Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Live longer die faster osa 1 maria klemetz press

2,600 views

Published on

The era of the Elderly
In Finland we place our elders currently often in heavy institutions for care, care that can last for up to ten years. Making our environments elderly friendly: with close-by daily services, small scale living areas and environments that act towards social interaction can save the country Finland approximately 1,2 billion euros a year.

Demographic change will make us face a new paradigm shift that could change our societies infrastructure dramatically. We will have to focus on small scale, close-by environments and services together with proactive and excellent rehabilitation for our elders to be able to cope at home with age.

This is a start for Urban planning for seniors. Concept plan Aito Architecture email toimisto@aitoark.fi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Live longer die faster osa 1 maria klemetz press

 1. 1. !"#$%!&($)%*"$%+,-.$)% ./0%012%34%5/0%0670168% 9!#2:/;<50:%=;3<><252%?% @21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%%%%,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8% .;5D>F2%-&.$),% GHIIHJKIJ% &-,%IH%,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP%%%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%%%%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 2. 2. !>=0%63:W01%?%*>0%42<501% $;133U2:%Y:>3:>:%+;5;12W0%?/2:DD00<<2%BZZ1>5066ZZ:% U1>31>500E5%>DZZ:58B><5;5D>B;D<0660%$YV:%26;00662H%R2:DD00:% F3/52F2%U1340<<31>%,62:%[26D01%3:%0<>Z:85%/21B22:5;=2:% $;133U2:%/22<500D<>%=2<5252%!>=0%!3:W01%?%7>0%42<501% 52=3>00<00:]%F32%U>70BBZ:%06ZBZ:%=>>B0><05%=;3705% 0>=Z5%36><>%53>B>:52D8D8=2F0>70:%<Z=8ZB>ZH%% A0<D0><05%125D2><;5%6L858=Z5%D3D3:2><=2652><0:%501=0870:% 07><5ZB><0<5Z%<0DZ%<2>12;D<>0:%0::26520/DZ><8<5Z%F2% 2<;>:8BUZ1><5LF0:%D0/>ZB><0<5ZH%%,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 3. 3. #;3<>%JKMK%•! -;3B0<<2%3:%I]N%B>6F33:22%=2:/;<52%^86>%GN%=_% % %%%9%%%`NKa%•! -;3B0:%=Z0<5L:D2<=;%52U2/5;;%=2:/;<9 >DZ6;3D><<2% –! G%B>6F33:2:%12F2U88DD>%3/>50522:%JKNK%=2:/;<6;3DD>0:%D2<=;:%2=;662%•! AZ850Z=><<Z%360=2%10<;1<<>b=2:/;<%U>0:0:00%,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 4. 4. .>62<535%-;3B>% #Z0<5L%-;3B>% JKNKV% G%B>6F33:22% 18-64 vuotiaat Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy Maria Klemetz 2012 lähde Tilastokeskus,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 5. 