Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

! Pravilnik bezopasni_usloviq_trud

804 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

! Pravilnik bezopasni_usloviq_trud

  1. 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” с. РАДОМИРЦИ, общ. ЧЕРВЕН БРЯГ, обл. ПЛЕВЕН, ул. “СКОБЕЛЕВ” № 3, тел.: 06576 2269, 0888 628 044, ou_radomirci@abv.bg УТВЪРДИЛ: ТОШКО ТОДОРОВ ДИРЕКТОР ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" – с. РАДОМИРЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
  2. 2. РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение, спорт, труд и отдих в училището съобразно чл.5,ал.l от инструкция на МОН от 05.07.1996 г., обнародвана в ДВ 61/96 г. и закона за здравословни и безопасни условия на труд на МТСП-ДВ бр. 124/97 г. Чл. 2. Правилника се отнася за всички ученици, учители, възпитатели, служители и прислужници в училището като определя правата и задълженията им по осигуряване и контролиране на безопасни условия на възпитание, обучение, труд, спорт и отдих. РАЗДЕЛ ІІ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ Чл.3 (1). За осигуряване безопасни условия в урочната и извънурочната дейност да се спазват установените в Република България единни права, норми и изисквания по отношение на: 1. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения. 2. Машини, съоръжения, апарати, уреди, инструменти, материали и вещества. 3. Осветителни ел. инсталации, водопроводи и канализационни инсталации. 4. Микроклимат /Температура и влажност на въздуха, отопление и вентилация/ 5. Работно облекло, лични предпазни средства, специално облекло. 6. Съоръжения и медикаменти за до лекарска помощ. 7. Организиране индивидуално придвижване на учениците, педагогически и непедагогически персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства. 8. Да се ограничи достъпа на случайни и съмнителни лица в сградата на училището и се осигури рационален пропускателен режим. (2). За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в Република България правила, норми и изисквания, когато учениците, педагогическия и непедагогически персонал извършват дейности свързани с изработените в предходната алинея. РАЗДЕЛ III ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА Чл. 4 (1). Проти:вопожарни изисквания към помещенията А) Помещения за учебно - възпитателна дейност (2). Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия тържества, вечери и други. РАЗДЕЛ IV ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. РАЗДЕЛ V ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ Чл. 5. Директорът назначава, организира, контролира и отчита дейността на БТ. 1. По решение на ПС, със заповед на директора определя комисия, която организира работата на БТ. 2. Директорът организира чрез класните ръководители и УКБТ запознаване на всички в училище с правилника на БТ. 3. Директорът контролира изпълнението на настоящия правилник. 4. Директорът отчита дейност по БТ в училището на заседание на ПС поне един път годишно. 5. Назначената от директора. УКБТ планира, организира, води текущата
  3. 3. документация, контролира и се отчита пред директора един пътгодитно пред ПС. Чл. 6. В училището се въвежда и води от определени лица следната документация по БТ: 1. Книга за начален инструктаж, в която всеки учител, служител и ученик си поставят подписа със запознаване с настоящия Правилник в частта му, която се отнася за него. Книгата се води от УКБТ. 2. Книга за периодичен инструктаж водена по образец съобразена с наредбата. 3. На майстор-поддръжка се припомнят правилата по безопасностпри текущи ремонти и при основният ремонт през ваканциите. 4. На училището по ТТ се припомня всеки срок, че се прави инструктаж на учениците при всеки нов раздел. 5. На учителите по физика, химия, биология и природознание се припомня всеки срок, че демонстрация на опити в час и при лабораторни упражн~ниясе инструктират учениците за безопасна работа с демонстрационните уреди, съоръжения, поставки, химикали, сплави, вещества и др. 6. На прислужниците се припомнят условията за безопасен тpуд при текущо основно почистване, затваряне на прозорците и заключване на вратите. /4/. Учителите по ДТИ си въвеждат свои книги за инструктаж: на учениците срещу подпис за работа с всяка машина, съоръжения или уреди и ИМ се издават служебни бележки по образец. /5/. Учителят по физическа култура и спорт води своя книга в която учениците си слагат подписите при всеки инструктаж , който се прави при игра на гимнастически уреди, видовете спорт, общо раздвижващите упражнения и им се издава сл.