Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wstrzas

12,265 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Wstrzas

 1. 1. WSTRZĄS
 2. 2. Wstrząs - definicja <ul><li>Zespół objawów klinicznych o różnej </li></ul><ul><li>etiologii, dla których wspólna jest </li></ul><ul><li>postępująca hipotensja z objawami </li></ul><ul><li>pogorszenia się perfuzji tkanek, takimi </li></ul><ul><li>jak zaburzenia świadomości oraz </li></ul><ul><li>wczesny rozwój oligurii. </li></ul>
 3. 3. Wstrząs - definicja: <ul><li>załamanie przepływu tkankowego, którego następstwem jest niedotlenienie oraz niedostateczne dostarczanie substancji odżywczych i eliminacja produktów przemiany materii. </li></ul>
 4. 4. Patomechanizm <ul><li>Utrzymanie przepływu tkankowego zależy od rzutu serca, </li></ul><ul><li>CO = SV x HR (4 -6 l) </li></ul><ul><ul><ul><li>SV objętość wyrzutowa 50-100ml (obciążenie wstępne = wolemia, kurczliwość, obciążenie następcze = SVR) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>objętości krwi krążącej (hipowolemiczny) </li></ul></ul><ul><ul><li>wydolności serca jako pompy (kardiogenny) </li></ul></ul><ul><ul><li>oporu naczyń obwodowych (naczyniopochodny) </li></ul></ul>
 5. 5. Hipowolemiczny <ul><ul><li>utrata krwi krążącej (krwotoczny) </li></ul></ul><ul><ul><li>utrata osocza (oparzeniowy) </li></ul></ul><ul><ul><li>utrata płynu tkankowego (niedrożność przewodu pokarmowego) </li></ul></ul>
 6. 6. Kardiogenny <ul><li>dysfunkcja serca jako pompy: </li></ul><ul><ul><li>zaburzenia rytmu: częstoskurcz, bradykardia </li></ul></ul><ul><ul><li>zaburzenia przewodnictwa </li></ul></ul><ul><ul><li>wady zastawkowe, nabyte i wrodzone </li></ul></ul><ul><ul><li>uszkodzenie mięśnia serca (świeży zawał serca, postępująca kardiomiopatia, zapalenie, leki kardiodepresyjne) </li></ul></ul><ul><ul><li>blokada odpływu: tamponada, skrzeplina, zator* </li></ul></ul>
 7. 7. Naczyniopochodny <ul><li>zmniejszenie oporu obwodowego </li></ul><ul><ul><li>neurogenny </li></ul></ul><ul><ul><li>(uszkodzenie OUN, blokada centralna) </li></ul></ul><ul><ul><li>anafilaktyczny </li></ul></ul><ul><ul><li>(uogólniona reakcja immunologiczna) </li></ul></ul><ul><ul><li>septyczny (uogólnione zakażenie drobnoustrojami, najczęściej bakterie Gram-) </li></ul></ul>
 8. 8. Objawy wstrząsu <ul><li>skóra : blada/czerwona, wilgotna, zimna/gorąca </li></ul><ul><li>układ krążenia : tachykardia, BP początkowo może być w normie, następnie spada </li></ul><ul><li>świadomość : zaburzenia, pobudzony, splątany, senny, nieprzytomny </li></ul>
 9. 9. Postępowanie <ul><li>ocena stanu pacjenta: oddech, krążenie, świadomość (ABC), monitorowanie: EKG, HR, SpO2 </li></ul><ul><li>zabezpieczenie dostępów naczyniowych: 2-4 grube wkłucia obwodowe </li></ul><ul><li>diagnostyka laboratoryjna: grupa krwi, morfologia, krzepnięcie, biochemia: jonogram, enzymy AST, ALT, CK, CKMB, troponina, mocznik, kreatynina, gazometria, glikemia, kwas mlekowy, ew. posiewy </li></ul><ul><li>cewnik do pęcherza moczowego, diureza godzinowa </li></ul>