5. Y;E<3>:E%•! $::0:%<3E2%%%%%%%%%%9%#2:/25%c/8=Z5d%2F25]%/06U3BU>%=Z0<5L12D0::0% #2:/;<50:%2>D2D2;<>%•! ,;53><5;B>:0:%?%01>068:%2>D2D2;<>% $::0:%<3E2%%%%%%%%9%.8L]%U26=06;5%F2%2<;B>:0:%01350522:]%% ,;53><5;B>:0:%%%%%%%%%%6>>D;522:%2;53662% IXGK9QK%6Z/>L5%%%%%%%9%#2:/;<50:%U26=06;2<;::35%12D0::0522:%%%%%%%%%%%01>6600:%D0<D;<53><52]%D2;2<%21D>U26=06;><52%^/26U2%B22_%%%%%%%9%!Z/>L5%12D0::0522:%% #2:/;D<05%%%%%%%%%^GK9PKa%-;3B0:%:8D82<;:53D2::2<52_%%%%%%%9%&6>%8D<>%<;;1>BB><52%FZ1F0<506BZB;;53D<><52%% %8/50><D;:5212D0:500<<2BB0%%e,),*"(@%-R"+.%•! #2:/;<50:%2>D2D2;<>%%%%%%%%%%9%#2:/;D<05%;<0>:%0>=Z5%2F2%2;532%%%%%%%%%%9%$6>:8BUZ1><5L:%<Z70%INK9JKK%B%%%%%%%%%%%%%^13662231>_%%%%%%%%%%9%#2:/;D<05%DZ8Z=Z5%U26=06;F2]%%%%%%%%%%%%%%=Z/0BBZ:%5;30>52%^06>:D0>:306ZBZ:%B;113<_%!"#$%&&())*("+,-./+0"1"$2!+(#3456+%%%%%%%%%9%#2:/;<8<5Z=Z66><0:%8BUZ1><5L:%12D0:52B>:0:%%%%%%%%%%9%fD<>:2<;B><0:%B3:>U;36><52B>:0:%%%%%%%%%%9%!Z/>U26=06;F0:%10:0<2:<<>% !"#$$"%&()*+,-.,*.-*) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 6. 6. ,<;:53D2::2<52%GK9PKa%^IXGK9IXQK_% Hauraan vanhuksen kunto reagoi täysikuntoisia herkemmin Ympäristön: Psykologisiin vaikutuksiin - ahdistuneisuutta, jos ihmisen mittakaavan puute, orientoitavuus, liikennehierarkia huono, “mykkä” ympäristö jne, Fyysisiin vaikutuksiin - liikunnan puute, jos esteellisyyttä tai jos ei ole luonnollista syytä tai houkutinta lähteä ulos (arkiaskareet) Sosiaalisiin vaikutuksiin - ihmisuhteilla ylläpidetään virkeystaso, depression ehkäisy, “ystävät auttavat hädässä”. Onko alueella kohtaamispaikkoja, realistisesti mahdollista saada ystäviä, tehdä yhdessä jotain? 200 mRollaattorietäisyys 200m: ravintola, kauppa, ystävät, ohikulkevan elämän seurailu, kiinnostavaa tekemistä, pubi? ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 7. 7. A;E<5;=25%D2;U;:W>5V%A0<D;<525%^R06<>:D>%IXGJ9JKIJ_%9!R06<>:W>:%D0<D;<52%3:%2<;D2<9%%BZZ1Z65ZZ:%D;E<5;:;5%IXNK%6;=;652%2<EH%9!%IXGK9PK%6;=;:%D0/>58D<0:%<0;12;<V% `OJHKKK%/6L%D3:31><5;B>:0:% @2/7366><;;<% 360B2<<2%360=2:%9!fD<>:2<;B>:0:% 12D0::;<9 D2::2:% U;>0><<2H%9!A2;U;:D>9%F2%D86ZD0<D;<53><<2%%8BUZ1>%B22:%521=>522:%:85% h%f/5Z%U26F3:%%2<;D2<U3/F22%U26=06;>660H% D;>:%A262<252B2% `%iZ5DZ<221>%9e>1><58B>:0:V%=2:/;<50:%B;;36>>D0%D0<D;<53>/>:j%% ,-YAA,"*$%@gg)g%9!