Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
НЕЛИЧНИ(Уреченицинемогубитиуслужбипредиката!)
ГЛАГОЛСКИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГРАЂЕЊЕ ПРИМЕРИ
1. инфинитив
Учест...
ЛИЧНИ(Уреченицисууслужбипредиката!)
ГЛАГОЛСКИ
ОБЛИК
ЗНАЧЕЊЕ ГРАЂЕЊЕ ПРИМЕРИ
1. презент
садашње ВРЕМЕ
-----
прост глаголски...
5. плусквам-
перфекат
давно прошло ВРЕМЕ
-----
сложен глаголски
облик
перфекат/имперфекат
помоћног глагола
БИТИ +
радни/тр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8

Share

Download to read offline

Tabela - glagolski oblici

Download to read offline

Sistem glagolskih oblika u srpskom jeziku: nazivi glagolskih oblika, osnovna značenja, upotreba, građenje glagolskih oblika i primeri

Tabela - glagolski oblici

 1. 1. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ НЕЛИЧНИ(Уреченицинемогубитиуслужбипредиката!) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК УПОТРЕБА ГРАЂЕЊЕ ПРИМЕРИ 1. инфинитив Учествује у грађењу простих и сложених глаголских облика. инфинитивна основа + - ти, (- сти), -ћи радити, седети, певати сести, јести, трести пећи, наћи, ући 2. глаголски придев радни Учествују у грађењу сложених глаголских облика. инфинитивна основа + -о/-ао, -ла, -ло; -ли, -ле, -ла чуо, чула, чуло; чули, чуле, чула ----- знао, знала, знало; знали, знале, знала 3. глаголски придев трпни презентска/инфинитивн а основа + -н, -на, -но; -ни, -не, -на ----- -т, -та, -то; -ти, -те, -та ----- -ен, -ена, -ено; -ени, -ене, -ена оран, орана, орано; орани, оране, орана ----- заузет, заузета, заузето; заузети, заузете, заузета ----- кречен, кречена, кречено; кречени, кречене, кречена 4. глаголски прилог садашњи У реченици су у служби прилошких одредби! Гради се од несвршених глагола! 3. лице множине презента + -ћи ходајући, носећи, идући 5. глаголски прилог прошли инфинитивна основа + -в/-вши; -ав/-авши чув/чувши, носив/носивши; ушав/ушавши, гледав/гледавши
 2. 2. ЛИЧНИ(Уреченицисууслужбипредиката!) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК ЗНАЧЕЊЕ ГРАЂЕЊЕ ПРИМЕРИ 1. презент садашње ВРЕМЕ ----- прост глаголски облик презентска основа + - м , - ш, - /; -мо, -те, -е/-у/-ју радим, радиш, ради; радимо, радите, раде ----- зовем, зовеш, зове; зовемо, зовете, зову ----- певам, певаш, пева; певамо, певате, певају 2. аорист пређашње свршено ВРЕМЕ ----- гради се углавном од свршених глагола ----- прост глаголски облик инфинитивна основа + -х, - /, - /; -смо, -сте, -ше ----- -ох, -е, -е; -осмо, -осте, оше чух, чу, чу; чусмо, чусте, чуше ___ дођох, дође, дође; дођосмо, дођосте, дођоше 3. имперфекат пређашње несвршено ВРЕМЕ ----- гради се од несвршених глагола ----- наставци врше гласовне промене ----- прост глаголски облик инфинитивна основа/ презентска основа без крајњег самогласника + -ах, -аше, -аше; -асмо, -асте, -аху ----- -јах, -јаше, -јаше; -јасмо, -јасте, -јаху ----- -ијах, -ијаше, -ијаше; -ијасмо, -ијасте, -ијаху пева + -ах = певаах = певах (сажимање самогласника) певах, певаше, певаше; певасмо, певасте, певаху ----- сед + -јах = сеђах сеђах, сеђаше, сеђаше; (јотовање) сеђасмо, сеђасте, сеђаху ----- вук + -ијах = вуцијах вуцијах, вуцијаше, вуцијаше; (сибиларизација) вуцијасмо, вуцијасте, вуцијаху 4. перфекат прошло ВРЕМЕ ----- може бити КРЊИ ако се појави без помоћног глагола ----- сложен глаголски облик енклитички(краћи) облик презента помоћног глагола ЈЕСАМ + радни/трпни глаголски придев сам певао, си певао, је певао; смо певали, сте певали, су певали ----- сам нађен, си нађен, је нађен; смо нађени, сте нађени, су нађени
 3. 3. 5. плусквам- перфекат давно прошло ВРЕМЕ ----- сложен глаголски облик перфекат/имперфекат помоћног глагола БИТИ + радни/трпни глаголски придев сам био(бејах/бех) чуо; смо били (бејасмо/бесмо) чули си био (бејаше/беше) чуо; сте били (бејасте/бесте) чули је био (бејаше/беше) чуо; су били (бејаху/беху) чули ----- сам био (бејах/бех) позван; смо били (бејасмо/бесмо) позвани си био (бејаше/беше) позван; сте били (бејасте/бесте) позвани је био (бејаше/беше) позван; су били (бејаху/беху) позвани 6. футур I будуће ВРЕМЕ ----- прост/сложен глаголски облик 1. инфинитив + енклитички облик презента помоћног глагола ХТЕТИ ----- 2. инфинитивна основа + енклитички(краћи) облик презента помоћног глагола ХТЕТИ ћу доћи, ћеш доћи, ће доћи; ћемо доћи, ћете доћи, ће доћи ----- радићу, радићеш, радиће; радићемо, радићете, радиће 7. футур II предбудуће ВРЕМЕ и могући НАЧИН ----- сложен глаголски облик презент помоћног глагола БИТИ + радни/трпни глаголски придев будем дошао, будеш дошао, буде дошао; будемо дошли, будете дошли, буду дошли ----- будем нађен, будеш нађен, буде нађен; будемо нађени, будете нађени, буду нађени 8. императив заповедни НАЧИН ----- прост глаголски облик 3. лице мн. презента без наставка + - /, -и/-ј, - /; -имо/-јмо, -ите/-јте, - / /, носи, /; носимо, носите, / ----- /, певај, /; певајмо, певајте, / 9. потенцијал могући НАЧИН ----- сложен глаголски облик аорист помоћног глагола БИТИ + радни/трпни глаголски придев бих дошао, би дошао, би дошао; бисмо дошли, бисте дошли, би дошли ----- бих био позван, би био позван, би био позван; бисмо били позвани, бисте били позвани, би били позвани
 • KsenijaBrki

  Mar. 18, 2020
 • AleksandraTrtica

  Jun. 13, 2017
 • SelmaBiberovic

  May. 5, 2017
 • PredragVuckovic2

  Mar. 20, 2017
 • misic021

  Sep. 6, 2016
 • NevenaPopovic4

  Mar. 27, 2016
 • svetlanastevanovic7965

  Sep. 10, 2015
 • marijatirborlja1

  Oct. 4, 2013

Sistem glagolskih oblika u srpskom jeziku: nazivi glagolskih oblika, osnovna značenja, upotreba, građenje glagolskih oblika i primeri

Views

Total views

23,931

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,353

Actions

Downloads

192

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×