Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araling Panlipunan Grade Five Syllabus

4,983 views

Published on

 • Be the first to comment

Araling Panlipunan Grade Five Syllabus

 1. 1. pCater 5 2 M a g s a y s a y R o a d , S a n A n t o n i o , S a n P e d r o , L a g u n a 2014 - 2015 Araling Panlipunan Syllabus for Grade Five Maria Victoria O. De Leon Caterina and Giuditta Cittadini School
 2. 2. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 1 TIME FRAME LESSON CONTENT STANDARD PERFORMANCE STANDARD ESTABLISHED GOALS ENDURING UNDERSTANDING ESSENTIAL QUESTIONS FORMATION STANDARD TRANSFER GOALS LEARNING COMPETENCIES ASSESSMENT LEARNING ACTIVITIES UNANG MARKAHAN YunitI Aralin1 May sariling Sistemang pamamahala ang mga unang Pilipino Maunawaan ang pamumuhayng mga unang Pilipino. Masuri ang paraan ng pamamahalang atingmga ninuno. Ipagmalaki ang sinaunang lipunanat kulturang Pilipino. Masuri ang teknolohiyang ginamitngmga ninuno. May sariling kulturaang mga unangPilipino. Kailanganang pamamahalasa isanglipunan. May mga batasat tuntuning pinaiiral dito.May mga tungkulindin at pananagutan ang pinunoat mga kasapi.Sa ganito, magkakaroonng isangmaayosat matatag na lipunan. Paanoba nagkaroonng Pamahalaan noon? Anoang barangay? Bakitito mahalaga? Ano-anong katangianang dapat taglayinng isangpinuno upangmaging matagumpay na liderng isang barangay? Pagpapahalaga sa mga programa ng barangay. Pagmamalaki sa mga sinaunang pamayanan. Naipaliliwanag kungano ang Sistemang pamumuhayng unangPilipino. Nakalilihang bago at makabuluhang ideya. Naipararatingng epektiboang mga kaisipanat ideyasaiba’t ibanguri ng kontekstoat paraang berbal at hindi berbal Nakasusuri ng mga sinaunang kaugalian. Naipaliliwanag ang kaayusanat mga uring panlipunanng sinaunang pamayanan. Gawain1: Sa pamamagitan ng organizer ipakitaang pagkakatuladat pagkakaibang pamahalaang barangayat ng pamahalaang sultanato. *Pagkakaibang Pamahalaang Barangay *Pagkakaibang Sultanato *Pagkakatulad Gawain2: Bilangkasapi ng inyongbarangay, paano ka makikiisasamga kautusanng inyongbarangay? Bawat pangkatay kakatawanng isangbarangay. Isadulaang alinmansa sumusunod: *Pagtitiponng Graphic organizer Group activity/ role playing
 3. 3. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 2 dalawang barangaybilang paghahandasa isang pagdiriwang *Pagpupulongng kondeperasyon ng mga barangay para sa kapayapaan *Paglilitissa isangkaso ng paglalabagsa batas na naganap sa ibang barangay Pagkataposng role-playing, sagutinang mga sumusnodna katanungan: *Anonguri ng ugnayanng mga barangayang ipinakitang bawatpangkat? *Ano-anong katangiang Pilipinoang inyongnakitasa dula? *Magbigay ng isangparticular na senaryokung paano ito ipinakitagbawat
 4. 4. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 3 pangkat *Anongmensahe ang naisiparating ng bawat pangkat? Aralin2 Ang Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino Masuri ang pangkatng tao sa lipunannga mga unang Pilipino. Maunawaan ang paglaganap ng Islamsa Pilipinas. Mabatid ang nagingSistema ng edukasyon ng mga unang Pilipino. Bago pa man dumatingang mga Espanyol sa kapuluan, mayroonnang Sistemang edukasyonat relihiyonangmga unangPilipino. Paano nababagoang katayuan noonsa lipunan? Anoang ginagampana n ng mga kababaihan sa lipunan noon? Paano nagkaroonng Sistemang pagsusula? Anoang relihiyong animismoat Islam? Pagpapahalaga sa kulturang mga sinaunang Pilipino. Nakauunawang sinaunang pamumuhayng mga Pilipino. Nailalahadang sinaunang paniniwalang mga Pilipino ayonsa gamitng simbolo. Napahahalagaha n ang Sistemang edukasyon. Nakasusuri ng larawan. Nabibigyang kalahagahanang kulturanoonat ngayon. Gawain1: Ano-anong katungkulanang ginagampananng ama at ina sa mag-anakng sinaunang Pilipino?Sa pamamagitanng mga taulotng bulaklak, ihambingiyonsa mga bahaging ginagampananng mga magulangsa kasalukuyang mag-anakna Pilipino. Gawain2: Sagutinang mga katanungan: *Ano ang magiging damdaminmo kungikaway isangalipin? Bakit? *Mula’t sapul,an gatingmga magulangang Reflection paper
 5. 5. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 4 unang tumatayongguro natin.Kinagisnan na natinna sila ang gumagabay sa atin.Anoang itinuronilasa inyongayon? Anokaya ang itinurosakanila ng kanilangmga magulangnoon? *Saang aspeto nagkakatuladat nagkakaibaang Kristiyanismoat ang Islam? Aralin3 Pamaraang Pangkabuhay an ng mga Unang Pilipino Maunawaan ang kahalagahanng mga pinagkukunang- yamansa hanapbuhayng mga unang Pilipino. Masuri ang iba’t ibangparaan ng pangingisda, pagsasakaat pagmiminang sinaunang Pilipino. Mabatid ang Angating mga ninunoayumaasa sa likasna yaman upangmabuhay. Sila’ynakiangkop at nakibagaysa kanilang kapaligiran. Anong paraaan ng pagtatanim ang ginagawa ng mga Pilipinonoon at ngayon? Suportahanang programa ng pamahalaan patungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan. Nakalilikhang bago at makabuluhang mga ideya. Nakikilalaang sanhi at bunga ng mga pagbabagong naganapsamga sinaunangtaosa Pilipinas. Napapahalagaha n ang paraan ng pamumuhayng mga sinuang Pilipino. Naipaliliwanag Gawain1: Tapusinang fish bone organizer. Ilahadsa taas ng tinikangmga ugali na dapat taglayinsabawat hanapbuhayat sa ibabanaman,ang dahilankung bakititodapat taglayin. *pagsasaka *pangingisda *pagmimina *paghahabi *pakikipagkalakal an Fishbone organizer Paggawang sanaysay