%#>>B0>:0:%U26DD>%0<>ZZ]%F3<%:85%% A$-AY-.,--,% /001&02&2)$"%3304)$5&)-67.8%%53>B><53>:2%^U109%IXNK912D0::;D<05_]%% 5"3&22#9:&2)"9#22;:) 1##:&<#):"3"0902)%%B;;502><>>:%52D2><>:%2<;::3>D<>% 3;2<;5&09:")"9#22;0390,) !&93#9:"2)"9#3"91==5=) $"%"#:&<#,) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP%%%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%%%%%%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 8. 8. e8<88DL%:8D8FZ1F0<506BZ%U>::2662j% >;#5:&9?);@)/&20A&)>BCD/BEBFG)>;1$&((;2)9%A2;U;:D>12D0:50066>:0:%FZ1F0<506BZB;;53<%%%9%#2:/;<8<5Z=Z66>:0:%8BUZ1><5L%^06ZBZ:6225;_%%9!%.0D:>>DD29D0<D0><0<5Z%<;;::>06;<52%>/B><0:%8BUZ1><5L:%<;;::>06;;:%^<22=;50522:%<ZZ<5LFZ_%%9!%#2:/;D<05%D25268<22310>:2%%%%%%%%%%-./+0"1"$2!+(#34+ ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP%%%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%%%%%%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 9. 9. !2>53D<0<<2%•! k=2:/;<%2<;;%F3U2%IK%=>>B0><5Z%=;322:% SUOMI: LIIAN PITKIEN LAITOS- .)6-+4"7%4.6++!"89+:;+0<7<<+("1""&"(("+ JAKSOJEN +++ ++ +!"89+=+7)%44"+>%(("*-+0"&7.&)!)%$%(("+,&"4%(5+ KUSTANNUKSET: Nykyinen palvelurakenne 1200 MILJ. #,,-,%f.V% %MOO%R!l]%$!"%H%?;@+#,RY-.$%-"i&".YA-"-.,%%&#,.%g"*$%% % %% EUR/VUOSI %$Y9.,#&"..$"*$%#,-.,"-",%%-"i&".YA-",H%,-Y@"-,"A,% % % %%!,".&A-"--,%&% e".AgH%"17%+*.(*!<<1-+ABC+7)%44"H% % % %e".Ag,"A,"-9-"i&".YA-"-.,%A&&-.YY%#,!.,&-,% % % % %% %% %#,RY-.$RY&!!&%AY-.,YA-"-.,H% RATKAISU: VANHUS- 9!%!,".&-,-Y@"-$%-ff%&%@H@%A$R"..f@g.l%e,!#$!Yig)i$-.$!@gH%% YSTÄVÄLLINEN YMPÄRISTÖ #,RYA-"!!$%$"%&!$%ig)i$-.$!@g!!"-.g%AY.&Y.Y-&)(,"-,,."&.,%$"Ag% + UUDET A&.",-Y@"$%i,%f@eg)"-.l%&!$%#,RYA-$%AY&%f!!ge"*&%i,%% ASUMISTAVAT eg)igg@"-$%.,)e$"*$%@YA,"$H% + KUNTOUTUS ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 10. 10. -885%U26=06;52633:%F3;5;B><0660%•! @;><E<2>12;705%•! fD<>:Z><88<]%%%%%%%%%5;1=23B;;<%•! !>>DD;B><D8=:%%%%%%%%%=2F2=2><;;705%•! -3BH<2>1]%70U10<<>3%•! ,<;B><3:W06B25%•! BBH% E#;1&99")1#09(9"05"0:");0H&:""2)%"0:;39&99")IJ#;H&%&J;%%"K)1;2023&5:"09&9()1#002)1"002)J&55"<#2",)L#09(8) 9"05"#9)&0)$"5"2&)%&$==1=%%=,)L##"%%")"9#:""2)3&J?&11099=)"9#1091#;H;099")&901&530390)"9#:#39&2)?:&?H&99=,) M=H&!"/""9"2)9"05""2;0:;$00502)03=5"3&2:&&2)1##:;39&2)J"03#:#9)3&93#99"05""%"2)$"%J&%#002)N")"%#&&%%09&&2)) !#2:;#:#39&2)N=5N&9:&%??2K)O"%:;)D%0;$09:;P)EFCQRO)B29(:##SP)!&3=%=02&2P)!%&1&:TP)/"#5"1;)*.-*)