бележка по образец. /6/. Актовата книга се заверява от директора и в инспекцията по труда в която УКБТ описва станалите трудови злополуки. Чл.7.1. УКБТ контактува по възникналите РЗИ /или с общинските органи, ако има такива/, РУП и РСПБЗН за подпомагане. 2. УКБТ прави предложение на директора или на съответния общ, органи за промени, подобряващи условията за безопасно обучение, възпитание, труд и спорт. 3. УКБТ проучва и анализира съвместно с директора злополуки, проф.заболявания, аварии, станали в училище. По-тежките случаи се вписват в актовата книга. Чл.8. В своята работа чистачите да се съобразяват със следните изисквания за безопасна трудова дейност: 1. При работа със средства за дезинфекции, отрови, да се съблюдават правилата. 2. При ежедневно и периодично почистване да се ползват само стабилни стълби и се осигури допълнителното им поддържане от втори човек. 3. При текущо и периодично почистване на прозорците да се стъпва на первазите от външната страна. 4. При ежедневно проветряване да се отварят прозорците само в изправност. 5. Да не се изпълняват задачи възложени от по-висшето ръководство извън длъжностната характеристика, изпълнението на които е свързано с опасност за здравето и живота на работника - като чистене на високи комини, ремонти на покривни конструкции,работа с непознати·уреди и съоръжения 6. При констатация на повреда на ел.мрежа и ел. съоръженията Да не се правят опити за отстраняване на повредата и под ел. напрежение. 7. При сигнал за природно бедствие или друга опасност да се спазват инструкциите на УКГ3. 8. Когато в класната стая няма учебни занятия да се заключват вратите за да се опазва МТБ.
  4. 4. Непедагогически персонал 1. Да спазват установената трудова дисциплина. 2. Да се явяват на. работа в състояние, което им позволява да изпълняват възлаганите им задачи и да не употребяват през работно време алкохол; 3. Да поддържат реда,необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на работното си място 4. Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа.всяка сутрин, преди началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра и первази; 5. Класните стаи се проветряват задължително преди началото на учебните занятия и през голямото междучасие; 6. Преди началото и след края на учебните занятия огняра задължително проверява състоянието. на вратите, прозорците, чиновете /масите/, столове, шкафове и осветление. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им; 7. Коридорите и стълбищата се забърсват от чистачките след всяко междучасие; 8. Прислужничките измиват прозорците всяка ваканция; 9. Забранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около него. Чл.9.Във възпитателната си работа всички учители и възпитатели да имат в предвид: 1. да не се работи с неизправни УТС и да не се ремонтират под напрежение; 2. да не се правят опити за отстрацяване на повреди в осветлението, когато ел.мрежата е под напрежение; 3. при сигнал за опасност да.се.следват инструкциите на УКБТ, в която всеки класен ръководител в срок до 27.09.2013 г. да е запознал учениците; 4. при демонстрации с живи организми, химикали, запалителни и взривни вещества, автоматични и механични лабораторни поставки да се следват инструкциите за работа с лабораторни и извън лабораторни условия; 5. за екскурзии и лагери да се запознават с района и изпълняват инструкциите за безоnасна работа. Чл.10.При изпълнения на служебни задължения майстора по поддръжка да се съобразява с инструкциите: 1. да не се работи с неизправни ел.уреди, металорежещи и дървообработващи машини; 2. отстраняване повредите в осветлението и изобщо в ел.мрежата Да .се прави при изключена ел. мрежа; 3. при монтаж и демонтаж на стъкла да се съобразява с амортизиранатаnрозоречна дограма; 4. при подмяна на крушки и горни стъкла да се ползва само изправна стълба,допълнително обезопасена от втори човек; 5. да не извършва извъндлъжностната характеристика неща заплашващи живота и здравето Чл.11.Учителите по ДТИ да познават добре всички изисквания по учебен план за безопасна работа. 1.Учителите по ДТИ си nрипомнят за всеки три месеца и напомнят на учениците общите правила за БР в часовете по ТТ . 2. Води се дневник за направените инструкции по ДТИ с подписите на инструктираните лица. Чл.12.Учителите по физкултура да познават добре всички изисквания за предотвратяване на травми и повреди в спортовете по учебен план. 1. За всеки раздел да се прави инструктаж на учениците за безопасната игра
