Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja    1                        ...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               2   Poslovni svet se suo...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja              3   Ove primene podržavaju ...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja             4    Glavne prednosti elektro...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja                    5    -    ...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja              6   Kupac prema biznisu (C...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               7    Slika 1.2. Infrastru...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               8   Tokom raznih analiza...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja             9    2.3. Implementacija, pr...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               10    Ekonomija informac...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               11prezaposlenja kadra, tajmi...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja             12     3.1. Cost-benefit ana...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja              13     Tabela 3.1 Troškov...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja                14    Prelaskom na e-...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja              15          postupak...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja              16kupaca i sl.), a godišnji tr...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja               17          da funk...
Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja       18                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Znacaj costbenefit-analize-za-proces-implementacije-eposlovanja

2,535 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Znacaj costbenefit-analize-za-proces-implementacije-eposlovanja

 1. 1. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 1 Sadržaj UVOD 2 Osnove elektronske trgovine 2 1.1. Istorija i pregled 2 1.2. Okvir elektronske trgovine 2 1.3. Prednosti i ograničenja elektronske trgovine 3 1.3.1. Prednosti za organizacije 4 1.3.2. Prednosti za korisnike 4 1.3.3. Prednosti za društvo 4 1.3.4. Ograničenja elektronske trgovine 5 1.4. Modeli elektronske trgovine 5 1.5. Infrastruktura elektronske trgovine 6 Implementacija elektronskog poslovanja 7 2.1. Plan uvođenja e-poslovanja 7 2.2. Arhitektura e-poslovanja 8 2.3. Implementacija, priprema kadrova i strategija 9 Ekonomija informacionog kapitala 10 3.1. Cost-benefit analiza na primeru kompanije „World of Widgets“ 12 3.2. Prednosti uvođenja tehnologije e-poslovanja 13 3.3. Troškovi uvođenja tehnologije elektronskog poslovanja 15 ZAKLJUČAK 17 LITERATURA 18 UVOD
 2. 2. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 2 Poslovni svet se suočava sa velikim i nepoznatim mogućnostima savremeneinformacione i digitalne tehnologije, i menja sve elemente poslovnih aktivnosti, ali i ukupannačin života i rada ljudi. Menadžeri i rukovodioci velikih i moćnih kompanija, ali i malih isrednjih preduzeća, moraju, pre svega, da shvate značaj i brojne prednosti koje im omogućavakorišćenje računara, mreža i savremene tehnologije u kreiranju novih poslovnih rešenja.Najvažnije je da iskoriste te mogućnosti za kreiranje novih proizvoda i usluga, koje ćeplasirati na tržište radi proširenja izbora svojim potencijalnim kupcima, sniženja troškova i, nataj način, ostvarenja uslova za brži i efikasniji rast svojih nacionalnih ekonomija. U toj novojdigitalnoj eri mogućnost i prednosti elektronskog poslovanja i elektronskog trgovanja čineznačajan potencijal koji treba iskoristiti na najbolji i najefikasniji način. Osnove elektronske trgovine Elektronska trgovina (EC – e-commerce) uključuje u sebe pravljenje poslovnihtransakcija putem telekomunikacionih mreža, pre svega Interneta. E-trgovina se može pojavitiizmeđu biznisa i kupca (takav je slučaj kada kupac naruči knjigu od Amazon.com) ili izmeđuposlovnih partnera. Ona se takođe može obavljati između vlade i drugih strana, izmeđupojedinačnih kupaca, i između kompanije i njenih radnika (B2E). Elektronsku trgovinu neki posmatraju samo kao transakcije koje se odvijaju naelektronskom tržištu. Tako mnogi, umesto da koriste izraz elektronsko poslovanje, koriste širudefiniciju EC-a koja uključuje u sebe ne samo prodaju i kupovinu, već takođe pružanje uslugekupcima, saradnju sa poslovnim partnerima i sprovođenje elektronskih transakcija unutarjedne organizacije. 1.1.Istorija i pregled Primene elektronske trgovine počele su od ranih 70-ih godina prošlog veka sainovacijom koja je bila poznata kao elektronski transfer fondova. Međutim, aplikacije su bileograničene na velike korporacije i veoma mali broj malih poslovnih kompanija. Tada je došlodo elektronske razmene podataka (EDI), što je proširilo elektronsku trgovinu od finansijskihtransakcija do drugih vrsta obrade transakcija. Ovaj razvoj je proširio tipove kompanija, kojesu učestvovale u ovim poslovima, sa finansijskih institucija na proizvođače, prodavce na maloi usluge. Kako je komercijalizacija Interneta i uvođenje Web-a počelo ranih 90-ih godina(prošlog veka), primene elektronske trgovine su se brzo širile. Poslednjih godina smo svedocimnogih novih primena, počev od široke direktne trgovine do aukcija i elektronske nabavke. Ustvari, kupovina hrane iz automata pomoću pametnih kartica ili pomoću mobilnog telefona setakođe posmatra kao elektronska trgovina. Danas gotovo svaka kompanija ima Web sajt, odkojih mnogi imaju hiljade strana i veoma raznovrsne aplikacije. 1.2.Okvir elektronske trgovine Mnogo ljudi koji su povezani sa elektronskom trgovinom prisutni su na Web-u. Mada jeprisutnost i reklamiranje koje je povezano sa tom prisutnošću važno, elektronska trgovina jemnogo širi pojam od tog. Okvir je dat na slici 1.1 i prikazuje sadržaj polja elektronsketrgovine i veze između njenih glavnih komponenti. Vrh slike prikazuje najvažnije primene elektronske trgovine. To uključuje direktanmarketing, kućno bankarstvo, kupovinu u elektronskim radnjama i tržnim centrima, kupovinuakcija, pronalaženje posla, sprovođenje aukcija i licitiranje, elektronsku saradnju saposlovnim partnerima širom sveta i obezbeđivanje korisničkih servisa.