 6. 6. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 5 teknolohiya noong sinaunang panahon. ang mga gawi ng pamumuhayng sinaunang Pilipino. Gawain2: Kantahinsa buongklase ang “Magtanim ay di biro”.Lagyan ito ng karampatang kilos.Pagkatapos ng gawain, subukangibahin ang titikng awitinatiangkop sa kasalukuyang pamumuhayng mga magsasaka. Gawain3: Sagutinang katanungan: *Anongmga katangiang Pilipinoang dapat mong taglayinupang paghusayanang iyongnapiling hanapbuhay? Bakit? YunitII Aralin4 Ang Pagdatingng Espanyol sa Pilipinas Maunawaan ang dahilanng pagdatingng mga Espanyol sa Pilipinas. Makilalaang mga taong nakatuklassa Maraming dahilan ang nag-udyoksa mga Espanyol na pumuntasa Silangan. Sinoang nakatuklassa Pilipinas? Paano nakarating nag mga Espanyol sa Pilipinas? Maging magiliw sa mga panauhin. Ipagtanggol ang mga kaibigano kaeskwelasa hindi Naipaliliwanag ang dahilanng pagkakabigong mga Espanyol sa pananakopsa Mindanaoat Sulu. Napahahalagaha Gawain1: Kalagayan1 - Nagingmagiliw sinaRaha KolambuatRaha Humabonnang dumatingsi Magellansa kanilangmga Situational analysis Group activity
 7. 7. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 6 Pilipinas. Masuri nag pakikipaglabang ginawang mga Pilipinolaban pamahalaanng Espanya. Maunawaan ang naging sanhi at bunga ng labanansa Mactan. Bakit nagkaroonng labanansa Mactan? Paaano ipinaglaban ng mga sinaunang Pilipinoang bansa laban sa mga Espanyol? magandang sitwasyon. n ang ekspedisyonni Magellansa kasaysayanng daigdig. Nakikilalaang mga mahalagang tao sa kasaysayan. barangay.Ikaw, paano mo ipakikitaang iyongpagiging magiliwsaiyong mga panauhin? Kalagayan2 – Ipinagtanggol ni Lapu-lapuang kayang nasasakupansa mga mananakop. Ikaw,paanomo ipagtatanggol ang iyongmga kamag-aral sa mga bullies? Gawain2: Gumawa ngisang board game na ang nilalamanay ang mga mahahalagang pangyayari at pananakopng mga Espanyol sa bansa.Pag- usapannang hustoang konseptoat disenyong gagawingboard game.Ilagayito sa isang illustrationboard
 8. 8. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 7 at ipalarosa ibangpangkat. Aralin5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa Maunawaan ang uri ng pamahalaansa ilalimng Espanya. Mabatid ang gampaninng pamahalaansa mga mamamayan. Nagtatayong isang sentralisadong pamahalaanang mga Espanyol upangmapadali ang pamahahala sa buong kapuluan. Anoang uri ng pamahalaan noong panahonng Espanyol? Sinu-sinoang mga taong lumabansa pamahalaang Espanya? Napahahalagah an ang tungkulinng pamahalaan para sa mga mamamayan. Nakagagawang balangkasng pamahalaan. Nakauunawang iba-ibang pananaw tungkol sa pamamahalang simbahanat pamahalaan. Nakikitaang papel ngisang puntode bista o perspektibosa pagkakaunawa ng nakaraan. Gawain1: Buuinang balangkasng pamahalaang lokal.Isulatkung ano ang tawagsa pinunongbawat lokal na pamahalaang itinatagngmga Espanyol sa bansa. Gawain2: Kapanayimang iyongmagulang. Tanunginkung silaba ay sumasang-ayon sa pagsasanibng pamamahalang simbahanat ng pamahalaan. Sumasang-ayonk aba sa sagot ng iyongmagulang? Ipaliwanagkung bakitka sumasang-ayono di sumasang- ayon. Graphic organizer Paggawang sanaysay Aralin6 Pagbabago Maunawaan ang mga pangunahing Maraming pagbabagoang inilunsadngmga Bakitgustong makuhang mga Espanyol Napahahalagah an ang edukasyon. Nakagagawa nang sanaysaysa kahalagahanng Gawain1: “Ang edukasyon ay sadyang Paggawang sanaysay Summary
 9. 9. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 8 sa Lipunanat Kulturasa Panahonng Espanyol layuninng pagtauklasng mga bagong lupainngmga Espanyol Masuri ang mga magagandaat di magandang dulotng mga Espanyol sa atinglipunanat kultura. Mapahalagahan ang mga gawaingnaituro ng mga Espanyol. Espanyol sa bansa. Naging pangunahing layuninngmga Espanyol ang pagtuklasngmga bagonglupainat palaganapinang Kristiyanismo. Relihiyonang nagingbatayanng uri ngedukasyon sa ilalimng prayleng Espanyol. ang Pilipinas? Anoang kanilang layunindito? Sa paanong paraan nila nakuhaang tiwalangmga Pilipino? Ano-anoang mga maganda at di- magandang naidulotng impluwensiya ng Espanyol? Naigagalang ang mga likhangsining, pampanitikan, musikaat sayaw. edukasyon. Nailalahadang mga pagbabagong naganapsa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Nakapagtitimban g- timbangang mga pagkakaibang panlipunanat pangkulturasa paglikhang bagongideyaat pagtaas ng kalidadng gawain. Nakasusuri ng mga larawan. Nabibigyang halagaang kulturanoonat ngayon. mahalagasa lahat,noon hanggang ngayon”. Paanomo mabibigyang halagaang edukasyong ipinagkaloobsa iyong iyongmga magulang? Malibansa mag- aral nang mabuti, anoanopa ang iyongdapat gawin? Gwain2: Para sa iyo,ano ang mga magagandang ipinamanang mga Espanyol sa bansa at ano naman anghindi magandaang ibinungasa pamumuhayng mga Pilipino noon? *Magagandang impluwensiya *Di magagandang impluwensiya organizer Skit/ Group activity