 11. 11. e26=06;5263<<2%52>%% 501=08<D0<D;D<0<<2%•! $605ZZ:%F3><<2D>:%52U2;D<><<2%IK%=>>B0><5Z%=;32%%%%%%%%%%%%%9%#22<2V%U26=06;5263F0:%D0<D>BZZ1Z21=>3%G]N%=;32%•! #;37060=3662%6>/2D<05%<;1D2<5;=25%F3U2%U21><<2%=>>D3<<2% %9%A;:%6>>DD;B>:0:%63UU;;%F2%6>/2D<05%<;1D2<5;=25]%D;:53;5;<%52D2><>:%06ZBZZ:%=22E>%FZ10ZZ%D;:53;5;<52% %9%!>>DD;B><D8=8:%B0:058<%=3>%13B2;22%/2;122:%D;::3:%535226><E]%=2:/;<%FZZ%<Z:D8U3E622D<>%% U"%J&%#:"%;2)5#;3"%" ) ) ) ))))C&5J&?93&93#939&2)J#;H&;9"9:;) /"2#39&:)J"03#<"J":)"$""S90%:" ) ))))C&5J&?93&93#390")?1$=50)1""2)3=?:&:==2)"9#2:;%;02") ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 12. 12. #2:/;<50:%U26=06;52635% e,!#$!Y.,!&.%
 13. 13. @><<Z%3=25%U26=06;5263:%=2:/;D<05j%•! #2:/;D<05%=>0Z=Z5%MKa%U26=06;5263:%58LUZ>=Z<5Z%^D63%Q9IG_%B2250:% <Z:W8<<Z%•! #2:/;D<05%=>0Z=Z5%QN9XKa%=;313D2;70<52%>6B2:%B>5ZZ:% =;313=2>D;5;<52%D0:0DZZ:%D2:<<2%•! h%U2<<>=3>5;B>:0:% hJObP%U26=06;5263% M=H&4)E&#5"2:":#:301#9) /""9"2)3"#$#230P)!":N") /&5:"2&2)*.-*) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 14. 14. fD<>:Z><88<%•! fD<>:2<;=>0:%BZZ1Z%D2<=22V%•! -;3B0<<2%8D<>:2<;=>2%3:%OIa%^5Z<5Z%=2:/;<50:%3<;;<%F3U2%OKa_%•! #22<2<<2%ONa%•! fD<>:Z><8870:%=2>D;5;<%=2:/;D<>>:V% –! *0U10<<>3:%1><D>%58L>DZ><>66Z%3:% % % %QKa%<;;10BU>% –! ,1D>1;E>:>0:%/3>52B><0:%=2>D0;5;B>:0: % %JOHQa%^=<%IJHNa%=0152>6;18/BZ66Z_% –! f6Z122F253>B>:53F0:%<;31>H%/0>DD0:0B>:0:% %OIHNa%^=<%JQHMa_% –! !>>DD;=;;70:%12UU0;5;B>:0:% % % %MQHIa%^=<%JXHO_% –! #2>D0;D<>2%D>>U0ZB><0<<Z% % % % %OKHQa%^=<%JPHXa_% –! A;360B2:%5370::ZDL><88< % % % %JJHQa%^=<%IOHJa_% ))IM0J02V)"%;2&)"2H)"2(H&$5&99"2:)1&H0A"(;2)#9&4)")$5;9$&A(J&)9:#H?)02)")W;5302V8"V&)$;$#%"(;2KP)X&%902V02)D%0;$09:;)N")CXMP)U#%3308RYZ"A3)&:)"%P)[L>)U#Z%0A)X&"%:)*.-*P)) ))IM;2&%02&99)02)F%H&5)U&59;29)O)U5&H0A:;5);@)#2A(;2"%)]&A%02&)"2H)]&":KP)!;J0293?)&:)"%P)O5A)B2:&52)L&H,)*.-*)) #&"*,,%eYY..Y,%A,YeYA"9%i,%),A$$-YY"..$!Y!!,%% ^Ag-".f-%-YY"..$!Y-.,%&%!,,i$$..,#,%A&A&,"-#,!.,"-$@@,A-"_% ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 15. 15. e26=06;5263F0:%3:W06B>2%•! e>0:05%/;3:005%^0>%E622%D;:532%866Z>5Z=ZZ:%21D>U;;/2>6;;:_%•! !;D>5;5%3=05%•! &60<D06;U2>DD3F0:%=Z/88<%^8600:<Z%5=9/;3:0%F2b52>%1;3D262_%•! ,>D252;6;505;5%21D>1;E>:>5%F2%86/ZZ65Z%3/F2;<%•! !2>53<B2><;;<%•! fD<>:Z><88<]%586<><58B>:0:%BBH% ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 16. 16. )2D0::;<50:%D31F2;<53>B0:U>50>5Z%•! R><<>5%•! !