 10. 10. Terapia płynami <ul><li>wkłucia obwodowe, centralne, introdusery </li></ul><ul><li>szybkość przepływu zależy od promienia wewnętrznego i długości cewnika </li></ul>
 11. 11. Postępowanie <ul><li>diagnostyka obrazowa: RTG, USG, CT </li></ul><ul><li>monitorowanie </li></ul><ul><ul><li>hemodynamika </li></ul></ul><ul><ul><li>utlenowanie </li></ul></ul><ul><ul><li>OUN </li></ul></ul>
 12. 12. Zawartość O 2 i CO 2 40 ml/l 530 ml/l 490 ml/l CO 2 całkowity 3 ml/l 29 ml/l 26 ml/l CO 2 rozpuszczony 5 mm Hg 45 mm Hg 40 mm Hg PCO 2 50 ml/l 150 ml/l 200 ml/l O 2 całkowity 2 ml/l 1 ml/l 3 ml/l O 2 rozpuszczony 50 mm Hg 40 mm Hg 90 mm Hg PO 2 Różnica Krew żylna Krew tętnicza
 13. 13. Postępowanie <ul><li>leczenie objawowe </li></ul><ul><li>(utrzymanie przepływu!!!!!!!) </li></ul><ul><li>leczenie przyczynowe: </li></ul><ul><li>chirurgiczne, antybiotyki </li></ul><ul><li>uzupełnienie strat krwi i płynów </li></ul>
 14. 14. Wstrząs krwotoczny <ul><li>płyny ustrojowe: M - 60% mc (beztłuszczowej) 600ml/kg; K - 50% mc, 500 ml/kg mc. </li></ul><ul><li>obj. krwi krążącej 6 - 7% mc (5-6l, 60 - 70 ml/kg mc), u dzieci 8 -9 % mc (80 ml/kg) </li></ul><ul><li>krew: </li></ul><ul><ul><li>60% - osocze, </li></ul></ul><ul><ul><li>40% - elementy morfotyczne </li></ul></ul>
 15. 15. Klasyfikacja krwotoków śpiączka splątanie pobudzenie niepokój Stan przytomności <5 ml/h 5-15 ml/h 20-30 ml/h >30 ml/h Diureza ml/h obniżone obniżone norma norma BP w poz. Leżącej >140 >120 >100 <100 HR >40% 30-40% 15-30% <15% % utraconej objętości Klasa IV Klasa III Klasa II Klasa I Parametr
 16. 16. Wstrząs krwotoczny - klasyfikacja ATLS <ul><li>I : utrata do 15% krwi, nieznaczna tachykardia lub bez objawów (KTRYSTALOIDY) </li></ul><ul><li>II : utrata 15 - 30 % krwi, 800-1500ml, tachykardia, tachypnoe, obniżenie napięcia fali tętna, diureza 20-30ml/h (KRYSTALOIDY, KOLOIDY) </li></ul><ul><li>III: utrata 30-40% krwi, 2000ml, tachykardia, tachypnoe, obniżenie RR, objawy wstrząsu (J.W. + KREW I JEJ PREPARATY) </li></ul><ul><li>IV: utrata >40% krwi: objawy ciężkiego wstrząsu, ciśnienie nieoznaczalne, zaburzenia świadomości, anuria (J.W. szybkie toczenie) </li></ul>
 17. 17. Reakcja organizmu na utratę krwi <ul><ul><li>przesunięcie płynu międzykomórkowego do naczyń (wypełnienie przezwłośniczkowe - transcapillary relief) powstaje niedobór płynu w tej przestrzeni </li></ul></ul><ul><ul><li>aktywacja układu R-A-A, zatrzymanie sodu przez nerki, (jon przestrzeni miedzykomórkowej) </li></ul></ul><ul><ul><li>zwiększenie produkcji erytrocytów w szpiku, całkowite uzupełnienie do 2 m-cy </li></ul></ul><ul><li>dlatego głównym objawem jest deficyt płynu międzykomórkowego, który powinien być uzupełniony podażą krystaloidów </li></ul>
 18. 18. Krystaloidy <ul><li>płyny umożliwiające swobodne przemieszczania H 2 O między przestrzeniami </li></ul><ul><li>roztwory sodu (jon przestrzeni międzykomórkowej) </li></ul><ul><li>20% pozostaje w łożysku naczyniowym, pozostałe 80% dyfunduje do przestrzeni międzykomórkowej, </li></ul><ul><li>wpływają głównie na objętość przestrzeni międzykomórkowej </li></ul>
