Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bach. Loe. Anteproxecto

783 views

Published on

Anteproyecto de bachillerato

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bach. Loe. Anteproxecto

  1. 1. BACHARELATO LOE anteproxecto ABRIL 07-08 Depto. Orientación
  2. 2. BACHARELATO DE ARTES 1º COMÚNS : CC. para o mundo contemp.- Ed. Física-Filosof. e cidadanía-L. Galega e lit. I-Lingua cast. e lit. I – Lingua estranx. I PROPIAS DE MODALIDADE (a cursar 3): . Artes plásticas, deseño e imaxe: *Cultura audiovisual -Debuxo artíst. I-Debuxo téc. I- Volume . Artes escénicas, música e danza: Análise musical I- Anatomía aplicada-* Cultra audiovisual .-Linguaxe e práctica musical. 2º COMUNS : Hª de España, Hª da Filoofía, L. Galega e Lit. II,L. Caselá e Lit.II, Lingua Estranx. II PROPIAS DE MODALIDADE (a cursar 3): . Artes plásticas, deseño e imaxe: Hª da arte, * Téc. de expr. gráfico-plástica , Deseño, Debuxo artíst. II, Debuxo técnico II. . Artes escénicas. Música e danza: Artes escénicas, * Hª da música e da danza , Literat. univ.,Análise musical II OPTATIVAS (cursar 1): pode ser das maerias de modalidade. De oferta abrigatoria: Tecnoloxías da inf. e da comunic., Música, 2ª Lingua estranx. Só ésta pode ser cursada nos 2 cursos. OPTATIVAS (a cursar 1): pode ser das materias de modalidade. De oferta obrgatoria: Tecnoloxías da inf. e da comunic., Música, 2ª Lingua estranx. Só ésta pode ser cursada nos 2 cursos. *É obrigatorio cursalas Das 6 materias de modalidade a cursar entre 1º e 2º, 5 teñen que ser da modlidade do BACH. elixido En Galego: Filosofía e cidad., CC. para o mundo contemp., Hª da filos., Hªde España, Cult. audiov.,Téc. de expres. gráfico-plástica, Hª da música e da danza , máis as fixadas polo claustro, ata o 50% Depto. Orientación
  3. 3. 1º BACHARELATO Materias comuns: CC. para o mundo contemporáneo - Ed. Fisica - Filosofia e cidadanía - Ling. Castela e Lit. I- Ling. Galega e Lit. I - Ling. Extranxeira I. BACHARELAT. PROPIAS DA MODALIDADE A cursar 3 OPTATIVAS A cursar 1 Ciencias e Tecnoloxía * Matematicas I - Fisica e Quimica Bioloxia e Xeoloxia Debuxo Tecnico I Tecnoloxía Industrial I . A cursar 1 (pode ser das materias de modalidade). . De oferta obrigatoria: - 2ªLingua estranxeira. - Tecnoloxías da inf. e comunic. - Música Serán cursadas no 1º ou no 2º curso, agás a 2ªLingua estranxeira que poderá ser cursada nos dous cursos. Humanid . e CC. Sociais * Hª do Mundo Contemporaneo- Latin – Grego - Matemat. CC.SS.- Economia En galego: Filosofía e cidadanía – CC. Para o mundo contemp.-Matemát. I- Hª do mundo contemp.- As fixadas polo claustro de profesores(Proxecto lingüístico) ata completar o 50% a docencia en galego. Das 6 materias de modalidade a cursar entre 1º e 2º, 5 deberán ser da modalidade do BACH. elixido. * É obrigatorio cursalas Depto. Orientación
  4. 4. Materias comuns : Hª da Filosofia – Historia de España– Ling. Cast. e Lit.II - Ling. Gal. e Lit. II - Ling. Extr.II . DE MODA BACHARELATOS DE MODALIDADE OPTATIVAS (Cursar 3) (Cursar 1) CENCIAS Bioloxía E CC.da terra e medioamb . TECNOLOXÍA Debuxo tácnico II Electrotecnia Física. Química * Matemáticas II Tecnoloxía industr. II HUMANIDADES Economía de empresa E * Xeografía CC. SOCIAIS Grego II. Latín II. Mat. Aplic. ás cc.soc. II Literat. Universal Hª da arte. IES “Mª Casares” DEPTO. de Orientacion 2º BACHARELATO . Pode ser das de modalidade . De oferta obrigatoria: - 2ª Lingua estranxeira - Tecnoloxías da inf. e da comunic - Música Serán cursadas no 1º ou no 2º curso, agás a 2ª Lingua estranxeira que poderá ser cursada nos dous cursos. * É obrigatorio cursalas En galego: Hª da Filosofía e Hª deEspaña, Matemáticas II e Xeografía, máis as fixadas polo claustro de profesores (Proxecto Lingüístico) ata completar o 50% da docencia en galeg). Das 6 materias de modalidade a cursar entre 1º e 2º curso, 5 deberán ser da modalidade do BACH. elixido.
  5. 5. BACHARELATOS MATERIAS QUE REQUIREN A SUPERACIÓN DAS DE 1º PARA SEREN AVALIADAS EN 2º Debuxo artístico I e II Debuxo tácnico I e II Análise musical I e II Matemáticas I e II Tecnoloxía industrial I e II Grego I e II Latín I e II Matemáticas aplicadas ás cc. sociais I e II MATERIAS QUE PRECISAN DE COÑECEMENTOS PREVIOS . Física de 2º precisa de Física e química de 1º . Química de 2º precisa de Física e química de 1º . Eectrotecnia de 2º precisa de Física e química de 1º . CC. da terra e medioambientais precisa de Bioloxía e xeoloxía . Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º Depto.Orientaci´n
  6. 6. AVALIACIÓN . Será contínua . Alumnado que non progrese adecuadamente: medidas de reforzo para poder seguir satisfactoriamente. . Cualificacións: 0 a 10, sen decimais. . Setembro: se non se presentan: NP PROMOCIÓN A 2º CURSO . Todo aprobado ou 2 suspensas (que cursará ao longo de 2º) PERMANENCIA DUN ANO MÁIS NO MESMO CURSO . Con 3 ou 4 materias suspensas, poden optar por: - Repetir curso na totalidade - Cursar as suspensas de 1º, máis 2 ou 3 materias de 2º que non coincidad nos horarios coas de 1º suspensas e que tampouco teñan a mesma denominación nin incluan coñecementos das materias de 1º non superadas. Para menores de idade: autorización dos pais ou titores legais. . A matrícula e avaliación destas materias será condicionada. Será preciso estar en condicións de promocionar ao 2º curso (por ter todo aprobado, ou 2 suspensas) para ser avaliadas. Se ao finalizar 2º, hai algunha suspensa, poden matricularse das mesmas sen ter que cursar as que estén aprobadas. Depto. Orientación
  7. 7. CURRÍCULO . Os centros educatvos concretarán o currículo, que será incluído no PE, con alomenos: - Contribución aos proxectos lingüístico, lector, das tic e ao plan de convivencia do centro. - Decisións de carácter xeral sobre a metodoloxía. - Criterios sobre a avaliación e promoción do alumnado. - Liñas xerais de atención á diversidade. . Poderase impartir algunha das materias nunha lingua estranxeira, dentro do programa de secións bilingües. Aplicaranse os criterios de admisión do alumnado establecidos de forma xeral, sen incluir criterios lingüísticos. Depto. Orientación

×