 10. 10. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 9 Gawain3: Mamili ang bawatpangkat kungano ang kanilang ibabahagi sa klase.Maaaring gumamitng propsat ng costumes. *pag-awitng isangkundiman *pagbasa ng PasyongMahal *pagbigkasng isangawito corridor *pagsaafulang bahagi ng senakulo *pagsayawng isangsayawna ipinakilalang mga Espanyol Aralin7 Kabuhayan ng mga Pilipinosa Ilalimngmga Espanyol Maunawaan ang naging Sistemang pamumuhayng mga Pilipinosa ilalimng pamahalaanng Espanya. Masuri ang mga pagbabagong Angmga patakarang pangkabuhayang ipinatupadng mga Espanyol ay naglalayong makalapng produkto, buwis, at lakas-paggawa. Paano ginamitng mga nandayuhang Espanyol ang atingmga likasna yaman? Bakit kailangan Pagkakapuri ng mga katangiang ipinakitang mga Pilipino. Pahalagahan ang kapwa. Angpaghingi at pagbibigayng tulongpara sa Nakasasagotng mga tanong tungkol saiba- ibangpananaw. Naipahahayag ang kanilang mga saloobinat epektibong ideya,pasulat,at di-pasulatna Gawain1: Ipaliwanagang salawikain.Paano itomasasailaim sa iyongbuhay? Ibahagi ang iyong kasagutansa klase. “Ang taong naglalakadng matulin,kung Paggawang sanaysay Interview Pantomime reporting/ Group activity
 11. 11. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 10 nagawa sa kalakalan. Mabatid kung paano ginamit ng mga Espanyol ang mga likasna yamanng bansa. Makilalaang mga taong nagpairal ng pagbabagosa kalakalanng bansa. magbayadng buwisngmga mamamayan? Saan ito napupunta? Anoang kalakalang galyon? Paano nagbukasang pandaigdigan g kalakalan? Bakit nagkaroonng sapilitang paggawa? kapwaay hindi kinakailangang may katumbas na halagang salapi. pakikipagtalastas an sa iba’tibang pamamaraan. Nakagagawang interpretasyon batay sa mga panayamo opinyonngibang tao. Nakauunawang kahalagahanng kabuhayanng mamamayan. matinikay malalim.” Gawain2: Patunayanang pangngailangan sa buwis. Kapanayimang iyongmagulang tungkol sa kahalagahanng buwis. Paghambingin ang patakarang pagbabayadng buwisnoong panahonng Espanyol sa kasalukuyan. Humingi ngmga mungkahi sa inyongmga magulanghinggil sa maayosna pagbabayadng buwis. Gawain3: Sumulatng balitang pampahayagan tungkol sasang patakarang ipinatupadng mga Espanyol. Sabihinsaulatng mga kagandahan
 12. 12. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 11 at di-kagandahan ng napiling patakaran. Bigyanng pamagat-ulona kukuhasa atensiyonng mambabasa. Humandang basahinitosa pagbabalitasa karap ng klase. Habang binabasa ito, ipakikita naman itosa pamamagitanng mime opiping palabasng ibang kasapi ng pangkat. IKALAWANG MARKAHAN Aralin8 Pakikibakang mga Pilipino labansa mga Espanyol Mabatid ang mga ginawang pagbangonng mga katutubo mulasa pamahalaanng Espanyol. Makilalaang mga taong namunosa bawatbayan na lumabansa pamahalaan. Ang pakikipaglabanng mga Pilipinoay reaksiyonnilasa mga mapang- abusong ipinatupadng mga Espanyol. Paanonatin maipapahaya g ang damdaming makabayan para sa makabuluhan g pagbabago sa bansa? Pagkakapuri ng mga katangiang ipinakitang mga Pilipino. Pagpapahalaga sa kalayaanat pagkakaisa. Natutukoyang historikal namga bayani sap ag- aalsa. Nailalarawansa sarilingsalitaang kilosngmga lumahoksapag- aalsa at ang mga reaksiyonng mga Espanyol. Nailalahadang impormasyonsa Gawain1: “Karamihansa mga pag-aalsaay pawangnabigo. Tangingang mga Muslimat ang mga pangkatsa bulubundukin ang hindi napasailalimng mga Espanyol” Sagutinang mga katanungan: Paggawang sanaysay Graphic organizer
 13. 13. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 12 Maunawaan ang pagtugon na ginawang mga pangkatsa bulubundukin. maayosna paraan. Nakagagawang buodng impormasyon mulasa iba ibangsipi. Nabibigyang punaang mga paraan ng pagpupunyagi ng mga Pilipinona wakasanang kolonyalismong Espanyol. *Ano-anoang dahilanbakit nabigoang mga pag-aalsa? *Ano-anoang ginawang mga Muslimat ng mga pangkatsa bulubundukin upanaghindi masakopng mga dayuhan? Gawain2: *Mga dahilanng pakikipaglaban *Mga namunosa mga pag-aalsasa Luzon *Mga namuno sap ag-aalsasa Visayas *Ang resultang mga pakikipaglaban Gawain3: Sinosa mga namunosa mga pag-aalsang Pilipinoanghigit mong hinangaan? Bakit?Ano-anong mga katangianng pinunoangnais mo ringtaglayin?