 19. 19. Krystaloidy - skład 298 7,4 3 5 98 140 Normosol 273 6,4 mleczan 3 4 109 130 Mleczan Ringer 2567 5,7 1283 1283 7,5% NaCl 308 5,7 154 154 0,9% NaCl 289 7,4 bikarb 2 5 4-5 103 141 osocze osmolalaność pH bufor Mg Ca K Cl Na Płyn
 20. 20. Koloidy <ul><li>ograniczają ruch wody </li></ul><ul><li>zawierają duże, mało mobilne cząstki </li></ul><ul><li>70-80% pozostaje w przestrzeni naczyniowej </li></ul>
 21. 21. Koloidy 12 h 0,8 40 41,000 Dekstran 70 6 h 1,0-1,5 40 26,000 Dekstran 40 10 h 1,5 40 120,000 HAES 10% 17 dni 1,0-1,3 30 69,000 HAES 6% 16 h 4,0-5,0 70 69,000 Albuminy 25% 16 h 0,7-1,3 20 69.000 Albuminy 5% Okres półtrwania Wzrost obj. osocza Ciśnienie onkotyczne (mm Hg) Ciężar cząsteczki (daltony) Płyn
 22. 22. Wpływ infuzji koloidów i krystaloidów na objętość osocza i przestrzeni pozakomórkowej
 23. 23. Konsekwencje wstrząsu krwotocznego <ul><li>obniżenie CO = SV x HR </li></ul><ul><li>obniżenie DO 2 =CO x Hb x SaO 2 x 0,134 + (0,0031 x PaO 2 ) 950-1300 ml/min </li></ul><ul><li>wzrost O 2 ER , max 50-60%, wtedy zaczyna się pełno objawowy wstrząs </li></ul><ul><li>obniżenie wysycenia tlenem krwi żylnej mieszanej (SvR) </li></ul>
 24. 24. Leczenie <ul><li>utrzymanie prawidłowego dostarczania i zużycia tlenu i powstrzymanie w ten sposób metabolizmu beztlenowego VO 2 =COxHbx13x(SaO 2 -SvO 2 ) </li></ul><ul><ul><li>rzut serca = wypełnienie łożyska naczyniowego, utrzymać przepływ naczyniowy </li></ul></ul><ul><ul><li>stężenie Hb </li></ul></ul>
 25. 25. Cele leczenia <ul><li>CVP = 15 mm Hg </li></ul><ul><li>PCWP = 10 - 12 mm Hg </li></ul><ul><li>CI >3 l/min/m2 </li></ul><ul><li>VO 2 >100 ml/min/m2 </li></ul><ul><li>stężenie mleczanów <4 mmol/l </li></ul><ul><li>niedobór zasad -3 do +3 mmol/l </li></ul>
 26. 26. Krew i jej preparaty <ul><li>wskazania do przetoczenia: </li></ul><ul><ul><li>niedostateczne utlenowanie tkanek (VO 2 <100ml/min/m 2 lub wzrost stężenia mleczanów) </li></ul></ul><ul><ul><li>niedokrwienie serca i/lub mózgu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hb < 7 g/dl u chorych obciążonych chorobą niedokrwienna serca </li></ul></ul>
 27. 27. Krew i jej preparaty <ul><li>temp przechowywania +4 C </li></ul><ul><li>środki zapobiegające koagulacji (fosforany, cytryniany, dekstroza (CPD) </li></ul><ul><li>krew pełna </li></ul><ul><li>ME Ht 60-80%, Hb 23-27 g/dl (200ml RBC + 50-100ml osocza) </li></ul><ul><li>ubogoleukocytarny preparat krwinek <30% WBC </li></ul>
 28. 28. Wstrząs anafilaktyczny <ul><li>powtórna ekspozycja na antygen (antybiotyki, środki znieczulenia miejscowego - prokainowe, rtg śr. kontrastujące, koloidy) , powodująca uogólnioną, gwałtowną reakcje alergiczną </li></ul><ul><ul><li>przeciwciała klasy IgE </li></ul></ul><ul><ul><li>mediatory: histamina, ECF-A, SRS-A [kompleks leukotrienów - skurcz oskrzeli], prostaglandyny, kininy </li></ul></ul>