><ZD0113D<05%•! !><Z3<25%D;50:%>:=29AeR%531:>5%•! &<>2>:0:%U;1D2B>:0:%%%%%%%%^6L8<>0:%26;0>70:%62>73>662_%•! e26=06;E>=><58BZ5%%^=2:/25%3<521>5_%•! A25;52<3:%D>>::3<52=;;<]%%%%%%%%U26=06;F0:%63B>;B>:0:%%%%%%%% !;5N"#39&2)"23&9##220<&%#99")J;0)"530:"):&;%%09:&2)J"%100H&2)&%&1&2S&2)3=?<^=4)&901,) 5"3&22#39&&2)%09=<=J=:)0990:;520:P)5"3&22#9J"0$"2)#%3;$#;%&%%&)%09=<=J=:)3?%$?#;2&:;520:P) &%&1&2S$"5J&33&&:)N")_&2&5V0":&;33##<")%09==J=:)J0&5N#%3090J#:)9&3=)%09=3&55;39&:,)•! A2;U;:W>:3<2:%363/;3:0% ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 17. 17. YY*$%e,!#$!Y),A$.$$%A&-$e."% +!"#$%&&(4"!-.-+ *%#4""!(4.-+D!0<1(4E+*)-4%)4)(("1""&"+ "1**)-4%)4)(+.&<!<-4"0"-"+ 4"0"#4)!"4+>"+-$.-+(.)1"&)+ M#;H""2)1"H;%%09##390") /"2#390%%&)9;J&%:#J"99")?1$=509:^99=) /"2#9:&2)3#22;2)?%%=$0:;;2) !"H#2J"590(%;09:")J;0)9&#5":");03#%3&J"") &%==)01090390) ;2)$"%N;2)%&J=H?9$"033;N")N") 9##220:&%:#)$&%0)90N;0<##)N#%309&%%&) &%=1==) J"N""3#2:;09&2"302,) 3;:""109$"033;N",) "#30;%%&)Q9$"2N"99") OJ#9:"109&&2):;<##) -$Y),"!Ye,)#$A$% 2;$&"9(P)N;%%;02)#93;) ;1""2)3?3??2)3":;"",) e&)),-.,-,$A&R.,,@"-e,"AA,% A,Ye,--,%Agf."% !,-"#$),.,]%$)AA$)"% M003#2:"5"N;0<&02&2)J"2#9) &0);%&)9"05"9,) ,YA"&)$YY-.,%"--"% A&"),%Y!A&"!Y.Y-% ,Y)"A&"$%AY"-."% `O"5;2)Ia&&%9K) ;:&502V"1P)@5&&W&&%02V) &)@"!$#$ff..g%A,e$,@e",%#gf!"g% ,YA"&-R,AA"% A,R#"!,.$),--"%Af!g),"."!!,% A"1$0;2b) .,)e$$%#,,."$--,% ".$-""#"-.g%% .g-@gAY.&Y.Y-.,% AY.&% AY.&% AY.&%c#gg)gd%h%% .g@g%-"i,-.,]%#,)&i,%.Y!"-"%!"",%e".Ag% Agf..gg%$,!.,9 A&."%% A&*"%.YA"e,!#$!Y.% iY..Y-$Y),,% ,)A"!""AAY@"$% AY.-Y#,% $RAg"-$#gg%.&"@".,,%i,% L?^9):"%;#98)N")!QMO8)!,".&-$!g@g%% $-.$$..l@gA-"% f@eg)"-.l% .g-@gR&".&&V% 2&#J;2:"") E;90""%02&2)&22"%:"&3=09?) U9??3302&2)&22"%:"&3=09?) ??902&2)&22"%:"&3=09?) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 18. 18. #2:/;<8<5Z=Z66>:0:%8BUZ1><5L% JKK%B%13662231><Z70%JKKB%D2;U;:W>:3<>0:%=2/=><52B>:0:%F2%U2>D266><70B3D12E2D0/>58<%^0<>B01DD>%R06<>:D>_% ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP%%%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%%%%%%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 19. 