Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grade Eight Syllabus in Araling Panlipunan

 • Be the first to comment

Grade Eight Syllabus in Araling Panlipunan

 1. 1. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 0 Araling Panlipunan 8 Kayamanan (Ang Pilipinas sa Asya) Maria Victoria O. De Leon Syllabus for Grade Eight School Year 2014 – 2015
 2. 2. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 1 LESSON ESTABLISHED GOALS ENDURING UNDERSTANDING ESSENTIAL QUESTIONS VALUES FORMATION TRANSFER GOALS ASSESSMENT LEARNING ACTIVITIES UNANG MARKAHAN Yunit I Aralin 1 Ang Ugnayan ng Tao at Kapaligiran sa Paghubog ng Kabihasnang Asyano Mapahahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano Hinubog ng mga katangiang pangheograpiya ang kasaysayan at uri ng pamumuhay ng mga Asyano Dahil sa lawak na sako ng Asya, iba’t ibang uri ng klima ang nararanasan sa bawat rehiyon nito. Paano nakaapekto ang kapagligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Ang klima ay nakatutulong sa mga tao Maibabahagi ang implikasyon ng iba’t ibang uri ng klima sa buhay ng mga Asyano Lumikha ng disenyo o konsepto ng mural na maaring makapagbigay babala sa iyong ma kabaabyan hinggil sa mga kapahamakang maaring idulot ng mga pagbabagong nagaganap sa pisikal na heograpiya ng inyong pamayanan. Bumuo ng isang islogang sticker na maaring idikit sa mga sasakyan o pader. Ang mga ito ay maaring makapagbigay inspirasyon sa iyong kapwa upang makiisa sa pangangalaga ng pisikal na heograpiya ng inyong pamayanan. Lumikha ng isang jingle na may titulong Turn and Talk Grouping activity
 3. 3. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 2 “Ikaw at Ako sa Ating Pamayanan” na maaring makatulong sa pagbibigay-payo sa iyong mga kababayan hinggil sa masinop na pangangalaga ng inyong pamayanan. Aralin 2 Isyu at Suliraning Pangkapaligiran sa Asya Pananagutan ng bawat mamamayan na pangalagaaan, panatilihin at pagyamanin ang kanyang kapaligiran. Kinakailangan ang pagpapanatili ng balanseng kalagayan ng ekolohiya. May mga alternatibong solusyon para sa suliranin ng kapaligiran Bakit mahalagang mapangalagaan ng mga Asyano ang kalagayang ekolohikal ng Asya? Pahalagahan ang katangiang pisikal ng mundo. Maitala ang ilang bagay na kayang gawin o isakripisyo para sa pakikiisa sa pagpapagaling ng kalikasan. Bumuo ng isang World Day card kung saan maari mong maipahayag ang iyong adhikaing mapangalagaan ang kalikasan. Gumawa ng isang public sevice announcement na maaaring magpakita ng iyong hangaring maibsan ang suliraning dulot ng urbanisasyon o pagdami ng tao sa inyong lungsod. Lumikha ng isang rap na makapagpapahayag na maari mong gawin upang mapanatili ang balanseng kalagayan ng ekolohiya sa iyong pamayanan. Group activity Turn and Talk
 4. 4. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 3 Aralin 3 Batayan sa Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan Mauunawaan kung gaano na kalayo ang naabot ng katalinuhan ng tao mula sa pagkakatuklas nito ng apoy. Nagagawang mapaunlad ng mga tao ang kanilang kultura gamit ang kanyang talino. Paano hinubog at nagawang mapaunlad ng sinaunang tao ang pagkakakilanlang Asyano? Agrikultura ang pinakamahalagang tuklas ng tao. Magsagawa ng plano para sa ikauunlad ng kabuhayang Asyano. Lumikha ng isang patalastas na magpapahayag sa kakayahan ng tao sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Gamit ang teorya ni Darwin tungkol sa Adaptation, bumuo ng isang gamit mula sa recycled materials na maaring magamit ng mga tao sa iyong pamayanan sa pagharap sa hamon ng pagbabago ng klima. Bumuo ng isang plano ng proyektong pangkabuhayan na maari mong ituro sa iyong mga kababayan gamit ang anumang bagay na maaaring mapakinabangan sa iyong kapaligiran. Aralin 4 Impluwensiya ng Katangiang Pisikal sa Pagbuo at Pag- Mababatid ang mga katangian ng sinaunag kabihasnan. Matuklasan na higit Ang ipinagmamalaki nating pagkakakilanlang Asyano sa kasalukuyan ay unang pinagyaman Paano ginampanan ng sinaunang makasaysayang kabihasnan ang paghubog at Pagpapahalaga na ang panahon ng Neolithic ang naging batayan ng makabagong Maipapakita ang pagpapahalaga sa kabihasnang Asyano. Maiuugnay sa mga Bumuo ng isang Historical Flashback gamit ang Powerpoint o video na magpapatunay sa Group activity Turn and talk
 5. 5. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 4 unlad ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya na organisado at sentralisado ang pamahalaan ng kabihasnang Indus. ng sinaunang makasaysayang kabihasnan. Ang mga Sumerian ang kinikilalang nagpasimula ng kabihasnan sa daigdig. pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano? kabihasnan. pahayag ang naganap sa nakaraang kasaysayan sa kasalukuyan. kaugnayan ng ilang prinsipyong pamamahala sa kasalukuyan sa sinaunang kabihasnan. Ano aang kaya mong gawin upang mapaunlad pa ito? IKALAWANG MARKAHAN Yunit II Aralin 5 Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo Mababatid ang Sistema ng pamumuhay ng mga Aryan. Mauunawaan ang mga Pilosopiya ni Confucius Mapahahalagahan ang iba’t ibang Imperyo sa panahong ito. Ang kaisipan ng sinaunang kabihasnan ang ang silbing gabay ng mga Asyano sa pagpapaunlad ng kanilang kabihasnan. Ang teoryang Divine origin ay ang paniniwala ukol sa pagiging banal ng emperador ng Japan. Ito ang naglinang sa isipan ng mga Hapones na sila ag pinaka-superyor na lahi sa buong Asya. Ang kabihasnang Hindu ay nagabayan ng kaisipang Hinduism. Nakintal sa kaisipang sinocentrism sa mga Tsino sanhi ng Paano nakatulong sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano ang mga sinaunang kaisipan at pilosopiyang Asyano? Bakit nagaganap ang magkaibang turing sa tao o pangkat ng mga taong may ibang angkan, lahi o kasarian? Bakit mahalaga ang magandang ugnayan ng pamilya sa isang pamahalaan? Bakit kinakailangan ipatayo ang Great Wall of China? Pagpapahalaga sa kapwa tao. Maipapahayag ang pagkakaiba ng Sistema ng pamumuhay. Guguhit ng mga simbolo na maglalarawan sa kanyang katauhan Ang topograpiya ang pangunahing salik na nagbunsod upang mabuo ang kaisipang sinocentrism sa mga Tsino. Ang Divine Origin naman ay nabuo sa isipan ng mga Hapones bunsod ng lubos na paniniwala sa kanilang kinikilalang pinagmulang diyos at diyosa. Sa iyong palagay, nakabuti ba o nakasama ang ideyang sinocentrism sa mga Tsino? At Divine Origin sa mga Hapones? Patunayan ang iyong sagot. Iguhit ang simbolo ng iyong sariling paniniwala sa unang Turn and talk Pencil and paper activity
