Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La tutoria

322 views

Published on

Formación de educadores

Published in: Education, Technology, Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La tutoria

  1. 1. LA TUTORIA<br />
  2. 2. QUÈ ÉS?<br />Es un procésd’ensenyament i d’assessorament que inclouelementspràctics i metodològics propis de l’activitat profesional d’orientació.<br />Objectius:<br />Ajudar a l’alumne en el seuprocés de maduració personal perquèpugui ser feliç. A partir delsestudis i de la sevaactacióambnosaltresarribem a tota la persona.<br />
  3. 3. L’entrevista<br />L’entrevistaambl’alumneés una condicióessencial per poder portar a terme la tasca orientadora de la tutoria.<br />L’entrevistaambels pares i/o tutorsés una conseqüencia natural d’aquesta tasca orientadora.<br />Les duesmoltimportants.<br />
  4. 4. Quèès un tutor?<br />Es un docentamb empatía, capacitatd’escoltar,ética, valors i que éscapaç de servir alsseusalumnes.<br />El tutor és un educador que necessitatenirconeixementspsicológicsi un amplidomini del cursonactua.<br />El tutor ha de donar exempleamb la sevaactuació.<br />

×