Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
La veille de red guy du 29.08.12 avant-garde
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Poetizamos o colexio

Download to read offline

Actividade de animación a lectura
Apadriñamos cun poema
Día da Poesía

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Poetizamos o colexio

 1. 1. LCR (mu) DIMM f? " r) 1)‘
 2. 2. ‘t x . f‘.
 3. 3. cu’! ->-‘ ¡sa ÍCb una eukqtï-Lïh. 4, r 0 (¿uva ¡«nAAmrÏ-‘Loofi -. AL- (Jin. ¡P141 ‘nun uzuv-fw- ¿‘me cqnïn, M111 otymq ftfJfOñ-QUZAQ «¿a ugagnal ¡o 7,59 ¿nido-H- vavxfïi ¡“c544 ‘¿vnrïL-Ï’ ti} r7.>: af_}; ¿¡, u 65.1 1")“
 4. 4. h J‘ J «. ‘¿u swefiphácez“ Ca- Wo ¿c SEÜ“ t‘) «se se 71'95“ i (‘LH N 0o ¿me nt HNBRQ 5g ¿gmc un’! fT-OFQQ‘ D CUÉNOo hcnc Sueño Se dueno: un RÜTÏTO.
 5. 5. 1 l Hn- ¡mu ‘¿una ¡las una .2" ' '
 6. 6. Ñ ¡o nwn V[IV. fl¡">(, ¡ u’ —r x ¿A wuohJ-m ¿of miami/ xt, u. ¡un .1 natal}, 4.: ‘ ¡«na-«Fïïü L)! (Abulhzn-D un; m, Lx-¡’jnvg- - V ‘ "habeis ¿LÏLÜ ÉïvT E; J-n ¡amar-r-IKJ-Ünfl. I‘ ‘Í-scdjf”! a, . M) invito u tí’! Q { ‘tu l-ÏJ. ' d» ‘ J loluwï Lr. ) j | I ‘K ulmr-uh (¿ALL-w . ‘ xv: f «.75? , . Q *- A fl x“), ‘-_ V‘ 1 , 4 ¡u - Iv v j i * -- ïknqx-ui‘ xy ; v ’
 7. 7. ví «vrxhtuufiwuraiswüfi4nqmïtvïfivficnfi- i . ‘ u . . , . . .31. s. ‘ '. ‘— . .. . _ y. M. In! .. x_. .». u . .r vw! . u. 41 . .._ E . ‘ t g . . r. En . 1V ll. i . . í . . y , .37 ¿ . . . Í _. . _ s. . , . , .. . twin“. .1- ykruflr. uñas, ha . ez. .w, fa. 4:1) ¿Í . a. .71? . ) {K . tus“o. . ÍÍv¡<1‘LÍW'. . . Í . A 5.. .- . n|¡Ir¡. .| ¡ o. .. u: .. .u. ... sflw. svgwr. qamnmnmn. %ï. n: a. .. L uuu. .004- . .
 8. 8. N ¿Por? QUE’ emos ! í HIÑHN 2.9 LUNA?
 9. 9. ‘Ü. bÓÓÚCÍeÓII ¡N! uma Mon ln han - -
 10. 10. .. . . -- 1.. y _ _. .¡u ,4 _. ¡,_ L! v7‘! la‘) 7 . , -_ 7_ . .14 ú LQ- r . a u; ‘J, Ï . :- {ajz}. -_ 5 LL QJLOE-Ïp. T0, a . ' ‘ ' x1. ‘T s: x «un ‘aaa, .3"); -
 11. 11. a t? 99421414A, vt! Ind/ ug. ‘ «:1.- Em, .39. G352 de «ïauïï «sïïxcrïáï; m7 1 ú . I. ’._¡‘; _1¡ ¿‘H q, '.x_'--Gg¿r, ,(? ¿‘ando ’ Paga 4-. in; 0:17, ‘ , r¡xvï 9 1' a . Ürïkfiafiw 7_0—fi&3°€/357 _ , I Qsfim «¡JL o afin-Iv, I g rr gy’? MOÜAW
 12. 12. Quzpuuug La‘ nJVA», t. .. Lun . ‘Ï Loa ‘; » j I- 1x41 (‘A-na v3.44 ¿’J-ds 0-8." ¡ p;
 13. 13. .I l .5 . .. . n w . , I t. n 1. _ y. ‘ _ a . . . . . - . . T m. m4 . . . f 1. . ‘ . .. 1. . . Z n É . . .4 _. .. T u. . . . ‘ ‘ , 1 , . . Á . . . .. . M - % . ‘ o . . , . Í Í‘ . J . , . _ . .