 6. 6. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 5 heograpiya nitong halos nahihiwalay sa iba pang kabihasnan sa Asya, bukod sa mga Tsino ay nakapglinang ng kanilang kabihasnan ng nauna pa sa ibang kabihasnan sa daigdig. bloke. Gumupit ng larawang nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa buhay at idikit ito sa ikalawang bloke. Iguhit sa pamamagitan ng isang simbolo ang iyong layunin sa buhay sa ikatlong bloke. Gumuhit ng isang simbolong maglalarawan sa iyong buong katauhan. Aralin 6 Asya sa Sinaunang Panahon Mababatid ang mga Dinastiyang umusbong sa sinaunang panahon. Masuri ang mga naganap sa Tsina matapos bumagsak ng Dinastiyang Han. Ang ipinagmamamlaki nating pagkakakilanlang Asyano sa kasalukuyan ay unang pinagyaman ng sinaunang makasaysayang kabihasnan. Ang rehiyon ng Timog- silangang Asya ay naging tirahan ng iba’t ibang pangkat ng taong nandayuhan mula sa iba’t ibang bahagi ng Asya. Ang rehiyon ay naging tahanan ng mga Paano hinubog at nagawang mapaunlad ng sinaunang tao ang pagkakakilanlang Asyano? Paano nakatulong ang Marco Polo sa paglilinang ng kabihasnang Asyano? Anong mga puwersa ang naging sanhi ng pagkakahiwalay o pagkakahati ng isang bansa? Pagbibigay halaga sa nagawa ng sinaunang mamamayan. Maipapahayag ang damdamin sa naging epekto ng pagkakaroon ng iba’t ibang dinastiya. Isulat sa bawat kahon ang pangunahing bagay na nagawa ng bawat imperyo sa Timog-silangang Asya. -Imperyong Burnese -Imperyong Siamese -Imperyong Annam -Imperyong Sailendra -Imperyong Srivijaya -Imperyong Majapahit Individual activity Turn and talk
 7. 7. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 6 pangkat ng taong mayroong magkakaibang wika at kultura. Aralin 7 Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano Matuklasan ang naging impluwsensiya ng relihiyon sa kasaysayan. Mauunawaan ang iba’t ibang relihyon, ang kanilang ritwal at selebrasyon. Pahahalagahan ang pinagmulan at mga aral. Ang relihiyon ang nagsilbing huwaran o gabay ng mga pagpapahalagang Asyano. Ang Hinduism ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Ang mga Jain ay naniniwala na ang mga tao ay makakawala lamang sa bigkis ng karma sa pamamagitan sa pagsunod sa tuntunin ng prinsipyo ng moralidad hindi lamang sap ag-iisip, kundi pati na sa pagsasalita at paggawa. Paano nakatulong ang pilosopiya at relihiyong Asyano sa pagpapatatag ng pagkakakilanlang Asyano? Sa paanong paraan maipapakita ang pagpapakasakit sa lipunang ginagalawan sa kasalukuyan? Ano ang pagkakaiba sa pangaral ng relihiyong Islam sa Budhism? Paggalang sa iba’t ibang relihiyon at paniniwala ng bawat tao. Maipakita ang pagpapahalaga sa bawat relihiyong Asyano. Kung iyong mapapansin, magkakaiba ang imahe ni Buddha. Ano sa palagay mo nais ipahiwatig nito? Bumuo ng mga sitwasyon at prediksyon na maaring maganap sa isang story play na makapagpapatibay sa pananalig ng bawa t Asyano. Role Play Turn and talk Individual activity Aralin 8 Mga Pamana ng Asya sa Daigdig Mabatid ang mga literaturang Asyano. Masuri ng iba’t ibang arkitektura sa Asya. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon ang mga konstribusyong Asyano sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano. Paano mo maipapahayag ang iyong paghanga at pagmamalaki sa mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa buong daigdig? Pahahalagahan at ipagmamalaki ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnan. Pagtatala ng mga bagay na naunawaan sa kabihasnang Asyano. Bumuo ng isang logo na maglalarawan sa kabuuang kontribusyon ng mga Asyano sa sibilisasyon. Gumawa ng display Retrieval chart Turn and talk Individual activity