 29. 29. Konsekwencje <ul><li>hipotensja </li></ul><ul><li>skurcz krtani, oskrzeli </li></ul><ul><li>rozszerzenie łożyska naczyniowego </li></ul><ul><li>wzrost przepuszczalności naczyń </li></ul><ul><li>zmiany na skórze: rumień, pokrzywka, pęcherze, świąd </li></ul>
 30. 30. Leczenie <ul><li>Wypełnienie łożyska naczyniowego </li></ul><ul><li>Adrenalina - hemodynamika </li></ul><ul><li>Sterydy - ograniczenie reakcji anafilaktycznej </li></ul><ul><li>H1 i H2 blokery </li></ul><ul><li>Aminophylina </li></ul>
 31. 31. Leczenie <ul><li>przerwać ekspozycję na alergen </li></ul><ul><li>tlenoterapia 100% O 2 ew. intubacja </li></ul><ul><li>odstawić środki o działaniu inotropowo - i środki sedatywne </li></ul><ul><li>resuscytacja płynami 1500 - 2000 ml krystaloidów, koloidy?? </li></ul><ul><li>Adrenalina: kurczy naczynia, rozszerza oskrzela (roztwór 1/10000 i.v. 0,5 -1 ml co 5-7 min, do 10 ml roztworu) </li></ul>
 32. 32. Leczenie <ul><li>H1 bloker - 1 mg/kg mc Difenhydraminy </li></ul><ul><li>H2 bloker - 4 mg/kg mc Cymetydyny </li></ul><ul><li>5-9 mg/kg mc Aminophyliny we wlewie kroplowym </li></ul><ul><li>katecholaminy we wlewie kroplowym: Salbutamol przy skurczu oskrzeli, Adrenalina gdy skurczowi oskrzeli towarzyszy hipotensja </li></ul><ul><li>steroidy: Hydrocortison, Fenicort </li></ul>
 33. 33. Leczenie reakcji anafilaktycznych Adrenalina 2-8 ug/min lub dopamina 5-15 ug/min lub noradrenalina 2-8 ug/min: hydrocortison 100-200 mg co 4 h Utrzymujący się spadek BP Roztwory koloidowe; adrenalina 3-5 ml roztworu 1:10000 i.v. Spadek BP Adrenalina wziewnie0,25 ml 1% roztworu; intubacja Świst krtaniowy Albuterol wziewnie: 2,5 ml 0,5% roztworu, aminofilina i.v.: 5-6 mg/kg potem wlew 0,2-0,9 mg/kg/h, adrenalina j.w. Kurcz oskrzeli Difenhydramina 50mg p.o. Lub i. M. Co 6 h; adrenalina 0,3-0,5 ml 1:1000 Obrzęk naczyniowy Difenhydramina 50 mg p.o. Co 6 h Pokrzywka Postępowanie Reakcja
 34. 34. Wstrząs oparzeniowy <ul><li>zniszczenie funkcji i struktury błon komórkowych, przesiąkanie płynu do przestrzeni pozakomórkowej, utrata osocza, wzrost Ht i zmniejszenie objętości wewnątrzkomórkowej. </li></ul><ul><li>hipowolemia w odpowiedzi na nią wzrasta wydzielanie ADH -> ograniczenie diurezy. </li></ul><ul><li>obrzęk </li></ul><ul><li>wstrząs bólowy - katecholaminy - skurcz naczyń </li></ul><ul><li>hipoproteinemia </li></ul>
 35. 35. Klasyfikacja <ul><li>lekkie I <50% ( powierzchni ciała) II <15% III <2% </li></ul><ul><li>średnie I < 50 - 75% II < 15 - 25% </li></ul><ul><li>III < 10% </li></ul><ul><li>ciężkie I >75% II >25% III >10% </li></ul>
 36. 36. Powierzchnia oparzenia <ul><li>reguła 9 </li></ul><ul><ul><li>głowa, kończyny górne - po 9% </li></ul></ul><ul><ul><li>przód i tył tułowia - po 18% </li></ul></ul><ul><ul><li>kończyny dolne - po 18% </li></ul></ul><ul><ul><li>krocze - po 1% </li></ul></ul>
