Potrzeba wprowadzenia szkolenia i akredytacji w zakresieusg i echokardiografii do programu szkolenia specjalizacyjnegoi us...
wprowadzenie programów szkolenia specjalizacyjnego          w którym została przedstawiona polska nomenklaturai ustawiczne...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O potrzebie szkolenia z usg w anestezjologii.

949 views

Published on

Autor: J.Andres. Artykuł pochodzi z 45 nr kwartalnika ULTRASONOGRFIA. Ukazał się w 2011 roku.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O potrzebie szkolenia z usg w anestezjologii.

  1. 1. Potrzeba wprowadzenia szkolenia i akredytacji w zakresieusg i echokardiografii do programu szkolenia specjalizacyjnegoi ustawicznego w anestezjologii i intensywnej terapii The need for training and accreditation in ultrasonography and echocardiography in the specialization and countinuous education programme in anaesthesiology and intensive therapyJanusz Andreskatedra i zakład anestezjologii i intensywnej terapii UJcM,szpital Uniwersytecki w krakowie ul. kopernika 17, 31-501 kraków, msandres@cyf-kr.krakow.plPrezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, www.anestezjologia.org.pl,Prezes Polskiej Rady Resuscytacji, www.prc.krakow.pl Streszczenie Rozwój technologii ultrasonograficznych spowodował w ostatnim dziesięcioleciu dynamiczny rozwój klinicznego zastosowania technik obrazowania w anestezjologii i intensywnej terapii. Dotyczy to głów- nie ultrasonografii przezklatkowej płuc i serca, echokardiografii przezprzełykowej, kaniulacji naczyń oraz blokad nerwów obwodowych w celu znieczulenia regionalnego. Polskie towarzystwo anestezjologii i intensywnej terapii zamierza wprowadzić program szkolenia i certyfikacji w zakresie usg i echokar- diografii dla anestezjologów w szkoleniu specjalizacyjnym i ustawicznym we współpracy w Polskim towarzystwem Ultrasonograficznym i Polskim towarzystwem kardiologicznym. Summary Dynamic development of ultrasound technology in last decade made the use of ultrasounds in clinical anaesthesiology and intensive therapy very popular. there are areas of special interest for anaesthesiolo- gists like transthoracic ultrasonography, transoesophageal echocardiography, ultrasound guided vascular access and ultrasound guided nerve blocks for regional anaesthesia. Polish society of anaesthesiology and intensive therapy in the cooperation with Polish society of Ultrasonography and Polish society of cardiology would like to develop the training and accreditation programme with certification in ultraso- und and echocardiography technigues in anaesthesia and intensive therapy. Słowa kluczowe ultrasonografia, echokardiografia, kaniulacja naczyń przy pomocy usg, blokady nerwów obwodowych przy pomocy usg, anestezjologia i i intensywna terapia Key words ultrasonography, echocardiography, ultrasound-guided vascular access, ultrasound guided nerve blocks, anaesthesiology and intensive therapy Pionierskie zastosowania kliniczne ultrasonografii przewagą ultrasonografii nad innymi metodami diag-miały miejsce w położnictwie, ale to radiolodzy jako nostycznymi jest fakt, iż to sprzęt diagnostyczny możepierwsi wprowadzili tę metodę diagnostyczną do pro- być dostarczany do pacjenta, a nie pacjent przychodzićgramu specjalizacji, co spowodowało, ze rozwijała się na do badania, jak to ma miejsce w przypadku tomografiiona na równi z innymi nowymi technikami obrazowania czy rezonansu magnetycznego. obserwowany aktualniejak np. tomografią komputerowa i rezonansem magne- dynamiczny rozwój technologii ultrasonograficznychtycznym i jest dzisiaj na równi z nimi popularna. Wielką powoduje, że wiele specjalizacji lekarskich planuje32 Ultrasonografia nr 45, 2011
  2. 2. wprowadzenie programów szkolenia specjalizacyjnego w którym została przedstawiona polska nomenklaturai ustawicznego w zakresie ultrasonografii. projekcji echokardiografii przezprzełykowej. anestezjologia i intensywna terapia jest specjalnoś-cią, która w praktyce klinicznej zajmuje się pacjentami Ad. 3. od ponad dziesięciu lat rekomenduje się sto-w okresie okołooperacyjnym tzn. przygotowaniem do sowanie ultradźwięków w obrazowaniu naczyń w celuoperacji, znieczuleniem z zapewnieniem bezpieczeń- kaniulacji. zarówno ośrodkowe, jak i obwodowe żyłystwa pacjenta w sali operacyjnej. Jednym z głównych oraz tętnice mogą być skutecznie obrazowane, a ichobszarów kompetencji anestezjologów jest leczenie kaniulacja efektywna i bezpieczna (6).pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,wymagających intensywnej terapii, resuscytacji krąże- Ad. 4. Również od ponad dziesięciu lat lawinowoniowo-oddechowej oraz leczenia bólu. Wielu aneste- wprost wzrosła ilość publikacji na temat zastosowaniazjologów pracuje w zespołach leczących pacjentów po ultrasonografii w znieczuleniu regionalnym (7). należyurazach. techniki ultrasonograficzne znalazły aktualnie się spodziewać dalszego rozwoju technik blokad ner-miejsce we wszystkich wyżej wymienionych działa- wów obwodowych w celu znieczulenia do różnego typuniach anestezjologa, z czego wynika potrzeba szkolenia operacji nie tylko ze względu na postęp technologicz-w zakresie wykorzystania technik ultrasonograficznych ny w ultrasonografii, ale także ze względu na szerokow praktyce. stosowaną profilaktykę zakrzepowo zatorową, która szkolenie to może i powinno rozpoczynać się na może stanowić dodatkowe ryzyko dla stosowaniu blo-etapie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej tera- kad centralnych. obwodowe blokady nerwowe są corazpii, co jest przewidywane w ujednoliconym programie bardziej bezpieczne i efektywne (8).szkolenia anestezjologów w Europie i kontynuowanew szkoleniu ustawicznym (1). certyfikowane i regular- W celu opracowania zasad szkolenia i certyfikacjinie recertyfikowane szkolenia w zakresie kompetencji w w/w zakresach umiejętności, w 2010 roku zostaław używaniu technik ultrasonograficznych w aneste- powołana grupa Robocza ds. Usg i Echokardiografiizjologii i intensywnej terapii prowadzone w ośrodkach (gRdsUE) Polskiego towarzystwa anestezjologiiakredytacyjnych nadzorowanych (audytowanych) przez i intensywnej terapii (Ptaiit). szczegóły organiza-Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej cyjne i program działania gRdsUE już wkrótce będąterapii w ścisłej współpracy z Polskim towarzystwem dostępne na stronie www.anestezjologia.org.plUltrasonograficznym oraz Polskim Towarzystwem spotkanie naukowe w dniu 22 stycznia 2011 roku nt.:kardiologicznym powinny mieć miejsce w regularnych „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia w aneste-odstępach czasowych (np. certyfikat ważny przez 5 lat) zjologii i intensywnej terapii” organizowane przezi dotyczyć umiejętności zastosowania technik ultraso- Polskie towarzystwo Ultrasonograficzne oraz gRdsUEnograficznych w następujących działaniach klinicznych było kolejnym etapem w procesie tworzeniu praktycz-anestezjologów: nych rozwiązań w planowanych przez Ptaiit szko-1. echokardiografia przezklatkowa w anestezjologii leniach i certyfikacji z zakresu usg i Echokardiografii i intensywnej terapii w anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce.2. echokardiografia przezprzełykowa w anestezjologii i intensywnej terapii3. kaniulacja naczyń przy pomocy technik usg Piśmiennictwo:4. znieczulenie regionalne przy pomocy technik usg 1. www.eba-uems.eu (zunifikowany europejski projekt Ad.1. W ciągu ostatnich piętnastu lat rozwój tech- specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,nik przyłóżkowego obrazowania echokardiograficz- w przygotowaniu)nego umożliwił szybką ocenę globalnej funkcji serca, 2. Beaulieu Y, Bedside echocardiography in the assess-jego kurczliwość, obciążenie wstępne (preload) oraz ment of the critically ill, crit care Med 2007, 35, 5następcze (afterload) u krytycznie chorych. aktualne 3. flachskampf fa et al.: Recommendations for transoe-rekomendacje przezklatkowej echokardiografii pozwa- sophageal echocardiography: update 2010, Europeanlają na wykorzystanie standardowych kilku projekcji Journal of Echocardiography 2010, 11, 557-576 onw celu szybkiej diagnozy ostrych zaburzeń hemody- behalf of European association of Echocardiography,namicznych chorych hospitalizowanych w oddziałach European association of cardiothoracicanestezjologii i intensywnej terapii (2). anaesthesiologists 4. www.ceea.pl (podręczniki do kursów cEEa) 5. andres J i wsp. Echokardiografia śródoperacyjna. Ad. 2. Echokardiografia przezprzełykowa od bli- Rozdział 6. Echokardiografia Praktyczna. tom i podsko trzydziestu lat jest domeną kardioanestezjologów, redakcją Piotra Podolca, Wiesławy tracz, Piotraa ostatnie rekomendacje do stosowania echokardio- Hoffmana, Medycyna Praktyczna, kraków 2005grafii przezprzełykowej Europejskiego towarzystwa 6. kumar a, et al.: Ultrasound guided vascular access:kardiologicznego są również dokumentem rekomen- efficacy and safety, Best Practice and Research clinicaldowanym przez Europejskie towarzystwo kardio- anaesthesiology 2009 (23), 299-311torakoanestezjologów (3). W Polsce na uwagę zasługu- 7. kessler J, Marhofer P, Rapp H-J, Hollmann MW:ją w tym zakresie prowadzone od 2001 roku cykliczne Ultraschallgezielte anaesthesie perifere nervenkursy Europejskiego szkolenia Ustawicznego w zakre- anaesthesist 2007, 56, 642-655sie anestezjologii i intensywnej terapii (cEEa, szcze- 8. Warman P, nicholls B, Ultrasound-guided nerve blo-góły www.ceea.pl (4)) a także rozdział w obszernym cks: efficacy and safety, Best Practice and Researchpodręczniku echokardiografii w języku polskim (5), clinical anaesthesiology 2009, 23, 313-326 Ultrasonografia nr 45, 2011 33

×