Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CCCCEEEEIIIIPPPP PPPPAAAABBBBLLLLOOOO GGGGAAAARRRRCCCCÍÍAAAA BBBBAAAAEEEENNNNAAAA 
RRRReeeeuuuunnnniiiióónnnn GGGGeeeennnn...
EMPIEZA EEEMMMPPPIIIEEEZZZAAA EEEELLLL CCCCUUUURRRRSSSSOOOO,,,, YYYY CCCCOOOONNNN ÉL… 
• NNNNuuuueeeevvvvaaaassss mmmmeeee...
LLLLOOOO QQQQUUUUEEEE PPPPRRRREEEETTTTEEEENNNNDDDDEEEEMMMMOOOOSSSS… 
NNNNoooo eeeessss lllllllleeeeggggaaaarrrr aaaa “uuuu...
En busca EEEnnn bbbuuussscccaaa ddddeeee uuuunnnnaaaa eeeedddduuuuccccaaaacccciiiióónnnn iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaallll ...
OBJETIVOS GENERALES OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS DDDDEEEELLLL SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO CCCC...
¿CÓMO VAMOS MMMOOO VVVAAAMMMOOOSSS AAAA DDDDEEEESSSSAAAARRRRRRRROOOOLLLLLLLLAAAARRRR 
LLLLOOOOSSSS OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIII...
1111.... LLLLoooossss ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooossss 
ÁRRRREEEEAAAASSSS DDDDEEEE 
EEEEXXXXPPPPEEEERRRRIIIIEEEENN...
2. Los 222... LLLooosss cccceeeennnnttttrrrroooossss ddddeeee iiiinnnntttteeeerrrrés 
FFFFiiiieeeelllleeeessss aaaa ssssuu...
3. 333... LLLLoooossss eeeejjjjeeeessss yyyy vvvvaaaalllloooorrrreeeessss 
VVVVaaaalllloooorrrreeeessss 
EEEEdddduuuucccca...
4. 444... LLLLoooossss ppppiiiillllaaaarrrreeeessss mmmmeeeettttooooddddoooollllóggggiiiiccccoooossss 
•EEEEnnnnffffooooqq...
5. Los elementos 555... LLLooosss eeellleeemmmeeennntttooosss ppppaaaarrrraaaa llllaaaa aaaacccccccciiiión 
AAAAssssaaaamm...
LLLLAAAA JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAA EEEENNNN 3333 AAAAÑOOOOSSSS
EEEELLLL GGGGRRRRUUUUPPPPOOOO
AAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓNNNN AAAA LLLLAAAA DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIIIDDDDAAAADDDD 
IIIInnnncccclllluuuussssiiiióón 
MMM...
EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓN 
•EEEEvvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióónnnn iiiinnnniiiicccciiiiaaaallll,,,, ccccoooonnnnt...
FFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAA-EEEESSSSCCCCUUUUEEEELLLLAAAA 
•LLLLaaaa eeeessssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeeebbbbeeee sssseee...
NNNNOOOORRRRMMMMAAAASSSS DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO 
•CCCChhhhuuuucccchhhheeeessss yyyy ttttaaaarrrrttttaaaasss...
