Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizacja, Wyposazenie I Zadania Intensywnej Terapii

5,247 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Organizacja, Wyposazenie I Zadania Intensywnej Terapii

 1. 1. Intensywna terapia zajmuje się leczeniem chorych będących w stanie zagrożenia życia
 2. 2. OIT „ OIT” <ul><li>O charakterze ogólnym (szpital wielospecjalistyczny) </li></ul><ul><li>Anestezjolog jest ordynatorem </li></ul><ul><li>Specjaliści są konsultantami </li></ul><ul><li>O charakterze specjalistycznym </li></ul><ul><li>Specjalista wybranej dyscypliny jest ordynatorem </li></ul><ul><li>Anestezjolog jest konsultantem </li></ul>
 3. 3. Usytuowanie oddziału w poziomie lub w pionie (łatwa komunikacja) z blokiem operacyjnym, izbą przyjęć i oddziałem pomocy doraźnej
 4. 4. Wejście na oddział przez śluzę dla transportu chorych, będącą także śluzą umywalkowo-fartuchową dla personelu
 5. 5. Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewnić bezpośredni kontakt wzrokowy ze wszystkimi łóżkami
 6. 6. Liczba łóżek powinna stanowić 2-5% wszystkich łóżek szpitalnych w pokoju 1-łóżkowym min.20m 2 / łóżko w pokoju wielołóżkowym min.18m 2 / łóżko
 7. 7. Strefy w OIT część łóżkowa strefa zaplecza (np. magazyny, brudownik) część wyłączona z bezpośredniego kontaktu z pacjentem
 8. 8. Układ architektoniczny w OIT <ul><li>Otwarty </li></ul><ul><li>Zamknięty </li></ul><ul><li>Mieszany (część zamknięta dla chorych zakażonych lub przytomnych, część otwarta dla nieprzytomnych) </li></ul>
 9. 9. Standardy postępowania i procedury medyczne w OIT <ul><li>Ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych </li></ul><ul><li>Stosowanie wszelkich dostępnych metod i technik terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik inwazyjnych </li></ul><ul><li>Udzielanie świadczeń wymaga stałej obecności lekarza w oddziale </li></ul><ul><li>Lekarzem prowadzącym jest specjalista II ° w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii </li></ul>
 10. 10. Standardy postępowania i procedury medyczne w OIT c.d. <ul><li>Świadczenie zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii może udzielać lekarz z I ° specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizujący się pod nadzorem lekarza z II ° </li></ul><ul><li>Należy zapewnić możliwość izolacji pacjenta jak i dostępność aparatury i sprzętu monitorującego i terapeutycznego niezbędnego do wykonywania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia </li></ul>
 11. 11. Leczenie chorych w ramach intensywnej terapii ma charakter interdyscyplinarny
 12. 12. Gdy chory nie wymaga leczenia w oddziale intensywnej terapii leczenie przejmują inne oddziały szpitala lub właściwy szpital
 13. 13. Dla prawidłowego udzielania świadczeń w OIT konieczne jest zapewnienie całodobowych badań radiologicznych, mikrobiologicznych i laboratoryjnych (gazometria, hematologia)
 14. 14. Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OIT <ul><li>Podstawowe </li></ul><ul><li>Ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG </li></ul><ul><li>Stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną </li></ul><ul><li>Pomiar OCŻ </li></ul><ul><li>Intubacja dotchawicza i wentylacja workiem samorozprężalnym </li></ul><ul><li>Przedłużona sztuczna wentylacja płuc z użyciem respiratora </li></ul><ul><li>Regulacja stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100% </li></ul>
 15. 15. Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OIT c.d. <ul><li>Podstawowe </li></ul><ul><li>Terapia płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, wlewów ciśnieniowych,filtrów, strzykawek automatycznych </li></ul><ul><li>Toaleta dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących(elektryczny ssak 1/3 stanowiska) </li></ul><ul><li>hemofiltracja </li></ul><ul><li>Przyłóżkowa diagnostyka USG i RTG </li></ul><ul><li>Monitorowanie temperatury ciała </li></ul><ul><li>Stymulacja zewnętrzna pracy serca (1szt./5 stanowisk) </li></ul><ul><li>Pulsoksymetria </li></ul><ul><li>kapnografia </li></ul>
 16. 16. Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OIT c.d. <ul><li>Inne i wykonywane w zależności od wyposażenia oddziału w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny </li></ul><ul><li>Ciągły pomiar ciśnienia tętniczego krwimetodą inwazyjną (1/2 stanowiska) </li></ul><ul><li>Wziernikowanie dróg oddechowych za pomocą bronchofiberoskopu </li></ul><ul><li>Przyłóżkowa diagnostyka RTG z torem wizyjnym </li></ul><ul><li>Monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego </li></ul><ul><li>Kontrapulsacja wewnątrzaortalna </li></ul><ul><li>Leczenie w komorze hiperbarycznej </li></ul><ul><li>Monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej </li></ul><ul><li>Pomiar rzutu serca ¼ stanowiska </li></ul><ul><li>hemodializa </li></ul>
 17. 17. Łóżko intensywnej terapii <ul><li>Powinno zapewnić łatwy dostęp do leczonego przynajmniej z trzech stron </li></ul><ul><li>Powinno mieć twarde podłoże </li></ul><ul><li>Powinno umożliwiać ułożenie pacjenta w różnych pozycjach </li></ul><ul><li>Jest wyższe i szersze od standardowego </li></ul>
 18. 18. Pacjent ma prawo do: Art.19 <ul><li>Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej </li></ul><ul><li>Wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia na określone świadczenia – po uzyskaniu odpowiedniej informacji </li></ul><ul><li>Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia </li></ul><ul><li>Poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych </li></ul><ul><li>Umierania w spokoju i godności </li></ul>
 19. 19. Szpital, stosownie do określonego w statucie zakresu działania, zapewnia przyjętemu do szpitala Art.20 <ul><li>Świadczenia zdrowotne </li></ul><ul><li>Leki i artykuły sanitarne </li></ul><ul><li>Pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia </li></ul>
 20. 20. Osoba przebywająca w szpitalu ma prawo do: <ul><li>Opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną wskazaną osobę </li></ul><ul><li>Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz </li></ul><ul><li>Opieki duszpasterskiej </li></ul>
 21. 21. Rola pielęgniarki w OIT <ul><li>Czynniki stresowe </li></ul><ul><li>Problemy prawne </li></ul><ul><li>Specyfika  chory nieprzytomny </li></ul><ul><li>Autonomia pacjenta – realizowana na drodze pośredniej (poprzez wywiad od rodziny) </li></ul>
 22. 22. Akty prawne <ul><li>Ustawa o ZOZ z dn.30.08.1991 Art. 19 pkt 1 </li></ul><ul><li>Koszty </li></ul><ul><li>Braki </li></ul><ul><li>Problem etyczny </li></ul>Trudności w realizacji, gdyż występuje niezgodność pomiędzy finansowaniem leczenia a rzeczywistymi kosztami <ul><li>Rola pielęgniarki </li></ul><ul><li>Oszczędność (obniżanie kosztów) </li></ul><ul><li>Zapobieganie powikłaniom (odleżyny, zakażenia) </li></ul>
 23. 23. Akty prawne <ul><li>Ustawa o ZOZ z dn.30.08.1991 Art. 19 pkt 2 </li></ul>trudności Brak kontaktu (nieprzytomny, zaburzenia świadomości) <ul><li>Rola pielęgniarki </li></ul><ul><li>Stała obecność </li></ul><ul><li>Nawiązywanie kontaktu w okresach powrotu świadomości </li></ul>

×