Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E URÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ? Mária Kozová...
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európa ef...
Úspešné naplnenie stratégie Európa 2020 závisí od zapojenia všetkých zložiek spoločnosti, vrátane miestnych orgánov <ul><...
Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 ako nástroj na podporu konzultačnej činnosti Výboru regiónov <ul><li>...
Pripomienky ZMOS k Stratégii EÚ 2020 (výber) Bratislava, 16. februára 2010 <ul><li>Podľa ZMOS-u stratégia obsahuje ciele ...
Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životnéh...
<ul><li>Dohovor primátorov a starostov je záväzok signatárskych miest presahovať ciele energetickej politiky EÚ v oblasti...
Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životnéh...
Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životnéh...
„ Ak chceme priviesť členské štáty k tomu, aby vytvárali územné dohody , potrebujeme Vašu pomoc,“ povedal predseda Komis...
Šesť podmienok úspechu stratégie Európa 2020, ktoré zdôraznilo predsedníctvo Výboru regiónov na schôdzi 4. októbra 2010 (...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ?

1,200 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ?

 1. 1. E URÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ? Mária Kozová Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Workshop 1: Európa efektívne využívajúca zdroje
 2. 2. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 Brusel, 26. 1. 2011m KOM/2011) 21 v konečnom znení Výbor regiónov (VR) bol založený v r. 1994 ako poradný orgán EÚ zložený zo zástupcov európskych orgánov na regionálnej a miestnej úrovni. M á s ídlo v Bruseli. Zmluvy ukladajú Komisii, Európskemu parlamentu a Rade povinnosť požiadať VR o konzultáciu vždy, keď sa pripravujú nové návrhy v oblastiach, ktoré majú vplyv na regionálnu a miestnu úroveň. Výbor regiónov má 344 členov z 27 členských krajín EÚ. Slovensko má vo Výbore 9 riadnych členov. Piati z nich sú zástupcovia Združenia SK 8, dva zastupujú ZMOS a dvaja Úniu miest SR.
 3. 3. Úspešné naplnenie stratégie Európa 2020 závisí od zapojenia všetkých zložiek spoločnosti, vrátane miestnych orgánov <ul><li>Medzi inštitúcie, ktoré koordinujú účasť rôznych zainteresovaných strán, patrí aj Výbor regiónov , ktorý môže mobilizovať regionálne a miestne orgány, ktoré majú v mnohých štátoch EÚ kompetencie v oblastiach súvisiacich so stratégiou Európa 2020, ako sú napr. Vzdelávanie, doprava, inovácie alebo zmena klímy. </li></ul>V bode 2 dokumentu „Európa efektívne využívajúca zdroje“ sa uvádza: Táto hlavná iniciatíva pomôže vytvoriť strategický a integrovaný prístup, ktorý zabezpečí, aby konkrétne opatrenia, ktoré už boli stanovené pre časový horizont do roku 2020, pripravili pôdu na splnenie dlhodobých cieľov do roku 2050 a aby sa prijímali ďalšie vhodné kroky na dosiahnutie vytýčených cieľov. ... To pomôže zaistiť jednoznačnú podporu a zaangažovanosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, zainteresovaných strán a občanov.
 4. 4. Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 ako nástroj na podporu konzultačnej činnosti Výboru regiónov <ul><li>Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 je sieť regiónov a miest, ktorej cieľom je prispieť k európskej diskusii o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom raste a monitorovať uplatňovanie stratégie Európa 2020. Platforma na 145 členov. </li></ul><ul><li>Zapojenie Slovenska: je zastúpené 5 členmi: BSK, KSK, PSK, TSK a ŽSK. </li></ul><ul><li>Cieľom platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020 je: </li></ul><ul><li>zapojiť miestne a regionálne orgány , aby sa tak zaistilo lepšie uplatňovanie politík súvisiacich s cieľmi stratégie Európa 2020 </li></ul><ul><li>preskúmať rozvíjajúci sa vzťah medzi stratégiou Európa 2020 a politikou súdržnosti </li></ul><ul><li>sledovať zapájanie miestnej a regionálnej úrovne do procesu správy a riadenia stratégie </li></ul><ul><li>zisťovať prekážky , s ktorými sa miestne a regionálne orgány stretávajú pri uplatňovaní stratégie Európa 2020 </li></ul>Zdroj:http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=f2899625-1cfd-41b9-87bb-7d1bb97d2de5&sm=f2899625-1cfd-41b9-87bb-7d1bb97d2de5 (10.04.2011)
 5. 5. Pripomienky ZMOS k Stratégii EÚ 2020 (výber) Bratislava, 16. februára 2010 <ul><li>Podľa ZMOS-u stratégia obsahuje ciele smerujúce k zvýšeniu tempa rastu ekonomiky EÚ a zamestnanosti. Ak ZMOS vychádza z nedávnej skúsenosti – ekonomickej a finančnej krízy, v pozadí ktorej stojí nadmerná spotreba spoločnosti, je potrebné sa skôr zamerať na kvalitu rastu a produkcie k na kvantitu, tak aby kvalita verejných služieb zodpovedala požiadavkám na všetkých úrovniach verejnej správy. </li></ul><ul><li>ZMOS považuje sa neprijateľné, aby sa takýto dokument nezmienil o postavení a úlohe miestnych samospráv v tomto procese. Pri absencii viacúrovňového riadenia (pozn. správnejšie spravovania) môže byť ohrozená celková implementácia stratégie. Dôležité je partnerstvo medzi miestnou samosprávou a národnou úrovňou. </li></ul>http://www.municipalia.sk/municipalia/index.php?newsid2=57&from2=46 (10.4.2011)
