Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teach meet 2011 bildspel

790 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teach meet 2011 bildspel

  1. 1. marielinder.se @kringlan
  2. 2. “Den under lång tid förhatliga‘katederundervisningen’måste återigen bli vanligare isvenska klassrum.” Jan Björklund, DN, 13 mars 2011
  3. 3. “Lärarens viktigaste verktyg äratt varje lektion undervisa ochleda klassen. Därför måsteläraren åter ta plats iklassrummet.” Jan Björklund, DN, 13 mars 2011
  4. 4. “Det mest avgörande iskolan är mötet iklassrummet mellan lärareoch elever.“ Jan Björklund, DN, 13 mars 2011
  5. 5. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,nyfikenhet och självförtroende samt vilja till attpröva egna idéer och lösa problem. Elevernaska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samtutveckla sin förmåga att arbeta såvälsjälvständigt som tillsammans med andra.Skolan ska därigenom bidra till att elevernautvecklar ett förhållningssätt som främjarentreprenörskap.
  6. 6. "katederundervisningen måsteåterigen bli vanligare i svenskaklassrum""läraren måste åter ta plats iklassrummet"
  7. 7. ”If we teach today astaught yesterday, we robour children of tomorrow”. John Dewey
  8. 8. “Barn och ungdomar ärmer nyfikna på attlära än någonsin.”Stephen Heppell Stephen Heppel

×