 3. 3. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 3 Ove primene podržavaju četiri glavne kategorije za podršku, kao što je prikazano nanosećim stubovima na slici: (1) ljudi i organizacije koje učestvuju; (2) politika, standardi ipropisi, uključujući bezbednost i protokole; (3) marketing i reklama, uključujući istraživanjetržišta; i (4) upravljanje lancem snabdevanja i logistikom, uključujući poslovne partnere. Dabi se primenjivala elektronska trgovina neophodno je imati više tipova infrastrukture (donjideo slike). Konačno, upravljanje elektronskom trgovinom koordinira sve gore pomenuto kao iodlučivanje o strategiji, ishodima, finansiranju, zajedničkim ulaganjima i sl. Slika 1.1. Okvir za elektronsku trgovinu Izvor: Turban, Mclean, Wetherbe 2002. 1.3. Prednosti i ograničenja elektronske trgovine Veoma malo inovacija u ljudskoj istoriji sadrži u sebi toliko mnogo prednosti kaoelektronska trgovina. Globalna priroda tehnologije, niski troškovi, mogućnost susretanja sastotinama miliona ljudi, interaktivna priroda, različita mogućnost primena, i potpunost izvorai brzi rast Interneta imaju za rezultat mnogobrojne prednosti kako za organizacije, tako i zapojedince i društvo u celini. Ove prednosti su samo početne, i one će značajno rasti kako seširi elektronska trgovina. 1.3.1. Prednosti za organizacije
 4. 4. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 4 Glavne prednosti elektronske trgovine za organizacije su: - elektronska trgovina dopušta prodavcu da sretne veliki broj kupaca bilo gde na zemaljskoj kugli sa vrlo niskim kapitalnim izdvajanjima i operacionalnim troškovima; - kompanije mogu da koriste materijale i servise drugih kompanija brzo i na taj način mogu da smanje troškove za 5 do 20% u odnosu na druge vidove trgovine; - marketinški distribucioni kanali obično mogu biti drastično smanjeni ili čak eliminisani, istovremeno čineći proizvode jeftinijim i prodavčev profit većim; - e-trgovina smanjuje troškove stvaranja, obrade, distribucije, skladištenja, i pregledanja informacija na papiru za čitavih 90%; - e-trgovina omogućava smanjenje zaliha i olakšava lanac snabdevanja u sistemu koji se naziva “sistem vučenja”; - servisi i veze sa kupcem su olakšani interaktivnošću i komunikacijom jedan prema jedan, po niskim troškovima; - e-trgovina smanjuje telekomunikacione troškove, pošto je Internet mnogo jeftiniji nego specijalne mreže sa dodatom vrednošću (VAN); - e-trgovina omogućava nove poslovne modele koji uvećavaju kompetitivnost i profitabilnost; - oglašavanje može biti obogaćeno medijima, može se često menjati, može da doseže veliki auditorijum i da bude prilagođavano. 1.3.2.Prednosti za korisnike Najveće prednosti elektronske trgovine za korisnike su: - elektronska trgovina često obezbeđuje kupcima jeftine proizvode i usluge dopuštajući im da kupuju na mnogim mestima i da sprovode brza upoređivanja (cena) online; - elektronska trgovina obezbeđuje kupcima više izbora; - elektronska trgovina obezbeđuje kupcima da kupuju ili da obavljaju druge transakcije 24 časa dnevno čitave godine, iz gotovo svakog mesta na kome se nalaze; - kupci mogu da primene značajne i detaljne informacije i druga obaveštenja u trenutku, a ne kao nekad posle više dana ili nedelja; - elektronska trgovina omogućava kupcima da prilagode proizvode i usluge, po kompetitivnim cenama; - elektronska trgovina omogućava ljudima da učestvuju u virtuelnim aukcijama; - elektronska trgovina omogućava kupcima da sadejstvuju sa drugim kupcima i prodavcima u elektronskoj zajednici, i da razmenjuju ideje i dele iskustva. 1.3.3.Prednosti za društvo Najveće prednosti za društvo su: - elektronska trgovina je najveći potpomagač digitalne ekonomije koji omogućava da zemlje uživaju u intenzivnom ekonomskom rastu, sa malom inflacijom što je rezultat visoke produktivnosti; - elektronska trgovina omogućava većem broju pojedinaca da rade kod kuće i da manje putuju, što dovodi do manjeg korišćenja saobraćaja, manje gužve na putevima i manjeg zagađenja vazduha;
 5. 5. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 5 - elektronska trgovina dopušta da izvesna dobra budu prodana po nižim cenama, tako da siromašniji ljudi mogu da ih kupe, na taj način povećavajući njihov životni standard; - elektronska trgovina omogućava ljudima u zemljama u razvoju i seoskim predelima da uživaju u proizvodima i uslugama koji im na drugi način ne bi mogli biti dostupni; - elektronska trgovina omogućava isporuku javnih usluga, kao što su obraćanje vladi, smanjenje troškova pri distribuciji, i povećanje kvaliteta socijalnih službi, policije, medicinske brige i obrazovanja. 1.3.4.Ograničenja elektronske trgovine Proširenje elektronske trgovine je bilo usporeno zbog određenih ograničenja koja mogubiti klasifikovana kao tehnička i netehnička. Ta ograničenja su navedena u tabeli 1.1. Kako vreme prolazi, ta ograničenja, specijalno tehnička, biće smanjena ili prevaziđena.Takođe, odgovarajuće planiranje može smanjiti uticaj ograničenja. Uprkos tim ograničenjima,veoma brz rast se pojavio u elektronskoj trgovini.Tabela 1.1. Ograničenja elektronske trgovine Tehnička ograničenja 1. Nedostatak opšteprihvaćenih standarda za kvalitet, bezbednost i pouzdanost. 2. Nedovoljna širina frekvencijskih opsega u oblasti telekomunikacija. 3. Primena softverskih alata za razvoj. 4. Teškoće u integrisanju Internet softvera i softvera za elektronsku trgovinu sa postojećim primenama i bazama podataka. 5. Dodatni troškovi za specijalne Web servere pored mrežnih servera. 6. Skup ili neodgovarajući pristup Internetu za pojedine korisnike. Netehnička ograničenja 1. Mnoga zakonska pitanja su još uvek nerešena, uključujući pitanje poreza. 2. U nekim slučajevima nacionalna i internacionalna zakonska regulacija od strane vlada ni standardi nisu razvijeni. 3. Teškoće pri merenju nekih prednosti elektronske trgovine kao što je oglašavanje posredstvom Web-a. Metodologije za opravdanje elektronske trgovine su još u povoju. 4. Mnogi prodavci i kupci čekaju da se elektronska trgovina stabilizuje pre nego što u njoj uzmu učešća. 5. Otpor kupaca promenama od realne do virtuelne radnje. Narod još uvek nedovoljno veruje transakcijama bez papira, i onima koje nisu licem u lice. 6. Osećanje da je elektronska trgovina skupa i nesigurna. Stoga mnogi čak ne žele da probaju elektronsku trgovinu. 7. U mnogima aktivnostima elektronske trgovine nedostatak kritične mase (nedovoljan broj) prodavaca i kupaca dovodi do neprofitabilnosti operacija elektronske trgovine. Izvor: Turban, Mclean, Wetherbe 2002. 1.4.Modeli elektronske trgovine Postoje različiti tipovi ili modeli elektronske trgovine, kao što je naznačeno u sledećojlisti. B2B elektronska trgovina zauzima oko 85% od ukupne elektronske trgovine. Ostalitipovi čine preostalih 15%. Biznis prema biznisu (B2B). Ovo su transakcije gde su preduzeća kupci i prodavci. Biznis prema kupcu (B2C). U ovom slučaju prodavci su organizacije, a kupci supojedinci.
