Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reforç i ampli. llengua 2n trim

1,439 views

Published on

reforç i ampliació llengua Anaya 2n primària 2n trimestre

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reforç i ampli. llengua 2n trim

 1. 1. UHITAÏ .5 Llengua Hum icngnnms: ______ __ ________ __ _________ __ __________ __ . ... __ Curs: .. ... __ _________________ _. . Data: _ _________ __ ___________ . _ . ... . __ .1: Forma aÉ díminufiu c: Ihugmanfafiu. 9m + ar —» añruïu + 4am —» 9m + m —+ giruïu + 4221:: —- 1k: Übsarïa els díbuixm i cuzr-mpiafa amb uquesïes puruuíes. peananÏa-s — ‘WE-I-IIHI-E-E — 95mm: — mE-nuts ñ-filfl-Mfllïq Lagun ¡mi ¡una Í-l-u ¡númu naa-manu laliïlll
 2. 2. c-JuuMAgsA“ chungo-‘ so‘ ¡a hllio"luuollnnlul. nk UNITAT 5 v‘ Nomicognoms: .. ... . . ... ... .. .. . ... . . ... .. . ... ... .. .. . ... . . ... ... ... ... ... . m. .. . ... ... .. . Curs: .. ... ... ._. .._. .._. ... ._. ... ... ... ... ... .._. ... .._ Data: “““““““““““““““““““““ . ... . Reescru codo orocíó substituir? les porou es dasïnccdes com Sin-dico. Amb ougmenfafius Uelefont té dues orelles i quatre potes. Amb djmínufiug La roto fé dues mans i dues orelles. Escriu dos od¡ec'íus que índíqaen con poden ser. un ¡n ¡n una «wzobazih un r. un Llig les parajes i cbssíñco-les segons com sor-en las lletres marcadas. sumo Sono com en serp Sono com en rebosa zero bresso! T058!’ sofcto
 3. 3. LJVHÍITÁT .5- h. '.-. -.. É'- w v. - 1.‘ Hum Í “¡Quan-I s: ______ . ._ _________ . _ _________ ¡. _.. _____ . ._¡. _.. _ . ... . _. . Curs: _. .___ ________ __. ._. .__ Dahl: _ ______ __ ________ . ._. .___. . .71‘. Cnnïnuu En séria. Cada FICIFDIJÏI] ccmencu amb las dales ¿Iafrüs en qué acaba funlerïüs. Iüminu — rifa — drama — fábrica — KIZÍFEI — sub-ata — urmuri cühudu — muduixfl — mula — ¡‘abc-su — nadar É. fi Ï Í É "É
 4. 4. UNIÏÁÏ fi Henguu k Escriu dawn n! de cada nan-m al, in, als c: - las. IïI mmïadel-¿Ea k Kuala-cierra. Huge n - marques NGE-ECI n u tub-ellas Cüñïfl n - BFUQUEE ubellu n n putas pucca n a cunïes k Observa als. díbuixmï escríu les puraulas can ccarrespcz-n. umnïu — riu — current: — cumgúl ïfi wa Üü H ú-üïnfi-hlfl “¡LH ¡un ¡‘am-ch FIA. ¡‘hdmi-ru lana-agua umlll
 5. 5. n úhll-u minis, ¡. ¡I. .I. I|. ¡ ni. ¡una ¡PI-neu human-manu manu. UN ÍÏÁÏ ü Hengue Hem i man-emi: ________________________________________ __ Dele: ________________________ __. _ Curl-i: ._. ._. .___ . ... . ______. ._. k Unix les celumnes. Acebe d'en. iber ne se senfie ni une meece- sempre es Izlerellen SF es. hehe tem peña: e: Veigue- Esteve-n en silenci, tem el geï i el ges- k Busce ert ¡e sepe de IFeEreS i escriu ei fernení ele cede nem. ene»: cevell 9'35 lle-ú Ilep k Ümpli els buïls de les pereules emlzu I-I e IF. ¡_1.I5.Ee e5pi_ pe_ieu| e une ce_e4:cie ene ‘IDH