 6. 6. Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (1) <ul><li>Výbor regiónov (preambula) </li></ul><ul><li>zastáva názor, že miestne a regionálne samosprávy by mali zohrávať väčšiu úlohu pri formulovaní politiky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, pretože ich zapojenie zaručí lepšie uplatňovanie a stotožnenie sa s ňou. Inovatívne metódy viacúrovňového spravovania (pozn. v oficiálnom preklade je nesprávne preložené „ governance“ ako riadenie) , vrátane využívania existujúcich sietí a platforiem, podporia proaktívny prístup zo strany miestnych a regionálnych samospráv. V tomto zmysle možno ako dobrý príklad uviesť Dohovor primátorov a starostov a jeho koncepciu by bolo možné rozšíriť na ostatné kľúčové oblasti environmentálnej politiky EÚ. </li></ul>Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
 7. 7. <ul><li>Dohovor primátorov a starostov je záväzok signatárskych miest presahovať ciele energetickej politiky EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti a výroby a využívania obnoviteľných energetických zdrojov. K termínu 10.4.2011 je 2 409 signatárov, zo Slovenska sú iba 2 (Moldava n.B. a Nitra). </li></ul>EÚ uviedla Dohovor do života dňa 29. januára 2008 . Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf K 10.4.2011 má Taliansko takmer 900 a Španielsko viac ako 700 signatárov.
 8. 8. Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
 9. 9. Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
 10. 10. Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (2) <ul><li>Výbor regiónov ( preambula) </li></ul><ul><li>Zdôrazňuje, že 7. environmentálny akčný program by predstavoval kľúčový pilier stratégie Európa 2020 a je potrebný na to, aby formuloval jej dosah na environmentálnu politiku. Mal by stanoviť jasné ciele a harmonogramy a zachovať spoločnú tematickú stratégiu pôdy, vrátane cieľa prijať rámcovú smernicu o pôde. </li></ul><ul><li>Výbor regiónov (v časti I. Politické odporúčanie, B. Zlepšovanie koordinácie a riadenia, bod 9) </li></ul><ul><li>Vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v plánoch Európskej komisie na zlepšenie uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia chýba zdôraznenie krokov podporujúcich dobré spravovanie (pozn. v oficiálnom preklade je nesprávne preložené „governance“ ako riadenie) , na miestnej a regionálnej úrovni. </li></ul>Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
 11. 11. Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (3) <ul><li>Výbor regiónov (v časti I. Politické odporúčanie, D. Ako môžu miestne a regionálne orgány zintenzívniť svoju činnosť v oblasti životného prostredia, </li></ul><ul><li>Otázky riadenia (bod 30) </li></ul><ul><li>Vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa bude rešpektovať vnútroštátne rozdelenie právomocí a že na konzultácie s miestnymi a regionálnymi orgánmi sa zavedú osvedčené postupy. Dobrá spolupráca, najmä medzi „transpozičnými tímami“ pracovníkov štátnej, regionálnej a miestnej správy, podporuje vzájomné porozumenie a úspešné uplatňovanie právnych predpisov. </li></ul><ul><li>Zaangažovanie a zapojenie občanov (bod 36) </li></ul><ul><li>Žiada podporu vzdelávania a výskumu, aby sa upevnili väzby medzi občanmi a ich životným prostredím. Občania si plne neuvedomujú, akú úlohu hrá životné prostredie v ich živote. </li></ul>Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
 12. 12. „ Ak chceme priviesť členské štáty k tomu, aby vytvárali územné dohody , potrebujeme Vašu pomoc,“ povedal predseda Komisie Barroso Brusel, 3. decembra 2010 <ul><li>Predseda Komisie José Manuel Barroso na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) v Bruseli potvrdil, že regióny a mestá musia mať väčšiu úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ. „Na to, aby sme získali podporu občanov, nevyhnutne potrebujeme energiu a nasadenie regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí musia pomôcť propagovať Európu. Ste pre Úniu nenahraditeľným ohnivkom reťaze.“ </li></ul><ul><li>Podľa J. M. Barrosu bude naliehať na členské štáty, aby zapájali regionálne a miestne orgány prostredníctvom územných dohôd. Cieľom už od samého začiatku je, aby sa stratégia Európa 2020 pripravovala v spolupráci so širokou škálou rôznych partnerov vrátane Výboru regiónov a regionálnych a miestnych orgánov. Uviedol : „Sme veľmi naklonení myšlienke územných dohôd. Budem naliehať na členské štáty, aby akceptovali zapojenie všetkých zainteresovaných strán“. </li></ul>
 13. 13. Šesť podmienok úspechu stratégie Európa 2020, ktoré zdôraznilo predsedníctvo Výboru regiónov na schôdzi 4. októbra 2010 (Územné dohody – často kladené otázky) <ul><li>Novej stratégii treba dať územný rozmer a prihliadať na rozdielne podmienky a východiskové situácie jednotlivých území </li></ul><ul><li>Európska, národná, regionálna miestna úroveň verejnej správy by mali pracovať v partnerstve koordinovane a integrovane </li></ul><ul><li>Treba odstrániť problémové miesta na EÚ aj na národnej úrovni </li></ul><ul><li>Politika súdržnosti by sa mala podieľať na plnení cieľov stratégie Európa 2020 </li></ul><ul><li>Komisia by mala oveľa systematickejšie posudzovať územný vplyv politických opatrení súvisiacich so stratégiou Európa 2020 </li></ul><ul><li>Nová stratégia by mala byť príležitosťou zjednodušiť administratívu </li></ul><ul><li>Územné dohody by mali byť vytvorené v roku 2011, aby všetkým priamo zainteresovaným aktérom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám poskytli možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji Stratégie 2020. </li></ul>

×