 6. 6. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 6 Kupac prema biznisu (C2B). U ovom slučaju kupac označava određenu želju zaproizvodom ili uslugom, a organizacije se bore da to obezbede. Trgovina unutar kompanije. Organizacija koristi elektronsku trgovinu interno da bipoboljšala svoj rad. Specijalan slučaj ovoga je poznat kao B2E (business to its employees) –preduzeće prema zaposlenima. Vlada prema gradjanima (G2C) i drugima. Vlada obezbeđuje usluge svojim građanimapomoću tehnologija elektronske trgovine. Vlade mogu poslovati i sa drugima vladama iorganizacijama. Saradnička trgovina (c-trgovina). U ovom slučaju elektronske trgovine poslovnipartneri elektronski sarađuju. Takva saradnja se često javlja između poslovnih partnera ulancu snabdevanja. Mobilna trgovina (m-trgovina). Kada se elektronska trgovina vodi u bežičnomokruženju, kao što je korišćenje mobilnih telefona za pristup Internetu, to nazivamo m-trgovinom. 1.5.Infrastruktura elektronske trgovine Za aktivnosti predstavljene u različitim modelima e-trgovine kompanije koriste različiteinfrastrukture. Od posebnog interesa su Internet, intranetovi, EDI i ekstranetovi. Nekekompanije koriste samo jedno od pomenutih, dok druge koriste sva pomenuta sredstva. Na slici 1.2. prikazano je kako se to čini u zamišljenoj kompaniji TOYS INC. Ovakompanija ima korporacijski intranet za vođenje svih svojih komunikacija, saradnju,distribuciju informacija i pristup bazama podataka. Korporacijski ekstranet (prikazan na levojstrani slike) koristi da komunicira sa velikim brojem poslovnih partnera (dobavljačima,distributerima, maloprodajnim objektima koji ne pripadaju korporaciji, prodavcima,likvidatorima). Pored toga, TOYS INC. je povezan sa industrijom igračaka putem ekstraneta(gornji desni deo slike), koji uključuje druge proizvođače, profesionalna udruženja i velikedobavljače. Kompanija može takođe biti mrežno vezana za dodatne ekstranetove. Na primer, nekevelike korporacije mogu dozvoliti TOYS INC. da se poveže na njihov intranet putem njihovihekstranetova. TOYS INC. je takođe povezan sa svojim bankama i drugim finansijskiminstitucijama sa kojima komuniciraju preko visoko bezbednog EDI-ja koji radi na VAN-u.Kompanija takođe koristi EDI zasnovan na VAN-u sa nekim od svojih najvećih dobavljača idrugih poslovnih partnera. EDI zasnovan na Internetu se koristi pri saradnji sa manjimposlovnim partnerima koji se ne nalaze na korporacijskom EDI-ju ili ekstranetu. Konačno,kompanija komunicira sa individualnim kupcima, javnim agencijama i drugima putemInterneta. Mnoge kompanije su prešle na sličnu mrežnu konfiguraciju. Danas je gotovo nemogućebaviti se poslom a ne biti povezan putem EDI ekstraneta i Interneta sa poslovnim partnerima.
 7. 7. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 7 Slika 1.2. Infrastruktura EC – korišćenja Interneta, intraneta i ekstraneta Izvor: Turban, Mclean, Wetherbe 2002. Implementacija elektronskog poslovanja 2.1. Plan uvođenja e-poslovanja Plan uvođenja e-poslovanja u kompaniju polazi od: analize resursa, analize okruženja-primenjivosti i analize dobiti. Druga faza obuhvata: izbor rešenja, pripremu kadrova, plantroškova i plan uvođenja. Da bi se napravio dobar plan implemetacije e-poslovanja mora se definisati šta se želipostići sa aspekta kratkorošne i strateške dobiti. Za svaku kompaniju je veoma bitno dapostavi svoje ciljeve, koji moraju biti krajnje realni, kao i da se jasno odrede želje (u smislubolje pozicije na tržištu, bolji plasman proizvoda ili usluga, smanjenje kompanijskih troškovaitd.). Za bilo kakav pomak i unapređenje, neophodno je uraditi dobru analizu situacije.Potrebno je pošeti od same srži unutar kompanije, a prvenstveno od analize resursa, pa tekzatim uraditi i analizu okruženja, dobiti i rizika. U svakoj fazi implementacije neophodno jeda budu uključeni svi učesnici, kako rukovodstvo tako i svi zaposleni. Ovo je važno jer dobitod e-poslovanja zahteva uspešne promene na svim nivoima.