 6. 6. UNITAT E: k Eeletïene els. díbuixesi emperelle els nems que tenen les mereínes Iletres escribes. el revés. ‘ID-l úeemmw. m3.»; ¡nu ¡una FH melina l-ebmpuuenelllq
 7. 7. UHIÏÁÏ Ï Hengue k Releeiene eede nem ernlzu dues iI-Iustreeiens. É plenïe Izrent I’ ¿.1 Cemp| ete embmeuJrmueJrmuiennuuu-i. AE ¿»aqui m ahí A Elanrmaru; hac ¿a 1k Hebe. ML‘: ¿ete ¿E í M. k Est-riu en EüFIE-Spüfl eeuestes pereules- hemete — hem — herne - E ‘iz/ Í? gg %F Ü HH ú-flïnfiüküln ÍJhUrúj-hl ¡unan Fllienlulnru ¡ae-afirma n| e1|l|
 8. 8. ctbx-UMALDA‘. cuan. .-‘ u- n: hncnvsufl-x-gulgs ‘. "7""‘e” Nom i cog noms: .. ... . www. .. . ... . m. .. .. m. .. ... ... ... ... .. cacao-ao . ... ... -. Curs: .. ... ... ... ... ... ... . . ... .._ Data: ““““““““““““““““““““““ -. ... .. Compete codo c-rccíó omb rafolí o sol. EJÏ í! defina. «vwï/ ¡el ¡xxi d. fcúvmmïxrkg. EJ: íl ¿La ¿’ow/ iuwuac-he m La’ mu” La. «vc/ xa. [í] leLÏ/ Jl «w 313m1; Aqzuwï. mai. el; ¡í! «w Escriu el, la, o I’. Z] germó :1 amigo 1:] orbre 2| pínyo Omplï els buirs de les parques omb h. ¿ui oHir despúsafiir ¿oc Trío i compvïeta les Frases omb olgares dïzquesïes peroues. hos- ho — he ¿o Iïl ag-i/ JÍ. ww. «LZJÏ-ÉíL-utïcz 71h01). ¿{amix/ kt ¡“Levi [í] qttedaï. ¿e ¡‘Unomyjva en ‘L; cahlvjvl. 109
 9. 9. UNITAT T k Cemplele eq Leer peeme de Jeen Rubíes emb les pereules que et denem. Une pisle: eempre les Ilefresdeeede pereule. ln ¿Hifi Hi he delies de _____ telers, m pere ___ delle, ne re eler. Cup Le ______, gresse i fermese, dues mire e Terre, _______ ___. mu“ Le ________ l le reseele H ente sen belles tem le rneinede; i Iïlne es. mire Feltre, uquüm i ____ ___ I¡ eemriu, vermaflü Í EE IEIÍUEFI ÍÜÏEE ___: ygrgm-¡ïggg —_Iuguem, que __ resfiu! k Estrïu el nem ifeltres Hem que ttmegues. 11D ÚmFLFÍuUúÏfi ‘Iflquflij-fil ¡anne Fu melina hempuu-umllu
 10. 10. ‘UNITAT E Uengue k Releeiene i ¡‘emm pereules eempesles. x Éí k Cemplete. nrint-i-quetre k Esttriu les etumes que Fetten- Perte del Íern: pe megde| ene5 rettlels i ferine- ‘llull ¿Mmmm tuhqltwa-¡q ¡fine-ee ¡titular-rw I-clnumflneuurellllq
 11. 11. : ¡‘i-tleïú men. :-. ¡|. .., :J: ¡ u u‘. Ílimr’. i-eaiaJielie-iem-peh ihilïil. ute ¡mr e ,9 . .,-. se! ’ Hem l eegnems: ._. _.. ._. ._. __. _.. _._. ._. ._. ._. _.. ._. ._. .._. .._. _.. _.. ._. ._¡. _._. Í * Estriu els nttes que siguen pereuïes eemperes. “ Cempïete Ées eretituns emb equesïes pereufes. equest — equeils — equeixes — equeïllq meti ¡ki í han ¿a eïereequene. Ttree 1k e Ea ’ i Estriu les temes qee te| "en en eqeest feet. Ahir vtrm ener e ‘Jineres e vïsiter Ie nestre teïnï- 'b lie- Veig ¡uqer emle els meus tesins AIFens Miquel Pere i Ïerese. Després enürem el se-te per veure els emetïers les gerreteres el reïm mi les e1isreres- 115
