Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project "Real English":Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés

0 views

Published on

Rúbrica para evaluar un diálogo en inglés elaborado y representado por alumnos de Primaria dentro del proyecto "r

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Project "Real English":Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés

  1. 1. Proxecto “Real English”:Rúbrica para avaliar un diálogo en inglés EXCELENTE 4 MOI BO 3 MELLORABLE 2 DEFICIENTE 1 Nota Pronunciación e fluidez Pronuncia axeitadamente, exprésase con fluidez e fala alto e claro polo que foi entendido polo resto de compañeiros. Comete escasos erros de pronunciación que non interfiren coa compresión. O seu discurso non é o suficientemente fluído. O ton de voz foi o suficientemente alto para ser entendido pola maioría de compañeiros. Comete erros de pronunciación e o ton de voz non foi o suficientemente alto polo que os compañeiros entenderon só parte do discurso.O seu discurso ten pausas prolongadas. Os seus erros de pronunciación e o ton de voz foi tan baixo que o seu discurso foi case incomprensible. As pausas son constantes e prolongadas. Entoación Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar ao longo de todo o diálogo. Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar a maior parte do diálogo. Utiliza unha entoación acorde co que quere comunicar nalgunhas ocasións. A súa entoación non é acorde co que quere comunicar polo que a mensaxe é confusa. Memorización Memoriza completamente o diálogo.Non require de axuda externa. Memoriza parcialmente o diálogo e require de varias repeticións para realizar o diálogo sen axuda externa. Memoriza parcialmente o diálogo e require de varias repeticións para realizar o diálogo aínda con algunha axuda externa. Non memoriza o diálogo. Require de continua axuda externa. Contido e orixinalidade Inclúe todos os puntos solicitados no modelo de xeito lóxico o que fai que as ideas sexan doadas de seguir e achega elementos orixinais. Inclúe o 80% dos puntos solicitados no modelo de xeito lóxico o que fai que as ideas sexan doadas de seguir e achega algúns elementos orixinais Inclúe menos do 60% dos puntos solicitados no modelo o que dificulta en ocasións poder seguir o diálogo achegando escasos elementos orixinais. Inclúe menos do 60% dos puntos solicitados no modelo presentando as ideas de forma desordenada sen achegar elementos orixinais. Uso da gramática e do vocabulario Demostrouse un claro dominio dos aspectos gramaticais necesarios para realizar o diálogo. Usa o vocabulario axeitado á situación. Non comete erros. Usa expresións de cortesía. Demostrou un bo dominio dos aspectos gramaticais. Usa o vocabulario axeitado á situación. Usa expresións de cortesía. cortesía.Comete menos de tres erros. Demostrou ter algúns problemas gramaticais. Usa vocabulario moi escaso e repetitivo.Usa algunhas expresións de cortesía. Comete entre 3 e 5 erros. Demostrou non ter claro os aspectos gramaticais. Vocabulario moi escaso e repetitivo.Non usa expresións de cortesía. Comete moitos erros. Traballo e esforzo Preocupouse por revisar o diálogo antes de ser entregado e por corrixir os erros, por preguntar como se pronunciaban as palabras antes de representalo, por ensaialo e por usar o dicionario para buscar palabras nova. Colaborou co/s compañeiro/s respectando as súas opinións. Preocupouse corrixir os erros do diálogo, por preguntar como se pronunciaban algunhas palabras antes de representalo e por ensaialo. Colaborou co/s compañeiro/s respectando as súas opinións. Corrixiu os erros do diálogo só cando se lle amoestou e adoptou só nalgunhas ocasións unha actitude responsable e comprometida co traballo en grupo/parella. Non revisou o diálogo antes de entregalo nin corrixiu os erros destacados polo profesor. Non colaborou no traballo en grupo/parella Total 24 18 12 6 /24
  2. 2. Proyecto “Real English”:Rúbrica para evaluar un diálogo en inglés EXCELENTE 4 MUY BUENO 3 MEJORABLE 2 DEFICIENTE 1 Nota Pronunciaci ón y fluidez Pronuncia adecuadamente, se expresa con fluidez y habla alto y claro por lo que fue entendido por el resto de compañeros. Comete escasos errores de pronunciación que no interfieren con la compresión. Su discurso no es lo suficientemente fluido. El tono de voz fue lo suficientemente alto para ser entendido por la mayoría de compañeros. Comete errores de pronunciación y el tono de voz no fue lo suficientemente alto por lo que los compañeros entendieron sólo parte del discurso.Su discurso tiene pausas prolongadas. Sus errores de pronunciación y el tono de voz fue tan bajo que su discurso fue casi incomprensible. Las pausas son constantes y prolongadas. Entonación Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar a lo largo de todo el diálogo. Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar la mayor parte del diálogo. Utiliza una entonación acorde con lo que quiere comunicar en algunas ocasiones. Su entonación no es acorde con lo que quiere comunicar por lo que el mensaje es confuso. Memorizaci ón Memoriza completamente el diálogo.No requiere de ayuda externa. Memoriza parcialmente el diálogo y requiere de varias repeticiones para realizar el diálogo sin ayuda externa. Memoriza parcialmente el diálogo y requiere de varias repeticiones para realizar el diálogo aún con alguna ayuda externa. No memoriza el diálogo. Requiere de continua ayuda externa. Contenido y originalidad Incluye todos los puntos solicitados en el modelo de manera lógica lo que hace que las ideas sean fáciles de seguir y aporta elementos originales. Incluye el 80% de los puntos solicitados en el modelo de manera lógica lo que hace que las ideas sean fáciles de seguir y aporta algunos elementos originales Incluye menos del 60% de los puntos solicitado en el modelo lo que dificulta en ocasiones el poder seguir el diálogo aportando escasos elementos originales. Incluye menos del 60% de los puntos solicitados en el modelo presentando las ideas de forma desordenada sin aportar elementos originales. Uso de la gramática y del vocabulario Se demostró un claro dominio de los aspectos gramaticales necesarios para realizar el diálogo. Usa el vocabulario adecuado a la situación. No comete errores. Usa expresiones de cortesía. Demostró un buen dominio de los aspectos gramaticales. Usa el vocabulario adecuado a la situación. Usa expresiones de cortesía.Comete menos de tres errores. Demostró tener algunos problemas gramaticales. Usa vocabulario muy escaso y repetitivo.Usa algunas expresiones de cortesía. Comete entre 3 y 5 errores. Demostró no tener claro los aspectos gramaticales. Vocabulario muy escaso y repetitivo.No usa expresiones de cortesía.Comete muchos errores. Trabajo y esfuerzo Se preocupó por revisar el diálogo antes de ser entregado y por corregir los errores, por preguntar como se pronunciaban las palabras antes de representarlo, por ensayarlo y por usar el diccionario para buscar palabras nueva. Colaboró con el compañero respetando sus opiniones. Se preocupó corregir los errores del diálogo, por preguntar como se pronunciaban algunas palabras antes de representarlo y por ensayarlo.Colaboró con el compañero respetando sus opiniones. Corrigió los errores del diálogo solo cuando se le amonestó y adoptó sólo en algunas ocasiones una actitud responsable y comprometida con el trabajo en grupo/pareja. No revisó el diálogo antes de entregarlo ni corrigió los errores destacados por el profesor. No colaboró en el trabajo en grupo/pareja. Total 24 18 12 6 /24

×