 8. 8. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 7 Ang sining ng mga Asyano ay karaniwang napapangkat sa Silangang Asya, Timog- silangang Asya, Arabic at Indian. Ang mga literaturang Asyano ay karaniwang iniaalay ng mga Asyano sa kanilang relihiyon. Binibigyang halaga ng mga Asyano ang isports dulot ng ibinibigay nitong karangalan sa kani- kanilang bansa. Bakit sinasabing nauuri lamang sa Arab, Indian, Silangang Asya at Timog-silangang Asya ang sining ng kabuuang Asya? ng mga kontribusyon ng mga Asyanong may partikular na kaugnayan sa kalikasan. Retrieval chart: Kontribusyon ng mga Asyano sa sibilisasyon IKATLONG MARKAHAN Yunit III Aralin 9 Ang Impluwensiya ng Kolonyalismo sa Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Asya Mabatid kung paano lumaganap ang Kristiyanismo Maisalaysay ang paglalakbay ni Marco Polo Masuri ang mga tunay na layunin ng mga Kanluranin sa kanilang paglalayag. Nadama ng mga bansang Asyano ang pananakop ng mga Kanluranin sa larangan ng pamamahala, ekonomiya, lipunan, at kultura. Pinasimulan ng Portugal ang panggagalugad at binuksan ni Vasco da Gama ang tuwirang Paano naapektuhan ng kolonyalismong Kanluranin at iba pang puwersa ang mga bansang Asyano? Napapahalagahan ang Nasyonalismo sa Asya. Nabibigyang puna ang pagpupunyagi ng mga Asyano sa pagpalaganap ng kapangyarihan ng mga Kanluranin at iba pang puwersa sa rehiyon. Gumuhit ng komik strip na maglalarawan ng isang pantahanang hanapbuhay na maaaring makaragdag-kita sa mga mamamayang Pilipino. Individual activity Comic strip Turn and talk
 9. 9. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 8 Mabigyang puna ang pangyayaring nagbunsod sap ag- usbong ng nasyonalismong Asyano na humantong sa tuluyang transpormasyon ng mga bansang Asyano. ruta patungong Asya. Itinatag ng Espanya ang kanyang kolonya sa Pilipinas. Itinatag ng mga British East India Company ang mga himpilang pangkalakalan sa silangan ng Mediterranean Sea at Kanlurang Asya at nagsimulang mag- unahan ang mga bansang Europeo sa pagtatag ng kolonya sa Asya. Tinanggihan ng mga Tsino ang pagpasok ng mga Europeo sa kanilang bansa. Aralin 10 Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kanluranin Tuklasin ang mabilis na pag-unlad ng Rebolusyong Industriyal sa Europa. Mabatid ang dahilan ng mga Digmaang Anglo-Tsino, Sino- Hapones, at Russo- Hapones. Ang patuloy na transpormasyon ng mga Asyano tungo sa pagbuo ng isang matatag na Asya ang naging tugon sa paglaganap ng kapangyarihan ng mga Kanluranin at iba pang puwersa. Nang mabuksan ang Paano tinugon ng mga Asyano ang patuloy na paglaganap ng kapangyarihang Kanluranin at iba pang puwersa sa rehiyon? Bakit Asya ang naging sentrong pakay ng kalakalang Mahubog ang pagiging makabayan. Nabibigyang katwiran ang naging tugon/reaksyon ng mga Asyano sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig tungo sa pagbuo ng matatag na Asya. Bumuo ng graffiti wall na maaring magpakita ng iyon nais ihayag na damdaming pagmakabayan. Lumikha ng isang rap na maaaring magpahayag ng iyong damdaming mapalawig pa ang Group activity Turn ad talk Reporting