  5. 5. на всеки определен уред. 2. Да не се възлагат на учениците упражнения които не съответствт на възрастовите, физическите и психическите особености на учениците. Траповете за скачане да са дълбоко разкопани. з. Да. не се демонстрират от учениците упражнения на гимнастическите уреди - да се подсигурява готовност за помощ и пазене. 4. При обучение по гимнастика на всяко упражнение на гимнастически уред да се осигури готовност за помощ и пазене. 5. За всяка нова тема да се инструктират учениците за заплашващите ги опасности и начините за преодоляването им. Чл.13.1.Всички ученици в училище да спазва всички инструкции, които са получили по времена урочната си дейност. 2.По време на. отдих и в междучасията да. опазват училищното имущество. Особено внимание да се отделя на отваряне и затваряне на прозорците /да се отварят тези, които не са заковани/. 3.Да не се надвесват над парапетите, по стълбищата и да не се пързалят по тях. 4.Да не се сяда и надвесва над прозореца. 5.Да не се правят опити за самостоятелен ремонт на повредените мебели или ел. инсталацията. 6.При училищни тържества и празници да не се окачва украса по осветителни тела и да не се включват самоделни цветни ел. лампички и др. съоръжения 7.Да не се внасят в сградата фоерверги, бенгалски огън и др. 8.Да не се. носи и да не се играе в училище с ножчета, сигнални и капсови пистолети, пиратки, самоделни бомбички и др. 9.Забранява се на учениците да отстраняват повреди във ВиК инсталацията, както и на други системи в училище и се задължават своевременно да уведомяват класните ръководители и дежурните ръководители за забелязаната повреда. 10.При сигнал за опасност всички при определен ред от УКГЗ да напуснат учебната сграда 11.Да не се отварят и изваждат безцелно съоръжения. от противопожарните табла и да не се играе с кофпомпите оставени на определените места. 12.Забранява се саморазправата, побоя и всички действия, с които може да бъде наранен друг ученик или служител. При възникване на инцидент да се търси съдействието на дежурния учител, класен ръководител, директора, а при необходимост и органите на РПУ. 13.За всеки проблем застрашаващ здравето на учениците, възникнала в клас или в извън урочно време да се запознае класния ръководител, дежурния учител и при необходимост УКБТ и директор. 14.Да се обезопаси шахтата на канализацията и да се следи за безопасността на учениците от бодигарда на училището. 15.Да се следи да не се влиза в мазето на училището. 16.Листната маса да се изхвърля и пали извън района на училището. Чл.14 .С настоящия правилник да се запознаят всички ученици, учители и служители на ОУ "Отец Паисий "- с.Радомирци и за нарушения или неизпълнението да се налагат наказания съобразно Закона за просветата. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд в училище се издава на основание чл.5, ал.1 от Инструкция.N2 5 от 05.07.1996 г. на МОН. 2. Настоящият правилник влиза в сила от началото на учебната 2013/2014 г.
  6. 6. 3. Указания за прилагане на правилника се дават от назначеното със заповед на директора длъжностно лице. 4. За осигуряване на безопасни условия за възпитание,обучение и труд в учебното заведение е задължително спазването на настоящия правилник, както на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при изпълнение на работното оборудване. 5. Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на учебното заведение. 6. Всички ученици да бъдат запазноти с настоящия правилник в часа на класа в началото на учебната година. 7. Правилника се представя в РИО на МОН при утвърждаване на СписъкОбразец №1 за учебната година.
  7. 7. 3. Указания за прилагане на правилника се дават от назначеното със заповед на директора длъжностно лице. 4. За осигуряване на безопасни условия за възпитание,обучение и труд в учебното заведение е задължително спазването на настоящия правилник, както на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при изпълнение на работното оборудване. 5. Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на учебното заведение. 6. Всички ученици да бъдат запазноти с настоящия правилник в часа на класа в началото на учебната година. 7. Правилника се представя в РИО на МОН при утвърждаване на СписъкОбразец №1 за учебната година.

×