 8. 8. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 8 Tokom raznih analiza mnoge kompanije dolaze u stanje kada uvide da jeimplementiranje e-poslovanja u stvari mogućnost da njihovo poslovanje postane efikasnije ida se u potpunosti iskoriste postojeći i kreiraju novi resursi. Na osnovu kompanijske poslovne prakse pristupa se pronalaženju i odabiruodgovarajućih procesa koji se mogu prevesti u veoma uspešne e-komercijalne aplikacije, apotom preći i na tehnološke komponente. Sledeći korak je postavljanje informacija izpozadinskih poslovnih procesa na raspolaganje korisnicima, snabdevačima i partnerima, kakobi sa svima uspostavili direktniji i efikasniji poslovni odnos. Zadnja faza je integracija iautomatizacija ili obimnijih ili standardizovanih poslovnih aktivnosti. 2.2. Arhitektura e-poslovanja Arhitektura e-poslovanja se najčešće sastoji od sistema za naručivanje, obračunavanje,isporuku i realizaciju, kao i od mreže koja sve to povezuje. Pristup koji će neka kompanijakoristiti u stvaranju svog sistema e-poslovanja zavisi od vrste posla kojim se kompanija bavi iod dela poslovanja koji želi da vodi preko mreže. Dobra polazna tačka su one oblasti u kojimamogu da se smanje troškovi, uz pomoć automatizacije koju donosi e-poslovanje. Sledeći zadatak je procena koji će sistemi biti potrebni ili nužni, te da se ustanovi ko ćebiti glavni dobavljač ovih sistema. Kompanija može da se drži jednog dobavljača, akojednostavno prenosi svoju postojeću aplikaciju na Web ili može da izabere najboljegdobavljača u određenoj oblasti, ako se radi o aplikaciji koja je za kompaniju novost. Najveća prednost web aplikacija u kontekstu e-poslovanja jeste njihova sposobnost dasruše postojeće granice (prostorno i vremenski) i da omoguće svim poslovnim partnerima dau realnom vremenu pristupaju svim informacijama relevantnim za zajedničko poslovanje, bezobzira na hardver i softver kojim učesnici trenutno raspolažu. Mogućnost povezivanja bezikakvih ograničenja dramatično smanjuje troškove komunikacije i koordinacije pri obavljanjuzajedničkih poslovnih transakcija. Sa druge strane se yaobilayi i čitav niz posrednika u poslu,koji su u klasičnom načinu poslovanja vodili računa o tokovima informacija i dobara u lancunabavke ili isporuke. Kompanija treba da integriše sistem za e-poslovanje i sa alatima za automatizacijuposlovanja kao što su planiranje korporacijskih resursa ili sistemi obračuna i fakturisanja.Često integraciju može da obavi treće lice, a ERP doavljač takođe može da ponudi svojeusluge za integrisanje. Svaka kompanija koja se upušta u implementiranje e-poslovanja treba da zna koje jenjeno ciljno tržište, koliki će biti budžet, da li će biti potpuno zasnovan na Webu, veličinu ibroj transakcija koje mora da podrži, kako će se partneri povezvati sa sistemom iodgovarajući nivo bezbednosti. Pošto e-poslovanje osnovne kompanijske resurse stavlja na raspolaganje širemauditorijumu, kompanija mora da unapredi bezbednosne mere u što većoj meri, i da ihprilagodi za elektronsko poslovanje. Kada se jednom osnovna infrastruktura postavi na mesto, ljudi otkrivaju načine kako daje kreativno koriste, što ima dobre efekte na poslovanje. Za naše kompanije velika šansa je dauspostave kolaboraciju (odrade deo procesa u saradnji sa uspešnim preduzećima). Zdrava,prilagodljiva strukturna arhitektura e-komercijale fleksibilno služi osnovnim zahtevimaposlovanja i razvija se kako se te potrebe menjaju.
 9. 9. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 9 2.3. Implementacija, priprema kadrova i strategija Promena je retko jednostavna, pogotovo kada se radi o promenama u okviruorganizacije. Da bi organizaciona promena bila uspešna neophodno je da se ispune četiriključna uslova: Vizija – Ljudima je neophodna jasna predstava šta će se promeniti i kako će se oni kaopojedinci uklopiti u izmenjeni novi sistem. Ciljevi – Ovo mora da da odgovor zašto je opravdana potreba za promenama. Strategija – Kako će se ove promene uspešno sprovesti. Liderstvo - Ljudi koji će izneti i voditi sve promene unutar kompanije. Promene mora da vodi menadžer kompanije. Odgovorni lideri moraju da demonstrirajukako tehničke tako i socijalne sposobnosti. Sa tehničkog aspekta je neophodno da poznajuprocese i efekte promena – nove tehnologije, kao i da unaprede internu i interakciju saokruženjem. U periodu implementacije novih radnih procesa, granice kao i uloge zaposlenih se čestopomeraju i znaju da budu nejasne što dovodi do stresa. Do stresa takođe dolazi kada zaposlenine znaju šta se od njih očekuje ili kada se od njih očekuje da simultano izvrše svoje zadatkena stari i na novi način rada. Od krucijalnog značaja je dobro obučen tim koji će sprovesti implementaciju e-poslovanja kompanije. Sve gore navedeno može se uočiti na sledećoj slici.Slika 2.1. Elementi postavljanja strategijskih ciljeva za e-poslovanjeIzvor: strategija EC.ppt, EUnet College 2005.
