Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unit Plan IV: PAGPAPANATILI NG KALAYAAN NG BANSA
Third Quarter: Aralin 15 – Ang Soberanya:Simbolo ng Isang Malayang Bansa
...
Pahalagahan ang kalayaang
tinatamasa ng bansa.
Malaya man ay may limitasyon din.
Ipahayag ang pagtutol sa
mapayapang paraa...
na kinabibilangan ng Maynila,
Bulacan, Cavite, Batangas,
Laguna, Pampanga, Tarlac, at
Nueva Ecija.
 Layunin ng oamahalang...
ugnayan s mga bansang
maunlad at papaunlad.
ACQUISITION
Knowledge (K)
Nauunawaan ng mag-aaral ang…
 Malaya at may kapangy...
 Nakatutukoy ng mga
nakinabang sa patakarang
Pilipinisasyon.
 Nakasusuri ng mga batas
kolonyal.
 Nakasasagot ng mga tan...
n
Evidence at the Level of
Understanding / Sa Antas ng Pag-
unawa
Pagpapaliwanag
Tatalakay sa Pilipinas bilang isang
bansa...
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
Ppt Gravity
Next
Upcoming SlideShare
Ppt Gravity
Next

Share

Unit Plan IV - Grade Six

Araling Panlipunan - Grade Six
Unit Plan IV

  • Be the first to like this

Unit Plan IV - Grade Six

  1. 1. Unit Plan IV: PAGPAPANATILI NG KALAYAAN NG BANSA Third Quarter: Aralin 15 – Ang Soberanya:Simbolo ng Isang Malayang Bansa Aralin 16 – Ang Pakikipaglaban para sa Kalayaan Aralin 17 – Mga Batayang Batas tungo sa Pagsasarili ng Bansa Aralin 18 – Ang Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at ang mga Samahang Panrehiyon at Pandaigdig Time Frame: 15 - 20 na mga araw STAGE 1 – DESIRED RESULTS STANDARDS TRANSFER Content Standard / Pamantayang Pangnilalaman: Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa; may pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan; nagtatamasa ng mga karapatan at gumaganap ng mga tungkulin bilang Pilipino; may positibong saloobin tungo sa paggawa; may kakayahan sa pangangalaga sa kapaligiran; at may kasanayang makatugon sa mga hamon ng pagbabago sa daigdig. Perforamnce Standard / Pamantayang Pagganap: Pagkatapos ng IKAANIM NA BAITANG, nakapagpapakita ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit sa yamang bansa at nakatutugon sa hamon ng globalisasyon. Formation Standard: Mapahahalagahan ng mga mag- aaral ang kalayaan ng Pilipnas at maipagtatanggol ito sa anumang paraan bilang isang makabayang Pilipino. Transfer Goal / Inaasahang Pagganap: Tatalakay sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa. Tatalakay sa Pilipinas bilang isang bansang may soberanya. Maipakikilala sa iba ang mga Pilipino at Amerikano na nagging daan tungo sa pagsasarili ngPilipinas. Ipinaliliwanag kung paano nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba’t ibang panahon at ang mga naging patakaran ng mga naging Pangulo sa pakikipag-ugnayan sa panahon ng Ikatlong Republika. MEANING – MAKING Essential Questions (EQ) / Mahahalagang Tanong  Ano-ano ang mga palatandaan na may soberanya o kapangyarihan ang Pilipinas?  Bakit mahalaga ang pagkapantay-pantay ng mga bansa?  Bakit mahalaga na makipag- ugnayan ang pinuno ng bansa sa ibang estado?  Bakit pananagutan ng mga mamamayan na ipagtanggol ang hangganan at teritoryo ng bansa?  Ano ang naging papel ng pahayagang La Solidaridad sa Enduring Understanding (EU) / Kakailanganing Pag-unawa  Ang soberanya ay ang likas, pinakamataas, at ganap na kapangyarihan ng isang bansang malaya.  May ganap na kalayaan ang isang bansang may soberanya. Ang kapangyarihang tinatamasa nito ay hindi malilipat o maisasalin kaninuman.  Napakahalaga nang pagtanggap at pagkilala ng ibang bansa sa isang bansa o kapwa bansa. Ito’y nangangahulugan ng pagkilala sa mga karapatan at kalayaan ng isang bansa.
