Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mets

4,250 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Mets

 1. 1. Mets. Sagedasemate metsatüüpide tunnused ja elustik. Metsa kaitse ja mõistlik kasutamine Sirje ja Georg Aher 2. märtsil 2009
 2. 2. Mets <ul><li>Metsaga on kaetud 48% Eestist. </li></ul><ul><li>Liike arvatakse metsades elavat 20000 </li></ul><ul><li>http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecological/forests/F1171904677 </li></ul><ul><li>Maa maismaast on metsaga kaetud ca 30% http://www.earth-policy.org/Indicators/Forest/index.htm </li></ul>
 3. 3. Metsaseadus. § 3. Mets ja metsamaa <ul><li>(1) Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. </li></ul><ul><li>(2) Metsamaa käesoleva seaduse tähenduses on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: </li></ul><ul><li>1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; </li></ul><ul><li>2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 %. </li></ul>http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119089
 4. 4. Metsakadu <ul><li>Ülemaailmset metsakadu hindab ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon suuremaks kui 13 miljonit hektarit aastas (ligi 3 Eesti pindala) </li></ul>
 5. 5. http://www.earth-policy.org/Indicators/Forest/index.htm Metsade pindala Maal, 1990-2005 Manner Metsade pindala   1990 2000 2005 Miljonites hektarites Aafrika 699 656 635 Aasia 574 567 572 Euroopa 989 998 1,001 Põhja- ja Kesk-Ameerika 711 708 706 Austraalia ja Okeaania 213 208 206 Lõuna-Ameerika 891 853 832 Kokku Maal 4,077 3,989 3,952
 6. 6. Eesti metsaseadus <ul><li>Metsaseaduse eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. </li></ul><ul><li>Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse. </li></ul><ul><li>http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119089 </li></ul>
 7. 7. Metsaseadus. § 6. Riigi ülesanded metsanduses <ul><li>(1) Riigi ülesanded metsanduses on: 1) metsanduse suunamine ning selleks metsanduse arengukava ja metsandust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine; 2) metsa hea seisundi tagamine; 3) metsaressursi arvestuse pidamine; 4) erametsanduse toetamine; 5) riigimetsa valitsemine ja majandamine; 6) riikliku järelevalve korraldamine; 7) metsaelustiku mitmekesisuse kaitse tagamine . </li></ul><ul><li>(2) Riigi ülesannete täitmist metsanduses koordineerib Keskkonnaministeerium. </li></ul>
 8. 8. Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus <ul><li>On Keskkonnaministeeriumi allasutus, mis osaleb metsade säästliku ja mitmekülgse majandamise, kaitse, selektsiooni, jahinduse ning kaitsemetsade majandamisega seotud õigusloomes, analüüsib ja jälgib õigusaktide täitmist; </li></ul><ul><li>kogub ja valmistab ette informatsiooni EV poolt ratifitseeritud metsade kaitset ja säästvat majandamist käsitlevate rahvusvaheliste lepete täitmise kohta; </li></ul><ul><li>korraldab rakendusuuringuid ja nõustamist ning avalikkuse teavitamist metsakasvatusest ja -kaitsest; </li></ul><ul><li>kogub ja analüüsib metsanduslikku informatsiooni. </li></ul>
 9. 9. Metsatüübid ja elupaigatüübid <ul><li>Eestis on praegu kasutusel kaks liigitust: räägitakse nii metsatüüpidest kui elupaigatüüpidest. Viimane mõiste võeti kasutusele seoses Natura 2000-ga. </li></ul>