ggggrrrraaaacccciiiiaaaassss
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reunión General 2014

881 views

Published on

Presentación utilizada en la primera reunión general con las familias de Educación Infantil 3 años

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunión General 2014

 1. 1. CCCCEEEEIIIIPPPP PPPPAAAABBBBLLLLOOOO GGGGAAAARRRRCCCCÍÍAAAA BBBBAAAAEEEENNNNAAAA RRRReeeeuuuunnnniiiióónnnn GGGGeeeennnneeeerrrraaaallll EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióónnnn IIIInnnnffffaaaannnnttttiiiillll 3333 aaaañoooossss TTTTuuuuttttoooorrrraaaa Mª CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn LLLLaaaarrrraaaa PPPPoooovvvveeeeddddaaaa 00006666////11110000////2222000011114444
 2. 2. EMPIEZA EEEMMMPPPIIIEEEZZZAAA EEEELLLL CCCCUUUURRRRSSSSOOOO,,,, YYYY CCCCOOOONNNN ÉL… • NNNNuuuueeeevvvvaaaassss mmmmeeeettttaaaassss • NNNNuuuueeeevvvvoooossss ssssuuuueeeeñoooossss • NNNNuuuueeeevvvvoooossss rrrreeeettttoooossss • MMMMuuuucccchhhhaaaassss ssssoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss • MMMMuuuucccchhhhoooossss eeeerrrrrrrroooorrrreeeessss • MMMMuuuucccchhhhoooossss aaaacccciiiieeeerrrrttttoooossss
 3. 3. LLLLOOOO QQQQUUUUEEEE PPPPRRRREEEETTTTEEEENNNNDDDDEEEEMMMMOOOOSSSS… NNNNoooo eeeessss lllllllleeeeggggaaaarrrr aaaa “uuuunnnnaaaa” mmmmeeeettttaaaa,,,, eeeessss hhhhaaaacccceeeerrrr jjjjuuuunnnnttttoooossss uuuunnnn ccccaaaammmmiiiinnnnoooo,,,, ssssaaaabbbbiiiieeeennnnddddoooo qqqquuuueeee qqqquuuueeeerrrreeeemmmmoooossss ppppaaaarrrraaaa éllll yyyy ppppaaaarrrraaaa eeeellllllllaaaa uuuunnnnaaaa vvvviiiiddddaaaa lllllllleeeennnnaaaa ddddeeee FFFFEEEELLLLIIIICCCCIIIIDDDDAAAADDDD....
 4. 4. En busca EEEnnn bbbuuussscccaaa ddddeeee uuuunnnnaaaa eeeedddduuuuccccaaaacccciiiióónnnn iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaallll qqqquuuueeee ffffoooorrrrmmmmeeee aaaa nnnnuuuueeeessssttttrrrroooossss nnnniiiiñoooossss yyyy nnnniiiiñaaaassss ppppaaaarrrraaaa vvvviiiivvvviiiirrrr eeeennnn eeeellll ssssiiiigggglllloooo XXXXXXXXIIII....
 5. 5. OBJETIVOS GENERALES OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS DDDDEEEELLLL SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO CCCCIIIICCCCLLLLOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA EEEEDDDDUUUUCCCCAAAACCCCIIIIÓNNNN IIIINNNNFFFFAAAANNNNTTTTIIIILLLL • Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción, actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias. • Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo/a y desarrollar sus capacidades afectivas tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. • Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. • Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. • Observar y explorar su entorno físico, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma activa. • Establecer relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales y con los adultos, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, adquiriendo las pautas elementales de convivencia y relación social, respetando las diferencias y ejercitándose en la resolución pacífica de los conflictos. • Desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el ritmo. • Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. • Iniciarse en las herramientas lógico-matemáticas y en las tecnologías de la información y de la comunicación. • Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos de uso social, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. • Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura y la pluralidad cultural.
 6. 6. ¿CÓMO VAMOS MMMOOO VVVAAAMMMOOOSSS AAAA DDDDEEEESSSSAAAARRRRRRRROOOOLLLLLLLLAAAARRRR LLLLOOOOSSSS OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOOSSSS???? • UUUUnnnnoooossss ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooossss • UUUUnnnnoooossss cccceeeennnnttttrrrroooossss ddddeeee iiiinnnntttteeeerrrrés • UUUUnnnnoooossss eeeejjjjeeeessss yyyy vvvvaaaalllloooorrrreeeessss • UUUUnnnnoooossss ppppiiiillllaaaarrrreeeessss mmmmeeeettttooooddddoooollllóggggiiiiccccoooossss • UUUUnnnnoooossss eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttoooossss ppppaaaarrrraaaa llllaaaa aaaacccccccciiiión
 7. 7. 1111.... LLLLoooossss ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooossss ÁRRRREEEEAAAASSSS DDDDEEEE EEEEXXXXPPPPEEEERRRRIIIIEEEENNNNCCCCIIIIAAAA CCCCoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee ssssíííí mmmmiiiissssmmmmoooo yyyy AAAAuuuuttttoooonnnnoooommmmíaaaa PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll CCCCoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeeellll EEEEnnnnttttoooorrrrnnnnoooo LLLLeeeennnngggguuuuaaaajjjjeeeessss ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiiióónnnn yyyy rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiión
 8. 8. 2. Los 222... LLLooosss cccceeeennnnttttrrrroooossss ddddeeee iiiinnnntttteeeerrrrés FFFFiiiieeeelllleeeessss aaaa ssssuuuussss iiiinnnntttteeeerrrreeeesssseeeessss,,,, mmmmaaaadddduuuurrrreeeezzzz yyyy ppppoooossssiiiibbbbiiiilllliiiiddddaaaadddd ddddeeee aaaacccccccciiiióón. TTTTeeeemmmmaaaassss aaaaccccoooonnnntttteeeecccciiiimmmmiiiieeeennnn-- ttttoooossss ssssoooocccciiiiaaaalllleeeessss,,,, eeeessssttttaaaacccciiiioooonnnneeeessss yyyy eeeellll jjjjuuuueeeeggggoooo.... GGGGlllloooobbbbaaaalllliiiizzzzaaaaddddoooorrrreeeessss,,,, ccccoooohhhheeeerrrreeeennnntttteeeessss ccccoooonnnn llllaaaa iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnncccciiiióón eeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvvaaaa....