 10. 10. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 10 Ekonomija informacionog kapitala Odluka o uvođenju e-poslovanja zasniva se na ostvarenju primarnog cilja svakeorganizacije, a to je zadovoljenje potreba svojih kupaca na bolji i profitabilniji način od svojihkonkurenata. Svi izdaci, pa i izdaci vezani za uvođenje e-poslovanja, mogu da se opravdajusamo postizanjem navedenog cilja. To znači da cost-benefit analiza, kojom treba da seopravda e-poslovanje, mora da pokaže, s jedne strane, da postoje prednosti kako zaorganizaciju (niži troškovi, veća tačnost informacija, manje radne snage itd.), tako, u krajnjojistanci, i za kupca (jeftiniji proizvod, kraće i brže isporuke, bolje postprodajne usluge), kojesu veće od troškova za uvođenje i razvoj e-poslovanja. Pored cost-benefit analize za strateškeodluke, kakva je odluka o uvođenju e-poslovanja, treba obezbediti i brojne dodatneinformacije, koje se grupišu u sledeće kategorije, tzv. 3C informacije (customers, competition,company) : - informacije o konkurentima, - informacije o kupcima, - informacije o samoj kompaniji, - informacije o ekonomskoj situaciji. Slika 3.1 3C informacijeIzvor: Cashmore and Lyall (1991) Business Information, Systems and Strategies, Prentice Hall Na primer, podaci o konkurentima će ukazati na to da li se elektronsko poslovanje uvodiu fazi kada može da donese konkurentsku prednost, ili u fazi kada je to već konkurentskanužnost. Analiza činilaca vezanih za samu kompaniju: pripadnost industrijskoj grani, fazaživotnog ciklusa proizvoda, veličina kompanije, trenutno stanje tehnologije, stilmenadžmenta, geografska rasprostranjenost organizacije i sl., značajan su podatak prilikomuvođenja e-poslovne tehnologije. Dakle, cost-benefit analiza i 3C informacije samo su prvi segment u donošenju odluke ouvođenju e-poslovanja. Drugi segment čini spremnost preduzeća da prihvati i sprovede i sveekonomske implikacije na poslovanje vezane za uvođenje e-poslovanja (organizacijaposlovanja, kadrovska struktura, marketing i dr.). Kada se sve to ostvari nastaju uslovi za primenu e-poslovanja na pravi način, tj. daelektronsko poslovanje ne znači samo „brže“ poslovanje na stari način, već da značikompletno novu filozofiju rada i poslovanja, novu poslovnu strategiju. Odluka da preduzeće pređe na e-poslovanje velika je i odgovorna, kao što je veliki,odgovoran i težak posao koji nakon te odluke sledi. Zato ta odluka ima i strateški karakter,budući da promena koja se uvodi u rad kompanije bitno opredeljuje ukupnu efikasnost iuspešnost poslovanja. Kada u svom EANCOM seminaru elaborira pristup uvođenju e-poslovanja, EANInternational na samom početku izdvaja tri ključna koraka. Prvi je postavka strateškog planaprimene nove poslovne tehnologije koji obuhvata plan rasta prihoda, smanjenje zaliha,
 11. 11. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 11prezaposlenja kadra, tajming i obuhvat projekta i sl. Na drugom mestu je izrada cost-benefitanalize, kojom treba što preciznije i jasnije da se utvrde troškovi i koristi od celog poduhvata.Na trećem mestu je podrška rukovodećeg kadra, bez koje se poduhvat sigurno ne bi mogaodovesti do kraja. Nakon tih prvih koraka slede i ostali, od odabira e-poslovnih poruka koje ćese pre razmenjivati i standarda na kojem će biti zasnovane, preko definisanja zahteva uhardverskom, softverskom i kadrovskom potencijalu koje ta promena zahteva, sve do pilotprojekta, čije uspešno sprovođenje znači put u potpunu primenu e-poslovanja. U vezi s tim,predlažu se sledeći koraci na putu uvođenja tehnologije e-poslovanja u preduzeće: - formiranje projektnog tima, - identifikovanje potrebe za e-poslovanjem, - cost-benefit analiza, - identifikovanje poslovnih partnera, - izbor standarda, - izbor poslovne dokumentacije, - postizanje saglasnosti na nivou poslovnog rukovodstva, - edukacija i obuka, - odluka o korišćenju telekomunikacionih veza, - izrada pilot – projekta. Cost-benefit analiza uvođenja e-poslovne tehnologije postaje i jedan od najvažnijihsegmenata, koji treba da dokaže opravdanost odluke na svim nivoima. Opšte je stanovište dasu i troškovi i prednosti prihvatanja e-poslovanja potencijalno veliki upravo zbog činjenice daje za aplikaciju e-poslovanja potreban reinženjering poslovnog procesa u okviru kompanije(interni aspekt), kao i racionalizacija veza i odnosa između kompanija i njihovihinformacionih sistema (eksterni aspekt). Ishod bilansiranja se razlikuje od kompanije dokompanije. Međutim, procena troškova i prednosti nije laka. Veoma je teško odgovoritispecifičnom sumom na pitanje koliko treba uložiti u e-poslovanje, jer to zavisi od brojnihčinilaca, kao što su industrijska grana kojoj kompanija pripada, njena veličina, faza životnogciklusa proizvoda/usluge koja je u okviru delatnosti kompanije, stil menadžmenta, specifičniuslovi organizacije, odnosno, njena softverska i hardverska opremljenost i sl. Isto tako,procenu treba postaviti široko, izvan očiglednih i neposrednih prednosti i uključiti i one kojese teško mogu izraziti u brojkama i kvantifikovati (npr. nije se ispalo iz posla zbog primene e-poslovanja). Iako problem mernih tehnika, uporedivosti kriterijuma procene i, uopšte, prepoznavanjapostojanja troškova ili koristi, taj poduhvat znatno otežava, nalaz o utvrđenim troškovima iprednostima neophodan je deo odluke rukovodstva kompanije da krene u uvođenje e-poslovanja. Situacija će bitno zavisiti od nivoa uređenosti socio-ekonomskog okruženja ukojem kompanija posluje i iz kojeg polazi u e-poslovanje, ali i od činjenice da li je lider u e-poslovanju ili sistem uvodi reaktivno, radi opstanka na tržištu i zadržavanja poslovnih veza(3C informacije). Primer mogućeg pristupa izradi cost-benefit analize na nivou firme prikazanje na slučaju kompanije „World of Widgets“.