  2. 2. Pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ng bansa. Malaya man ay may limitasyon din. Ipahayag ang pagtutol sa mapayapang paraan. Pagkakapuri ng mga katangiang ipinakita ng mga Pilipino Naninidigan kung bakit dapat gayahin ang ginawa ng mga bayaning nagsulong ng adhikaing pagsasarili ng bansa. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kapwa lalo na sa pamilya. pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol?  Bakit tinaguriang “Utak ng Katipunan” si Emilio Jacinto?  Paano lumaki ang bilang ng miyembro ng Katipunan?  Bakit hindi nakilala ng Estados Unidos ang Unang Republika na itinatag ni Hen. Emilio Aguinaldo?  Paano sumiklab ang himagsikang Pilipino at Amerikano?  Sa paanong paraan nakatulong ang Batas Jones, Hare-Hawes Cutting, Batas Cooper at Batas Tydings Mcduffie sa minimithing pagsaaril ng Pilipinas?  Paano nakatulong ang Pamahalang Komonwelt sa mga Pilipino?  Ano ang Globalisasyon? Makatutlong ba ito sa pagsulong ng bansa?  Paano nakatulong sa mga Pilipino ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa bansang Espanya?  Anong mga pagbabago sa lipunang Pilipino ang dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos?  Ano ang nagagawa ng ASEAN?  Bilang isang malayang bansa, may karapatan itong ipagtanggol ang kalayaan at seguridad ngbansa upang mapanatili ang kalayaang tinatamas ng bansa at mga mamamayan.  Karapatan ng isang bansa na magpairal ng mga batas at kautusan sa nasasakupang teritoryo para sa maayos, matiwasay, at ligtas na pamumuhay ng mga mamamayan.  Ang pagtatanggol sa Estado ay pangunahing tungkulin ng pamahalaan at ng sambayanan, at sa ikatutupad ng tungkuling ito, ang lahat ng mamamayan ay maaring atasan ng batas na magkaloob ng personal na serbisyo military o sibil sa ilalim ng mga kondisyong itinakda ng batas.  Ang Kilusang Propaganda ay binubuo ng mga propagandista. Ito ay isang samahan na humuhingi ng reporma at pagbabago sa Sistema ng pamamahala ng mga Espanyol sa bansa.  Isinatinig ang pakikipaglaban sa pamamagitan ng panulat at mga talumpati.  Kalayaan ang tawag sa pahayagan ng Katipunan. Bagamat isang isyu lang ang nailathala, nakatulong ito nang Malaki sa paggising ng damdaming makabansa ng mga Pilipino at pagka-akit na sumama at mapabilang sa kilusan.  Madaling kumalat ang himagsikan sa bansa. Walong lalawigan ang unang nag-alsa
  3. 3. na kinabibilangan ng Maynila, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga, Tarlac, at Nueva Ecija.  Layunin ng oamahalang rebolusyonaryo na magkaroon ng kasarinlan at kilalanin ng malalayang mga bansa sa daigdig.  Nagsimula ang hidwaan ng Espanyol at Estados Unidos nang magpadala ng barkong pandigma ang Estados Unidos sa Cuba na kolonya ng Espanya.  Sumiklab ang unang labanan nang barilin ng isang sundalong Amerikano na si Robert Grayson ang isang sundalong Pilipino na sa San Juan del Monte Maynila.  Ang mga Pilipino ay inigyan ang mga Amerikano ng pagkakataon upang lumahok sa pamamahala ng bansa sa pamamagitan ng Patakarang Pilipinisasyon.  Ang panahon ng Komonwelt ay naging pagsubok sa kalayaan ay kahandaan ng mga Pilipino sa pagsasarili.  Bunga ng GATT, nakapasok sa bansa ang mga murang produkto mula s ibang bansa kumpara s mga produktong loka.  Bialng isang estado, ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pandaigdig at tapat na kasapi ng samahang panrehiyon at pandaigdig.  Ang mga Pangulo ng Pilipinas ay may kanya-kanyang patakaran ng pakikipag-
  4. 4. ugnayan s mga bansang maunlad at papaunlad. ACQUISITION Knowledge (K) Nauunawaan ng mag-aaral ang…  Malaya at may kapangyarihan ang isang bansang may soberanya.  Pagtatanggol sa estado ay pangunahing tungkulin ng pamhalaan at mga mamamayan.  Likas na sa mga Pilipino ang pagiging Malaya. Ipinakilala nila ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga dayuhang pumiigil sa kanilang kalayaan.  Ang pagbitay sa tatlong paring martir ang nagpatindi at nagpaalab sa damdaming makabansa ng mga Pilipino.  Ang Kalayaan ay pahayagan ng Katipunan.  