Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

1,182 views

Published on

prezentácia Juraja Vantucha na konferencii Európa 2020

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

 1. 1. P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Výzvy pre vzdelávanie po roku 2010 Juraj Vantuch, Pedagogická fakulta UK
 2. 2. Post-lisabonský vývoj <ul><li>Európa 2020 Nová stratégia pre zamestnanosť a rast </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>„ Integrované usmernenia stratégie Európa 2020“ </li></ul><ul><li>(Rámec stratégie a reforiem členských štátov ) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Národný program reforiem SR 2010 – november 2010 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Národný program reforiem SR 2011 - apríl 2011 </li></ul><ul><li>(Komplexný návrh ukazovateľov pre štrukturálne politiky) </li></ul><ul><li>xxx </li></ul><ul><li>SR: Vysoká dôvera obyvateľstva vs „strategická“ rétorika </li></ul>
 3. 3. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Monitoring vývoja OVP v SR do roku 2010 (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy – CEDEFOP: Monitoring) www.refernet.sk http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/vetpolicy/2010_NPR_SK.pdf www.refernet.sk (Kodanský proces (zdroje) + všetky monitoringy Refernet Slovensko) A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10 National policy report - Slovakia Monitorovacia správa o vývoji OVP v SR v rokoch 2002-2010 (243 strán  )
 4. 4. Kodanský proces-podpora odborného vzdelávania a prípravy <ul><li>Nedostatočná implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Europass (podpora mobility) </li></ul><ul><li>Európsky kvalifikačný rámec a Národný kvalifikačný rámec </li></ul><ul><li>(Európski lídri IE, F, UK s viac ako 10 ročnou históriou, SK na štarte) </li></ul><ul><li>  Národná sústava kvalifikácií (NSK) </li></ul><ul><li>Riadenie kvality v OVP: CQAF, EQARF, E(N)QAVET </li></ul><ul><li>aktuálne dve nové pracovné skupiny (usmernenia, indikátory) </li></ul><ul><li>ECVET: kreditový systém v OVP   (hnutie  vs produkt  ) </li></ul><ul><li>Uznávanie (výsledkov) neformálneho a informálneho vzdelávania sa </li></ul><ul><li> Kľúčová zmena: Presun dôrazu na vzdelávacie výsledky ! </li></ul><ul><li>Preč od obsahového programovania vzdelávania? </li></ul><ul><li>Vedomosti-zručnosti-postoje-návyky vs kompetencie? </li></ul>
 5. 5. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Nedostatočná reflexia podnetov EÚ </li></ul><ul><li>(málo expertov (EN), slabé zázemie, historicky slabá inštitucionalizácia) </li></ul><ul><li>Nedostatočné využívanie otvorenej metódy koordinácie na poučenia sa zo zahraničných skúseností (o.i. aj „peer learning activities“) pre posilňovanie budúcej národnej expertízy </li></ul><ul><li>Nedostatočné previazanie tvorby národných politík a programov kofinancovaných EU (napr. i PCŽV, ale najmä ESF! - pseudoevalvácie )  </li></ul><ul><li>Slabo postupujúca implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Konceptualizácia – Verejné konzultovanie– Prijatie – Implementácia </li></ul><ul><li>Slovensko obvykle v prvej fáze (dopad absencie systémových projektov ESF) </li></ul><ul><li>Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík </li></ul><ul><li>(Krajina „stratégií“+ cezplotizmus  ) </li></ul>
 6. 6. Stratégia Európa 2020 Problémy  identifikované v EÚ v súvislosti so vzdelávaním <ul><li>Štvrtina všetkých žiakov dosahuje slabé výsledky v čítaní </li></ul><ul><li>Jeden zo siedmich mladých ľudí predčasne ukončí školskú dochádzku či odbornú prípravu </li></ul><ul><li>Približne 50 % dosiahne strednú úroveň kvalifikácie, ktorá sa však často nezhoduje s dopytom na trhu práce </li></ul><ul><li>Menej ako jeden človek z troch vo veku 25-34 rokov má VŠ vzdelanie (40 % v USA, vyše 50 % v Japonsku) </li></ul><ul><li>Podľa Šanghajského rankingu iba dve európske univerzity medzi dvadsať najlepšími svetovými univerzitami </li></ul>