 10. 10. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 9 Tsina, ang mga dayuhan ay nagkaroon ng saklaw ng impluwensiya sa bansa. Ang tuwirang pamamahala ng Britain sa India ay higit na nagpalala sa sitwasyon sa bansa. Ang makabagong imperyalismong neokolonyalismo ay nakababagabag sa mga Asyano. imperyalismo ng mga Europeo? iyong damdaminng pag-kamakabayan. Aralin 11 Ang Nasyonalismo sa Asya Mabatid ang pag- unlad ng Nasyonalismo sa Timog-silangang Asya. Pinagpunyagian ng mga Asyano na makamtan ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng Kanluranin at iba pang puwersa. Pinukaw ng pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig ang nasyonalismong Indian. Itinatag ng mga Pilipino ang kauna- unahang kilusang Paano pinagpunyagian ng mga Asyanong makalaya mula sa kapangyarihan ng mga Kanluranin at iba pang puwersa? Ipamalas ang damdaming nasyonalismo o pagkakaisa sa maraming pagkakataon. Paglikha ang simpleng programa na makatutulong sa kapwa Pilipino, Bumuo ng isang retrieval chart na nagpapakita ng mga kilusang nasyonalista sa Asya. Gamitin sa paglalarawan ang sumusunod na ayos: Bansa, samahan, Lider, Layunin Gumawa ng mga flyer na naghahayag ng iyong pakikiisa sa pagsugpo ng korapsyon sa pamahalaan. Retrieval chart Group activity Turn and talk Reporting
 11. 11. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 10 nasyonalismo sa timog-silangang Asya. Nakatulong sa paglilinang ng damdaming nasyonalismo ng mga Asyano ang mga ideyang karapatang pantao at kalayaan ng indibidwal na nagmula sa mga bansang kanluranin. Lumikha ng isang panukala na makatutulong upang kumita ang mga kabataang di nagsisipag-aral. Aralin 12 Ang Asya at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Matukoy ang paglaganap ng imperyalismo sa buong rehiyon ng Asya. Mahalaga ang bahaging ginampanan ng paninidigang pampolitikal at panlipunan ng isang pangkat ng tao sa kanilang adhikaing makapagpatupad ng pagbabago. Paano hinarap ng mga Asyano ang hamon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? Makiisa sa pagpalaganap ng kapayapaan at katiwasayang pambansa at pandaigdig. Nasusuri ang makabagong anyo ng imperyalismo ng Kanluranin sa kasalukuyang Asya Bakasin ang mahahalagang pangyayaring naganap noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Gumuhit ng cartoon na makapgapapahayag ng iyong nais na mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan sa mundong iyong ginagalawan. Story web Turn and talk Group activity Reporting IKAAPAT NA MARKAHAN Yunit IV Aralin 13 Pagbabago sa Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa pamahalaan mga bansa sa Timog- Sinikap ng mga Asyanong mapamahalaan ang kanilang sarili. Paano nakatulong ang mga hamon ng pagsasarili sa paglilinang ng mga Asyano ng matatag Anumang hamon ay may katumbas na solusyon. Nakikibahagi sa mga isyung panlipunan. Nasusuri ang mga pagbabago sa Bumuo ng isang retrieval chart na maglalarawan sa pamhalaan ng isa sa mga rehiyon sa Asya. Retrieval chart Group activity Reporting
 12. 12. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 11 Sistemang Politikal sa Asya silangan at Kanlurang Asya Hindi naging madali ang pagtatatag ng pamahalaan para sa mga bansa sa Asya. Naging madugo ang partisyon ng India. Magkakaibang landas din ang tinahak ng mga bansa sa Timog- silangang Asya sa pagtatatag ng sarili nilang pamahalaan. na Asya? sistemang politikal. Gumawa ng isang mensahe bilang bayan patroller tungkol sa inaakala mong katiwalian ng mga opisyal sa iyong pamayanan. Aralin 14 Ang karapatan ng mga Kababaihan, Kabataan, at Manggagawa sa Lipunang Asyano Maunawaan ang mga pagbabago sa pamilyang Asyano Mapalawak ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng kababaihan. Ang mga kababaihan, kabataan at manggagawang Asyano ay may mahalagang bahaging ginagampanan sa lipunang Asyano, kung kaya’y kailangan silang pangalagaan. Ang mga kabataan ay may mahalagang bahagi sa ating lipunan. Mahalagang maipalaganap ang mga karapatan ng bawat manggagawa, pinoproteksiyunan nito ang mga manggagawa sa Paano nakatulong ang kababaihan, kabataan at manggagawang Asyano sa pagtatatag ng pagkakakilanlang Asyano? Maging mapagmahal na miyembro ng pamilya at higit sa lahat maging responsableng miyembro ng bayan. Maipahayag ang damdamin sa iba. Pagbibigay halaga sa karapatan ng bawat mamamayan. Nasusuri ang mga patakaran at programang nagtataguyod sa karapatan ng mga bata, kababaihan, at manggagawa. Double journal entry Bumuo ng poster na nagpapahayag ng iyong nadarama sa kalagayan ng mga manggagawang OFW. Group activity Reporting Turn and talk Journal entry
 13. 13. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 12 pagmamalabis at kawalang katarungang diskriminasyon sa pook hanapbuhayan. Aralin 15 Ang Ekonomiya at Edukasyon sa Asya Mabatid ang mga kalayaang pang politka ng mga bansa sa Asya. Matukoy ang iba’t ibang Sistema ng eduksayonsa Asya. Ang ekonomiya at edukasyon ay nakatutulong sa pagtatag ng higit na maunlad na Asya. Bunga ng maunlad na kalakalang nabuksan noong panahon ng kolonisasyon, ang Timog-silangang Asya ay naging masaganang ekonomiya. Ang pagkakaloob ng edukasyon para sa lahat ang pinakamahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng mga bansa sa Kanlurang Asya. Paano nakatulong ang ekonomiya at edukasyon sa higit na pagpapatatag at pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano? Bigyang pansin ang halaga ng pag-aaral. Natitimbang ang kapakinabangang dulot at ekonomiya sa higit na pagpapatatag at pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano. Magpanukala ng tatlong panuntunan na inaakala mong makatutulong sa pagpapaunlad sa edukasyon o ekonomiya ng bansa. Individual activity Reporting Turn and talk Aralin 16 Ang Yamang Tao ng Asya Masuri ang magkakaibang pangkat etnikong nagtataglay ng katangiang pisikal, paniniwala at wika. Ang malaking pagkakaiba ng heograpiya sa Asya ay naglinang ng makaibang kulturang Asyano. May mahalagang kaugnyan ang mabilis na paglaki ng Paano naimpluwesyahan ng heograpiya ang kultura at kabuhayan ng mga bansang Asyano? Igalang ang paniniwala, at katangiang pisikal ng ibang lahi. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Bumuo ng isang poster na maaring maglarawan ng naging impluwensiya ng heograpiya sa kasalukuyang kabuhayan ng mamamayan sa iyong pamayanan. Group activity Turn and talk Individual activity Word collage