 14. 14. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 13 *Idikitdittoang larawanng pinunonaiyong napili. Aralin9 Pagsilangng Nasyonalism ong Pilipino Mabatid ang kahuluganng salitang Nasyonalismo. Maunawaan ang mga pag- aalsangginawa ng mga mamamayansa pamahalaang Espanyol. Maunawaan ang mga paghahandasa himagsikanat Kasarinlan Makilalaang mga taong namunosa pagkamitng kalayaan. Angkatakot-takot na pahirap, pagpapatawng mabibigatna buwis,pagkalimot ng mga prayle sa kanilangbanal na tungkulin,ang kawalanng malasakitng pamahalaang kolonyal sapag- unladng kabuhayanng bansa.Ang mga itoang nagtulak sa mga Pilipinona mag-alsaat lumaban.Subalit karamihansa mga itoay nabigo.Sa kabilangmga kabiguan,di pa rin tumigil angmga Pilipinong lumabanpara makamitang minimithing kalayaan. Anoang salitang Nasyonalismo ? Sino-sinoang mga tinatawagna ilustrado? Bakitpinatay ang tatlong pari? Anoang Katipunan? Sinoang nagtatag nito? Pambansang pagkakaisa Naipapakita ang nasyonalismo sa iba’tibang paraaan. Napaninindigan ang pagmamahal sa bansa. Nabibigyang kahuluganang salitang ilustrado. Nakatutukoyng mga ilustraona kasapi ng kilusang propaganda. Naipaliliwanag ang repormang hinilingngmga repormista. Nailalagayang sarili sa katauhanng mga Pilipinong nagpunyagi at pahalagahanang kanilangginawa na wakasanang kolonyalismong Espanyol at mabuobilang isangbansa. Gawain1: Layunin Paraan ng pakikipaglaban Mga natatanging pinunong samahan *Kilusang Propaganda *La Liga Filipina *Katipunan Gawain2: Maghanda sa isangpagtatalo tungkol sa paksang:Anoang mas epektibosa paghingi ng pagbabago: paraang payapao marahas? Suportahanng kaukulangdatos ang inyongpanig. Graphic organizer Small group debate YunitIII Patuloyna Mabatid ang mga layuninsa Panandalian lamangang Anoang kahalagahan Napaninindigan ang Nakatutukoyng mga Gawain1: Sinosa mga Paggawang talata.
 15. 15. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 14 Pagpupunyag i tungosa Kalayaan Aralin10 Ang Pagdatingng mga Amerikano pananakopng mga Amerikano. Maunawaan mga patakarang pampolitika, pang- ekonomiya,at pangkulturana ipinatupadng mga Amerikano sa bansa. Maunawaan kungpaano nabuoang unang Republikang Pilipinas. Makilalaang mga matatapangna Pilipinong nagpahalagasa panahonsa rebolusyon. nakamitna kalayaanng mga Pilipinonang maghimagsiksila labansa Espanya. Napaalisangmga Espanyol sa Pilipinasngunit humalili angmga Amerikanobilang bagong mananakop. ng labanansa ManilaBay sa mga Pilipino? Bakit nasangkot ang Pilipinas sa labanang ito? May basehan baa ng paghihinala ng mga Pilipinona talagang hangarinng mga Amerikanoay hindi upang makatulong kundi manakop? pagpapatuloy ng mabubuting impluwensiya ng mga dayuhan. Napaninindigan ang paraang nagpapakitang nasyonalismo. pagkakatuladat pagkakaibang mga posisyon tungkol sa pananakopsa Pilipinas. Nailalarawan ang pagsupil sa nasyonalismong Pilipinongmga Amerikano. Nagakakagawa ng interpretasyon sa mga pangyayari sa nakaraan. bayani ang iyong hinahangaanat ipinagmamalaki? Sumulatngisang talatang nagpapahalaga sa kanya. *Ipinagkakapuri kongsabihing ang hinahangaan kongbayani ay si ______ sapagkat _______. Gawain2: Magpalabunutan at i-role playang sumusunodna pangyayari: *Pagpapahayag ng Kasarinlanng Pilipinas *Balagiga Masaker *Digmaang Pilipino- Amerikano *Labanan sa tirad Pass Bumasa pa ng ibangaklat tungkol sanapili ng pangkat. Sumulatngiskrip tungkol dito. Itanghal sa klase. Dramatizati on
 16. 16. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 15 Aralin11 Pamahalaang Itinatagng mga Amerikano Maunawaan ang nilalaman ng mga Batas Cooper,Batas Jones,Batas Hare-Ware- Cutting,Batas Tydings- McDuffie,at SaligangBatas ng 1935. Makilalaang mga naging Gobernador- Militarsa bansa sa ilalimng pamahalaanng mga Amerikano. Masuri ang nagingepekto ng pamahalaang sibil sabansa. Angpamahalaang militarngmga Amerikanosa Pilipinasay itinatagupang sanayinat ihanda ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng isang pamahalaangsibil na unti-unting magsasalinsa mga Pilipinong kapangyarihang pamahalaanang sarili. Bakit kailangang pamahalaang militarang unang itinatagsa isangbayang nasasakop? Sino-sinoang mga taong namunosa pamahalaang militar? Bakit mayroong pamahalaang sibil?Para saan ito? Napaninindigan ang paraang nagpapakitang Nasyonalismo. Napaninidigan ang pagpapatuloy ng mabubuting impluwensiya ng mga dayuhan. Nailalahadat naipaliliwanag ang posisyonng iba’tibangpanig tungkol sa Pilipinasparasa kalayaan:ang pamahalaang amerikano. Nakatutukoyang mga pagkakatuladat pagkakaibang mga posisyon tungkol sa pananakopsa Pilipinas. Nakagagawang buodna graphic organizerngng pamahalaang itinatagngmga Amerikano. Nabibigyanng historikal na kontekstoang mga patakaran ng administrasyong kolonyal ng EstadosUnidos sa Pilipinas. Gawain1: Ibigayang buod ng aralinsa paggamitng graphicorganizer *Pamahalaang Militar *Pamahalaang Sibil *Mahalagang Pangyayari Tungo sa Awtonomiya Gawain2: Ipagpalagayna may pagkakataon kang makausap ang isasa mga gobernador mlitaro alinman sa mga naging gobernador-sibil noongpanahon ng Amerikano. Sinoang pipiliin mongmakausap? Bakitsiyaang pinili mo?Ano ang itatanongmo sa kanyaat maaaring matutuhan? *Dahilanko sa pagpili sakanya *Mga maaaring itanongat maari Graphic organizer Paggawang talata
