Tα τείχη

1,489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,106
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tα τείχη

 1. 1. 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ Γ121 - 244 ΣΔΙΧΗ
 2. 2. ΢ηνλ θόζκν ππάξρνπλ πνιιά ηείρε όπσο: • Σείρε ηεο Σξνίαο • Μαθξά Σείρε • Θενδνζηαλά • Σείρε Γξάκαο • ΢ηληθό Σείρνο Απηά είλαη ηα ηείρε ηα νπνία ζα ζαο παξνπζηάζνπκε παξαθάησ
 3. 3. Σείρε ηεο ΣξνίαοΟ Πνζεηδώλ θαη ν Απόιισλ έθηηζαλ ηα ηείρε θαη ηηονρπξώζεηο γύξσ από ηελ Σξνία γηα ην Λανκέδνληα, γην ηνπ Ίινπ ηνπ λεώηεξνπ. Ο ζεόο Απόιισλ κε ηεδύλακε ησλ κεισδηώλ ηεο ιύξαο ηνπ έρηηζε ηα ηείρε ηεο Σξνίαο. ΢ην άθνπζκα ηεο ιύξαο θαη ηνπ ηξαγνπδηνύ ηνπ νη πέηξεο θηλνύληαλ θαη ηα δέληξα άθελαλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην ρώκα θαη παξαδίλνληαλζηνπο μπινπξγνύο. Οη θηλνύκελεο πέηξεο έκπαηλαλ ζε ηάμε κε ηνλ ήρν ηεο ιύξαο θαη έηζη πςώζεθε ην ηείρνο .Μεηά από αλαζθαθέο νη αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ όηη ηα ηείρε ηεο Σξνίαο έρνπλ 9 δηαθνξεηηθά επίπεδα, δειαδή ππάξρνπλ 9 δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγηθά πόιεηο.
 4. 4. Οη 9 δηαθνξεηηθέο Σξνίεο
 5. 5. ΢πληεηαγκέλεο γηα ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία1.Σξνία I – Σξνία IV: πξώηκε Δπνρή Χαιθνύ (3ε ρηιηεηία π.Χ.)2.Σξνία V: 20όο αηώλαο π.Χ. – 18νο αηώλαο π.Χ.3.Σξνία VI: 17νο αηώλαο π.Χ. – 15νο αηώλαο π.Χ.4.Σξνία VIh: ύζηεξε Δπνρή Χαιθνύ, 14νο αηώλαο π.Χ.5.Σξνία VIIa: πεξ.1300 π.Χ. – 1190 π.Χ. ,πην πηζαλή ππνςήθηα γηα ηελ Οκεξηθή Σξνία.6.Σξνία VIIb1: 12νο αηώλαο π.Χ.7.Σξνία VIIb2: 11νο αηώλαο π.Χ.8.Σξνία VIIb3: κέρξη πεξ. 950 π.Χ.9.Σξνία VIII: πεξίπνπ 700 π.ρ.10.Σξνία IX: Ρσκατθό Ίιηνλ, 1νο αηώλαο π.Χ. Κάζε ρξώκα δείρλεη θαη κία δηαθνξεηηθή επνρή κε δηαθνξεηηθά ηείρε θαη δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό.
 6. 6. Μαθξά Σείρε ζηελ θιαζηθή Αζήλα
 7. 7. Σα Μακρά Τείχη ήηαλ ακπληηθά ηείρε ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, πνπ ρηίζηεθαλ κεηαμύ 461- 455π.Χ., ηα νπνία έλσλαλ ηελ αξραία Αζήλα κε ηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά .Απνηεινύληαλ από δύν ηείρε, ην «Βόξεην», (ή «Έμσζελ») θαη ην «Μέζνλ» Σείρνο (ή «Φαιεξηθό») ζε παξάιιειεδηάηαμε, πνπ όκσο θζάλνληαο ζηνλ Πεηξαηά πεξηέθιεηαλ όιε ηελ πόιε, ην ιηκάλη θαη ηελ Πεηξατθή ρεξζόλεζν, κεθύξην αθξηβώο ζηόρν λα πξνζηαηεπζεί ε επηθνηλσλία ηεο Αζήλαο κε ην ιηκάλη ηεο. Δθηόο όκσο ησλ δύνπαξάιιεισλ απηώλ ηεηρώλ ππήξρε θαη ηξίην, ην «Νόηην» πνπ από ηελ Αζήλα θαηέιεγε ζην ζεκεξηλό Παιαηό Φάιεξν. Καη απηό ην ηξίην ηείρνο ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηα Μαθξά Σείρε.