 37. 37. Leczenie <ul><li>utrata wody w ml/h = </li></ul><ul><li>(25 x % oparzenia) x pow. ciała </li></ul><ul><li>reguła Parklanda: I doba - mleczan Ringera 4 ml/kg m.c./% oparzenia, 50% w pierwszych 8 h, II doba - włączyć glukozę i białko </li></ul><ul><li>reguła Evansa: I doba - krystaloidy i koloidy po 1 ml/kg mc/%oparzenia + 2000ml glukozy; </li></ul><ul><li>II doba - krystaloidy i koloidy po 0,5 ml/kg mc/% oparzenia + 2000ml glukozy </li></ul>
 38. 38. Leczenie <ul><li>Reguła Brooka: </li></ul><ul><li>I doba - 1,5 ml/kg mc/% oparzenia mleczan Ringera </li></ul><ul><li>+ 0,5 ml/kg mc/%oparzenia koloidów </li></ul><ul><li>+ 2000 ml glukozy, 1/2 obj. w pierwsze 8h II doba - połowa obliczonej obj. koloidów i krystaloidów z I doby + 2000 ml glukozy </li></ul><ul><li>Roztwory hipertoniczne NaCl , o stężeniu Na 240 - 300 mmol/l, po 2 ml/kg mc/h, tak aby utrzymać diurezę > 30ml/ </li></ul>
 39. 39. Oparzenie dróg oddechowych <ul><li>zawsze należy założyć oparzenie dróg oddechowych gdy poszkodowany przebywał w pomieszczeniu lub gdy ma choćby lekkie oparzenie głowy - intubacja </li></ul><ul><li>zatrucie </li></ul><ul><ul><li>CO stężenie Hb tlenkowęglowej >15% objawy zatrucia, tlenoterapia, gdy oparzenie dróg odd.>505 konieczna hiperbaria </li></ul></ul><ul><ul><li>cyjanowodór śmiertelne stężenie 1mg/l, powstaje przy spalaniu poliuretanu, jest metabolizowany w wątrobie trzeba więc zwiększyć przepływ i wspomóc metabolizm </li></ul></ul>
 40. 40. Wstrząs kardiogenny <ul><li>I wzrost ciśnienia zaklinowania </li></ul><ul><li>II spadek objętości wyrzutowej SV i przyspieszenie HR, CO niezmienione </li></ul><ul><li>III spadek CO wtedy postać skompensowana niewydolności serca w nieskompensowaną </li></ul>
 41. 41. Parametry hemodynamiczne 700-1600 dyna x s/cm2 Obwodowy opór naczyniowy SVR 20-120 dynaxs/cm2 Płucny opór naczyniowy PVR 2,4-4,0 l/min/m2 Rzut serca CO 40-70 ml/m2 Objętość wyrzutowa SV R 80-150; L 70-100 ml/m2 Objętość końcowo-rozkurczowa EDV R 1-6; L 6-12 mm Hg Ciśnienie końcowo-rozkurczowe EDP Wartość Parametr
 42. 42. Niewydolność serca <ul><li>rozkurczowa (zmniejszona rozciągliwość komór, przerost mięśnia, płyn w worku osierdziowym, wentylacja mechaniczna) </li></ul><ul><ul><li>EDP wzrost </li></ul></ul><ul><ul><li>SV obniżenie </li></ul></ul><ul><ul><li>EDV obniżenie </li></ul></ul><ul><li>skurczowa (upośledzenie kurczliwości) </li></ul><ul><ul><li>EDP wzrost </li></ul></ul><ul><ul><li>SV obniżenie </li></ul></ul><ul><ul><li>EDV wzrost </li></ul></ul>
 43. 43. Leczenie Rozszerzenie naczyń 0,3-2 ug/kg/min Nitroprusydek sodu Rozszerzenie żył Rozszerzenie tętnic 1-50 ug/min >50 ug/min Nitrogliceryna +inotropowo i rozszerzenie naczyń Obkurczenie naczyń 3-10 ug/kg/min 10-20 ug/kg/min Dopamina + inotropowo 3-15 ug/kg/min Dobutamina + inotropowo, rozszerza naczynia 5-10 ug/kg/min Amrynon Główne działanie Zakres dawek Lek
 44. 44. Dopamina <ul><li>endogenna katecholamina; </li></ul><ul><li>(0,5-3 ug/kgmc/min) pobudza rec. dopaminergiczne w nerkach, mózgu i krążeniu trzewnym, poprawiając przepływ, w nerkach zwiększa wydzielanie Na i H2O, (3-7,5 ug/kg mc/min) pobudza rec. beta w sercu i krążeniu, zwiększa rzut, słabiej inotropowo + od Dobutaminy (>7,5 ug/kg mc/min) aktywacja rec. alfa w krążeniu płucnym i układowym, skurcz naczyń, wzrost after load, pamiętać o tachyfilaksji zastosowanie: wszystkie rodzaje wstrząsu, obkurcza łożysko naczyniowe </li></ul>
