Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia didàctica

250 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didàctica

  1. 1. FITXA TÈCNICA ACTIVITAT GM.1.Fitxa tècnica.-Títol: La Longitud-Autor: Marisa Carrillo, Enrique Hermán y Laura Hermán-Editorial: Aquest recurs no està creat per una editorial, sinó per diferentsautors.-Plataforma: El recurs La Longitud, té la possibilitat de descàrrega al’ordinador particular, però es precisa obligatòriament d’un navegador htmper el seu ús.-Llengua: El recurs que hem triat utilitza el castellà-Ubicació:http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/menu.html2 .Presentació del materialEl material elegit per analitzar és un recurs que es troba a la pàgina delMinisteri d’Educació. Aquest recurs va dedicat sobretot a la pràctica de leslongituds. L’aplicació va dedicada als diferents alumnes de primària.L’activitat consta de quatre activitats i un apartat més on hi ha jocs. A partd’això també podem trobar una zona per el professorat, un “sabies què?,una de tests i finalment un apartat dedicat a exercicis per imprimir.L’àrea a la qual va dedicada el recurs elegit és a les Matemàtiques.3.ObjectiusL’objectiu principal d’aquest recurs és que els alumnes assumeixinsatisfactòriament el tema de les longituds.4.ContingutsEls continguts tractats a n’aquest recurs són principalment: són el metre, eldecímetre, el centímetre i el canvi d’unitats de mesura. Finalment espractica la suma de mesures.Per una altre banda també es tracten les dimensions de la figura geomètricaplana, el perímetre les altures dels triangles i la resta de mesures.Per acabar i com a darrers continguts trobem el quilòmetre, el decàmetre,l’hectòmetre i el producte del quocient d’una mesura i un nombre.Finalment també tracten les escales.5.Descripció detallada dels materials.
  2. 2. Com s’ha dit anteriorment el recurs està format per cinc activitats i unapartat de jocs. El funcionament d’aquest recurs és molt senzill. L’alumnepot accedir a l’activitat que ell vulgui i en l’ordre que desitgi.Dins la primera activitat primerament ens surt la possibilitat de mesurar unataula o una estora. Per a mesurar-ho el nin té la possibilitat de fer-ho ambpams o centímetres. Després al nin li surten diferents apartats: màquina,completar, calculadora e insectes .Una vegada l’alumne entra a l’activitatha de passar d’unes mesures a unes altres (per exemple de m a dm).Dins la segona activitat primerament surt la possibilitat de les trames, laqual consisteix en practicar el perímetre. A continuació trobem les següentsactivitats: calculadora, medim, dibuixa i perímetre. Dins la calculadora elnin pot transformar d’una unitat a una altre, a l’apartat de medim el ninutilitza el terme d’unitat. Dins dibuixa el nin ha de dibuixar segons elperímetre que li diuen i dins el darrer apartat calcular perímetres.Dins la tercera activitat, per a nosaltres la més divertida, també te dosapartats a escala i el teu circuit. Aquí els nins poden construir el seu propicircuit. Els apartats que te són: la màquina, completar i calculadora. Elfuncionament és el mateix que els apartats anteriors. A més en aquestaactivitat es treballen continguts com el kilòmetre, els múltiples del metre,equivalències, expressió duna longitud amb nombres decimals, o les ecales.Són continguts que es treballen sense adonar-sen, i ajuda al seuaprenentatge el fet de que es treballen jugant.Dins la quarta activitat, trobem primerament medim amb quilòmetres imilles. I te els apartats: converteix, calculadora i medeix. El funcionamentés el mateix que en les activitats anteriors. Amb aquesta activitat estreballen continguts com el valor mitjà, la moda, els peus i les polzades, elskilòmetres amb això es pot aconseguir que a més de treballar contingutsmatemàtics mitjançant el joc, també introdueix termes culturals daltrespaïsos com poden ser les milles. Això fa que shi afegeixi un punt decuriositats a lactivitat.I el darrer apartat consta de dos jocs de longitud, potser sigui lapartat quedes dun principi cridi més latenció als alumnes ja que ens vé presentatamb el títol de jocs .En el primer joc lalumne ha de fer que el personatge faci la major distànciapossible omplint els buits que li falten al camí. Per això haurà de calcularexactament quants blocs falten a cada buit.En el segon joc es tracta dendevinar a quina distància es troba el quadratverd del personatge. El joc consta de dotze tirades diferents.6.Recursos necessaris
  3. 3. Els recursos necessaris per poder duu a terme aquesta activitat sónprincipalment dos: el primer es disposar d’un ordinador i el segon tenirconnexió a Internet per poder utilitzar el recurs. Cal dir que té l’opció dedescarregar-se. Una vegada descarregat ja no és necessari disposard’Internet.7.Formes d’utilitzar el material dins l’aula.Aquest material podria ser usat de diferents maneres. Per una banda pot serutilitzat de manera grupal, utilitzant una pissarra digital. La mestre potposar el recurs als alumnes , que ells lutilitzin i el treballin a classe i lamestre faci de guia. És a dir que servesqui com a reforç duna sessió onsintentin aconseguir uns objectius i que aquest recurs ens servesqui dajuda.Per una altre banda també es pot anar a l’aula d’informàtica i que elsalumnes treballin de manera individual amb un ordenador cada un, en petitgrup o per parelles perquè així sorgesqui na neccessitat dajudar-se entreells i superar junts els diferents reptes que es proposin. Aquest recurs tambéés idoni per treballar des de casa, ja sigui per repassar o reforçar el que shatreballat a classe, reforçant lautoaprenentatge.8.ConclusióCreim que el material que hem escollit és adequat pels alumnes de primàriadepenent del nivell que es vulgui aplicar, ja que consta de diferentsactivitats i en cada una delles es treballen diferents continguts. Lesactivitats resulten senzilles i a labast de tots els alumnes. A més elsalumnes poden jugar-hi des de lescola amb la supervisió del professor/acom des de casa amb la supervisió dels pares si així es vol.Creim que consta dactivitats diverses on els nins tenen molta llibertat pertriar el que volen treballar, depenent del que els faci més ganes o del quenecessitin o vulguin reforçar. A més afegim com a punt positiu que a cadaactivitat hi hagi un apartat de continguts on sexposa detalladament quinssón els continguts que es treballen a cada activitat, apartat que pot serdinterès per a professors i pares.Com aspectes negatius destaquem que són activitats bastant monòtones,encara que samaguin baix el sostre de jocs, i això pot fer que lalumne escansi delles amb rapidesa. També cal destacar que els feedbacks no són
  4. 4. molt motivadors, per no dir que són quasi imperceptibles i automàticamentdesprés danunciar que tens la resposta incorrecta et proporciona la solució.El fet de presentar la solució davant lerror fa que lalumne perdi interès enseguir intentant fer bé lactivitat per això creim que seria més apropiatsuggerir qualcun tipus dajuda abans que la solució final.

×