Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Relihiyon sa Asya - Part 1

Araling Panlipunan 7

 • Login to see the comments

Mga Relihiyon sa Asya - Part 1

 1. 1. ANG RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA ASYA
 2. 2. RELIHIYON – ay isang organisadong sistemang pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos.
 3. 3. Ang relihiyon ang nagsisilbing gabay na paniniwala at pagkilos ng mga Asyano.
 4. 4. Ang relihiyon ang salik na naging sanhi ng di pagkakaunawaan ng ilang pangkat ng mga Asyano.
 5. 5. HINDUISM
 6. 6. HINDUISM – ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig na nagmula pa sa kabihasnang Vedic. Ito ang pangunahing relihiyon sa India.
 7. 7. A – ay simula U – ay pag-unlad M – ay hangganan AUM – nangangahulugang “ang kapangyarihan ng paglikha, pagpapaunlad, at paggunaw ng mundo ay magmumula lamang sa panginoon.
 8. 8. Paniniwala:  Naniniwala ang mga Hindu na ang relihiyon ang tanging daan upang makawala ang isang kaluluwa mula sa kabiguan at pagkakamali sa pang araw-araw na buhay.
 9. 9. Paniniwala:  Ang Hinduism ay nakabatay sa pananampalataya sa pangkapaligirang puwersa tulad ng diyos ng ulan, diyos ng kidlat, diyos ng kasaganaan.
 10. 10. Paniniwala:  Sila ay naniniwala na iisa lamang ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay na siya ay matatagpuan sa lahat ng likas na kapaligiran na tulad ng mga bato, mga puno, pati na mga hayop.
 11. 11. Pantheism – ang paniniwala sa maraming diyos.
 12. 12. Paniniwala:  Ang mga Hindu ay naniniwala rin sa moksha o sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay.
 13. 13. Paniniwala:  Naniniwala sila na naaapektuhan ng karma ang kabilang buhay ng isang tao.
 14. 14. Paniniwala: Brahman – tagalikha, ang Diyos ng mga Diyos
 15. 15. Si Brahma na kinikilalang Diyos na tagalikha ng mga Hindu ay nagtataglay ng apat na ulo at apat na kamay. Ang bawat kamay niya ay may hawak na pang sakripisyo (SRUVA), ang VEDAS (kaalaman), lalagyan ng tubig (kamandalu) at ang kanyang galing (hans), na kilala sa paghuhusga sa pagitan ng mabuti at masama.
 16. 16. SARASWATI – ang diyosa ng pagkatuto. Ang apat na ulo ni Brahma ay representasyon ng apat na direksiyon, apat na vedas: 1. RIG 2. YAJUR 3. SAMA 4. ATHARVA 4 na Varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, at Shudras
 17. 17. Paniniwala: Vishnu – diyos ng tagapangalaga
 18. 18. Paniniwala: Shiva – diyos na tagapuksa
 19. 19. Paniniwala: Vedas – ang banal na aklat ng mga Hindu na naglalaman ng mga panalangin, awit, at mga pilosopiya.
 20. 20. The four Vedas – Rig, Sama, Yajur, and Atharva – are not the work of any single author. In ancient India, there were many rishis (sages) living simple, contemplative lives in hermitages high in the Himalayas and along the banks of sacred rivers. The rishis had names like Angiras, Bhrigu, Yajnavalkya, and Gargi (Gargi was a woman). They sought to understand the fundamental truths of life – Why are we born? How did the world come into existence? How can we live a good life? Because of their intense inquiry and deep meditation, they received God’s blessings and were able to discover the answers to their profound questions.
 21. 21. Ang Hinduism at lipunang India na pinalakas ng paniniwalang karma at reincarnation ang nagbunsod sa sitemang caste sa India.
 22. 22. RITWAL NG HINDUISM
 23. 23. Tradisyon ng mga Hindu ang dumayo sa Ganges taon-taon upang maligo sa paniniwalang ang gawaing ito ay maaaring makalinis sa kanilang katawan at kaluluwa.
 24. 24. SELEBRASYONG HINDU Ipinagdiriwang ng gma Hindu ang HOLI tuwing tagsibol. Ito ay bilang paggalang kay SHIVA.
 25. 25. Ayon sa mga Hindu, gawi na ni Shiva ang pagpuksa sa daigdig upang muli itong itatag. Ito ay ginaganap sa pamamagitan ng maingay at makulay na pagpaparada.
 26. 26. DIVALI – ang tawag sa bagong taon ng mga Hindu. Ito ay ginaganap upang ipagdiwang ang kasaysayan ng buhay ng kinikilala nilang si Rama at ng kanyang asawa.
 27. 27. “He is the wielder of the thunderbolt, the slayer of robbers, fearful and fierce, knowing many things, much eulogized and mighty, and like the Soma juice, inspiring the five classes of belongs with vigour: May indra, associated with the Maruts, be our protection.”
 28. 28. 1. Ano ang nais patunayan ng siping ito tungkol sa kinikilalang diyos ng mga Hindu? 2. Sang-ayon ka ba sa konseptong karma? Sa reincarnation? Ipaliwanag ang iyong sagot. 3. Ano ang kaugnayan ng Ilog Ganges sa Hindusim? Ipaliwanag ang iyong sagot.

×