 12. 12. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 12 3.1. Cost-benefit analiza na primeru kompanije „World of Widgets“ Na mikronivou, nivou kompanije, osnovni deo posla oko izrade cost-benefit analizeuvođenja e-poslovne tehnologije čine postavka, merenje i poređenje dve grupe kriterijuma: - prvu grupu predstavlja bilansiranje troškova hardvera, softvera i sistema menadžmenta prema prednostima koje se ostvaruju u domenu veće efikasnosti i konkurentnosti poslovanja; - u drugu grupu spadaju troškovi i prednosti reorganizacije, budući da još uvek ne postoje konkretni merni instrumenti za utvrđivanje pozitivnih ili negativnih efekata promene u organizacionoj strukturi kompanije (OECD, 1996). Koliko je zadatak složen i koliko analiza mora da bude široko postavljena, tako daobuhvati i dilemu vezanu za ekonomiju obima i obuhvata, pokazano je na primerupojedinačne aktivnosti u okviru organizacionog sistema kompanije. Na primer, aktivnostotpremanja pošte postaje znatno efikasnija ukoliko se primeni elektronsko poslovanje.Međutim, obim potrebnih investicija može da bude preveliki da bi se opravdala samo „većalokalna efikasnost“ ako se, istovremeno, ne doprinosi i većoj „ukupnoj efikasnosti“kompanije, odnosno ako se ne doprinosi uštedi resursa u celom poslovnom sistemu i ako neznači pomak na lestvici komparativnih prednosti kompanije. Za prikaz moguće postavke cost-benefit analize dat je primer koji je autor RichardHornback, menadžer kompanije Ernest & Young, uradio za fiktivnu kompaniju „World ofWidgets“ (Hornback, 1995). Kako sam autor kaže, reč je o izmišljenoj kompaniji baš zbogprimarnog cilja analize da se postavi generalni okvir moguće procene troškova i prednosti, uzostavljanje dovoljnog prostora za nadogradnju sprecifičnih stavki svake pojedinačneorganizacije. U situaciji kada se povećava nivo znanja i stručnosti koji je potreban da bi seprimenilo e-poslovanje, dok nivo troškova opada, svaka pojedinačna kompanija može da pođeod tog generalnog okvira dodajući svoje specifične troškove ili prednosti koje joj donosiprimena elektronske razmene podataka. Prema Hornbacku, zbog sve većeg broja e-poslovnih transakcija i njihovekompleksnosti potrebni su i viši nivoi znanja i sposobnosti za primenu elektronskogposlovanja. S druge strane, smanjenju troškova ulaska u e-poslovanje doprinose tri segmenta.Prvi segment je vezan za telekomunikacionu industriju, gde demonolizacijetelekomunikacionih tržišta i jeftiniji Internet pristup pojednostavljuju i pojeftinjuju ovukariku. Drugi segment snižavanju troškova čine proizvođači softvera, koji nude razumljive iza primenu jednostavne softverske alate. Treći segment su konsultantske firme, koje nudeuslugu razvoja elektronskog poslovanja, održavanja i obuke (Hornback, 1995). Karakteristike hipotetičke kompanije „World of Widgets“ (WOW) jesu: - aktiva kompanije vredna 25 miliona dolara, - godišnje prodaje dostižu 100 miliona dolara, - kompanija proizvodi sitne kućne aparate i poseduje sopstvene magacine, - roba se isporučuje trgovcima ma malo i veliko. Odluka kompanije da pređe na e-poslovanje zasnovana je na želji za povećanjemproduktivnosti poslovanja i redovnosti isporuke kupcima. Odluka je bila moguća i zbogčinjenice da 10 velikih kupaca kompanije WOW, sa kojima ostvaruje 75% ukupne godišnjeprodaje, kao i tri najveća snabdevača, prihvataju e-poslovne transakcije. Za kompaniju tih karakteristika moguće je dati grubi proračun sledećih prednosti itroškova e-poslovanja.
 13. 13. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 13 Tabela 3.1 Troškovi i prednosti e-poslovne tehnologije Izvor: Hornback, 1995. 3.2. Prednosti uvođenja tehnologije e-poslovanja Prednosti primene e-poslovanja mogu da se podele na tri kategorije: (1) unapređenjeusluge kupcima, (2) sniženje troškova zaliha, i (3)sniženje troškova nabavke. Te tri kategorijeprednosti dalje se razlažu na više komponenata: - Unapređenje usluge kupcima. Uslužiti dobro kupca znači isporučiti robu na vreme, na mesto koje kupcu odgovara i tako ostvariti korisnost koja zadovoljava njegovu potrebu. Te komponente usluge kupcima tehnologijom e-poslovanja unapređuju se tako što se obezbeđuju sve pretprodajne informacije. Time se povećava pravovremena raspoloživost robe za isporuku i, uz sve to, smanjuje broj podataka koje treba uneti u toj fazi transakcionog lanca, uz veću brzinu i tačnost unošenja. Jednostavnije i jasnije rečeno, e-poslovanje znači bliže povezivanje dve kompanijekoje su na samom početku dogovorile proizvodne specifikacije, cenovne liste i okvirni obim idinamiku isporuka, a to su upravo pretprodajne informacije koje su neophodne proizvođaču.Time što poseduje te informacije proizvođač može da skrati vreme za preciziranje porudžbinei tako produži vreme za proces proizvodnje. Proizvođač je sada u mogućnosti da raspolažegotovim proizvodom kad god je on potreban kupcu, čime se izbegavaju delimične isporuke,prekovremeni rad zbog hitnih ili neplaniranih porudžbina, vraćene pošiljke ili tzv. izgubljeneporudžbine, tj. porudžbine na koje proizvođač nije mogao da odgovori. U slučaju WOW-a, navedene komponente se kvantifikuju tako što se pre upotrebetehnologije e-poslovanja, zbog većih isporuka krajem meseca, WOW suočava sa potrebomekspresnih isporuka, prekovremenog rada, delimičnih isporuka i, čak, otkazivanja isporukazbog nemogućnosti da se odgovori na zahteve kupaca. Izgubljene isporuke se procenjuju na2,5% ukupnih isporuka, što godišnje iznoi 2,5 miliona dolara. Uvođenjem tehnologije e-poslovanja, broj izgubljenih isporuka treba da se smanji za 10%, što iznosi 250.000 dolara.Kompanija WOW ostvaruje profitnu stopu od 40%, tako da korist od smanjenja izgubljenihisporuka iznosi 100.000 dolara. Elektronsko poslovanje će značiti i smanjenje za 10%potrebnog prekovremenog rada za isporuku robe, čiji se godišnji troškovi procenjuju na350.000 dolara, što je ušteda od 35.000 dolara.