 7. 7. Hlavné ciele EÚ pre oblasť vzdelávania Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR *Vláda SR; Národný program reforiem SR 2010; ** Aktuálne údaje Eurostatu ( 2009) <ul><li>Bezproblémové splnenie? </li></ul><ul><li>Bez aspoň výučného listu dlhodobo končí menej ako 7%; </li></ul><ul><li>v r. 2009 dokonca 4,9% oproti priemeru 14,4% v EÚ27 </li></ul><ul><li>V roku 2009 84,7% (3. miesto v EÚ) 20-24 ročných dosiahlo najmenej ISCED 3, avšak postupný pokles z 91,4% (maximum v EÚ) v r. 2000 </li></ul><ul><li>V r. 2008 28,6 % populácie vo veku 20-24 v programoch ISCED 5-6 (Eurostat); akcelerácia na postupe (napr. oproti 16,7% v r. 2000) </li></ul>Stratégia 2020 - Vzdelávanie SR* SR** EÚ 18-24 roční s ISCED 2 a menej 6 % 4,9  % 10 % 30 - 34 roční s ISCED 5 a viac 30 % ?! 17,6  % 40 %
 8. 8. Splnenie cieľov vs Splnenie úloh SR vykazovalo ( VZPS ) v kategórii 20-24 roč. dlhodobo okolo 90% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3C (výučný list) Census 2001: Rómovia (89 920) vo veku 20-24 (6 131) vykázali len 19,9% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3C Podiel rizikových* 15. roč. žiakov (%) Zdroj: OECD PISA, NUCEM, Bratislava *z dôvodu nedostatočnej čitateľskej gramotnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť ich budúcu úroveň vzdelania a kvalifikácie (úroveň 1 a nižšia; v roku 2009, úroveň 1a a nižšia) 2003 2006 2009 SR 24,9 27,8 22,3 OECD 19,1 20,1 18,8
 9. 9. PISA: Priemerné skóre gramotnosti Zdroj : OECD  štatisticky významne nižší výsledok ako priemer OECD;  najhorší výsledok v EU Merania IEA TIMSS: SR tretie v Európe v matematike r. 1995 1995 : 534 1999: 534 2003: 508 2007: ? Čo sa stalo s úrovňou matematiky? <ul><li>Dvojnásobný brain drain (Knižnica vo väznici) </li></ul><ul><li>Dvojitý negatívny výber učiteľov ZŠ </li></ul><ul><li>Humanizácia vs Kognitívna náročnosť </li></ul>Medzinárodné merania výkonov 15 ročných žiakov Gramotnosť/rok 2000 2003 2006 2009 2009 OECD Čitateľská ? 469  466  477  493 Matematická ? 498 492  497 496 Prírodovedecká ? 495 488  490  501
 10. 10. Najakútnejšie systémové problémy <ul><li>Ako zvýšiť kvalifikačnú úroveň Rómov , o.i. i v alternatíve priznávania kvalifikácie bez doterajších vysokých vzdelanostných požiadaviek pre vydanie výučného listu. </li></ul><ul><li>Kontrola kvality absolventov (Erózia známa aj pred PISA) </li></ul><ul><li>Útek od ISCED 3C (Nedôvera- radšej skúsiť vyhrať v LOTO!?) </li></ul><ul><li>( 11315 denných absolv. v 2008/09, 24828 v 98/99 a 34562 v 88/89) </li></ul><ul><li>Koncepcia bakalárskeho štúdia (falošná Bologna) </li></ul><ul><li>Príprava a status učiteľov (SOŠ: 788 € pr. mzda 2009; malé grantové schémy pre inovatívnych pedagógov–úspešné príklady existujú!) </li></ul>Spoločná platforma: „ Kompetencie“ (VZPN) – Anticipácia potrieb – Podpora iniciatívy - Kofinancovanie
 11. 11. Iné relevantné ciele EÚ pre oblasť vzdelávania <ul><li>Mieru zamestnanosti plnilo SR v roku 2009 len v segmente populácie 25-49 ročnej (78.1%), pričom v zamestnanosti mladých a starých zaostáva tak za benčmarkom ako aj priemermi EU 27 </li></ul><ul><li>Úroveň investícií výskumu a vývoja je dlhodobo pod benčmarkom a roku 2008 predstavovala iba 0,49% HDP, spolu s Cyprom a Bulharskom najmenej v EU. ( SI-1,86%; CZ- 1,53%; EE-1,42%; HU-1,15% v r. 2009) </li></ul><ul><li>170 000 zodpovedá napr. obyvateľstvu segregovaných osád </li></ul>Ciele a benčmarky 2020 SR EÚ Miera zamestnanosti 20-64 ročných (%) 71-73 75 Investície do výskumu a vývoja (% HDP) 0,9 - 1,1 3 Vymanení z rizika chudoby a vylúčenia (v 000) 170 20 000
