasas”
 18. 18. O descubrimento de partículas subatómicas James Chadwick (1932) Descubre unha nova partícula no interior do átomo. Esta partícula ten carga positiva e denomínase protón Eugene Goldstein (1886) Descubre unha nova partícula no interior do átomo. Esta partícula non ten carga e denomínase neutrón
 19. 19. O descubrimento da radioactividade
 20. 20. Experiencia de Rutherford
 21. 21. Experiencia de Rutherford
 22. 22. Modelo atómico de Rutherford Experimentos e controversias Rutherford (1919) Cando Rutherford realizou o seu experimento esperaba que a maioría da radiación alfa atravesaría a lámina de ouro, só unha pouca se desviaría e ningunha rebotaría.
 23. 23. Modelo atómico de Rutherford Experimentos e controversias Rutherford (1919) Rutherford observou que a maioría da radiación atravesaba a lámina de ouro, unha pouca da radiación era desviada levemente pero incluso algunha rebotaba ( 1 de cada 10.000 ).
 24. 24. Modelo atómico de Rutherford Rutherford (1919)
 25. 25. Modelo atómico de Rutherford Rutherford (1919) E. Rutherford propón un novo modelo atómico onde o átomo está formado por un núcleo e unha codia . No interior do núcleo están os protóns (con carga positiva) e os neutróns (sen carga) e é onde reside practicamente toda a masa do átomo. Xirando arredor do núcleo, na codia, atópanse os electróns , nunhas minúsculas partículas con carga negativa e practicamente sen masa. Z = número atómico = número de protóns A = número másico = número de protóns máis número de neutróns A = Z + N
 26. 26. O átomo
 27. 27. O átomo (evolución histórica)
 28. 28. O símbolo dos átomos X Sodio A Z Z = Protóns: Neutróns: Electróns:
 29. 29. O símbolo dos átomos Na Sodio 23 11 Z = Protóns: 11 Neutróns: 12 Electróns: 11
 30. 30. O tamaño do átomo radio atómico ~ 100 pm = 1 x 10-10 m radio do núcleo ~ 5 x 10-3 pm = 5 x 10-15 m Electrón (e-) 9.1 x 10-28 g -1.6 x 10-19C -1 Protón (p+) 1.67 x 10-24g +1.6 x 10-19C +1 Neutrón (n) 1.67 x 10-24g 0 carga masa
 31. 31. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias Niels Bohr chegou a conclusión de que os electróns solo podían xirar en determinadas capas , órbitas ou niveis de enerxía , a diferencia do modelo de E. Rutherford onde os electróns podían moverse a unha distancia calquera do núcleo.
 32. 32. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias n = 1 (K) nº de electóns Nivel ou Capa 2 n 2 En cada nivel teremos: electróns
 33. 33. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias 2 electróns n = 1 (K) nº de electóns Nivel ou Capa 2 n 2 En cada nivel teremos: electróns
 34. 34. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias 8 electróns n = 2 (L) 2 electróns n = 1 (K) nº de electóns Nivel ou Capa 2 n 2 En cada nivel teremos: electróns
 35. 35. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias 18 electróns n = 3 (M) 8 electróns n = 2 (L) 2 electróns n = 1 (K) nº de electóns Nivel ou Capa 2 n 2 En cada nivel teremos: electróns
 36. 36. Modelo atómico de Bohr Niels Bohr (1919) Experimentos e controversias 32 electróns n = 4 (N) 18 electróns n = 3 (M) 8 electróns n = 2 (L) 2 electróns n = 1 (K) nº de electóns Nivel ou Capa 2 n 2 En cada nivel teremos: electróns
 37. 37. Os isótopos Hidróxeno Protio Deuterio Tritio Denomínase isótopos aos átomos dun mesmo elemento que se diferencian no seu número másico, e dicir, no número de neutróns no núcleo.
 38. 38. Os isótopos
 39. 39. Os isótopos
 40. 40. Problema <ul><li>Determina a masa atómica do cloro, sabendo que se coñecen dous isótopos naturais: </li></ul><ul><li>Isótopo masa (uma) abundancia (%) </li></ul><ul><li>35 17 Cl 34.96885 75.53 </li></ul><ul><li>37 17 Cl 36.97790 24.47 </li></ul><ul><li>34.96885x0.7554 = 26.418 </li></ul><ul><li>36.97790x0.2447 = 9.048 </li></ul><ul><li> 35.466 uma </li></ul>
 41. 41. Os Ións É frecuente que os átomos perdan ou gañen electróns deixando de ser neutros para pasar a ter carga eléctrica e converterse en ións . Se a carga eléctrica que adquiren é positiva, ó perder electróns, denomínanse Catións. Se a carga eléctrica que adquiren é negativa, ó gañar electróns, denomínanse Ánións.
 42. 42. Resumindo ÁTOMO NEUTRO Nº protones = Nº electrones IÓN CATIÓN ANIÓN Nº protones > Nº electrones Nº protones < Nº electrones
 43. 43. A táboa periódica 1
 44. 44. A táboa periódica 2
 45. 45. A táboa periódica 3
 46. 46. A táboa periódica 4
 47. 47. A táboa periódica 5

×