 10. 10. Natura 2000 <ul><li>Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Eestis kaitstakse Natura 2000 aladel 136 linnu-, 31 looma-, 20 taimeliiki ja 60 elupaigatüüpi. </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise. </li></ul>
 11. 11. Natura 2000 raames kaitsevad riigid elupaigatüüpe, <ul><li>mis on oma loodusliku levila piires kadumisohus; </li></ul><ul><li>mille leviala on piiratud; </li></ul><ul><li>mis esindavad elupaiga tüüpilisi omadusi vähemalt ühes biogeograafilises piirkonnas. </li></ul><ul><li>Kaitsemeetmed on iga riigi enda valida. Kaitse all peab olema niipalju alasid liikide ja elupaigatüüpide kaitseks, et oleks tagatud nende säilimine ka järeltulevatele põlvedele. </li></ul>http://www.envir.ee/natura2000/?nodeid=41&lang=et
 12. 12. Metsaelupaigatüübid <ul><li>Vanad loodusmetsad 9010 </li></ul><ul><li>Vanad laialehised metsad 9020 </li></ul><ul><li>Rohunditerikkad kuusikud 9050 </li></ul><ul><li>Okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel 9060 </li></ul><ul><li>Puiskarjamaad 9070 </li></ul><ul><li>Soostuvad ja soo-lehtmetsad 9080 </li></ul><ul><li>Rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) 9180 </li></ul><ul><li>Siirdesoo- ja rabametsad 91D0 </li></ul><ul><li>Lammi-lodumetsad 91E0 </li></ul><ul><li>Laialehised lammimetsad 91F0 </li></ul><ul><li>Metsastunud luited 2180 </li></ul>
 13. 13. Metsatüübid <ul><li>Nõmmemetsad </li></ul><ul><li>Palumetsad </li></ul><ul><li>Laanemetsad </li></ul><ul><li>Sürjametsad </li></ul><ul><li>Salumetsad </li></ul><ul><li>Lammimetsad </li></ul><ul><li>Soostunud metsad </li></ul><ul><li>Soo- ja kõdusoometsad </li></ul><ul><li>Loometsad ja kadastikud </li></ul>
 14. 14. Täiendav teave <ul><li>Metsatüüpide kirjeldused: http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecological/forests/F1171904677 </li></ul>
 15. 15. Rühmatöö
 16. 16. Metsatüübid ja elupaigatüübid <ul><li>Natura 2000 raames kaardistati väärtuslikud metsaelupaigad. Selle alusel on loodud uued hoiualad ja laiendatud seniseid kaitsealasid. </li></ul><ul><li>Metsaelupaigatüüpidest vt http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2586_2582.html </li></ul>
 17. 17. Vääriselupaigad <ul><li>V ääriselupaik on minimaalse negatiivse inimmõjuga metsaala, kus praegusajal suure tõenäosusega ja mittejuhuslikult esinevad ohustatud, ohualtid, haruldased või tähelepanu vajavad kasvukohtadele kitsalt kohastunud liigid. </li></ul><ul><li>Täpsemalt vt http://www.svo.se/minskog/upload/eng/wkh/VEP_sisu4.pdf ja http://web.zone.ee/vepigalerii/ </li></ul>
 18. 18. Vääriselupaigad <ul><li>Vääriselupaikade kirjeldused metsatüüpide kaupa leiab keskkonnaministri määrusest “Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine  ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13148925 </li></ul>
 19. 19. Metsa majandamine <ul><li>Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Metsaseadus § 16. Metsa majandamine </li></ul><ul><li>Kas kool saab osaleda metsa majandamises? </li></ul>
 20. 20. Metsakaitse <ul><li>Jaguneb kaheks: </li></ul><ul><li>Looduskaitse </li></ul><ul><li>Metsa kui ressursside kaitse </li></ul>