 17. 17. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 16 Naihahayagang personal na saloobin patungkol sa nilalamanng mga patakaran. Naipaliliwanag ang epektong patakarang pinairal ngmga Amerikanosa mga pampolitakana aspeto: panlipunan, pangkabuhayan, at pangkultura. kongmatutuhan mulasa kanya Gawain3: Ikaway haharap sa Kongresong EstadosUnidos upanghayaang tanggihanang pananatili ng puwersang Amerikanosa atingbansa sa ilalimngVisitng Forces Agreement. Sumulatngisang talumpating bibigkasinmosa Kongresong EstadosUnidos. Bago gawinang talumpati magresearchsa internetomga pahayaganng tungkol sa kasunduangito sa pagitanng pamahalaanng EstadosUnidos at ng Pilipinas. Isa-isahinsa iyongtalumpati ang mga dahilan kungbakitgusto mongitigil naang
 18. 18. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 17 kasunduangito. Aralin12 Pagbabago sa Lipunanat sa Kabuhayan sa Panahon ng mga Amerikano Masuri ang mga pagbabagong ginawang mga Amerikanosa sistemang edukasyon, pangkalusugan, transportasyon at komunikasyon, at pangkabuhayan . Mabatid ang mga naging epektong malayang kalakalansa bansa. Maraming nagbagosa paraan ng pamumuhayng gma Pilipinosa pagdatingng mga Amerikanosa bansa. Anoang nagingepekto sa mga kabataansa pagdatingng mga Amerikanosa bansa? Bakit tinaguriang summer capital ang Baguio? Paano nakatulongsa pagpapalai ng ani ang mga magsasaka ang mga patubigsa sakahan? Napaninindigan ang paraang nagpapakitang nasyonalismo. Napaninindigan ang pagpapatuloy ng mabubuting impluwensiya ng mga dayuhan. Nailalarawan ang mga pagbabagosa edukasyon, kalusugan, lipunan,at impraestruktura. Naipaliliwanag ang epektong patakarang pinairal ngmga pampolitikana aspeto: panlipunan, pangkabuhayan, at pngkultura. Nailalahadang sarilingpagtingin sa mga nilalamanng sipi. Gawain1: Malaki ang impluwensiyang kulturang Amerikanosa buhayng mga Pilipino.Saiyong pagsusuri,ano- anongmga impluwensiyang itoang naging bahagi ng iyong pamumuhaysa kasalukuyan? Ilistaag mga positiboat negatibong epektonitosa iyo. *positibo *negatibo Gawain2: Gumuhitng komiksstrippara sa sumusunodna kalagayan. *Una, nagpapakitang damdaminng mga Pilipinosa mga pagbabagong panlipunanng mga Amerikano. Positive & negative chart Comicstrip
 19. 19. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 18 *Ikalawa,iguhit ang damdamin ng mga Pilipino sa pagbabagong pangkabuhayang dalang gma Amerikano. *Ikatlo,ipakita ang damdamin ng mga Pilipino sa mga Amerikanosa kasalukuyan. Aralin13 Panahonng Komonwelt Maunawaaan ang pagkakatatagsa Pamahalaang Komonwelt. Mabatid ang mga repormang pangedukasyon , panlipunan, patakarang homestead, paglinangnang pamabansang wikaat pagkilalasa karapatan ng mga kababaihan. Angpagkatatag ng Pamahalaang Komonweltay isangmalaking pagkakataonpara sa pagsasariling pamamahalang gma Pilipino. Bakitninais ng mga Pilipinona magkaroon ng sariling pamahalaan? Paano pinatakbong mga namamahala ang Komonwelt? Pahalagahan ang sariling wikaat karapatang bumoto. Nabibigyang kahuluganang Pamahalaang Komonwelt. Nakapagtutukoy ng mga batas at paraang ginamit ng Estados Unidossa Pilipinas. Nakatutukoyng mga nakinabang sa Pamahlaang Komonwelt. Nakapagbibigay opinyontungkol sa Kodigong Kagitinganat Kagandahang Gawain1: Sa panahonng Komonwelt, sinulatni Pangulong Quezonang Kodigong Kagandahang Asal,isang kalipunanngmga alituntuninng kagandahang- asal at katapatan sa paglilingkod. Hinahangad nitonglinangin ang pagmamalaki sa mga katutubong kaugalianat panatilihinang mataas na Pagsusuri sa sipi Timeline organizer
 20. 20. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 19 Asal ni manuel L. Quezon. morlaidadat katapatansa paglilingkodsa pamahalaan. Sagutinang mga sumusunodna katanungan: *Sa iyong palagay, napapanahonpa baa ng mga alintuntuningito sa kasalukuyang panahon? Ipaliwanag. *Kung sakaling ipaskil itosalahat ng ahensiyang pamhalaan upangmagsilbing tagapagpa-alala sa mga nanunungkulan sa gobyerno,sa palagaymo ba’y mababawasan ang katiwalianat korupsiyonsa pamahalaan? Ipaliwanag. *Alinsa mga alintuntuningito ang iyong sinusunod?Alina ng ay among sundin?