 45. 45. Noradrenalina <ul><li>agonista rec. alfa, wywołuje silny skurcz naczyń, wzrost oporu naczyniowego, niewielki wpływ na rec. beta widoczny przy zastosowaniu małych dawek </li></ul><ul><li>1mg leku w 250 ml rozpuszczalnika (46 ug.ml) wlew </li></ul><ul><li>1 ug/min i stopniowo zwiększać, zakres dawkowania </li></ul><ul><li>1 -12 ug/min noradrenalina jest lekiem II rzutu </li></ul>
 46. 46. Dobutamina <ul><li>syntetyczna katecholamina, agonista rec. beta 1 (stymulacja serca), mniej beta2 (umiarkowana wazodilatacja); powoduje wzrost SV, zwiększa rzut serca, w odpowiedzi - baroreceptory powodują obniżenie oporu układowego odruchowo, więc BP bez zmian zastosowanie : wstrząs kardiogenny, septyczny i niewydolność wielonarządowa, bo zwiększa CO dawkowanie: 250 mg w 250 ml rozpuszczalnika lub 250 mg w 50 ml; 5 -15 ug/kg mc/min Katecholaminy są inaktywowane w środowisku zasadowym, nie podawać przez ten sam wenflon dwuwęglanu </li></ul>
 47. 47. Adrenalina <ul><li>endogenna katecholamina; agonista rec.beta i alfa, działa silnie niż dopamina, hamuje uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej z kom.; roztwór 1:10000 tj.:0,1mg/ml </li></ul><ul><li>agonista rec. beta: 0,005-0,02ug/kg/min </li></ul><ul><li>działanie wazopresyjne: 0,01-0,1 ug/kg/min </li></ul><ul><li>anafilaksja: 0,2-0,5 mg s.c. lub i.m. można powtórzyć po 15 min </li></ul><ul><li>wstrząs anafilaktyczny: 1mg w 500 ml rozpuszczalnika (2ug/ml0 we wlewie z szybkością 1 ml/min, zwiększać do 4 ml/min </li></ul>
 48. 48. Labetalol <ul><li>nieselektywny antagonista rec. beta, hamuje skurcz naczyń spowodowany pobudzeniem rec. alfa, zmniejsza opór naczyń obwodowych i obniża ciśnienie krwi, w przeciwieństwie do NTG i Nitroprusydku nie zwiększa ciśnienia śródczaszkowego zastosowanie : nadciśnienie, tętniak rozwarstwiający aorty </li></ul><ul><li>dawkowanie: 20 mg, potem co 10 min po 40mg; wlew200 mg w 1160 ml rozpuszczalnika, 1mg/ml, wlew 2ml/min </li></ul><ul><li>SU : hipotonia ortostatyczna, działa kardiopresyjnie, skurcz oskrzeli </li></ul>
 49. 49. NTG <ul><li>organiczny azotan (trójazotan glicerolu), zwiotcza mięśnie gładkie, powoduje uogólnione rozszerzenie naczyń, w reakcji uczestniczy tlenek azotu (NO), rozszerza naczynia układowe i płucne, </li></ul><ul><li>wlew </li></ul><ul><li><40 ug/min rozszerzenie żył, </li></ul><ul><li>>200ug/min rozszerzenie tętnic, obniża w ten sposób PCWP i CVP; hamuje agregację płytek; pamiętać o: </li></ul><ul><ul><li>methemoglobinemii, </li></ul></ul><ul><ul><li>zatruciach - rozpuszczalnikiem jest etanol lub glikol propylenowym, (stężenie alkoholu lub glikolu we krwi) </li></ul></ul><ul><ul><li>zjawisko tolerancji </li></ul></ul>