 14. 14. , . ‘ y . '. ‘Ir-lo . LINK‘ w ‘T ‘ a‘ C filgñha‘ a, , I l n . ., 1 x N . 1 al‘ x ; xl) ‘. x. J a. n. ‘I E Ñ, . ‘ ¡‘4 N. ‘ .4: _-a . -9-
 15. 15. . . '«J’4f'hb4._ . v 1V . u. ap l ‘Io-tv n. v1.6 . ‘¡1_pr_, .4 ¿II rvuvzjgqign‘ ' ¡g ‘ ¡_. ,-. . . _.-‘, f, ‘ ‘.1 o ¡{ivvli/ flá ¡no c. o‘{‘o. x . r y o un; mount tu Nan ¿DM } I v4. v
 16. 16. ¡Dküïñfiïsiïv “K410i. .. IWM w A a . N4 m mi . .u w . . . . ; _j; ;-_-¿, r 4-. 3-»: , 3-50» -: —:_, ¡°65> 111-3377»)- . W I Mr . . . . ‘ . ¡ . . J. .. Iusr. ». ,A. ..n-. w“_ u «wn _. . ur. -u . .wïawgflnflmïmfibfi. wïaïwisbrflvwvvunvyïnwrmy . - Ï ilil o r x ‘¡v Pw| iÍI ÍI. .1 l . Tai n ¿“y ¡ali
 17. 17. Z ki ‘u’ _ a‘ í; L ¡’u _4 x1 ‘¿r qui. ‘ "u ‘ * _- -. J —‘ - —*' —‘ a — 'l.1c. -:. —,. _ . . . ‘ ’ 11:, K _, g . ‘ 4, u ‘ ¡A "—A Jai i? ) >" 'ï ‘v " <"'- 1-1.! turn". ‘t.
 18. 18. 9 l -? ’ ¡mafia Nunm I co’! - l ‘f ‘.1 .0 _ -, "d"
 19. 19. ' . ' ‘ ur‘ I I «¿ira . ([4123; ‘ ¡Ii (E232- gas?
 20. 20. v. , píltwzï)l, lifll LmHAÍÑuJMMIM ÍWVwW‘HwHHmW. H‘wHHW«HJMh. NuÍHq 954, hÏfirüknmf, ¿{J ¡flflflzïmnpdfiwwkhflflvinflhmvffinnw p ‘nflLïhxnmalflzïJflanmlflrUírl| riw)ï‘ Mi: xlrLlih‘ i w “L. .. ¡T e _ , _ ú _ u. “ w . U Í .5 1 r. Íl { (Itwllv ¡H! *' í l l , .. ._. . ——«, -¡IL: :. -‘ ‘m.
 21. 21. EL LIBPO TONTÜ ‘P _ ¡ Í] ' unmsïx Q0,’ 92353. . ¿. =.«. ,uv; x‘ï>. ’n¡ña+[5s’. _ | . cu‘. +Tnf€n sf. "Ïmxfi, «fiqs» turn’) rnuóïn, L: u fu? ‘¡ds-tivo >- kfl, U3‘? .¿; ‘1J'U‘, (4"; '6‘ lLÏIFïnJl k Í 9Í¡@m¡r¡ Í‘, ‘o ¡o ("LWL:3;» kasi‘ Afïuuu‘ ‘ 24g: 0%. ! ruvnïvïl‘. Ïu-zïo. th A, ‘vr . VC y 4 (TI" ú val‘, PG . ,
 22. 22. -. .¿‘__‘ :
 23. 23. ‘A ARDILLA L: cian»,
 24. 24. ¿’VV- _ N“? ! amcrï»? v', "j. rv‘iïí ¿»(2131). ¿aimafi H ' , ‘- tara‘, "LL _ v Ñ- _. __ , -, _
 25. 25. A ¿{e 5 J A quin 90-M» 10» t }"‘. ‘_] 51.5‘ n. n-mïuu WWVÓN ‘L a f». 3"’5‘ ‘ 5 9m ¿‘una EOI/ CW)‘ ¡‘w V ¿s42 ¡ , ‘ _ Í “x ce-sc- «mu. f)"
 26. 26. W ’ un -—« . —- . -- . ’“ - _m. — = , {o 3. ‘¡ , ___ ‘ï r r - v ‘ < «y, I . A 7 ¡. ‘ L‘ 1 l. ) >' ¿ - — * . l l ' , ‘ ‘ . ‘l a . JÏ . 'vA| “’4“'. "Ï| ' t‘ ‘ ". > - x ¡, ' t ‘, _ u ‘ ‘ ¿H v. ‘ 39- J. .¿y' 3' Ïafiï-‘i- ‘ ‘ y, ‘ ‘¡r - 1 s _ÍÁ'| VI. ‘_¡ c n‘ f‘; ‘¿Sïg I I‘ I: la‘ n . : - n‘ ‘ATP E . ‘I y. I t‘ ¡Fx q’ , ¡ s o H‘LI_ÚÍ"'<ÍII, , v y ’ 4 , .¡ a” ¡{uh W. . 1 . l '_ . _h _ ¡"Ffi-¡Ï 2 < ‘M R _ . . . . t Ï-‘- i 3 “w . ¡ ¡ha , P ‘ K . . _. ‘ ; I! ‘ ' n , f. | ¡ ¡ni ‘K-—--—-——>-—- - _-= -_—--—»— _—= —v. - » 1—. +__. ... h_. ... _.. _._. ., q . ._. _;. ,