 21. 21. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 20 *Alinang mga gagawinmo kapag ikaway nsa wastong gulangna? *Alinang mga hindi napapanahon? Humanapng kaparehaat paghambingin ninyoangmga sagot. Gawain2: Karapatan sa Pagboto Hahatiinang klase sa tatlong pangkat. Sa tulongng internet, encyclopedia, at ibapang sangguniang akalat,gumawa ng pagsasaliksik ng kasaysayanng paghalal sa Pilipinas. Kailannagkaroon ng karapatang bumotoang iba’t ibangpangkaatng mga
 22. 22. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 21 mamamayan tuladng kalalakihan, kababaihanat mga nasa 18 taong gulang? Gumawa ng timelineupang ipakitaangmga pangyayaring nagbigaydaansa kasaysayanng paghalal sa bansa. Iulatsa klase ang mga impormasyong natiponsa pamamagitanng isangmulti media presentation. IKATLONG MARKAHAN YUnit IV Aralin14 Ikalawang Digmaang Pandaigdig Mabatid ang layuninngmga Haponessa pananakopsa Pilipinas. Maunawaan ang naging sanhi at bunga ng DeathMarch sa mga Pilipino. Angpaghahanda ng mga Pilipinosa kanilang kasarinlanay nagambalanang sumiklabang Ikalawang digmaang Pandaigdig.Sa pagkakataongito napailalimnaman Bakitsa Bataan itinayoni Mc Arthurang kuta ng USAFFE? Makatwiran bang ilikas ang pamhalaansa Nailalagayang sarili samga pangyayari noongsakupin ng Japanan gatingbansa. Napaninindigan ang sariling kagitingan tuladng mga Pilipinong Nailalarawan ang pamumuhay noongdigmaan. Naipaliliwanag ang sarilingsalita at larawanang kondisyonng mga digmaan. Natutukoyang Gawain1: *Layuninsa pananakopng mga hapones *Biglaang pagsalakaysa Pilipinas. *Mga makasaysayang pangyayaring naganap. Graphic organizer Editorial page
 23. 23. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 22 Makilalaang mga taong nagpakitang katapanganat kabayanihansa panahonng digmaan. ang Pilipinassa mga Hapones. ibangbansa sa halipna tumigil sa Pilipinasat tulunganang mamamayan? Anokaya ang nadama ng mga Pilipino noong nalamannila ang pag alisni Mac Acrthur sa bansa? Paanonila tinanggapang pangakong pagbabalik nito? Anoang DeathMarch? Bakit nagkaroo nito? nagpalayang muli sa Pilipinas. epektong okupasyong Haponessa mga Pilipino. Nabibigyang kahalagahanang mga naranasan ng mga Pilipino sa panahonng digmaan. Nakikitaang implikasyonat epektongmga itosa kasarinlan ng bagong republika. Gawain2: Ipagpalagayna ikaway isang newsreporter, sumulatngisang artikulotungkol sa pagbagsakng Bataan. Humandang isulatangbalita sa pamamagitan ng pagsagotsa mga katanungangito. *Sino-sinoang magkalabang pangkat? *Sinoang mga namunosa dalawang magkalabang pangkat? *Ano ang dahilan ng paglalaban? *Kailannaganap ang pangyayari? *Saan ito naganap? *Paano nagwakasang labanan? Isulatang balita, tandaanglagyan ng pamagat ang artikulo.Isulat
 24. 24. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 23 ang iyong pangalanat ang petrsakung kalianitoisinulat, kasam ang kabuuangbalita. Aralin15 Pagkakatatag ng Ikalawang Republikang Pilipinas Maunawaan ang naging pagdatingng mga Hapones sa pamahalaan. Mabatid ang pagbabagong naganapsa pamahalaan. Masuri ang mga propagandana ginawang Haponesnang mapaamoang mga Pilipino. Lubosna sinupil ng mga Hapones ang kalayaanng mga Pilipino, kinontrol ngmga haponesang pampulitika, pangkabuhayan, at panlipunang kalagayanng mga Pilipino. Hindi naging sagabal ang mapaniil na pamamahalang Haponesupang ang mga Pilipino ay lumabanmuli at mamatay alang-alangsa bansa. Paanotayo makakatulong upang makaiwasang atingbansa sa pananakopo digmaanat mapanatili ang kasarinlan nito? Anoang GreaterEsat AsiaCo- Prosperity Sphere? Paano nagkaroonng Ikalawang Republikaang Pilipinas? Sinoang namunosa pamahalaan sa ilalimng kapangyariha Napahahalagah an ang mga kontribusyon ng mga makabayang Pilipinong lumabanat namatayalang- alangsa bansa. Pagpapahalaga sa pagdamaysa kapwa. Nakikitaang impliksyonat epektongmga itosa kasarinlan ng bagong republika. Naipaliliwanag ang lamanng mga batas at kasunduan kaakibatsa pagtatag ng Republikang Pilipinas. Nailalagayang sarili bilangisa sa mga Pilipinong nagpunyaging makamtanang kalayaanat isaalang-alang ang mga naging tugonsa mga hamonsa pagsasarili. Nabibigyang Gawain1: *Gumawa ng isangkomiksna naglalamanng usapanng mga tao tungkol sa mga Pilipinong nagsilbi sa pamahalaanng Hapon sa Pilipinas. *Kapanayimang isang nakatatandana nakaranasng pamamahala noongPanahon ng Hapon.Alamin kungpaano pinamahalaanng mga Hapon ang Pilipinas. Ikumparaang kanilangsalaysay sa ginawasa aklat. Humandang mag-ulatsa klase. Comicstrip Movie review
 25. 25. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 24 n ng mga Hapones? interpretasyon ng mga layunin ng Japansa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, partikularsa pananakopsa Pilipinas. Gawain2: Bumuong isang pangkatna may animna miyembro. Manood ng isang pellikulatungkol sa panahonng digmaansa Pilipinas. Gumawa ngisang movie review tungkol ditto. Iulatsa klase. Pagkataposng pag-uulat,ilagay ang movie review sa inyong portfolio. *Titulong pelikula *directorat prodyuser *Mga artistang nagsiganap *Teknikal na impormasyon tungkol sa pelikula *cinematographe r *naglapatng musika *tagapamahala ng disenyo *Pangkalahatang reviewo
 26. 26. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 25 pagsusuri *Mensahe ng pelikula *Aral Aralin16 Lipunanat Kabuhayan ng mga Pilipinosa Panahonng Hapones Mabatid ang pamumuhayng mga Pilipinosa panahonng pananakopng mga Hapones. Maunawaan ang layuninat nagingsanhi ng HUKBALAHAP sa mga magsasaka. Masuri ang mga pagbabagong naganapsa kalgayang pangkultura,at kalagayanng kababaihansa lipunan. Angpanahonng Hapon ay nakapigil sa pagsisikapngmga Pilipinona mapatatag ang kabuhayang pambansa. Anokaya ang nagingbuhay ng mga Pilipinonoog Ikalawang Digmaang Pandaigdig? Anoang HUKBALAHAP ? Anoang KEMPEITAI? Paanoang naging sistemasa edukasyonsa panahonng mga Hapon? Pagbibigay halagasa kapwatao. Natutukoyang mga epektong okupasyong Haponessa mga Pilipino. Nakauunawang ugnayangsanhi at epekto. Gawain1: Gusto ng mga Haponesna matutuhanng mga Pilipinoang wikanilaat ang kanilangkultura kaya’titinuro iyonsa paaralan. Alaminang katumbasng sumusunodna salitasa Nipponggo. *salamat *maligayang pagdating *paalam *anong pangalan mo? Gawain2: Magsaliksiksa internet, encyclopedia,at sa iba pang sangguniang akalattungkol sa kulturang bansangHapon. Alaminangmga sumusunod: Word translation Culture exploration Mural
 27. 27. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 26 *tradisyunal na kasuotan *puppeto laruan ng isang kuwentong- bayan *tradisyunal na katutubong sining *instrumenting musical *isang katutubongawit at sayaw *relihiyon Gawain3: Bumuong pangkatna may animna miyembro.Pumili ng lider.Bubunot ang liderng pangkatang papel mula sakahonna inihandangguro. Nakasulatsa papel ang deskripsiyonng isang mahalagang pangyayari noongIkalawang Digmaang Pandaigdig.