 9. 9. 3. 333... LLLLoooossss eeeejjjjeeeessss yyyy vvvvaaaalllloooorrrreeeessss VVVVaaaalllloooorrrreeeessss EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióón CCCCrrrreeeeaaaattttiiiivvvvaaaa EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióónnnn AAAAmmmmbbbbiiiieeeennnnttttaaaallll EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióónnnn EEEEmmmmoooocccciiiioooonnnnaaaallll
 10. 10. 4. 444... LLLLoooossss ppppiiiillllaaaarrrreeeessss mmmmeeeettttooooddddoooollllóggggiiiiccccoooossss •EEEEnnnnffffooooqqqquuuueeee gggglllloooobbbbaaaalllliiiizzzzaaaaddddoooo •CCCCoooollllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióónnnn ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaa-- eeeessssccccuuuueeeellllaaaa •JJJJuuuueeeeggggoooo •RRRReeeeffffuuuueeeerrrrzzzzoooo eeeennnn eeeellll ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo •PPPPrrrrooooggggrrrreeeessssiiiiónnnn ddddeeee ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooossss •IIIInnnntttteeeeggggrrrraaaacccciiiiónnnn ddddeeee vvvvaaaalllloooorrrreeeessss •SSSSiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaattttiiiivvvviiiiddddaaaadddd eeeennnn lllloooossss aaaapppprrrreeeennnnddddiiiizzzzaaaajjjjeeeessss •LLLLiiiibbbbeeeerrrrttttaaaadddd aaaauuuuttttoooorrrrrrrreeeegggguuuullllaaaaddddaaaa •DDDDiiiisssscccciiiipppplllliiiinnnnaaaa aaaaffffeeeeccccttttiiiivvvvaaaa,,,, ddddeeeemmmmooooccccrrrráttttiiiiccccaaaa yyyy ccccoooonnnnsssseeeennnnssssuuuuaaaaddddaaaa •AAAAffffeeeeccccttttiiiivvvviiiiddddaaaadddd
 11. 11. 5. Los elementos 555... LLLooosss eeellleeemmmeeennntttooosss ppppaaaarrrraaaa llllaaaa aaaacccccccciiiión AAAAssssaaaammmmbbbblllleeeeaaaa RRRRuuuuttttiiiinnnnaaaassss SSSSaaaalllliiiiddddaaaassss yyyy vvvviiiissssiiiittttaaaassss TTTTaaaalllllllleeeerrrreeeessss RRRRiiiinnnnccccoooonnnneeeessss JJJJuuuueeeeggggoooossss Mússssiiiiccccaaaa EEEExxxxpppprrrreeeessssiiiión ppppllllássssttttiiiiccccaaaa NNNNuuuueeeevvvvaaaassss tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggíaaaassss PPPPssssiiiiccccoooommmmoooottttrrrriiiicccciiiiddddaaaadddd RRRReeeeccccuuuurrrrssssoooossss ddddeeee lllleeeennnngggguuuuaaaajjjjeeee CCCCuuuueeeennnnttttoooossss AAAACCCCCCCCIIIIÓN EEEEDDDDUUUUCCCCAAAATTTTIIIIVVVVAAAA
 12. 12. LLLLAAAA JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAA EEEENNNN 3333 AAAAÑOOOOSSSS
 13. 13. EEEELLLL GGGGRRRRUUUUPPPPOOOO
 14. 14. AAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓNNNN AAAA LLLLAAAA DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIIIDDDDAAAADDDD IIIInnnncccclllluuuussssiiiióón MMMMeeeettttooooddddoooollllooooggggííííaa PPPPrrrrooooffffeeeessssoooorrrraaaaddddoooo AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss ddddeeee aaaappppooooyyyyoooo,,,, rrrreeeeffffuuuueeeerrrrzzzzoooo yyyy aaaammmmpppplllliiiiaaaacccciiiióón EEEEOOOOEEEE AAAAggggrrrruuuuppppaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss
 15. 15. EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓN •EEEEvvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióónnnn iiiinnnniiiicccciiiiaaaallll,,,, ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa yyyy ffffiiiinnnnaaaallll •CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooossss ddddeeee eeeevvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióónnnn ppppaaaarrrraaaa llllaaaassss ttttrrrreeeessss árrrreeeeaaaassss •EEEEvvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióónnnn ddddeeee llllaaaa iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnncccciiiióónnnn eeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvvaaaa.... IIIInnnnssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttoooossss ddddeeee eeeevvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióónnnn •RRRReeeeggggiiiissssttttrrrroooossss ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooossss •DDDDiiiiaaaarrrriiiioooo-aaaannnneeeeccccddddoooottttaaaarrrriiiioooo •GGGGrrrraaaabbbbaaaacccciiiioooonnnneeeessss ddddeeee aaaauuuuddddiiiioooo yyyy vvvvííddddeeeeoooo •TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaallll yyyy ddddeeee ggggrrrruuuuppppoooo
 16. 16. FFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAA-EEEESSSSCCCCUUUUEEEELLLLAAAA •LLLLaaaa eeeessssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeeebbbbeeee sssseeeerrrr ppppeeeerrrrcccciiiibbbbiiiiddddaaaa ccccoooommmmoooo uuuunnnn lllluuuuggggaaaarrrr ddddeeee iiiilllluuuussssiiiióónnnn,,,, ddddeeee ddddiiiivvvveeeerrrrssssiiiióónnnn yyyy ddddeeee aaaapppprrrreeeennnnddddiiiizzzzaaaajjjjeeee,,,, yyyy eeeessssttttoooo ssssólllloooo sssseeee ccccoooonnnnssssiiiigggguuuueeee ssssiiii ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaa yyyy eeeessssccccuuuueeeellllaaaa ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaannnn ddddeeee llllaaaa mmmmaaaannnnoooo.... •NNNNeeeecccceeeessssiiiittttaaaammmmoooossss ssssiiiinnnncccceeeerrrriiiiddddaaaadddd,,,, aaaappppeeeerrrrttttuuuurrrraaaa yyyy ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiiióónnnn eeeennnnttttrrrreeee llllaaaa ccccaaaassssaaaa yyyy eeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... HHHHoooorrrraaaarrrriiiioooo ddddeeee ttttuuuuttttoooorrrríaaaa LLLLuuuunnnneeeessss ddddeeee 1111777733330000 aaaa 1111888833330000 hhhh....
 17. 17. NNNNOOOORRRRMMMMAAAASSSS DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO •CCCChhhhuuuucccchhhheeeessss yyyy ttttaaaarrrrttttaaaassss ddddeeee ccccuuuummmmpppplllleeeeaaaaññoooossss •EEEEnnnnttttrrrraaaaddddaaaassss yyyy ssssaaaalllliiiiddddaaaassss •SSSSiiiittttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaarrrreeeessss •MMMMeeeerrrriiiieeeennnnddddaaaassss////aaaagggguuuuaaaa •JJJJuuuugggguuuueeeetttteeeessss •SSSSaaaalllliiiiddddaaaassss eeeennnnttttrrrreeee hhhhoooorrrraaaassss •JJJJuuuussssttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióónnnn ddddeeee ffffaaaallllttttaaaassss •CCCCoooommmmpppprrrroooommmmiiiissssoooossss eeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvvoooossss yyyy ddddeeee ccccoooonnnnvvvviiiivvvveeeennnncccciiiiaaaa •PPPPaaaaddddrrrreeee////mmmmaaaaddddrrrreeee ddddeeeelllleeeeggggaaaaddddoooo////aaaa
 18. 18. ggggrrrraaaacccciiiiaaaassss

×