 14. 14. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 14 Prelaskom na e-poslovanje smanjuje se rad na unosu podataka u fakture, cenovne listei ostalu dokumentaciju vezanu za tu kariku transakcije za 50%. Ako su troškovi punog radnogvremena osobe koja je radila na tim poslovima 30.000 dolara godišnje, ušteda koja seobezbeđuje uvođenjem e-poslovanja iznosi 15.000 dolara. Navedeno pokazuje da samo uprvom segmentu, koji se vezuje za usluge kupcima, bolja i ažurnija informaciona osnova kojase obezbeđuje elektronskim poslovanjem, omogućava ukupnu uštedu od 150.000 dolaragodišnje. Tabela 3.2 Uštede vezane za unapređenje usluge (u dolarima) 1. Izgubljene isporuke 2,5 mil. - 10% = 250.000 profit 40% 100.000 2. Prekovremeni rad 10% od 350.000 = 35.000 3. Manji rad na unosu podataka 50% od 30.000 = 15.000 Ukupno 150.000 Izvor: Hornback, 1995. - Sniženje troškova nabavke. Time što se uvode automatizovane metode standardizovane nabavke sirovina i repromaterijala, elektronskim poslovanjem se unapređuju svi koraci procesa nabavke: od pronalaska snabdevača, preko pripreme i slanja porudžbina, do prijema isporučene robe. U mnogim organizacijama koje uđu u e-poslovanje 75% ukupnih nabavki čini nabavka standardnih sirovina i repromaterijala. Budući da troši manje vremena na formiranje porudžbina i administriranje, personalnabavnog odeljenja je u mogućnosti da više vremena posveti istraživanju tržišta, tj.pronalasku boljih i jeftinijih snabdevača. Angažman tih radnika u kompaniji žWOW nadrugim zadacima donosi uštede ranga 20.000 dolara. U procesu nabavke putem e-poslovanja kod poručioca pre robe stižu sledeće važneinformacije o: vrsti i količini robbe, nazivu isporučioca i očekivanom vremenu isporuke. Naosnovu tih informacija kupac može bolje da planira ljude i opremu potrebne za prijempošiljki, bez nepotrebnog praznog hoda ili angažovanja dodatnih ljudi i opreme uslediznenadnog prispeća robe. Time što 50% manje ljudi radi na prijemu sirovina i repromaterijala, kompanija WOWgodišnje štedi 15.000 dolara. Tako, ukupno sniženje troškova nabavke iznosi 35.000 dolara. Tabela 3.3 Sniženje troškova nabavke (u dolarima) 1. Ušteda u radnom vremenu personala 20.000 2. Skraćeno vreme prijema isporučene robe 15.000 UKUPNO 35.000 Izvor: Hornback, 1995. - Sniženje troškova zaliha. Obim zaliha gotovih proizvoda koje preduzeće drži uslovljen je visinom i varijabilitetom tražnje u toku ciklusa porudžvine. Kako e-poslovanje skraćuje ciklus porudžbina, smanjuje potreban nivo zaliha, a time i njihove troškove. S druge strane, obim zaliha materijala i sirovina potrebnih za proizvodnju uslovljen je vremenom potrebnim snabdevaču da ih proizvede, kao i načinom i brzinom odvijanja faze nabavke. Kako elektronsko poslovanje nabavku čini brzom i skraćuje
 15. 15. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 15 postupak snabdevanja sirovinama, to se smanjuju i obim i troškovi zaliha sirovina i repromaterijala. Troškove zaliha čine: troškovi kapitala koji je vezan u zalihe, a mogao bi da seiskoristi na drugom mestu; troškovi magacinskog prostora i personala koji radi sa zalihama;troškovi osiguranja zaliha; porezi na zalihe i troškovi rizika od oštećenja ili propadanja robekoja čini zalihe. Da bi odgovorio povećanoj tražnji krajem meseca WOW je držao dvomesečne zalihegotove robe, vredne 10 miliona dolara, i dvomesečne zalihe sirovina i repromaterijala, vrednetri miliona dolara. Upotrebom elektronskog poslovanja smanjeno je vreme porudžbine kupaca kompanijeWOW, ali je skraćeno i vreme za porudžbine kompanije WOW od njenih snabdevača. Naosnovu toga, zalihe gotove robe mogle su da se smanje za 800.000 dolara, a zalihe sirovina irepromaterijala za 475.000 dolara, što daje ukupnu uštedu od 1.275.000 dolara. Ako bi se tajkapital iskoristio za drugu namenu, doneo bi svake godine dodatni profit od 10%, ili 127.500dolara. Oslobođeni magacinski prostor, iskorićen za druge svrhe, prema procenama, doneo biprofit od 10.000 dolara, tako da ukupne prednosti racionalnijeg poslovanja sa zalihamaiznose 137.000 dolara. Tabela 3.4 Troškovi zaliha padaju (u dolarima) 1. Dvomesečne zalihe gotove robe 10 mil. - 800.000 + zalihe sirovina 3 mil - 475.000 ukupno 1.275.000 - 10% 127.500 2. Oslobođen magacinski prostor 10.000 UKUPNO 137.500 Izvor: Hornback, 1995. Iz napred navedenog sledi da ukupne uštede kompanije WOW u tri analiziranasegmenta – usluge kupcima, sniženje troškova zaliha i sniženje troškova nabavki, iznosegodišnje 322.500 dolara. 3.3. Troškovi uvođenja tehnologije elektronskog poslovanja U troškovima vezanim za uvođenje e-poslovanja ključne stavke su: a) trošakangažovanja posebnog stručnog kadra za uvođenje elektronskog poslovanja, b) obukapostojeće radne snage za rad novom tehnologijom, c) troškovi softvera, i d) troškovitelekomunikacija. Troškovi hardvera se u slučaju kompanije WOW ne pominju zbog osnovnepretpostavke da u elektronsko poslovanje, kao u višu fazu, kompanija ulazi sa razvijeniminformacionim sistemom, što znači sa kompletnom hardverskom osnovom. Dodatnoi trošakmože da čini određeno inoviranje hardverskih potencijala, što u toj kompaniji nije slučaj. Kompanija WOW polazi od stava da su ljudi ključ funkcionisanja svakog sistema, i daje njihova pravovremena obuka glavni uslov efikasnog funkcionisanja i upotrebe sistema.Zato WOW planira angažman jednog koordinatora za e-poslovanje s punim radnimvremenom, sa zadatkom da odgovara na sva pitanja korisnika elektronskog poslovanja i daobezbeđuje funkcionisanje sistema e-poslovanja, a njegovi troškovi iznose 55.000 dolara.Takođe, trener – konsultant u vezi sa e-poslovanjem, sprovodiće obuku na svim nivoimaorganizacionih struktura (izvršni menadžeri, srednji menadžment, služba za opsluživanje
