Successfully reported this slideshow.

Robert Redhammer: Ekosystém výskumu a inovácií

729 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Robert Redhammer: Ekosystém výskumu a inovácií

 1. 1. Ekosystém výskumu a inovácií na Slovensku poznámky k diskusii Robert Redhammer Workshop Inovácia v Únii Bratislava, 26. 5. 2011
 2. 2. Ako vhodne a udržateľne nastaviť ekosystém výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku
 3. 3. Vhodne <ul><li>Rešpektovať povahu finančných zdrojov </li></ul><ul><li>Minimálne zásahy do existujúceho systému </li></ul><ul><li>Maximálny účinok pri limitovaných zdrojoch </li></ul>
 4. 4. Rešpektovať povahu zdrojov <ul><li>Infraštruktúru budovať zo štrukturálnych fondov </li></ul><ul><ul><li>projekty ŠF = plány výdavkov na 4 roky dopredu </li></ul></ul><ul><ul><li>OPVaV = ERDF = kapitálové výdavky </li></ul></ul><ul><li>Proces výskumu financovať zo štátneho rozpočtu (ŠR) cez APVV (ako „ideas“) </li></ul><ul><li>V prioritných málo oblastiach financovať naviac </li></ul><ul><ul><li>infraštruktúru zo ŠF; </li></ul></ul><ul><ul><li>proces výskumu zo ŠR cez štátne programy výskumu a vývoja (odľahčenie všeobecnej výzvy APVV) </li></ul></ul>
 5. 5. Udržateľne <ul><li>Stimulovať výchovu ľudských zdrojov </li></ul><ul><li>Dosiahnuť kritickú masu v kvantite aj kvalite vo vybraných málo oblastiach </li></ul><ul><li>Stimulovať alternatívne finančné zdroje </li></ul><ul><ul><li>Priemyselná prax </li></ul></ul><ul><ul><li>Medzinárodná spolupráca </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>FP7 a bilaterálky – potreba inej filozofie žiadateľov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>princíp je networking s najlepšími </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>medzinárodné výsledky (WOS) nutnou a nie postačujúcou podmienkou </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Inovačný EKO systém Vzdelávanie Výskum Podnikanie Znalosti Financie Skúsenosť Absolventi Náskok Tvorivosť Výskumné univerzity Prostredie
 7. 7. Prepojenosť výskumu a vzdelávania Vzdelávanie Výskum Podnikanie Znalosti Financie Skúsenosť Absolventi Náskok Výskumné univerzity Tvorivosť Prostredie
 8. 8. výskum je vzdelávanie je nástrojom rozvoja tvorivosti ale vzdelávanie nie je (len) výskum
 9. 9. Ekosystém výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku <ul><li>Ekosystém : </li></ul><ul><ul><li>Výskum, výchova a prax (podniky) v jednom priestore (areály) so spoločným záujmom </li></ul></ul><ul><ul><li>Špecializované integrované služby </li></ul></ul><ul><li>Inovácia : proces od právneho uchopenia duševného vlastníctva (právne relevantne a preukázateľne) cez jeho produktizáciu, po predaj (licencií, podielu v podniku a pod.) </li></ul><ul><li>Na Slovensku : málo chápavé prostredie </li></ul>
 10. 10. Vyživovanie inovačného EKO systému Zákazníci spotrebitelia, študenti Štátny rozpočet Granty Tržby Dane Dotácie Tržby x Vzdelávanie zdarma Vzdelávanie Výskum Podnikanie Znalosti Financie Skúsenosť Absolventi Náskok Tvorivosť Výskumné univerzity Prostredie
 11. 11. Obsahové priority pre vednú a inovačnú politiku <ul><li>Málo ale silných, medzinárodne relevantných oblastí, napr.: </li></ul><ul><li>Biomedicínske disciplíny (silné ústavy SAV, univerzít, medzinárodné výsledky, možná vysoká pridaná hodnota, ak nič iné, tak lepšia zdravotnícka starostlivosť) </li></ul><ul><li>Materiálový výskum (silné ústavy SAV a univerzity, základňa pre chrbticový priemysel Slovenska) </li></ul><ul><li>Informatika (silné univerzity, prelína sa cez ostatné technické i netechnické disciplíny, rýchly transfer do praxe, ekonomický benefit, nenáročné na suroviny) </li></ul>
 12. 12. Administrácia vo financovaní <ul><li>Administratíva zabíja tvorivosť, je opak pružnosti </li></ul><ul><li>Výskum vyžaduje pružnosť v použití financií </li></ul><ul><li>ASFEU – nepochopenie poslania implementačnej agentúry (často len kontrolná činnosť) </li></ul><ul><li>Potreby: </li></ul><ul><ul><li>Zaviesť mechanizmus paušálnych výdavkov </li></ul></ul><ul><ul><li>Umožniť presuny medzi položkami rozpočtu projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Neobmedzovať vnútornú štruktúru rozpočtu projektu </li></ul></ul><ul><li>APVV aj VEGA – začali preberať byrokratické maniere </li></ul>
 13. 13. Medzinárodné väzby a vzťahy Globálna novosť = Absolútne základný predpoklad pre vedecký výskum

×