 21. 21. Looduskaitse ja metsandus <ul><li>Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on tänapäevase looduskaitse prioriteet. Ka metsanduses ei ole enam ainuvalitsev printsiip üksnes puidu tootmine ja puistute tootlikkuse tõstmine, nagu see oli veel 1970-ndatel aastatel, vaid võrdväärse komponendina on selle kõrvale tulnud metsa mittepuiduliste omaduste väärtustamine, looduse mitmekesisuse ja liigirikkuse säilitamine. Säästliku metsanduse põhimõtted on kajastatud Eesti keskkonnastrateegias ja metsapoliitikas. (Kaljo Voolma) </li></ul>Vaata lähemalt http://www.eau.ee/~kvoolma/vana/mz-ams11.htm
 22. 22. Metsakaitse ja majandamisega tegelevad Eestis <ul><li>Keskkonnaamet (looduskaitse pool) – www.keskkonnaamet.ee </li></ul><ul><li>Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus – www.metsad.ee </li></ul><ul><li>Riigimetsa Majandamise Keskus – www.rmk.ee </li></ul><ul><li>Eesti Metsatööstuse Liit http://www.emtl.ee/ </li></ul>
 23. 23. Metsakaitse ja majandamisega tegelevad Eestis <ul><li>Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool http://mi.emu.ee/ </li></ul><ul><li>Eesti Metsaselts http://www.metsaselts.ee/ </li></ul><ul><li>Eesti Erametsaliit http://www.eramets.ee/liit/ </li></ul>
 24. 24. Metsandusega seotud erialasid saab õppida <ul><li>1.Luua Metsanduskool http://luua.edu.ee/ </li></ul><ul><li>Kutseõpe põhihariduse baasil: Haljastus (3,5 aastat); Metsandusettevõtja (4 aastat); Metsamasinaoperaator (3 aastat); Harvesterioperaator (1 aasta) </li></ul><ul><li>Kutseõpe keskhariduse baasil: Maastikuehitus (2,5 aastat); Metsamajandus ( 2,5 aastat) Forwarderioperaator (1 aasta) </li></ul><ul><li>Sessiooniõppes: Maastikuehitus (2,5 aastat); Metsamajandus ( 2,5 aastat, suunaga metsatööstusele või metsakasvatusele); Loodusretkede juhtimine (2 aastat) </li></ul>
 25. 25. Metsandusega seotud erialasid saab õppida <ul><li>2. Pärnumaa Kutsehariduskeskus </li></ul><ul><li>kutsekeskharidus põhihariduse baasil Valdkond:   metsandus Õppeaeg:   4 aastat </li></ul><ul><li>Metsanduslikud õppekavad leiab: http://www.estlex.info/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=98353 </li></ul>
 26. 26. library.thinkquest.org/J002558F/ecosystem.htm
 27. 27. Mets ökosüsteemina askabiologist.asu.edu/.../ecosystems/index.html
 28. 28. Metsatüübid. Nõmmemetsad <ul><li>Koostage mõistekaart nõmmemetsast </li></ul>www.metsahoiu.ee/images/127.jpg
 29. 30. Seos inimesega <ul><li>Legendid </li></ul><ul><li>Kasutamine </li></ul><ul><li>Kaitse </li></ul><ul><li>Muusika </li></ul><ul><li>Kunst </li></ul><ul><li>Kirjandus </li></ul><ul><li>Filmid </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 30. 31. http://library.thinkquest.org/J002558F/community.JPG Millised pildil olevatest loomadest on kõdutoidulised, millised taim- ja millised loomtoidulised? Mille alusel otsustasite?
 31. 32. Koostage pildist ajendatult vähemalt 7 küsimust
 32. 33. Täiendav teave <ul><li>Väga hea sisu ja illustratsioonidega õppematerjal “Puudest algab mets” on RMK Sagadi Looduskooli kodulehel www.sagadi.ee </li></ul>
 33. 34. Täiendav teave <ul><li>Artikkel ajalehest “SINU METS” http://www.hot.ee/sinumets/images/lk06.pdf </li></ul><ul><li>K. Voolma artiklid üraskitest ajakirjas “Eesti Loodus” http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel16_5.html ; http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9706/yrask.html </li></ul><ul><li>Kaljo Voolma - Mets ja putukad – kahjuritõrjest liigirikkuse säilitamiseni. </li></ul><ul><li> http://www.eau.ee/~kvoolma/vana/mz-ams11.htm </li></ul>

×