Ang sigaw sa Balintawak ay hudyat ng simula ng himagsikan laban sa mga Espanyol.  bayong paghahanda at pangangampanya ang ginagawa ng mga Pilipino upang muling matamo ang kalayaan.  Kailangan ng isang bansa na makipagugnayan at makipagtulungan sa ibang bansa upang maitaguyod ang kapakanang pambansa at pag- unlad ng kabuhayan at ng lipunan. Technical Skills (S) Ang mag-aaral ay…  Nauunawaan ang bansang may soberanya.  Naibabahagi ang mga karapatan ng isang bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa.  Nakabubuo ng sariling interpretasyon tungkol sa magkaiba at posibleng magkasalungat na paliwanag batay sa isyu sa Spratly.  Nakapagbibigay ng historikal na kahalagahan sa mga tao, grupo, pangyayari, at institusyon batay sa simbolo ng isang malayang bansa.  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas.  Nakagagawa ng buod ng impormasyon.  Nailalahad ang impormasyon sa maayos na paraaan.  Nabibigyang puna ang mga paraan ng pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Amerikano.  Nailalarawan ang naging reaksiyon at pagkilos ng mga sinaunang Pilipino sa mga mananakop.  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas.  Nabibigyang kahulugan ang Pilipinisasyon.
  5. 5.  Nakatutukoy ng mga nakinabang sa patakarang Pilipinisasyon.  Nakasusuri ng mga batas kolonyal.  Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa mga batas at patakaran.  Nabibigyang puna ang mga pagpupunyagi ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan at ang kanilang tugon sa mga hamon sa pagsasarili.  Nakasasagot ng tanong tungkol sa mga sanggunian.  Nakahihinuha mula sa mga datos o ebidensiya  Nakapaghahambing ng sariling kaisipan sa kaisipan ng iba.  Nasusuri ang programa at suliranin ng pamahalaan.  Nakauunawa ng datos estadistika tungkol sa mga problema/usaping panlipunan. STAGE II – EVIDENCES OF LEARNING EVALUATIVE CRITERIA ASSSESSMENT EVIDENCES Evidence at the Level of Performance / Sa Antas ng Pagganap Research Reporting Dramatization Concept map Cluster map Poster making Transfer of Performance Task (T) / Inaasahang Pagganap  Makagagawa ng poster kung paano pangangalagaan ang teritoryong sakop at para makilala ng ibang bansa ang Pilipinas.  Maibabahagi ang sariling damdamin, sa isyu ng paano kung balewalain ang kanilang karapatan?  Maitatala ang mga unang bayan na nakipaglaban sa mga Espanyol  Mabahagi ang pangalanan ng mga propagandista at uri ng pamumuhay.  Maitatanghal ang ilan sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan.  Maibibigay ang katuturang ng mga salitang base sa pagkakaunawa.  Magsasaliksik ng mga batas na isinagawa ng mga kongresista at mga senador na ipinatupad sa bansa.
  6. 6. n Evidence at the Level of Understanding / Sa Antas ng Pag- unawa Pagpapaliwanag Tatalakay sa Pilipinas bilang isang bansang may soberanya. Interpretasyon Tatalakay sa mga batas, mga kilalang Pilipino at Amerikano na naging daan tungo sa pagsaarili ng Pilipinas. Paglalapat Maunawaan ang kahalagahan ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng Pilipinas.2 Maliinang at mahuhubog ang mga kabataang maunawaan ang mga Gawain ng pamahalaan. Perspektibo Mapahalagahan ng mga mag-aaral ang kalayaan ng Pilipinas at maipangtanggol ito sa anumang paraan bilang isang makabayang Pilipino. Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Naipapakita ang pagiging makabayan sa iba’t ibang paraan. Other Evidences of Learning (OE)  Illustration board test (IBT)  Quizzes  Question and Answer  Exit Card  Seatwork  Assignment  Portfolio Summative Assessment Tools and Strategies  Unit Test  Periodical Test Caterina and Giuditta Cittadini School Maria Victoria O. De Leon Unit Plan Araling Panlipunan 6 S.Y 2014 – 2015

Araling Panlipunan - Grade Six Unit Plan IV

Views

Total views

3,064

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×