Successfully reported this slideshow.

Church Sermon: Free of Charge

0

Share

Loading in …3
×
1 of 29
1 of 29

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Church Sermon: Free of Charge

 1. 1. I. Our Salvation is OF CHARGE Romans 6:22, 23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. 23Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.
 2. 2. I. Our Salvation is OF CHARGE John 3:16 "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life “….Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan Niya.
 3. 3. I. Our Salvation is OF CHARGE Ephesians 2:8-9 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God… Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
 4. 4. “a free gift” it is something given above and beyond what is expected or deserved
 5. 5. “a gift of grace” it is something given which was not earned “good works destroy grace”
 6. 6. “a gift of grace” it is something given which was not earned “good works destroy grace”
 7. 7. II. Our Salvation is By JESUS CHRIST
 8. 8. I. Our Salvation is By Jesus Christ John 3:16 "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life “….Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan Niya.
 9. 9. II. Our Salvation is By JESUS CHRIST Ephesians 2:8-9 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God… Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
 10. 10. II. Our Salvation is By JESUS CHRIST Galatians 3:14 Christ paid the price so that the blessing promised to Abraham would come to all the people of the world through Jesus Christ and we would receive the promised Spirit through faith. Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos.
 11. 11. WAYS TO ACCEPT A GIFT (corrected from a blogsite ) 1) Focus on the WHY and WHO
 12. 12. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 2) We can set our hopes high because He will never fail
 13. 13. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 3) We can never out- give God but we can feel what a gift-giver feels
 14. 14. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 4) Make no big deal about the size of the gift but HIS GIFT is THE GREATEST
 15. 15. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 5) Show gratitude and thankfulness and excitement. Let these be evident.
 16. 16. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 6) Make sure that the “Thank You” is not just a habit but from the soul
 17. 17. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 7) Start young, both in gracious receiving of gift and thanking God for it.
 18. 18. WAYS TO ACCEPT THE GIFT (corrected) 8) It is not okay to lie that you like the gift. Jesus will not force Himself on you.
 19. 19. Teach ourselves how to show gratitude after opening a present instead of acting like a brat.
 20. 20. Conclusion: Let us NOT JUST ADD JESUS to our collection of gifts but let us REALLY SUBMIT to His LORDSHIP over our lives.
 21. 21. “CHARIS” – CHERISH HIM – treat Him with affection “DOREA” – ADORE HIM – worship Him

×