Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parts of-a-lesson-plan in MAPEH

1,469 views

Published on

Parts of lesson plan in MAPEH

Published in: Education
  • Be the first to comment

Parts of-a-lesson-plan in MAPEH

  1. 1. Parts of a Lesson Plan in MAPEH
  2. 2. I. Layunin (Tinutuyo) II. Paksang-Aralin (Topiko nga Pagatun-an) A. Paksa (Topiko) B. Sanggunian ( Gingikanan) C. Kagamitan (Galamiton) D. Pagpapahalagang-Moral (Bulahan nga Kinabubut-on)
  3. 3. III. Pamamaraan (Pamaagi) A. Panimulang-Gawain (Una nga Hilikuton) 1. Balik-Aral (Pagliwwat sang Natun-an) 2. Pagganyak (Palakamaayohon) B. Panlinang na Gawain ( Pagpadayon sang Hilikuton) 1. Paglalahad (Presentasyon) 2. Pagtatalakay (Paghisayranay) C. Pangwakas na Gawain (Katapusan nga Hilikuton) 1. Paglalahat (Kabilugan nga Ideya) 2. Paglalapat (aplikasyon) 3. Pagpapahalaga (Paghatag Importansya)
  4. 4. IV. Pagtataya (Pagtilaw) V. Takdang-Aralin (Hilimuon sa Balay)

×