 50. 50. Nitropusydek sodowy <ul><li>rozszerza naczynia za pośrednictwem uwolnionego z cząsteczki NO, zawiera jony cyjankowe, które w postaci tiocyjanków są wydalane przez nerki </li></ul>
 51. 51. Leczenie - wysokie PCWP <ul><li>CO obniżony postępowanie: DOBUTAMINA, AMRYNON (Dopamina przeciwwskazana bo obkurcza żż płucne) </li></ul><ul><li>CO normalny postępowanie: </li></ul><ul><li>NITROGLICERYNA? bo obniży PCWP, zmniejszy opór tętniczy (pamiętaj: w obrzęku płuc NTG może zwiększyć przeciek płucny i obniżyć PO2 ) , FUROSEMID (może spowodować obniżenie CO i/lub SV, zmniejsza powrót żylny i zwiększa układowy opór naczyniowy, ponieważ stymuluje uwalnianie reniny i wzrost stęż. angiotensyny) lepiej wlew niż bolus, bo jego działanie diuretyczne zależy od szybkości wydalania przez nerki a nie stęż. we krwi </li></ul>
 52. 52. Leczenie – optymalne PCWP <ul><li>BP obniżone postępowanie: </li></ul><ul><li>DOPAMINA pobudza B - stymuluje serce, rozszerza naczynia, poprawia przepływ obwodowy, pobudza L skurcz naczyń, podwyższa BP </li></ul><ul><li>BP normalne postępowanie: DOBUTAMINA - inotropowo dodatnio, </li></ul><ul><li>AMRYNON (inhibitor fosfodiesterazy) - inotropowo dodatnio, rozszerza naczynia </li></ul><ul><li>BP podwyższone postępowanie: NITROPRUSYDEK SODU ( uwaga na cyjanki) rozszerzenie naczyń NITROGLICERYNA rozszerzenie żył i tętnic, obniżenie oporu naczyń płucnych </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Zakażenie : inwazja patogennych drobnoustrojów </li></ul><ul><li>posocznica : obecność drobnoustrojów we krwi plus układowa odpowiedz na zakażenie pod postacią SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) </li></ul><ul><li>MODS – Multiple Organ Dysfunction Syndrome czyli zespół niewydolności wielonarządowej; pierwotny i wtórny (w następstwie sepsy) </li></ul><ul><li>ciężka sepsa : posocznica z hipotensją zaburzeniami perfuzji i dysfunkcja narządową </li></ul><ul><li>wstrząs septyczny : ciężka sepsa z objawami wstrząsu pomimo resuscytacji płynami </li></ul>
 54. 54. SIRS <ul><li>temperatura >38 lub <36 </li></ul><ul><li>tętno >90/min </li></ul><ul><li>częstość oddechów >20/min </li></ul><ul><li>PaCO2 < 32mmHg </li></ul><ul><li>WBC >12000 lub <4000 lub >10% form niedojrzałych </li></ul>
 55. 55. Sepsa <ul><li>gorączka lub hipotermia </li></ul><ul><li>tachykardia, tachypnoe, hiperwantylacja </li></ul><ul><li>zwiększony rzut, spadek SVR </li></ul><ul><li>leukocytoza lub leukopenia </li></ul><ul><li>wzrost zużycia tlenu w tkankach </li></ul><ul><li>wzrost zapotrzebowania na insulinę </li></ul><ul><li>wzrost OB., fibrynogenu, CRP </li></ul><ul><li>objawy skórne </li></ul><ul><li>MODS </li></ul>
 56. 56. wstrząs septyczny <ul><li>hipotensja SBP< 90mmHg pomimo resuscytacji płynami </li></ul><ul><li>objawy zmniejszenia perfuzji tkankowej: </li></ul><ul><li>wzrost poziomu mleczanów w surowicy (>2mmol/l) </li></ul><ul><li>spadek pH śluzówki żołądka (tonometria) </li></ul><ul><li>hipotermia </li></ul><ul><li>oliguria </li></ul><ul><li>zaburzenia swiadomości </li></ul>

×