Advertisement

река места

maribob
Jun. 25, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

река места

 1. Река Места
 2. Увод .Извори .Хидрология .Качество на водите .Използване на водите .Замърсяване на водите .Опазване на okолната среда
 3. Извори Река Места е река,която протича през югозападна България и през територията на Гърция. Образува се от сливането на реките Бяла Места и Черна Места,които извират от Рила. Река Места, под името Нестос, се влива чрез делта в Егейско море. Притоците на реката водят началото си от най-високите български планини Рила, Пирин и Западните Родопи.Тя има около 30 притока най-големият от които е р. Доспатска, която се влива в Места на гръцка територия.
 4. Хидрология По химичен състав и физични свойства подземните води в района са пресни, по-меки с минерализация под 0,2g/l. Речният отток се формира от дъждовните, снежните и подземните води. (30%дъждовни 30%снежни 40%подземни).
 5. Качество на водите По цялото течение на река Места водата е с добри условия за напояване,а в някои части за развъждане на риба.Горното течение на реката,на територията на България се обитава от маришка мряна, черна мряна,костур,клен и др.
 6. В разнообразни части по поречието на р.Места, по пукнатини и карстови райони, се формират и текат пресни води, а в зоните в дълбочина -минерални води с различна температура. Големи карстови извори се намират в Разложката долина.
 7. Използване на водите Голяма част от водите на реката се използват за напояване и посяване на земеделски култури.Това е основният поминък на хората, живеещи покрай течението на реката. Речната вода улеснява земеделската работа, защото е по-достъпна.
 8. Река Места осигурява почти 90%от водата, която се използва за напояване и посев. Отделно край коритото на реката са пробити сонди, също за земеделска цел. Района е известен със своите вкусни зеленчуци и висококачествен тютюн, а това се постига именно благодарение на постоянното напояване.
 9. Замърсяване на водите Повечето от хора се занимават с риболов като хоби или средство за поминък, но замърсяването на реката може да доведе до смъртта на много риби, които обитават реката, а също да повреди културите.
 10. Реката се замърсява от изпускането на отпадъчните канализационни води на някои населени места и заводи, а понякога и от изхвърлянето на битови и химични отпадъци.
 11. В днешния 21век хората стават все по несъобразителни към майката природа и не ценят нейните дарове. Изхвърлят безразборно отпадъци, секат дърва и не полагат никакви усилия за опазването на околната среда. Всяка тяхна несъобразителност ни се връща отрицателно в двойни количества. Водата е най-ценнoто на нашата планета, а никой не обръща внимание на неината чистота и не цени неиното количество, защото за сега разполага с нея.
 12. Майката природа ни отмъщава
 13. Опазване на okолната среда По-голяма част от замърсяването на реките се осъществява от човешката дейност.Човешката несъобразителност може да доведе до непредотвратими последици. Водата е извор на живот, а нейното опазване може да се осъществи само с нашата подкрепа.
 14. Всеки от нас е бил малък и е изпитвал огромното удоволствие да се къпе в студените и бистри води на реката. Днес и ние можем да имаме тази възможност, но никой не гарантира, че нашите деца ще могат да изпитат това чувство.
 15. Опазването на околната среда не означава само да действаме когато околните ни наблюдават или насила да вършим дейности, които са ни предписани от другите. Когато човек сам иска да направи нещо за себе си той го прави и без чужда помощ, но когато става дума за работа, свързана с почистването на околността всички се отказват. Земята е нашият дом,ние сме сегашното поколение, нашите деца ще бъдат бъдещото, а защо ли да не им осигурим по-чисто бъдеще?
 16. Времето отброява всяка секунда от живота на земята. Количеството вода намалява поради мръсотията, топене на ледовете и много други климатични фактори. Човечеството спи и се заблуждава от гледката, че земята е богата на водни ресурси, но не забелязва промяната. Нека всеки един от нас подаде ръка и помогнем на водата да запази своя живот и да ни дари още дълго време с щастието да я имаме.
 17. Изготвила Сибел Ибраимова, ученичка от 10 клас на СОУ “Никола Вапцаров, гр. Хаджидимово, България
Advertisement