 12. 12. HNÍITIÏÁT EE»: ¡ ï _= -«. ,-'r”-n. »-' '. J.'. - . |. "1""- >b| ’ e . Hem r eegneme: «_-. ... e._. ... _.. _._. .._. _.. ._. ._e_. .._. ._. ._. ._. ._. .._. ._. _.. ._. ... _.. _. Cure: _. ._. .._. ._. .._ ____ . .._. ._. ._. .. T _ HE» . flete. _. .._. .._. ._. ._. ._. _.. _.. _._. ._. ..«_. . Cemptete el Beat emb els nems que representen eÏs dileuínes. hace ene. eme. m1, í temelïlqueeeeflnïïteïefiue. ¿eeÁeeedemerLeh, e:, denetLeeÏcet1-ee. C1” f“ fi EJE-ü ‘J-Üstï "AH, efeewsífteheïetumefiteeelíl. áúïtfifi-nfik tha. ’ i. Lg. .| . ‘¿ehhh ¿Ira reúne’: Llhïqriïi ¡n13!
 13. 13. ‘ttfslíltïet. ’ ‘e 1€‘ Ïlil s, -. = u- . . Hem Ïcegneme: _________ . _ ____ __. _ ____________ ____. ._. .___. . flete: _________________ . _.. _.. _.. Cure: _. .:_. ._ _____________ _. . . ' Uig i estrïe. Aperelfll que indice | 'here- Heme que ven relletges- Lie-t en es venen relletges- . '¿_Í Fteleeiene. veeeltïes * t Hïg ‘¡e r ¡ug-e elle * v be renem neseltres nedeu ' T. Clessitite equestes peteules. engfnes — ¡eguet — ¡ugedere — germe — p| u¡e — dïumenge Ü Jaiïlfluhfieïfi ÍI. I.. .I. "¡ n. . . ¡ ¿»messi-e J-nra ue. Lhiliúfi . I ranger. ‘- ¡mmm
 14. 14. ITÁT ‘¡J ¡. -,--¡; in! ‘ Hem l eegrleme: ._. ._. ._. ._. .._. ._. .._. _.¡_. ._. .._. ._. ._. ._. __. __. .._. _._: ._. ._ Curs: ._. ._. ._. ._. .__: .._. _._. .._. ._. ... _ Dele: t. ... _.. _._. ... _.. ._. ._. _.. .._. ._. ._. ._. ._ Í Í Estriu el nem de les befíquee en es verle-n equeete preductee- fruit»: —-= su bate — w eve-Ice —- “¡bres 1‘ Estriu el nem de! que represente cede dítreix. L J ‘ Estriu el p'. u:e! tïequestes pereu"e. s- íí z z’ 125 e ¡eee mas. IÍ. ¡L¡l. |ï-i ¡ .1.¡-¡. ¡;. ¿.‘-i-v1¡¡. .!¡, .|¡¡. iee. .1¡¡ne ¡Ian-
 15. 15. . egnems: _. .._. ._. ._. _.. ._. ._. _.. ._. ._. .._. .._. .._. .._. .._. _.. ._. .._. ___. ._. . . Cure. ._s_. ... _.. ._. ._. ._. ... _.. ____. ._. . flete. _. ._. ..“_. ._. ._. ._. .._. _.. ._. ._e_. ... _.. JL: Seguir: le diremie de les fleittes i endevine el neze de le Ieeiige. sehen ilfiiere. Es un. eiuden en. ens ‘que ebiectee srenen I ‘j Si entere ne te se ps, escriu cede lÏetre en ie seue eeseÏIe. ll u "-5 ‘h. | . u ___ n. '_. 'i. -¡. ._ _. ._ ¡ ¡l . ._ -’ 126 eau-ein" ' ARIEL. I. '¡. ¡L“i¡ i-e‘. .. 1.: . n [-51 líflilíefl i IiïLiIÍL-i mmm

×