 28. 28. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 27 Gumawa ng drowingng inyongnabunot. Kasamaang iba pang pangkatat ang kanilang idrinowing bumuong isang mural ng digmaan. YunitV Aralin17 Panahonng Ikatlong Republika Makilalaang mga naging pangulosa Ikatlong Republika. Masuri ang bawat platapormana naglalayong paunlarinang bansa. Mahalaga ang bahaging ginagampananng mga lidersa sistemang pulitikal.Sakanila nakasalalayang kinabukasanng isangbansa. Ano-anoang mga suliraning kinaharapsa pagsisimula ng Ikatlong Republika? Nakaktulong ba oa nakasagabal sap ag-unlad ng mga Pilipinoang ParityRights at Bell Trade Act? Paanonaging kalabanng pamahalaan ang mga Huk? Paanonalutas ang suliranin na may Pagbibigay halagaang kalakasanat kahinaanng mga nagawang administrasyon . Pagtulongsa paglutasng suliranin. Nakabubuong sariling interpretasyon tungkol sa magkaibaat posibleng magkasalungat na paliwanagng isangpangyayari sa panahonng bagong republika hanggangsa kasalukuyan. Naipaliliwanag ang mga suliraning kinaharapng bansa matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nailalagayang sarili katauhan Gawain1: Paggawang patalastas *PAgdatingng araw na ikaway maarinnang maghalal ng pu=inunong bansa,ano-ano ang katangiang hahanapinmosa ihahalal mong pangulo?Ilahad itosa isang patalastas. Gawain2: Pangkati ang klase sa dami ng pangulongnasa Ikatlong Republika.Ang bawatnaging panguloaymay Unang Ginang (malibankay Paggawang Patalastas Group activity Small group debate
 29. 29. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 28 kinalamansa mga Huk? Anoang bahaging ginampanan ng kababaihan sa paglutasng mga suliranin sa bansa? ng mga Pilipino sa Ikatlong Digmaaang Pandaigdig. Naisusulongang mga naangkop na gawaing nagpapamalas ng pangangalaga sa tinatamasang kalayaansa kasalukuyan. Pangulong Quirinonaisang biyudoat tinulunganng kanyanganak na babae). Magpalabunutan upangmakapili ng Unang ginang na magiging paksain inyong saliksikat presentasyon. Alaminangmga impormasyon tungkol sakanya at nag kontribusyon niyasa bansa. Gumupitng mga larawanna makapagdaragda g ng kaalaman tungkol sakanya. Iuulatang inyong nasaliksiksa klase. Gawain3: Hunyo12 ang kinikilalangAraw ng Kalayaaanng Pilipinas.Ngunit kungtutuusin, ang pinakahuling proklamasyonng atingkalayaanay
 30. 30. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 29 naganapnoong Hulyo4, 1946. Hahatiinang klase at magkakaroonng isangdebate. Pagtalunan:Alin bas a dalawang petsangitoang karapat-dapatna araw ng pagkilala sa deklasrasyon ng kalayaanng bansa,Hunyo12 o Hulyo4? Aralin18 Panahonng Batas Militar Maunawaan ang mga pangyayaring nagbigaydaan sa pagtakdang Batas Militar. Masuri ang naging reaksiyonng mga Pilipinosa Batas Militar. Mabatid ang nilalamanng SaligangBatas ng 1973 at mga pagbabagong naganapsa pamahalaan. Maraming dahilan kungbakit idineklaraang Batas Militar. Nabagoang pamahalaan. Ang pag-iral ngBatas Militarsa bansa ay may mabuti at di-mabuting epektonanag- iwanng maramingaral na dapat alalahanin at dapat pahalagahan. Bakitinilagay ni Pangulong Marcos ang bansa sa ilalimng Batas Militar? Anoang mga naganapsa panahonng Batas Militar? Paano kinaharapng pamahalaan ang mga suliraninnito sa kalagayan ng katahimikan Pagtatampok sa mga aral ng Batas Militar Pagpapahalaga sa mabuting Gawainng kapawa mamamayan. Pagbibigay galangsa mga taong lumalabanpara sa kapayapaan. Nabibigyang kahuluganang Batas Militar. Nailalarawan ang pagbabago sa pamamalakad ng gobyernosa ilalimngBatas Militar. Nakatutukoyng mga dekretoat pamamaraang ipatupadang Batas Militarat ang epektong mga ito. Naipaliliwanag Gawain1: *mabuting patakaran ng batas militar *di-mabuting patakaran ng batas militar Gawain2: Mag-interviewng mga magulangat ibapangkamag- anak tungkol sa kanilang pamumuhayat karanasannoong panahonng Batas Militar. Itanongdinkung sumasang-ayono Graphic organizer Interview Collage
 31. 31. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 30 at kaayusan? Anoang Green revolutionat Masagana 99? ang karapatang pantaosa panahonng Batas Militar. Nakabubuong kahuluganng Batas Militar. Nabibigyang kahuluganang bawat impormasyon tungkol samga pangyayaring naganapsa bansa noong panahonng Batas Militar gamitang maingatna pagtatasa sa mga utosng pamahalaan. di-sumsang-ayon siladitto.Ibahagi itosa klase. Gawain3: Gagawa ng collage o montage na may pamagat na “Portraitof Martial Law” kungano ang sarilingpananaw sa panahong iyongng ating kasaysayan. Idikitang ginawang proyektosaisang panigng silid- aralan. Sa pagsusuri ninyosa mga larawan,ano ang maibibigay ninyong paglalahatsa pamumuhay noon? IKAAPAT NA MARKAHAN Aralin19 AngPilipinas sa Panahon ng Bagong Republika Maunawaan ang mga programang pangkabuhayan itinatagsa Bagong Republika,at Angtaong 1981 ay panahonng pagbabagong kaalgayanmulasa Bagong Lipunan tungosa Bagong Republika Ano-anoang mga programang pangkabuhay an na naitatagsa Bagong Pagpapahalaga sa pagkakaisa noong Rebolusyong 1986. Nababatidang pagkasunod- sunodsa mga pangyayaring naggingdahilan upangmaibalik ang demokrasya Gawain1: Gawinang timelineupang mabuoang buod ng aralin.Isulat ang pangyayaring naganapsa tapat Timeline organizer Roving reporter