 12. 12. Z hľadiska iniciatívy: „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ Európska komisia ďalej explicitne akcentuje podporu <ul><li>pre flexibilitu v možnostiach vzdelávania </li></ul><ul><li>pre aplikovanie európskeho kvalifikačného rámca prostredníctvom národného kvalifikačného rámca (2010  2013) </li></ul><ul><li>pre uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania </li></ul><ul><li>pre využitie taxonómie/klasifikácie ESCO (Európske zručnosti, kompetencie a zamestnania) </li></ul><ul><li>a tiež navrhuje členským krajinám </li></ul><ul><li>skúmať a pravidelne monitorovať účinnosť daňových a sociálnych systémov (Koherencia politík?) </li></ul><ul><li>xxx </li></ul><ul><li>(Daňové incentívy? Podmienenosť sociálnych dávok? Model fiškálnej decentralizácie?) </li></ul>
 13. 13. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) <ul><li>Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania </li></ul><ul><li>(Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie .) </li></ul><ul><li>(Efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. ) </li></ul><ul><li>(Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce .) </li></ul><ul><li>(Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ .) </li></ul>
 14. 14. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) Učiteľské rodiny – koniec tradície ? Usmernenie 9: Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní (Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie) Shooty, SME, 19/02/2011
 15. 15. Konflikt dvoch svetov ? - Ako zefektívniť sekundárne OVP? Prečo školy ignorujú dopyt na trhu práce? Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania 3 aspekty poradenstva 3 aspekty monitoringu Konflikt dvoch trhov ! Tvrdé regulácie nepomôžu!
 16. 16. Financovanie OVP <ul><li>Kapitačný princíp vyriešil alokáciu a zastropovanie verejných zdrojov (tvrdé rozpočtové obmedzenie) </li></ul><ul><li>Ako zatraktívniť profesie žiadané na trhu? Direktívne? </li></ul><ul><li>Stimulovať investovanie zo strany zamestnávateľov? </li></ul><ul><li>Finančné stimuly </li></ul><ul><ul><li>Daňovo uznateľné neduplicitné náklady </li></ul></ul><ul><ul><li>Fond OVP: Mŕtvonarodené dieťa; Train or Pay! (odvodové fondy) </li></ul></ul><ul><ul><li>2% Asignát: Iracionálne dôvody útlmu - krok späť vo vzťahu škôl a zamestnávateľov </li></ul></ul>Pripravovaná daňovo-odvodová reforma: Unikátna príležitosť alebo posledný úder sekundárnemu OVP?
 17. 17. Ako zefektívniť OVP? <ul><li>Financovanie per capita zmäkčuje výstupné „ štandardy “ </li></ul><ul><li>Trh vzdelávacích služieb dominuje nad trhom práce </li></ul><ul><li>Model fiskálnej decentralizácie nestimuluje regionálny rozvoj (sieť! , regionálny manažment ľudských zdrojov ) </li></ul><ul><li>Absencia fi š kálnych simulov oslabuje vplyv zamestnávateľov na OVP </li></ul><ul><li>Fragmentácia segmentov OVP (iniciačné, ďalšie, vzdelávanie pre TP) znižuje vzdelávací účinok. </li></ul><ul><li>Decentralizácia kurikula bez pedagogického zázemia je málo účinná </li></ul><ul><li>(napr. 49 nakontrahovaných učebníc pre SOŠ čaká na publikovanie) </li></ul>Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy.
 18. 18. Priority (aj pre júnový seminár) <ul><li>Národná sústava kvalifikácií , vrátane uznávania kvalifikácií a neformálneho/informálneho vzdelávania sa) </li></ul><ul><li>Zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce, anticipácia potrieb - náhrada a zmeny dopytu po pracovnej sile; anticipácia zmien dopytu zručností na základe spolupráce výskumu a zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Financovanie VET/CŽV </li></ul><ul><li>Inštitucionálne predpoklady zmien (predovšetkým pri implementácii kodanských nástrojov); dva špeciálne prípady </li></ul><ul><li> - Vzdelávacie výsledky </li></ul><ul><li> - Manažment kvality OVP/CŽV </li></ul><ul><li>Dramatický rozdiel v prístupe ČR a SR k využívaniu ESF! </li></ul><ul><li> Avšak pozor na cezplotizmus a akožeizmus!  </li></ul>
 19. 19. Európa 2020 P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Výzvy pre vzdelávanie po roku 2010 Juraj Vantuch, Pedagogická fakulta UK [email_address] www.refernet.sk Ďakujem za pozornosť!

×