 14. 14. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 13 populasyon sa kabuhayan Ang paglaki ng populasyon ay itinakda ng birth rate at date rate. Ang galaw ng ekonomiya ng isang bansa ay nauugnay sa pagbabagong nagaganap sa lakas- paggawa ng bansa. Bigyan ng kahulugan ang karikatura sa pamamgitan ng pagbuo ng isang word collage gamit ang mga terminolohiya at estadistikang natutuhan tungkol sa aralin. Aralin 17 Ang mga Sigalot sa Asya Maunawaan ang patuloy na pagpapalawak ng komunistang Tsina. Mabatid na digmaang Korea, Vietnam, at Cambodia. Ang patuloy na adhikain ng mga Asyanong makabuo ng matatag na Asya ang nagbigay ng dahlian upang kanilang tugunan ang hamon ng impluwensiya ng iba pang puwersa matapos ang ikalawang digmaang pandagidig. And cold war ay nagdulot ng matinding suliranin sa mga bansang Asyano. Paano ipinaglaban ng mga Asyano ang tuluyang tranpormasyon ng Asya bilang isang matatag na rehiyon? Magkaroon ng paninidigan sa bawat desisyon na gagawin. Naipapaliwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit na kinakaharap ng mga bansang Asyano dala ng kasalukuyang pagbabagong politika at sosyo ekonomiko. Bakit kinakailangang humantong sa isng digmang sibil ang paglutas sa suliranin ng isang lipunan? Paano ito sinusubukas sa kasalaukuyan? Bumuo ng isang time line na magpapakita sa sumusunod na mga pangyayari sa pagitan ng mga Arab at Israel. -nagdeklara ng Arab League ng jhad -unang digmaang Arab-Iraeli -Infitada -Krisis sa Suez Canal Turn and talk Individual activity Reporting Group activity
 15. 15. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 14 -Ikaapat na digmaang Arab-Israeli -Kasunduan sa Oslo -Kasunduan sa Camp David -Anim na araw na Digmaan -Nanungkulan si Netanyahubilang punong ministro ng Israel Lumikha ng isang patalastas na naghahayag ng iyong mensahe ng pakikisa sa mga proyekto ng pamahalaan laban sa droga o iba pa. Aralin 18 Isyu at suliranin, Samahang Asyano, at mga natatanging kontribusyon sa Agham at Teknolohiya Tuklasin ang simula ng pandaigdigang pag-unlad. Mabatid ang epekto ng Globalisasyon Mauunawaan ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit na kinahaharap ng Pilipinas Mahalaga ang bahaging ginampanan ng rehiyonal na pagkakaisa sa pagharap sa hamon ng malawakang pagbabago sa kasalukuyang panahon. Ang Globalisasayon ay nagsimula kasabay ng mabilis na paglaki ng populasyon at pag- unlad ng sibilisasyon. Paano ipinamalas ng mga Asyano ang kanilang pakikibahagi sa pagharap sa hamon ng mga pagbabagong nagaganap sa kasalukuyang panahon? Makibahagi sa mga isyu at suliranin ng bansa. Nagpapahayag ng damdamin at ideya ng solusyon para sa suliranin ng bansa. Makibahagi sa mga programa ng pamahalaan. Paghambingin ang ASEAN, APEC, at OPEC gamit ang chart. Gumawa ng isang panayam na maaring magpahayag na makatutulong upang maiiwas moa ng iyong kapwa sa kapahamakang dulot ng suliraning transnasyonal. Turn and talk Reporting Individual activity Group activity
 16. 16. Grade Eight Syllabus S.Y 2014-2015 Pahina 15 Ang ASEAN ay itinatag upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga bansa sa Timog- silangang Asya.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • cryscasfrans

  Jun. 27, 2014
 • myles_belalo

  Jul. 22, 2014
 • RechelGrefaldio

  Aug. 3, 2014
 • danielrazul

  Aug. 31, 2014
 • danielrazul

  Aug. 31, 2014
 • joeylyne1

  Sep. 25, 2014
 • Ellayanihh12

  May. 29, 2015
 • emzc1

  Jun. 25, 2015
 • amicabiliter

  Jan. 31, 2016
 • randycuerdo

  Apr. 13, 2016
 • markkarrlou234

  May. 30, 2016
 • CollinEstrella

  Oct. 30, 2016
 • MaryGraceNiez

  Nov. 21, 2016
 • minjao

  Nov. 15, 2017
 • MargielynMilanes

  Apr. 11, 2018
 • aniban21082

  Nov. 20, 2019
 • RexYbanez

  Mar. 29, 2020

Views

Total views

10,663

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

17

×