 16. 16. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 16kupaca i sl.), a godišnji troškovi tog rada iznose 3.400 dolara. Ukupni troškovi angažovanjakoordinatora i trenera za e-poslovanje tako iznose 58.400 dolara godišnje. Troškovi obuke radnika koji treba da prihvate sistem e-poslovanja i u njemu efikasnijeposluju, kao i troškovi njihovog odsustvovanja sa redovnih dužnosti dok se obučavaju, uWOW-u su procenjeni na 15.000 dolara. Pri tome, uračunati su samo izgubljeni radni satiradnika iz nabavne i otpremne službe. Obuka menadžerskih struktura smatra se sastavnimdelom njihovog standardnog pristupa poslu, što podrazumeva stalno učenje i usavršavanje. Ulazak u e-poslovanje znači kupovinu ili razvoj novog softvera i promenu postojećegaplikativnog softvera. U slučaju WOW-a troškovi softvera obuhvataju godišnje troškovesoftverskih paketa od 7.900 dolara i troškove kreiranja novog aplikativnog interfejs sistemana godišnjem nivou od 50.000 dolara, što ukupno iznosi 57.900 dolara. Poslednji segment procenjenih troškova ulaska u e-poslovanje kompanije WOW činekomunikacioni troškovi. To su troškovi instalacije i održavanja veze organizacije sa svojimpartnerima (obuhvataju troškove instalacije, mesečnih komunikacionih usluga ikomunikacione opreme). Kompanija WOW ima ukupne komunikacione troškove nagodišnjem nivou od oko 12.300 dolara. Na taj način, ukupni troškovi ulaska u e-poslovanje u slučaju kompanije WOWdostižu sumu od 143.600 dolara, što poređenjem sa prednostima i uštedama od 322.500dolara, daje pozitivnu razliku i opravdava odluku kompanije da krene u uvođenje e-poslovanja. Navedene procene samo su okvirni predlozi na osnovu kojih svaka organizacija,prema sopstvenim uslovima, mora da kreira i procenjuje pojedinačne stavke troškova iprednosti, a saldo ne mora uvek da bude pozitivan. Prilikom procene opravdanosti ulaska u elektronsko poslovanje važno je daorganizacija uzme u obzir tri sledeće važne činjenice: 1) Očekuje se da će broj korisnika e-poslovanja u svetu naglo da se povećava. Prema nekim procenama, posle 2000-e godine, 95% svih transakcija – od pregovora do plaćanja – obavljaće se preko računara (Hornback, 1995). Svaka kompanija koja ima ambiciju da zadrži ili, eventualno, proširi svoju tržišnu poziciju mora to da uzme u obzir. To se podjednako odnosi i na mala i srednja preduža, od kojih njihovi veliki partneri očekuju ulazak u e- poslovanje, posebno s obzirom na činjenicu da su sve niži troškovi softvera i komunikacija vezanih za uvođenje e-poslovne tehnologije. 2) Procenjeni troškovi sigurno nisu konačni. Softverski sistem mora periodično da se održava, na godinu-dve, s obzirom na stalni napredak i usavršavanje softvera. 3) Nikako se ne smeju zaboraviti tzv. nemerljive prednosti i troškovi uvođenja e-poslovanja koji postaju naročito važni kada se dođe do pozitivnog ili negativnog salda cost-benefit analize, na osnovu kojeg mora da se donese i ispravna odluka o ulasku, ili ne ulasku u e-poslovanje. Na strani nemerljivih prednosti e-poslovanja nalaze se: brža reakcija na zahteve tržišta, brže opsluživanje kupaca, unapređivanje trgovinskih odnosa sa partnerima, poboljšanje ili održanje konkurentske pozicije, podrška sistemu JIT (just in time – upravo na vreme) proizvodnje, efikasniji i brži protok novca i sl. Pored «nemerljivih» prednosti, e- poslovanje nosi i «nemerljive troškove», koji su ulavnom vezani za troškove neophodne organizacione transformacije da bi e-poslovna tehnologija dala prave i očekivane efekte. Tipičan je, umesto rasta, pad produktivnosti poslovanja organizacije u inicijalnoj fazi uvođenja e- poslovanja, što traje do trenutka kada nova organizaciona struktura počne
 17. 17. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 17 da funkcioniše, a radna snaga prihvati i počne da koristi novi sistem poslovanja. Prema tome, bez obzira na to da li je pozitivan ili negativan, saldo uvek mora da sekoriguje za procene nemerljivih koristi, odnosno troškova, da bi odluka o prelasku ili neprelasku na e-poslovanje bila potpuno ispravna i opravdana. Odnosno, menadžeri kompanijauvek uzimaju u obzir činjenicu, da do primene nove savremene poslovne tehnike neće doćisamo zato što je to intelektualno stimulativno, ili zato što je tehnički izvodljivo. Kompanija ćeodluku o primeni e-poslovanja doneti zato što se ona uklapa u njene poslovne ciljeve i zatošto joj omogućava da postane konkurentnija i poslovno efikasnija (Crewe, 1994, str.16). ZAKLJUČAK Primena informacionih tehnologija znatno pospešuje procese u poslovanju, no ona nijesvemoguća i mora biti u tesnoj vezi sa baznim konceptom poslovanja. Njihova sve širaprimena dovodi do promena u globalnoj ekonomiji. Poslovanje u takvim uslovima zahtevastalno učenje i unapređenje poslovanja, brzo prilagođavanje promenama, planski i kontrolisanrad, sistematsko rešavanje problema . Bilansiranje troškova i koristi od e-poslovanja, osim na nivou kompanije, korisno je ineophodno uraditi i na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Procena značajai troškova primene e-poslovanja na nacionalnom nivou vezana je za ključnu ulogu države utom poduhvatu. Naime, država mora da procenjuje prednosti i troškove upotrebe e-poslovnetehnologije u funkciji održanja konkurentnosti nacionalne privrede na svetskom globalnomtržištu. U vezi s tim, uloga koordinatora, uz finansijsku podršku svakako je ono što ćepreduzeća očekivati od države klada je reč o uvođenju e-poslovne tehnologije. Takođe, državaje i veliki potencijalni korisnik e-poslovanja, a rezultat njegove primene mogu da buduznačajne administrativne uštede i brži, efikasniji i tačniji rad službi javnog sektora (OECD,1996). Na međunarodnom nivou najapstraktnije je određivanje troškova i koristi od e-poslovanja, ali oni evidentno postoje, s obzirom na efekte utvrđene na mikro nivou i nanacionalnom nivou. Sa izvesnošću se tvrdi da efekti elektronskog poslovanja umeđunarodnom kontekstu sigurno utiču na ekonomske i socijalne relacije, kao što jeravnoteža ili neravnoteža između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.
 18. 18. Značaj cost-benefit analize za proces implementacije e-poslovanja 18 LITERATURA 1. Vidas Bubanja, M. (2007) E-poslovanje: Menadžment, tehnologije, aplikacije, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija, Beograd 2. Turban, E., Mclean, E., Wetherbe, J. (2003) Informaciona tehnnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 3. Milosavljević Zoran (2004) Implementacija e-poslovanja – razvoj web sajta i intraneta u kompaniji Partner inženjering (www.symorg2008.fon.bg.ac.yu/ radovi/radovi/Zoran.Milosavljevic%20TEHNICKI.pdf) 4. EUnet College (2005), Plan uvođenja e-poslovanja (www.eunetcollege.com/ documents/plan_uvodjenja_e-poslovanja.pdf)

×