 8. 8. Θενδνζηαλά Σείρε
 9. 9. Ωο Θεοδοζιανά ηείχη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο είλαη γλσζηά ηα ρεξζαία ηείρε, κε ηα νπνία ν Θενδόζηνο νΒ΄ ηείρηζε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Η θαηαζθεπή ηνπο μεθίλεζε ην 408 κ.Χ. ππό ηελ επίβιεςε ηνπ έπαξρνπ ησλ πξαηηνξίσλ ηεο Αλαηνιήο Αλζέκηνπ, ελώ κεηά από έλα ζεηζκό επηζθεπάζηεθαλ θαη απέθηεζαλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ην 447κ.Χ. Η ηζρπξή δηπιή ζεηξά ηεηρώλ πξνζηάηεπζε ηελ πόιε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ Απηνθξαηνξία ζε πνιιέο πνιηνξθίεο δηακέζνπ ησλ αηώλσλ, νδεγώληαο ζηελ νλνκαζία ηνπο σο «θεοθύλακηα». Η κόλε θνξά πνπ παξαβηάζηεθαλ από ερζξό ήηαλ ην 1453, όηαλ νη Οζσκαλνί, κε ηε ρξήζε ηζρπξνύ ππξνβνιηθνύ, ηα δηέζπαζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ πόιε, θαηαιύνληαο έηζη θαη ηε
 10. 10. Σείρε Γξάκαο
 11. 11. Σα όξηα ηεο Γξάκαο, ζηε Βπδαληηλή επνρή, θαίλεηαηπσο δελ μεπεξλνύζαλ εθείλα ηεο θπζηθήο νρύξσζεο ηεο Βπδαληηλήο πόιεο .Σα θπζηθά απηά εκπόδηα, ππήξμαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Βπδαληηλνύ πεξηβόινπ θαη ηελ έθηαζε ηεο πόιεο, κε απνηέιεζκα ν νηθηζκόο λα βξίζθεηαη ζπκππθλσκέλνο κέζα ζε 60 πεξίπνπ ζηξέκκαηα, έθηαζε πνπ δελ ρσξνύζε πάλσ από 200 έσο 250 θαηνηθίεο, αξηζκόο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 1500 θαηνίθνπο. Ο Σνύξθνο πεξηεγεηήο ηνπ 7νπ αηώλα, ν Δβιηγία Σζειεκπή, καο πιεξνθνξεί πσο ν νρπξσκαηηθόο πεξίβνινο ηεο Γξάκαο έθεξε δύν πύιεο. Μηα ζηελ αλαηνιηθή θαη άιιε κηα ζηε δπηηθή πιεπξά ησλ ηεηρώλ.
 12. 12. ΢ηληθό Σείρνο
 13. 13. Σν Σινικό ηείχος, είλαη κηα θηλεδηθή νρύξσζε πνπ ρηίζηεθε από ην ηέινο ηνπ 14νπ αηώλα κέρξη ηελ αξρή ηνπ 17νπ αηώλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο Μηλγθ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε Κίλα από ηηο επηδξνκέο απόηηο κνγγνιηθέο θαη ηνπξθηθέο θπιέο. Πξηλ απνθηήζεη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πξνεγήζεθαλ δηάθνξα άιια ηείρε πνπ ρηίζηεθαλ από ηνλ 3ν αηώλα π.Χ. γηα πξνζηαζία από ηηο επηδξνκέο ησλ λνκαδηθώλ θπιώλ πνπ πξνέξρνληαλ από ηηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζήκεξα ζηε Μνγγνιία θαη ηε Μαληδνπξία. Σν ηείρνο εθηείλεηαη ζε κήθνο 8.851,8 ρικ, ζύκθσλα κε πξόζθαηε κέηξεζε, απνηειώληαο ην κεγαιύηεξν ζε δηαζηάζεηο αλζξώπηλν νηθνδόκεκα.
 14. 14. 2o Γσμνάσιο ΔράμαςΚΑΘΗΓΗΤΡΘΑ:Μ.ΧΑΤΖΗ

×