19. A2;U;:W>:3<2:%363/;3:0%!Z/5LD3/52:2%U26=06;12D0::;D<0:%D22=3>5;D<0<<2]%12D0:52B><0<<2%<0DZ%D31F22B><0<<2%5;6><>%3662%U26=06;12D0::;D<0:%53>B>:53F2%5;D0=2%8BUZ1L>=Z%8/78<D;:52H%$6>:=3>B2>:0:%8BUZ1><5L%5;D00%U26=06;12D0::;D<0:%53>B>:53F2%=Z/0:5Z0:%12D0::;D<0<<2%5;3502=>0:%U26=06;F0:%521=02%^52U2/5;B25]%8D<>:Z><8870:%0/DZ><8]%B;>70:%>/B><50:%<0;12]%1;3D2>6;]%5;1=266><;;<]%<3<>226>:0:%D3:51366>]%D;6;;1>U26=06;5]%D;:53>6;%F2%21D>6>>D;:52%BHB_%L""2:"9;3&55;9);2)"J;02)3"030%%&,)R;%%""<;50&:=09??9)-7.)8)*..)1,) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 20. 20. Y;<>%=2>/530/53V%D0=80BU>%% 8/50><LD3106>2<;B>:0:% •! @2/7366><50522:%D3E2<;B>:0:%63UU;;:%<22DD2% %%%%%%%%% % %9%$Y%52=3>50V%B2D<H%J%=;32%62>53D<0<<2% •! @2/7366><50522:%3B253>B><;;<% + + +++++F+7GHIJK+LH+LMGH+NOPMPHKP+QGIQRH+SNKJSKKR+ •! iZ1F0<506BZ66>:0:%488<>:0:%m%U<88DD>:0:%m%<3<>226>:0:%D;:53;5;<%F2%0::26520/DZ><0=Z%<0;12:52% % % %%%%%9%22U;1>D8Z8<%/8=00D<>% •! $1>%>DZ6;3D25%8/500:%C;0102:"");10%%")&H;0%%" ) )))))))))))G#;5&:)1#3""2)3;5<&%002 ) ) ) ))))))))))))))))))))))))E;90""%09##9)N")9&#5"0%#4)IF$&2)W;539;$K ) )))) ) ))))))))))I!#2)2#;5&%%&)`:"0)J"2"%%&b)"2:"")*c+1)%""(3;2P)))))))))))))))))!#09(%:")J;0)#N;1$0302) )) ) ) )) ))))))) )))) )))))))))))"%3""):"$":#"K) ) ) ) ) )))))))))))) ))J"5;J"9()1;033"0%%")/"2#390%%")$"%N;2)32;W8;W4:" ) )))))))))dN")?:=330=)$##:#:""2)9"1"%%"):;09&&2);2V&%1""2)) ))))))))))) )))))))))))))))E##220:&%%""2)3;:""1090" )) ) )) ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI%
 21. 21. #2:/;<50:%06ZBZ:6227;:%U212:52B>:0:%3:%% B>6F217>:%21=3><52%•! 8D8DZ85Z:5L%F2%8BUZ1><5L%6;D>5<00%=2:/;D<05% *..)1)5;%""<;509=H&)%%%%%%%F3D3%U>5DZ2>D2><62>53D<00:%52>%D3E>:%%%%%%%%%%%9D;:53;5;5;D<0:%U;;50%F2%8D<>:Z><88<%%%%%%%%%%9%8BUZ1><5L%JKK%B%3:%=2>D02D;6D;>:0:%%%%%%%%%%9%8BUZ1><5L%JKK%B%3:%DL8/Z%%%%%%%%%%%%^h%<88]%B>D<>%6Z/50Z%;63<]%U;;;;_%•! A2;U;:W>:3<2:%363/;3:005% %%%9%=2:/;<8<5Z=Z66>:0:%8BUZ1><5L%3:%>/B><8<5Z=Z66>:0:% .&)"%%%%%%%%%%9%5;1=266><52%D0=8592<;B><52%F2%6Z/>U26=06;F2%%%%%%%%%%9%8/50><L2<;B><0:%;;705%D3:<0UE5%%%%%%%%%%9%D;360=>0:%D2;U;:W>:3<>0:%2DE=3>:E1;><D0%%%%%%%%%%9%:;31>660%F2%=2:/3>660%E63F2%F2%=01<52>52%%%%%%%%%%9%=2:/3>660%53>B>:522%F2%>5<0:<Z%5350;2B><52%%c3U0:%<n/336d%%%%%%%%%%9%06>:D0>:306ZBZ660%2<>2D2<U3/F22%E>=><5ZB><066Z%%%%%%%%%%9%3B2%?%70B3D12E2%^U2>D266><70B3D12E2_% A;:%2<;>:8BUZ1><5L5%53>B>=25%=2:/;D<>2%D2::220:]%=3>722:%86>%QKa%U>5DZ2>D2><62>53<U3E62><52%D;:53;22%D3E>:% (<<(4E+T+!&>"1$+.)1U7)%(+ ,>53%,1DD>50/5;;1>53>B><53%&8%%%%%%!L::13E:D25;%MN%*%OP]%KKIQK%R06<>:D>%%%%53>B><53S2>5321DHT%%%%%%U;/06>:V%KIK%MJJ%NKQK%%%%%%%%%@21>2%A60B05C%,1DD>50/E%-,+,%W<B%KOK9PNQQXXI% Kiitos!

×