 32. 32. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 31 ang People Power Revolution noong1986. Mabatid ang mga naging dahilanat epektong pagbagsakng ekonomiya nooong1983. Masuri ang dahilanat nagingepekto sa bansa ng pagkamatayni NinoyAquino. Republika? Anoang mga naging dahilanng pagbagsakng ekonomiyasa panahong ito? Anoang naging reaksiyonng mga Pilipino sa patakaran ng pamahalaan. Bakitpinatay si Ninoy Aquino?Ano ang naging epektonito sa mga mamamayan? Anoang People Power Revolution? noong1986. Nakasusuri ng mga larawanng People Power Revolution upangmabigyan itong kahulugan. Nakapagtatalaka y ng epektong sama-samang pagkilosng mamamayan para sa kalayaan, demokrasya,at karapatang pantao. Napatutunayan na mahalagaang kalayaanat karapatang tinatamasang mga mamamayansa paggawang mga pagbabagong politikal sa bansa. ng kaukulang petsa. *Malagim na pagkapataykay NinoyAquino. *Pinasiyahanang Ikaapatna Republika *Pag-alisng unangpamilyaat mga kapanaligsa Pilipinas *Pagbawi ng suportanina Enrile at Ramos kay Pangulong Marcos *Biglaang halalang pamapanguluhan *Panunumpani Gng. Aquino bilangpangulo *Pagdaraos ng plebisitoparasa pagpapatibayng susogsa Konstitusyonng 1973 Gawain2: Ipagpalagayna ikaway isang reporterna nasa isangrallysa Makati. Mag- interviewngilang
 33. 33. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 32 taong naroroon ng mga sandaling iyon.I-role play ang interviewsa isangespesyal nap ag-uulatsa radioo telebisyon. Aralin20 Pagpapatata g ng Demokrasya Maunawaan ang saliang Demikrasya, ang sanhi at epektonitosa bansa. Makilalaang mga taong tumutlong upangmakamit ang Demokrasyasa bansa. Masuri ang mga nagawa ngat suliraning kinaharap administrasyon g Aquino, Ramos,Estrada, Arroyoat Ninoy Aquino. Angpangangalaga at ang pagpapanatili ng demokrasyaay tungkulinngmga mamamayanat ng pamahalaan. Pinahahalagahan ng mga Pilipinong nagmamahal sa bansa ang ipinaglabang demokrasya. Bakit kailangang bumuong bagong Saligang Batas ang pamahalaang Aquino? Anoang impeachment ? Paano nalukloksi Pangulong Arroyo? Alinsa programang naisakatupara n ng mga naging pangulo, mulakay Pangulong Cory hanggangkay Pagpaplanong mga repormang makatuutlong sa bansa sa pamahalaan. Nakauunawang tungkol sa problemao usaping panlipunan. Naipaliliwanag kungbakithindi o mahirap lutasinangmga suliraningito. Nakapg-iisipng dapat gawinng pamahalaanat ngkabataan upangmalutas ang mga problema. Nailalarawan ang mga patakaran at pangangasiwang pamamahala mulakay Pangulong Aquino Gawain1: Pumili ngiang isyuna kinakaharapng atingbansa sa lasalukuyan. Magsaliksik tungkol ditto. Bumasa ng pahayagano magsin, magtanongsa iyongmga magulangat iba pang taong inakalamong nakapagbibigay ng makabuluhang hinginang kanilangopinyon kungpaano malulutasito. Umisipka ng mga paraan kung paano ito masosolusyonan. Sumulatngisang Openletter Group activity
 34. 34. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 33 Pangulong Pnoyang nakatulong sap ag-unlad ng bansa? Ano-anoang paraan upang mapangalaga an at mapanatili ang demokrasya ng bansa? hanggangsa kasalukuyang pangulo. lihamsa pangulo. Ipaliwanagkung bakitang isyuay mahalagasa iyo. Magbigayng mga mungkahi kung paano ito mabibigyang kalutasan. Gawain2: Pangkatinang klase sa bilangng mga naging pangulongating bnasa.(mulakay Aguinaldo hanggangkay Pangulong BenignoAquino III) Magpalabunutan ang bawat pangkatupang malamankung sinongpangulo ang paksanang gagawingsakisik. Magtulong- tulongsa pagsasaliksikng mgahahalagang impormasyon tungkol sa pangulong
 35. 35. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 34 nakatokasa pangkat. Alaminang: *Saan at kalian ipinanganak *Mga magulang at impormasyon tungkol sa pamilya *Pinag-aralan *karanasan sa trabaho *Mga nagawa (accomplishment ) *Iba pang mahalagang impormasyonsa kanyangbuhay Italaang highlightngmga impormasyong nakalapat gumawang isang posterprofile ng iyongpangulo. Magsam ng mga larawano drowing.Idikit ang inyong posterprofile sa Presidential gallerysabulletin board.
 36. 36. Grade 5 / Araling Panlipunan Syllabus 35

×