 27. 27. ¡A u- , Siul . a ¡t! . . . ... _. .. . s Í «su h» . . .1 ¡Í n l L . « ya. ¡lu ‘l ‘ r v A t
 28. 28. WAN‘ VM ALBERTO» un una ‘¿h-o an sao. :1‘ ïüïss-Aa-‘w-v-t- "M"
 29. 29. ¡‘nou-u 3uL ¿“LXA . v,_ gina/ ya. fundan-Lv. ..
 30. 30. ,. —4)n-_I_¿’* JJ“, ‘ ' ¿«tnwx Ru] d. - 1 p: Hi». ., ¡. _L¡¡_g_ . -N .1 . utIQ, ,k. ‘}¡“, l o« A . -'¡ ‘Jun 51g‘, [LL a; _ A. a . ¡_‘u‘l’l
 31. 31. a n. ’ - w - u 0 u 1
 32. 32. ¡‘JVÜ-A‘; v‘ l .4 ‘Ax . . ‘¡A! ‘¡k 4¡‘¡_LH‘ 1 : "‘ u. ‘A ' ¿s4 » U "mil-ha: d. Í/ H INN-nz llïnx ‘ ,4 ‘ "“. »(l 9j""-‘ CÍ‘ ¡“lwrï l- -. ¡___¿
 33. 33. ‘e _L. _LJ'w-: o cu iiflmxaqg, d n, . . Cac me: o. codwon . ¡¡ d Ü Bi ‘¿Ü? ’- "0- cáfreatzu, ‘Ïoflzanq- ¡ ‘J/ ¡LJ alía, J Ñ _, - -“‘. /‘ ¿‘ra dCÍ-Ütfl; / , í / / F3 rrcdfo do ma: . BÏT-¿CÏE no Camara, , r No Lama/ ui», a, Lv ¡‘vu ‘LQL/ _ , . ——. ¡{o añade ¿huewtudm 'r««_¿ , r Fob no30 amor. m 1 , «sy s
 34. 34. b V s *_ k i‘: l -‘-: í“>, _’_ t _ - f‘; ’ ‘* _ "x 1 _- f —‘¿_ _” x37 ] ,1 ‘ ‘N ‘ ' —‘ A‘ ‘ ‘ v J q. __ x .1.‘ n44 Jun» I: m. » . '47“? «Í ass/ Jefa, A A I ti‘ L‘! a I ‘.14’ — _ . :——o—c. -1rv< . ;
 35. 35. ¡v - T o _ a “‘@ A 422m» QB ' 7
 36. 36. n : n': .r. <‘, í* BO nm 10171 :1 t pusúflïfifi tm É sin Cfih 7' nÁI 4 ¡‘Lf-HÍÑÏ‘ ha ch ¿e ¡uX-r- «¿canalla f e a annalu. M. m, “ Mi ¡ ¡Íuurln 4.1111‘. “¿Junin agb ú» «.1.. .» una. .. DnomJo u v una «¡una ln ¡»msnm
 37. 37. SOLFEXO vo. hi. m i, 1to‘. . JL. m. De; D0. 00. 0°. ¡’Al 0 PIANO, l]. ll- Il. 0 CIAIINITL In. un Il. nu o nun-hu. VA. 7A. 7A. VAI A CUIÏAIIA. 00k COL 001.. 0 OAXOION Il. ‘l. ll. 0 VOOUN. D0. DO. O0. ¡A! 0 YIOIIOII.
 38. 38. IVIIN r4 V, L. r x4 , N. . a’ 4 ‘M: l» ‘J J’ : ¡>J H "V7; '. .. Í
 39. 39. o ¡x ll W _ _ fl , _ fl _ r 4 , Í _ .1 .3 . . n t . _ u o. . . u . . . L . . 1 . u. ‘ p . .. . c . . u n . . . r 4 . . ». . i . .1 I , x . . , a I - s . 4 y r. n . y y v. I . _ o . . a Él‘. J . I n k . .. - l x . . . y . . . u a . . a 4 . Í . . . . n u . . n. v n o . J 1 q o | < | x a ‘ w ¿l- . n p. l

Actividade de animación a lectura Apadriñamos cun poema Día da Poesía

Views

Total views

690

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×